Ontvang elke werkdag een gratis nieuwsbrief in uw inbox - de Trompet Brief.

Joshua earle go2atrl73ue unsplash

Joshua Earle/Unspash

Wat leidde tot de schepping van de mens? (Derde deel)

Het ongelooflijke potentieel van de mens - Hoofdstuk 5

Vervolgd van Wat leidde tot de schepping van de mens? (Tweede deel)

Waarom God de mens schiep

Nu komt er een waarheid aan het licht die waarschijnlijk nog nooit door de mens is doorgrond.

Het is een OVERWELDIGENDE WAARHEID!

Denkt u zich de situatie van toen eens in zoals God die moet hebben gezien en beschouwd. God heeft ons begiftigd met een geest zoals Gods eigen geest, alleen van lagere orde en beperkt. God schiep ons naar Zijn beeld, naar Zijn gelijkenis (vorm en gestalte), maar uit stof in plaats van uit geest. God zegt evenwel tot ons: “Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was” (Filippenzen 2:5). Wij kunnen leren denken als God. Als wij Zijn Geest bezitten, kunnen wij, tot op zekere hoogte, leren denken zoals Hij denkt.

Hoe moet God deze toestand na het geweldige debacle van Lucifer en de engelen die zondigden, hebben bezien?

Lucifer was als individueel geschapen wezen het hoogste meesterstuk van Gods scheppingsmacht als afzonderlijk geschapen geestelijk wezen! In schoonheid, geest, kennis, macht, verstand en wijsheid was hij het meest volmaakte wezen met vermogen zelfstandig te denken, logisch te redeneren, te kiezen en te beslissen, dat God in Zijn almacht kon scheppen. God wist dat er geen hoger en volmaakter wezen als compleet schepsel kon worden bereikt.

Maar dit verheven wezen dat bij de troon vanwaar God regeert was opgeleid en bekwaam gemaakt om Gods heerschappij over het heelal uit te voeren, was desondanks vervallen tot verkeerd denken en kwam tot een duivels besluit. Hij bewerkte de engelen onder hem net zo lang tot ook in hen de gedachte aan rebellie vorm kreeg. Hiervoor heeft Lucifer misschien wel miljoenen jaren nodig gehad. Naar alle waarschijnlijkheid moest hij beginnen het denken van zijn engelen een voor een te beïnvloeden. Hij moest gevoelens van ontevredenheid en verongelijkt zijn jegens God in hen wekken, gevoelens van wrok en bitterheid.

Toen Lucifer gedachten van ijdelheid, naijver, afgunst, begeerte en hebzucht in zijn geest had toegelaten, gebeurde er iets met zijn geest! Zijn geest raakte verdraaid en verknipt. Zijn denken werd verwrongen. God had hem en de engelen de macht over hun eigen geest gegeven. Nu kunnen zij hun geest nooit meer rechtzet­ten; ze zullen nooit meer rationeel, eerlijk en oprecht kunnen denken.

Zelf heb ik een aantal ervaringen met demonen bij enkele bezeten mensen gehad. Ik heb boze geesten door middel van de naam van Christus en de kracht van de Heilige Geest kunnen uitwerpen. Sommige demonen zijn dwaas als verwende kinderen. Sommige zijn geslepen, scherp, schrander en listig. Sommige zijn strijdlustig, andere brutaal en weer andere knorrig en koppig. Maar alle zijn ze verdorven en verwrongen.

Bezie nu nog eens Gods grote verheven PLAN. Het is Gods bedoeling dat er goddelijk, volmaakt karakter wordt ontwikkeld in de miljoenen mensenkinderen die straks deze creatieve voltooiing van heel het onmetelijke heelal tot stand zullen brengen.

Dat is HET ONTZAGWEKKENDE DOEL!

Voor dit doel schiep God eerst miljoenen engelen, geestelijke wezens. Daarna schiep Hij het stoffelijke heelal en deze aarde, en Hij plaatste hier engelen om deze aarde onder Gods heerschappij tot ontwikkeling te brengen.

