Ontvang elke werkdag een gratis nieuwsbrief in uw inbox - de Trompet Brief.

Hos nl 03

Flickr/Ted Eytan

Overzicht van het boek Hosea (Derde deel)

Vervolg van Overzicht van het boek Hosea (Tweede deel)

Israël Ontdaan van alle Afgoden

“Want vele dagen zullen de Israëlieten blijven zitten zonder koning en zonder vorst, zonder offer en zonder gewijde steen, zonder efod of terafim. Daarna zullen de Israëlieten zich bekeren, en de Here, hun God, zoeken, en David, hun koning, en bevende komen tot de Here en tot zijn heil, in de dagen der toekomst” (Hosea 3:4-5). Vers 4 verwijst naar de komende Grote Verdrukking. Het legt uit wat vele geleerden niet begrijpen. Engeland en de rest van Israël zullen in een grote verschrikking gedompeld worden. Waarom?

Het woord terafim in vers 4 verwijst naar een afgod. Rachel had een terafim. Dat was een soort huisgod. De ware God gaat Israël in de Grote Verdrukking werpen om hen van al hun valse goden te ontdoen. Is er iets in ons leven dat we kostbaarder achten dan God? Dan kunnen we dat nu beter wegdoen, anders zal God het in de Grote Verdrukking verwijderen. God wil dat we bij elk woord van Hem leven—niet bij een of andere afgod. God wil dat wij onze afgoden wegdoen. Hij brengt dit ten uitvoer of door Zijn woorden, of door Zijn berisping. Als dat niet helpt, dan zal God ons kastijden in de Grote Verdrukking.

Vers 5 toont aan dat de uiteindelijke uitkomst voor Israël heel positief is. Nadat Israël van alle afgoderij ontdaan is, zullen ze God opnieuw zoeken. Dan zal David opnieuw over hen regeren. Het zal een glorieuze, heerlijke tijd zijn en de hele aarde zal profijt trekken van deze grote hereniging.

De Onbekende Wortels van de Engelse Monarchie

Het Engelse volk heeft al veel van hun begrip van de ware geschiedenis van de Engelse troon verloren. Na de dood van Herbert Armstrong heeft de Wereldwijde Kerk van God De Verenigde Staten en Groot-Brittannië in de Profetieën van haar lektuurlijst verwijderd. De Wereldwijde Kerk van God leert niet langer dat de oude troon van Israël nu in Engeland is. Maar maakt dit droevige feit dat de kennis hieromtrent onwaar is? Het is nog steeds de waarheid! Deze kennis is Bijbels!

Nu volgt wat Raimond Mc Nair in een artikel schreef dat getiteld was: “De Oudste Troon ter Wereld” in Tomorrow’s World van oktober 1969:

Het is een welbekend feit dat de monarchie al lang bestond voordat er een Brits Parlement was. Maar, schokkend als het voor velen moge zijn, zal de Britse Koninklijke Troon blijven bestaan, lang nadat het Parlementaire systeem—zoals wij dat heden ten dage kennen—verdwenen is in het stof van een grijs verleden!

Vanaf het begin is Gods bestuurssysteem monarchaal geweest—niet democratisch—hoe vreemd dat ook moge schijnen!

Het is hoog tijd dat de volken van Brittannië, het Gemenebest en de hele wereld de ware oorsprong en de opwindende bestemming van de Britse Troon leren begrijpen. Uit de stam Juda zou volgens de profetie de koninklijke linie in Israël voortkomen. “De scepter (of koning) zal van Juda niet wijken …” (Genesis 49:10).

Dit zijn beloften die God aan Juda en aan ons allemaal deed. De heer Mc Nair gaat dan verder in zijn artikel:

“Wel was Juda de sterkste onder zijn broeders en een uit hem werd tot vorst, maar het eerstgeboorterecht viel ten deel aan Jozef” (1 Kronieken 5:2). Naar Juda, als stam, werd verwezen als een “leeuw”, vanwege de “Leeuw uit de stam van Juda” (Openbaring 5:5).

Het stamsymbool of de standaard van Efraïm was een os of eenhoorn. Het is interessant te weten, dat onder het symbool van “John Bull” [Jan de Stier] naar het volk van Brittannië verwezen wordt tot op vandaag de dag toe. En de eenhoorn (os) is een van de twee hoofdsymbolen die men algemeen aantreft op de wapenschilden van de Britse Koninklijke Familie. En het vaandel teken of het stamsymbool van de stam van Juda is sinds onheuglijke tijden een leeuw geweest. En, hoewel het voor velen als een verrassing moge komen, is het werkelijke symbool van de stam van Juda tot op heden niet de “Davidster” (hoewel de Joden dit symbool vandaag gebruiken), maar de leeuw (zie het artikel “Vlag” in de Joodse Encyclopedie).

Een nakomeling van Juda en ook een afstammeling van Koning David zit, op ditzelfde ogenblik—in onze generatie—op die troon, of anders is het woord van God niet waar!

Koning Zedekia van Juda was de laatste afstammeling van David die op die Troon in Juda zat. Uiteindelijk werden hij en alle edelen en zijn eigen prinselijke zonen gedood of stierven in Babylon (Jeremia 39:1-7).

Tot op de dag van vandaag denkt men dat “Jeremia’s graf” in Noord Ierland, in de buurt van Enniskillen, op Devenish eiland in het Loch Erne ligt.

In Londen bestaat de Troon van Koning David nog steeds. De huidige Koninklijke Familie kan haar genealogie (van Engeland via Schotland en Ierland) regelrecht natrekken tot op de Koningen David en Salomo, die tot de stam van Juda behoorden. Dit is een niet te weerleggen feit!

