Ontvang elke werkdag een gratis nieuwsbrief in uw inbox - de Trompet Brief.

Hos nl 05

Pixabay/AlexVan

Overzicht van het boek Hosea (Vijfde deel)

Vervolg van Overzicht van het boek Hosea (Vierde deel)

Het Oordeel Komend over Priesters, Vorsten en Koning

“Verknocht aan beelden (afgoden—sv) is Efraim. Laat hem geworden! Is hun roes geweken, dan bedrijven zij schaamteloos ontucht. Vurig minnen hun schilden (= beschermers, vorsten) schande” (Hosea 4:17-18). Vandaag ligt de geestelijke conditie in Brittannië op een absoluut dieptepunt. God zegt dat ze verknocht zijn aan hun afgoden. Brittannië is helemaal gevangen in het plezier van deze wereld. God zegt nu: “Laat hem geworden.” Met andere woorden zegt God dat Hij zal afrekenen met Engeland in de Grote Verdrukking. Hoe droevig! God kijkt naar heel Engeland—in het bijzonder naar haar vorsten, en hij ziet niets anders dan schande. Wie is de ware schuldige?

“Hoort dit, gij priesters, en merk op, gij huis Israëls, en neig het oor, gij huis des konings! Want u gaat het gericht aan, omdat gij een strik zijt geworden voor Mispa, en een uitgespannen net op de Thabor. De afvalligen hebben een diepe valkuil gemaakt; terwijl Ik door hen allen ben terzijde geschoven. Ik ken Efraïm, en Israël is voor Mij niet verborgen. Waarlijk, nu hebt gij, o Efraim, ontucht bedreven (gehoereerd—sv); Israël heeft zich verontreinigd” (Hosea 5:1-3). God legt de blaam daar waar hij thuishoort. Wie heeft Engeland de verkeerde kant opgestuurd? Dat zijn de ministers en regeerders en zelfs de Koninklijke Familie geweest. De leiders van de natie zijn een strik voor het volk geworden! God weet wat er aan de hand is. Hij ziet wat er gebeurt. En nu gaat Hij er iets aan doen! “Hun daden gedogen niet, dat zij zich bekeren tot hun God. Want een geest van ontucht woont in hen, en de Here kennen zij niet. De hoogmoed van Israël getuigt openlijk tegen hem. Israël en Efraïm zullen struikelen (vallen—sv) door hun ongerechtigheid. Ook Juda struikelt (valt—sv) met hen” (vers 4-5). Is God rechtvaardig als Hij Engeland in de Grote Verdrukking terecht doet komen? Jazeker!

De mensen vragen zich niet af wat ze eigenlijk doen. “De geest van hoererij” heeft hun geest grondig verziekt. De mensen houden ervan te doen alsof ze godsdienstig zijn, maar ze willen God niet echt kennen. De mensen worden steeds slechter. Dus zal Efraïm hard en snel “vallen door zijn ongerechtigheid.” En de natie Juda, of de huidige natie Israël zal met hen vallen. Dit is een profetie voor onze tijd. Efraïm en Juda zijn nog niet eerder samen komen te vallen. Vroeger viel Efraïm in 721 voor Chr. en Juda in 585 voor Chr. Dit vers spreekt van een tijd wanneer Efraïm en de andere naties van Israël en Juda allen tezamen vallen. Die tijd komt in de zeer nabije toekomst! “Hun kleinvee en hun runderen zullen zij brengen om de Here te zoeken, maar zij zullen Hem niet vinden: Hij onttrekt Zich aan hen! Tegen de Here hebben zij trouweloos gehandeld, want zij hebben bastaardkinderen verwekt. Nu kan [elke] nieuwe maan hen verteren met hun bezittingen” (vers 6-7). De Engelse King James version of Authorized Version geeft: “Nu zal een maand hen verteren met hun bezittingen.”

Als de ramp Engeland treft, dan zullen de mensen de Here zoeken; maar ze zullen Hem niet kunnen vinden. Ze hebben te lang gewacht! Fysiek zal het te laat zijn. Tegen de tijd dat de Verdrukking toeslaat, zal God Zichzelf hebben teruggetrokken. God zal dat doen omdat de mensen Hem verraderlijk behandeld hebben. Hosea laat zien dat de natie in één maand zal worden vernietigd. Dit houdt verband met Daniëls profetie van de 1290 dagen in Daniël 12:11-12. Als de Filadelfia Kerk van God naar een plaats van veiligheid gevoerd wordt sterven onze volkeren. De afgrijselijke profetieën van Ezechiël zullen ook op die tijd in vervulling gaan.

Maar wat zullen wij doen met betrekking tot deze komende gebeurtenissen? Is er iets wat u kunt doen met betrekking tot deze problemen? Welke verplichting hebt u als Christen ten opzichte van de volken van onze naties? God zegt ons dat heel duidelijk. “Blaast de bazuin in Gibea, de trompet in Rama! Maakt alarm in Bet-aven! Achter u, Benjamin!” (Hosea 5:8). God verwacht dat wij allen deel van dat “trompettende” werk zullen zijn! Een van de belangrijkste werktuigen die God nu gebruikt om Zijn Werk te doen is het tijdschrift De Filadelfia Trompet! Die naam is niet toevallig. Christus en God de Vader hebben die geïnspireerd!

En U behoort dringend achter dit Werk te gaan staan. Gods Filadelfia Kerk waardeert elke soort van steun die u kunt geven. Wij zouden allen de trompet voor Engeland en de Verenigde Staten en de Laodicea Kerk willen blazen. Dat is de manier om Gods liefde te tonen. Wij zullen onze hoofden niet verbergen of alleen maar proberen onszelf te beschermen. Maar we behoren gewillig op te staan, al is het slechts met een paar mensen en diegenen die wij liefhebben te waarschuwen voor wat er komen gaat over deze aarde! We zullen ons niet schamen voor onze boodschap! We behoren de houding te hebben om graag Gods waarschuwende boodschap aan de volkeren van Israël, Gods Kerk en de wereld te brengen.

Vervolg op Overzicht van het boek Hosea (Zesde deel)

Hos Nl Bo