Blijf op de hoogte met onze gratis nieuwsbrief

Over ons

Over de De Trompet

DeTrompet.nl is de officiële Nederlandse website van het tijdschrift the Philadelphia Trumpet. Elke weekdag biedt deTrompet.nl rapportages en analyses van recente wereldwijde geopolitieke, economische, sociale en religieuze gebeurtenissen en trends.

Het tijdschrift de Trumpet, dat begon in februari 1990, wordt 10 keer per jaar gepubliceerd door de Filadelfia Kerk van God. Het is geheel gratis beschikbaar via een abonnement.

De Trompet gebruikt een enkele toetssteen waarmee het zich onderscheid van andere nieuwsbronnen en waarmee het zich als een laser richt op wat écht belangrijk is. Die toetssteen is het profetisch belang. De Trompet tracht aan te tonen hoe huidige gebeurtenissen een vervulling vormen van de bijbels geprofeteerde omschrijving van de heersende situatie vlak voor de Tweede Komst van Jezus Christus.

De Trompet heeft een lange geschiedenis van nauwkeurige prognoses van belangrijke wereldgebeurtenissen op grond van dit voorspellende model, terug te traceren naar het begin van het tijdschrift de Echte Waarheid in 1934 onder leiding van Herbert W. Armstrong. Lees om deze prognoses te onderzoeken ons boekje Hij had Gelijk ! - Terugblik op vijf decennia juiste voorspellingen door Herbert W. Armstrong.”

De Filadelfia Kerk van God

De apostel Paulus schreef dat Jezus Christus “voor Zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken” (Titus 2:14). Deze woorden zijn een treffende beschrijving van de leden van de Filadelfia Kerk van God (PCG). Het is een eclectisch volk, van elke leeftijd, elk ras, elke educatieve en sociaal-economische achtergrond, van over de hele wereld – en toch allemaal toegewijd aan het leven volgens elk woord van de Bijbel

De PCG, opgericht in 1989, begon nederig en klein – met 12 leden, maar is uitgegroeid tot een wereldwijde organisatie die een wereldwijd werk uitvoert.

Via ons Sleutel van David tv-programma en ons tijdschrift met wereldnieuws en analyse, de Philadelphia Trumpet , en de bijbehorende website deTrompet.nl , bereiken we honderdduizenden mensen met de inspirerende boodschap van de manier van leven die de oorzaak is van al het goede – van liefde, vrede, geluk, welvaart, overvloedig welzijn – het werkelijk succesvolle leven. Dit alles wordt gratis aangeboden, als publieke dienst voor u. 

De Filadelfia Kerk van God heeft geen politieke agenda. Wat we wel hebben zijn antwoorden op de problemen die onze huidige samenleving teisteren. We kijken naar God voor deze antwoorden. Het is belangrijk voor u die antwoorden te weten. 

Ons werk

Van het begin van het dienaarschap van Jezus Christus met slechts 12 discipelen tot aan de duizenden werkers, aanhangers en medewerkers van vandaag, heeft Gods Werk een belangrijke taak te vervullen. Het doel waarvoor Christus de Kerk heeft opgericht kenmerkt haar werk – haar activiteiten en algemene opdracht.

Het Werk is een geestelijk werk. In het Nieuwe Testament liet Christus ons zien dat het doel van de Kerk tweeledig is. Als eerste moeten wij, als een getuigenis, het goede nieuws van het komende Koninkrijk van God aan deze wereld verkondigen. Als onderdeel van die getuigenis moeten wij, vanwege de zonde van de mensheid, de Bijbelse waarschuwing verkondigen over de rampen die aan de wederkomst van Christus vooraf zullen gaan. Ten tweede moeten wij de kerk zelf geestelijk voeden, en zo het volk dat God roept voorbereiden voor toekomstige verantwoordelijkheden onder Christus wanneer Hij terugkomt om over alle naties in liefde te regeren. 

De vele en gevarieerde inspanningen van de PCG zijn allemaal terug te voeren naar deze duidelijke, stimulerende tweeledige opdracht. De dienaren en leden van de PCG zijn toegewijd aan het verkondigen van en leven volgens de manier van leven die wordt uitgelegd in de Bijbel. Het is de weg van delen en geven, van zorg voor anderen, van streven naar goddelijkheid in al onze omgang met de medemens. Het is de weg van gezinsharmonie en vreugde, de weg van vrede tussen naties en volken van alle culturen en rassen. Het is de weg van rigoureuze prestaties, en het steunen op Gods hulp om het volledige van ons menselijk potentieel te bereiken. 

De PCG werkt – nederig, maar vol ijver – om de dag te bespoedigen waarop, zoals de profeet Jesaja zei, “de aarde vol zal zijn van de kennis van de Heere, zoals het water de bodem van de zee bedekt” (Jesaja 11:9). 