De troon werd overgebracht van Jeruzalem naar Ierland, daarna van Ierland naar Schotland en tenslotte van Schotland naar Engeland.

Veel mensen die belijdend Christen zijn, zijn totaal onwetend betreffende het feit dat Jezus Christus geboren werd om op de Troon van David te zitten—geboren om Koning te zijn!

“Deze zal groot zijn en Zoon des Allerhoogsten genoemd worden, en de Here God zal Hem de troon van zijn vader David geven, en Hij zal als koning over het huis van Jakob heersen tot in eeuwigheid, en zijn koningschap zal geen einde nemen” (Lucas 1:32-33).

“… Vredevorst. Groot zal de heerschappij zijn en eindeloos de vrede op de troon van David en over zijn koninkrijk, doordat hij het sticht en grondvest …” (Jesaja 9:6-7).

Diezelfde Troon van David zal een voorspoedige, functionerende, bestaande troon zijn als Jezus Christus die overneemt en daarop zit bij Zijn komst. Hij zal geen afgedankte, niet-bestaande troon overnemen—een troon die al vele jaren geleden heeft opgehouden te functioneren!

Verbaast het u dat sommigen in Brittannië opgemerkt hebben dat leden van de Koninklijke Familie zelfs een “Joods” uiterlijk hebben? Ik ben in het bezit van een kaart die de afstamming van de huidig regerende Koninklijke Familie aangeeft en die de geslachtslinie aangeeft, die helemaal terugvoert tot koning David.

Het leidt geen twijfel dat de tegenwoordige Koninklijke Familie de regelrechte afstammelingen zijn van de oude Joodse koning, David, en dat koningin Elizabeth II op de werkelijke troon van David zit en dat op zekere dag in de toekomst er nog een kroning zal plaatsvinden [dhr. Mc Nair doelt hier op prins Charles]—misschien wel de laatste in dit tijdperk—op deze Troon voordat de Messias komt en diezelfde troon overneemt, waartoe Hij geboren was om daarop plaats te nemen—de troon van Zijn aardse vader David.

Een van de grootste tragedies in de Wereldwijde Kerk van God vandaag is dat zij niet langer geloven wat eens door dhr. Herbert Armstrong werd onderwezen. Zou deze kostbare kennis omtrent de ware identiteit van Engelands Troon opnieuw verloren kunnen gaan?

Satan heeft de macht om de mensen voor Gods geopenbaarde kennis te verblinden (2 Korintiërs 4:4). Omdat de leiders in Pasadena de waarheid niet liefhebben, heeft Satan de overhand gekregen en is snel aan het werk om zoveel mogelijk Kerkleden die er niet op bedacht zijn te verblinden.

Alle leden van de Wereldwijde Kerk van God zouden ontzet moeten zijn over het feit dat De Verenigde Staten en Groot-Brittannië in de Profetieën niet meer gedrukt wordt hangende een tweejarig doctrinair onderzoek. Ook in de zeventiger jaren werd dit gedaan. De heer Armstrong maakte dit ongedaan. Waarom is er nu nog een doctrinaire herziening nodig? We moeten allen de koude werkelijkheid onder ogen zien dat de mensen die dit boek in de jaren zeventig wilden begraven het nu met succes hebben begraven! Wat een grote schande voor de leiders in Pasadena!

De Filadelfia Kerk van God houdt vast aan de kennis van de ware identiteit van de Britse troon.

De Wereldwijde Kerk van God gaat nu dezelfde weg als Brittannië in het verlies van de kostbare kennis met betrekking tot de troon van Engeland. Denk u eens in hoe frustrerend het voor het Britse volk zal zijn in de Wereld van Morgen, wanneer zij zich realiseren dat zij de troon hadden die Christus over gaat nemen en zij wisten het niet! Het Britse volk komt elke dag van hun leven in contact met de troon, tenminste symbolisch. En Jezus Christus zal wederkeren en op die troon zitten!

Kunt u zich indenken dat de natie zich zo zou hebben laten degenereren, als het Britse volk werkelijk alles over de troon begrepen had? Denkt u dat prins Charles zijn familie op de manier waarop hij dat nu doet zou behandelen, als hij zijn afstamming kende?

Wat denkt u hoe Christus neerziet op iemand die zich Davids troon zou aanmatigen? De bijbelse geschiedenis laat zien dat het persoonlijke leven van de koningen van Israël ook de natie beïnvloedde. De koningen van Israël werden zwaar gestraft om hun zonden. Engelands glorierijke geschiedenis zal weldra in een tragedie veranderen. God moet hen in de Grote Verdrukking storten om hen tot berouw te brengen. Engeland en de Koninklijke Familie hebben praktisch geen excuus voor het God niet kennen en het onbekend zijn met hun edele afstamming.

De mensen van de Wereldwijde Kerk van God zullen ook verantwoordelijk gehouden worden voor het verlies van deze kostbare waarheid. Ongelukkig genoeg zullen velen nog de Grote Verdrukking hebben te ondergaan. God blijft niet toekijken als Zijn waarheid belachelijk gemaakt wordt. Het volk van God zal streng gestraft worden voor het nonchalant met de waarheid omgaan. Leden van de Filadelfia Kerk van God behoren aan deze waarheden vast te houden. We moeten er desnoods voor willen sterven. 

Vervolg op Overzicht van het boek Hosea (Vierde deel)

Hos Nl Bo