Ontvang elke werkdag een gratis nieuwsbrief in uw inbox - de Trompet Brief.

Drought

Gerald Simmons/Flickr

Overzicht van het boek Hosea (Vierde deel)

Vervolg van Overzicht van het boek Hosea (Derde deel)

Gods Rechtsgeding met Israël

“Hoort het woord des Heren, gij Israëlieten, want de Here heeft een rechtsgeding met de bewoners van het land, omdat er geen trouw, geen liefde en geen kennis Gods is in het land. Vloeken, liegen, moorden, stelen en echtbreken! Men pleegt geweld, bloedbad volgt op bloedbad” (Hosea 4:1-2). God heeft een rechtsgeding met Engeland, de Verenigde Staten en Zijn Laodicea Kerk. Er is niet langer enige waarheid meer in het land. En de Laodicea Kerk verliest snel de waarheid die door de heer Armstrong aan de Kerk was teruggegeven. God is hierdoor van Zijn stuk gebracht. De resultaten zijn rampzalig. Er is geen barmhartigheid meer in onze landen of in Gods Laodicea Kerk. Het gebrek aan kennis van God brengt een verdorven volk voort. Vers 2 somt de zonden van de natie op. Onze naties zijn vervuld met vloeken, liegen, moorden, stelen en echtbreken. Wij leven in een gevaarlijke tijd—“bloedbad volgt op bloedbad.” Hierom moeten de Israëlitische volken gestraft worden. Waarom dan? Omdat we beter hadden moeten weten.

Mensen die Gods waarheid hebben zijn over het algemeen barmhartige mensen. Barmhartigheid en waarheid gaan hand in hand. Echte christenen moeten zichzelf onderzoeken: Bouwt Gods waarheid barmhartigheid in ons leven? Bouwt Gods waarheid Gods liefde in ons leven? Kunnen we mensen liefhebben ongeacht hun verleden, zoals Hosea zijn hoerenvrouw liefhad? Zijn vrouw was een zeer slecht mens met een vreselijk verleden. Kunnen wij mensen liefhebben, onze man of vrouw, onze kinderen en zelfs onze vijanden, zoals Hosea zijn vrouw liefhad? Kennen wij zowel waarheid als barmhartigheid in ons leven? Bouwt Gods waarheid barmhartigheid in ons? Of kennen we slechts een paar bijbelse principes en treden zo eigengerechtigd en hard op dat we iedereen die we ontmoeten voor het hoofd stoten?! Kunnen we met mensen opschieten? Hoe we met mensen overweg kunnen zegt een hoop over onze godsdienst.

We behoren er zeker van te zijn dat we bezig zijn Gods liefde in ons leven in te bouwen. God is niet onder de indruk van een godsdienst bestaande uit rituelen. Hij wil bekeerde mensen die liefhebben zoals Hij liefheeft. God wil mensen die denken en handelen zoals Hij. Dat is nu echte bekering—denken, handelen en liefhebben zoals God! Dit is geen ondiepe liefde—het is een liefde waarvoor je een leven lang nodig hebt om eraan te bouwen en erin te groeien. Het lijkt wel alsof elke keer dat de Wereldwijde Kerk van God een verandering doorvoert, zij naar de tekst in 2 Petrus 3:18 verwijst: “… wast op in de genade en in de kennis van onze Here …”, maar in werkelijkheid groeien ze niet in kennis. Ze hakken die in mootjes. Dienaren kunnen niet langer preken over ware bijbelse profetie. Alle grote boeken van de heer Armstrong zijn verwijderd. Als er tijd genoeg was om verder te blijven gaan, dan zou tenslotte 2 Petrus 3:18 alles zijn wat ze nog over hadden. De liefde van God is het woord van God. Maar het moet op de hele Bijbel gebaseerd zijn.

Israëls Land zal Treuren

“Daarom treurt het land, en al wat erin woont verkwijnt, zowel het gedierte des velds als het gevogelte des hemels; ja, zelfs de vissen der zee komen om. Laat maar niemand een aanklacht inbrengen en laat maar niemand een terechtwijzing uiten, aangezien mijn aanklacht u geldt, o priester! [De SV zegt: … want uw volk is als die met den priester twisten.]” (Hosea 4:3-4).
God laat een einde komen aan de natuurlijke overvloed van ons land. Hongersnood zal Engeland en de Verenigde Staten teisteren. Waarom? Omdat het volk opstandig is. Zij “twisten met de priester.” Wij in Gods Filadelfia Kerk kunnen niet zo zijn. Wij mogen niet twisten met Gods priesters of dienaren. U moet wat de dienaren leren toetsen aan uw Bijbel (1 Tessalonicenzen 5:21). Maar Gods volk moet niet de houding hebben van twisten met de dienaren. Wij moeten Gods bestuur liefhebben.