De PCG stimuleert sterke families en het beoefenen van “zuivere godsdienst” – zoals het bezoeken van wezen en weduwen (Jacobus 1:27). De leden trachten Gods wet te volgen: liefde voor Hem en liefde voor de naaste (Markus 12:30-31).

Geloofsovertuiging van de Filadelfia Kerk van God

We vatten onze geloofsovertuiging samen onder het motto: Leven volgens elk woord. Jezus Christus zei: “Er staat geschreven: De mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt” (Mattheüs 4:4). De meeste Christenen claimen hetzelfde motto, maar zij geloven niet echt in de woorden die Christus sprak, zoals ze opgeschreven zijn in de Bijbel.

Dat doen wij wel. Al onze overtuigingen komen rechtstreeks uit de Bijbel, en we behandelen het Oude Testament niet anders dan het Nieuwe. Wij weten dat dit controversiële en explosieve uitspraken zijn, maar dit is wat wij geloven.

Als u een samenvatting wilt, verstrekken wij er hier twee voor u, een van onze algemene overtuigingen en een van onze algemene doctrines.

Geloofsverklaring

• De Filadelfia Kerk van God gelooft en leert dat de Bijbel het volledige woord van God is, geïnspireerde door God en daardoor beschikbaar is voor onderricht.

• Elke doctrine die door de Kerk gehandhaafd wordt, is bewijsbaar uit de Heilige Schrift.

• Alleen God kan een persoon tot lidmaatschap van de Kerk aanzetten; daarom proberen wij op geen enkele wijze bekeerlingen te werven. 

• De verantwoordelijkheid van de Kerk is om de wetten van God gratis te onderwijzen aan iedereen die deze wenst te leren.

• De Kerk streeft geen financiering na vanuit het algemene publiek, maar is volledig afhankelijk van de tienden en vrijwillige giften van haar leden en medewerkers; daarom vragen wij het algemene publiek nooit om geld. 

• De Kerk onderwijst haar leden dat de integriteit van het gezin essentieel is voor een gezonde natie. 

• De dienaren behoren ware bedienden te zijn voor de leden en daarom uitersten in levensstijl en buitensporigheid te vermijden.

• Alle leden behoren zich aan de wetten en verordeningen van de regering van het land te onderwerpen en bovendien het voorbeeld en de instructies van Jezus Christus na te volgen.

• De Heilige Geest is een geschenk van God, die na ware bekering tot behoud leidt.

• Jezus Christus, en niet enig mens, is het Hoofd van de Kerk. 

• Alle mensen zullen uiteindelijk opgewekt worden en zij die waardig bevonden worden zullen eeuwig met God en Jezus Christus in eenheid leven. 

• Zonde, waarvan men zich niet bekeert, leidt tot afscheiding van God en Christus. 

• Jezus Christus stierf om de straf voor onze zonden te betalen zodat ons onsterfelijk leven gegeven mag worden. 

• Wij behoren ons te verheugen in onze beproevingen omdat God deze gebruikt om Zijn karakter in ons te vormen. 

• De Kerk is verantwoordelijk om het algemene publiek te informeren over het spoedig komende, glorierijke Koninkrijk van God.

Samenvatting van de belangrijkste doctrines van de Filadelfia Kerk van God

• Wij geloven in één God, die eeuwig bestaat, Schepper van de hemelen en de aarde en al dat daarin is (Genesis 1:1). God bestaat uit twee personen: de God die de Vader van Jezus Christus werd, en het Woord dat vlees geworden is en de Zoon van God werd (Johannes 1:1-14).

• Wij geloven dat Jezus uit Nazareth de Messias was, de Christus, de goddelijke Zoon van de levende God, verwekt door de Heilige Geest, geboren in menselijk vlees uit de maagd Maria. Christus kwam de eerste keer naar de aarde om zich te kwalificeren als vervanger van Satan op de troon van de aarde (Mattheüs 4). Hij kwam tevens om Zijn Kerk te stichten en op te bouwen (Mattheüs 16:18) en om degenen die onder Hem in het Koninkrijk van God zullen regeren op te leiden. Hij verkondigde het evangelie: het goede nieuws van de toekomstige vestiging van het Koninkrijk van God op aarde (Markus 1:14-15), welke zal bestaan uit de Familie van God die de regering van God, gebaseerd op Gods wet, zal uitoefenen. 

• Wij geloven dat de Heilige Geest de geest van God en van Jezus Christus is – de kracht van God (Handelingen 1:8; Romeinen 15:19), waardoor alle dingen geschapen en gemaakt zijn. 