Maar de vorst, Lucifer, die Hij als heerser had aangesteld, kwam in opstand en misleidde een derde van alle engelen, zodat Gods heerschappij op aarde niet meer werd uitgeoefend.

Lucifer was het hoogste meesterstuk. Toen Lucifer en zijn engelen de verkeerde weg opgingen, was het de vraag wat de rest van de engelen zou doen.

Toen God deze rampzalige toestand overzag, moet Hij tot de slotsom Zijn gekomen dat Hijzelf nu het ENIGE wezen was dat niet wil en niet kan zondigen. De enige zekerheid dat Zijn grote plan kon worden uitgewerkt, was dat Hij Zichzelf vermenigvuldigde!

Maar laten we eerst nog een andere vraag beantwoorden voor we verder gaan:

WAAROM is het onmogelijk voor God te zondigen? Er is geen grotere macht die het Hem kan beletten. Nee, maar God heeft zich eenvoudig door Zijn eigen macht die hoog boven alle macht staat, voorgenomen dat Hij niet wil zondigen.

God stond dus voor de volgende situatie: van geen enkel wezen lager dan Hijzelf kon God met zekerheid verwachten dat het nooit zou zondigen, d.w.z. zich nooit tegen Gods wet en Gods heerschappij die Zijn uiteindelijke doel bewerkstelligen, zou keren. God besefte dat Hij, om Zijn plan voor het hele, uitgestrekte en eindeloze universum te verwezenlijken, op niemand minder absoluut vertrouwen kon dan op Zichzelf en Zijn heilig, rechtvaardig en volmaakt karakter.

Natuurlijk zou men kunnen vragen: Had God dan niet van tevoren kunnen weten wat Lucifer en de engelen onder hem zou­den gaan doen? Weet God niet alles? Het antwoord is: neen. Had God vooruit geweten welke keuze zij zouden doen, dan zou Hij hen hebben moeten dwingen de juiste weg te kiezen. Hij zou hen dan het vermogen om te denken, rationeel te redeneren, te kiezen en besluiten te nemen hebben ontnomen. God verkiest niet vooruit te weten wat u of ik morgen of later zullen denken, overwegen of besluiten. Evenals ons mensen, had Hij ook deze geestelijke wezens het vermogen gegeven zelfstandig te denken, te kiezen en te beslissen. Anders zouden wij en de engelen slechts automaten zijn die precies doen wat men ze wil laten doen. God verkoos eenvoudig dit niet te weten. Het is zijn bedoeling dat Zijn schepselen een eigen karakter ontwikkelen.

Op grond van alles wat gebeurd was, ging God ertoe over de meest verbazingwekkende schepping tot stand te brengen, nl. de REPRODUCTIE VAN ZICHZELF! De uiteindelijke schepping van goddelij­ke wezens in Zijn familie die boven de engelen staan!

ZICHZELF vermenigvuldigen?

Toen volgde de APOTHEOSE van Gods ongeëvenaarde scheppingsmacht. Het toppunt van al Zijn goddelijke daden! Een project zo ongelooflijk verheven en ontzagwekkend dat het moeilijk te vatten is voor de menselijke geest.

Hoe zou de grote God, de uit en in Zichzelf en vóór alles bestaande Schepper aller dingen, Zichzelf kunnen reproduceren tot vele miljoenen anderen zoals Hij: goddelijk, almachtig en volmaakt van aard, elk uit eigen vrije wil volkomen in harmonie met de Vader, elk met een dermate vaste wil dat hij niet kan zondigen?

In het volgende hoofdstuk zal worden onthuld hoe God van plan is dit ongelooflijk ontzagwekkende kunststuk—de vermenigvuldiging van Zichzelf—uit te voeren.

Vervolgd op: Gods plan voor de vermenigvuldiging van zichzelf! (Eerste deel)

Ihp Nl