Hoe komen we in Gods Koninkrijk? We komen in Gods Koninkrijk door Gods regering en Gods Werk te steunen. We moeten dat met heel ons wezen ondersteunen. Dat betekent niet alleen maar geld geven. Het kan wel zijn dat we financieel niet in staat zijn veel aan het Werk bij te dragen. Maar als we Gods Werk met onze gebeden en energie steunen—dan zullen we een plaats in Gods gezin ontvangen. Het is God niet om geld te doen. Het is Hem niet om zilver en goud te doen. God wil dat wij karakter bouwen. Een belangrijke manier om karakter te bouwen is onze harten in het Werk te hebben. Dan weet God dat uw “schat” in Zijn Werk ligt. “Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn” (Matteüs 6:21).

Gods Volk te Gronde Gegaan door Gebrek aan Kennis

“Gij zult struikelen bij dag, en met u zal ook de profeet struikelen bij nacht, en verdelgen zal Ik uw moeder. Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis. Omdat gij de kennis verworpen hebt, verwerp Ik u, dat gij geen priester meer voor Mij zult zijn; daar gij de wet van uw God vergeten hebt, zal ook Ik uw zonen vergeten” (Hosea 4:4-5).

Velen in de Wereldwijde Kerk van God geloven dat God de oude vrouwen of kleine kinderen in de Kerk niet zal straffen. Maar God zegt in de verzen 5 en 6 dat Hij dat zeer beslist wel doen zal. Hij zegt dat Hij “uw moeder zal verdelgen” en “uw kinderen zal vergeten.” Waarom? Omdat Gods volk Gods kennis verworpen heeft. De mensen van Gods natie en Kerk zullen vernietigd worden, ongeacht hun leeftijd, omdat ze Gods waarheid verworpen hebben. Maar al te velen in Gods Kerk gaan te nonchalant om met de recente veranderingen. Velen ondersteunen ze van ganser harte. Als u de huidige doctrinaire veranderingen van de Wereldwijde Kerk van God ondersteunt, dan verwerpt u Gods waarheid! Als gevolg daarvan zal God Zijn volk verwerpen! Hij zal zelfs de kleine kinderen van de Kerk vergeten. We moeten begrijpen hoe ernstig God Zijn woord neemt.

Als we nu Gods kennis verwerpen, dan zegt God in vers 6 dat wij geen priesters in Zijn Koninkrijk kunnen zijn. Een ieder van Gods volk wordt nu getest om te zien of ze zijn waarheid zullen verwerpen, net als de hele wereld, of zullen “vasthouden” aan de waarheid met een betrekkelijk kleine groep loyale gelovigen.

God geeft Zijn volk nu een gelegenheid om zich te bekeren voor het te laat is. Hij gebruikt de Filadelfia Kerk om dit Werk te doen. Velen zullen onze boodschap verwerpen tot hun eigen ondergang. Waarom zijn velen van Gods volk zo stijfkoppig, dat ze niet willen toegeven dat dwaalleer om zich heen grijpt in de Wereldwijde Kerk van God? Als wij Gods wet verwerpen, dan is de straf in aantocht. Als die straf komt, dan moet Gods volk God de schuld niet geven; ze zullen zichzelf de schuld moeten geven. U verkeert in een vreselijke toestand als u Gods correctie verwerpt.

“En het wordt: zo priester zo volk. Daarom zal Ik zijn wandel aan hem bezoeken en zijn handel hem vergelden” (Hosea 4:9). Onlangs hoorden we dat een van de topfiguren uit Pasadena beangstigd was over een paar dingen die in de Kerk gebeuren. Hij zei echter: “Maar ik zou vele mensen bezeren als ik de Kerk verliet.” Eigenlijk is het omgekeerde waar. Deze man zei ook: “Als ik de baas steun, diegene die God hier aangesteld heeft, dan is het met mij OK.” Komt die bewering overeen met wat de Bijbel zegt? Als de priester of baas afdwaalt en u gaat met hem mee, maakt dat dan alles OK bij God? Zeer beslist niet! Zo priester zo volk. Zal een dergelijke houding ons in het Koninkrijk brengen? Wat zegt God? God zegt als je slechte priesters hebt, dan heb je een slecht volk! God houdt de dienaren voor Hem verantwoordelijk. Ieder van ons is ook individueel verantwoording schuldig aan God. Omdat een dienaar ons dwaling onderwijst, daarom hebben we nog niet het recht naar die dwaling te wandelen. God vraagt van ons alleen de baas te steunen als die baas Christus navolgt! (1 Korintiërs 11:1). 

Vervolg op Overzicht van het boek Hosea (Vijfde deel)

Hos Nl Bo