• Wij geloven dat de schriften van het Oude en Nieuwe Testament Gods geïnspireerde openbaring en volledige wens voor de mens uitdrukt, geïnspireerd in gedachten en woord, en onfeilbaar in haar originele schriften; dat zij de opperste en definitieve autoriteit zijn, en de bron van waarheid (2 Timotheüs 3:16). Wij geloven dat alle leer die tegenstrijdig is met de Bijbel onjuist is. 

• Wij geloven dat Satan een geestelijk wezen is en, als de duivel, de tegenstander van God en van de kinderen van God is (1 Petrus 5:8). God heeft Satan 6000 jaar heerschappij over de aarde toegestaan, en Satan heeft de kinderen van Adam aangezet tot verwerping van Gods wet en opstandigheid tegen God. Satans macht is beperkt tot beïnvloeding en leiding, hij kan mensen niet willekeurig tegen hun wil in dwingen. Hij heeft door middel van misleiding geregeerd (Openbaringen 12:9) met behulp van een leger demonen, welke rebellerende engelen zijn, die Satan in zijn opstand gevolgd hebben. 

• Wij geloven dat de mens geschapen is naar Gods beeld (Genesis 1:27) en geheel sterfelijk is, onderhevig aan verval en verderf, zonder eeuwig leven in zichzelf, behalve als geschenk van God onder de door God in de Bijbel uitgedrukte voorwaarden en condities. Adam en Eva zondigden en haalden zich daarmee de doodstraf op de hals, zonder eeuwig leven te hebben ontvangen. God stond Satan vervolgens toe al hun kinderen te doen weifelen, de mensheid te beïnvloeden tot zonde, waardoor ze de doodstraf over zichzelf brengen (Romeinen 6:23). 

• Wij geloven dat zonde overtreding van Gods wet is (1 Johannes 3:4); dat de wet geestelijk, perfect, heilig, rechtvaardig en goed is (Romeinen 7:12), dat ze samengevat kan worden in het woord liefde (1 Johannes 5:3); dat ze bestaat uit twee grote principes van liefde voor God en liefde voor de naaste, en dat de Tien Geboden de 10 punten van deze wet vormen (Mattheüs 22:37-40). Wij geloven dat deze fundamentele geestelijke wet ons de enige juiste en ware weg tot leven openbaart – de enige mogelijke weg naar geluk, vrede en vreugde; dat ze voor eeuwig onveranderlijk en bindend is; en dat alle bedroefdheid, ellende, armoede, leed en rampspoed het gevolg is van haar overtreding.

• Wij geloven dat God deze wereld van hulpeloze zondaars zo lief heeft gehad dat Hij Zijn enig geboren Zoon heeft gegeven (Johannes 3:16), die, alhoewel Hij op dezelfde manier als wij verzocht is geweest, zonder zonde in het menselijk vlees geleefd heeft (Hebreeën 4:15) en voor ons gestorven is als een vervangend offer (Hebreeën 10:12). Dit maakte het juridisch mogelijk voor God de zonden van de mens te vergeven en hen te bevrijden van hun straf, aangezien Jezus, wiens leven van grotere waarde was dan het geheel van alle andere mensenlevens samen (omdat Hij het was die hen deed ontstaan), de straf in plaats van de mens heeft betaald. 

• Wij geloven dat Christus is opgestaan uit de dood nadat Zijn lichaam drie dagen en drie nachten in het graf begraven lag (1 Korinthe 15:3-4), en hierdoor onsterfelijkheid mogelijk maakte voor de sterfelijke mens; dat Hij daarna opsteeg naar de hemel waar Hij nu aan de rechterhand van God de Vader zit als onze Hogepriester en Voorspraak (Hebreeën 8:1; 1 Johannes 2:1-2). 

• Wij geloven dat iedereen die zich oprecht van zijn of haar zonden in volledige overgave en gewillige gehoorzaamheid aan God bekeert, en Jezus Christus in geloof als zijn of haar persoonlijke Heiland aanneemt, vergeven is door Gods GENADE (Efeze 1:7). Zij zijn gerechtvaardigd, de straf van voorbije zonden is hen kwijtgescholden en ze zijn verzoend met God (Romeinen 5:9-10) en na gedoopt te zijn (Handelingen 2:38) in het lichaam van Christus, welke de ware KERK VAN GOD is, hebben zij de gift van de Heilige Geest ontvangen. De Heilige Geest verblijft in zo’n persoon en bewerkstelligt een ware verandering in leven en houding door goddelijke LIEFDE te leveren, hetgeen alleen de wet kan vervullen en rechtvaardigheid kan voortbrengen. Bij de doop wordt een Christen verwekt door God en zal tijdens de opstanding in de God Familie geboren worden (Johannes 3:6; 1 Korinthe 15:52). Wij geloven dat Gods belangrijkste doel de uitbreiding van Zijn gezin is. 

• Wij geloven dat van zonsondergang op vrijdag tot zonsondergang op zaterdag Gods sabbat is, de zevende dag van de week (Exodus 20:8-11). Gedurende deze dag behoren wij te rusten van ons werk, in navolging van de geboden en voorbeelden van de apostel Paulus, de Nieuw Testamentische Kerk en Jezus. De sabbat is een teken tussen God en Zijn volk (Exodus 31:13). 

• Wij geloven dat de zeven jaarlijkse heilige dagen, zoals deze door God via Mozes aan Israël werden gegeven (Leviticus 23) – die door Christus, de apostel Paulus en de Nieuw Testamentische Kerk gehouden werden – vandaag ook gehouden dienen te worden. Deze feesten beelden het plan van God en Zijn doel voor de mensheid uit. Het Pascha en de Dagen der Ongezuurde Broden vinden elk voorjaar plaats; Pinksteren wordt iedere zomer onderhouden. In het najaar houden we het Trompettenfeest, de Grote Verzoendag, het Loofhuttenfeest en de Laatste Grote Dag. De slachtoffers, die werden toegevoegd en later werden vervangen door het offer van Christus (Hebreeën 9:22-10:10), hoeven niet langer op deze dagen, of enig ander tijdstip, gebracht te worden. 

• Wij geloven dat doodslag of enige andere vorm van direct of indirect beëindigen van menselijk leven voor Christenen verboden is (Exodus 20:13). Wij geloven dat het dragen van wapens tegenstrijdig is met deze doctrine; en dat wij daarom in gewetensbezwaar weigeren ons te bewapenen of ons onder militaire autoriteit te scharen. Christenen zijn in feite burgers van een andere regering (Johannes 18:36; Hebreeën 11:13-16). 

• Wij geloven in de BELOFTEN die aan Abraham en zijn “zaad”, Christus (Galaten 3:16), werden gedaan en dat de verbonden (inclusief het Nieuwe Verbond) en de beloften op Israël betrekking hebben. De nationale facetten van de beloften – MATERIËLE zegeningen – zijn aan de hedendaagse, fysieke afstammelingen van de Israëlieten gegeven (Genesis 22:15-18), maar het GEESTELIJKE aspect van de beloften – behoud – is alleen door Christus beschikbaar en is eveneens vrij toegankelijk aan de heidenen die, door Christus, Abrahams geestelijke kinderen en erfgenamen naar de beloften worden (Galaten 3:7-9, 29). 

• Wij geloven dat de Kerk het lichaam van ware gelovigen is die door de Heilige Geest geleid worden; dat de ware Kerk van God geen denominatie is; dat de geïnspireerde naam voor dit geestelijke orgaan “DE KERK VAN GOD” is (Handelingen 20:28); dat het de opdracht aan de kerk van vandaag is te prediken over het komende KONINKRIJK VAN GOD, aan alle naties als een getuige (Mattheüs 24:14), met de nadruk op het waarschuwen van de Verenigde Staten en Groot-Brittannië betreffende de profetieën die hen aangaan (Ezechiël 33:7); om tot God te verzoenen en, door Christus, te redden, al degenen die nu geroepen zijn (Johannes 6:44); en de Kerk van God te dienen. Leden van de Kerk worden in dit leven specifiek getraind om met Christus in het Millennium te regeren (Openbaringen 20:6). 

• Wij geloven dat de enige hoop op eeuwig leven voor de mens in de opstanding ligt. Aan het einde van het Millennium zullen ALLEN die geleefd hebben, zonder God gekend te hebben, tot fysiek leven opgewekt worden en zullen de kans op behoud ontvangen (1 Korinthe 15:22; Openbaringen 20:5). Wij geloven dat er een opstanding van de rechtvaardigen en de onrechtvaardigen zal zijn (Handelingen 24:15; Daniël 12:2) – de rechtvaardigen tot eeuwig leven als geestelijke wezens op aarde, de onrechtvaardigen tot de tweede dood in het hellevuur (Gehenna) waarin zij in een eeuwige straf zullen vergaan (Openbaringen 20:13-15).

• Wij geloven in de spoedige wederkomst van Jezus Christus om de aarde als Koning der Koningen en Heer der Heren te regeren (Openbaringen 19:16); dat Hij op dat tijdstip op de troon van David zal zitten en alle dingen zal wederoprichten gedurende een duizendjarige heerschappij op aarde en dat Hij het Koninkrijk van God zal oprichten dat voor altijd haar hoofdkwartier op aarde zal hebben.