Ontvang elke werkdag een gratis nieuwsbrief in uw inbox - de Trompet Brief.

Hu chen 6yi0opzsny4 unsplash

Hu Chen/Unsplash

Gods plan voor de vermenigvuldiging van zichzelf! (Eerste deel)

Het ongelooflijke potentieel van de mens - Hoofdstuk 6

Vervolgd van Wat leidde tot de schepping van de mens? (Derde deel)

In het vorige hoofdstuk heb ik gesproken over de reden van Gods besluit om de mens te scheppen en de mensheid hier op aarde te plaatsen. Maar hoe kon zo’n ontzagwekkende onderneming echter ooit verwezenlijkt worden?

In feite hebben maar weinig mensen enig idee van wat het allemaal omvat. Weinig mensen beseffen nauwelijks de grootheid van de wonderbaarlijke gebeurtenissen en goddelijke planning die nodig waren, zodat dit menselijke leven, waarin een ieder van ons zich mag verheugen, mogelijk werd.

In het vorige hoofdstuk schreef ik dat men zich zou kunnen afvragen: “Had God dan niet van tevoren kunnen weten wat Lucifer van plan was te doen?” Het antwoord was neen. Maar God wist ongetwijfeld dat Lucifers opstandigheid en de zonde van de engelen op aarde tot de mogelijkheden behoorden.

Is God toen, wetende dat zoiets zou kunnen gebeuren, pas na de catastrofale wereldramp op het idee gekomen om de mens te scheppen? Weer moet het antwoord categorisch NEEN luiden. Hij wachtte niet met Zijn voornemen om Zichzelf te vermenigvul­digen tot de tragische ramp had plaatsgevonden.

Laat ik een voorbeeld geven. Ik vlieg in een Gulfstream II straalvliegtuig. De menselijke ontwerpers ervan waren zich terdege bewust dat er altijd wel iets met het een of andere onder­deel of systeem mis zou kunnen gaan. Daarom hebben zij een veiligheidssysteem ontworpen en ingebouwd. Als een bepaald onderdeel het begeeft, is er een ander onderdeel of systeem dat onmiddellijk overneemt, en soms is er nog een derde reserveonderdeel of systeem. Wanneer menselijke constructeurs voorzieningen treffen om een eventueel mechanisch mankement te ondervangen, hoeveel te meer zal God, de grote Schepper, vooruit plannen hebben gemaakt voor het geval Lucifer en de engelen tot zonde zouden vervallen. Ongetwijfeld had God Zijn plannen van tevoren klaar. Voordat Hij de aarde schiep, wist God dat engelen met het vermogen om zelfstandig te denken, logisch te redeneren, te kie­zen, een eigen mening te vormen en besluiten te nemen, zouden kunnen rebelleren en tot ongerechtigheid vervallen. Zijn grote doel maakte het noodzakelijk dat Hij dit toestond.

Dat was misschien wel een reden waarom Hij fysieke materie—het gehele stoffelijke heelal—creëerde. De materie met al haar eigenschappen, zoals het organische en het anorganische, kracht, energie, traagheid, zwaartekracht, enz., verschafte Hem het materiaal waaruit Hij de mens in zijn sterfelijke staat kon formeren als het middel waardoor Hij Zichzelf zou kunnen verme­nigvuldigen.

Voor we verder gaan, moeten wij eerst nog meer weten over onze God en Schepper. Wij moeten weten waarom tegenwoordig vrijwel niemand ook maar het flauwste idee heeft dat er zo’n gigantisch en ontzagwekkend project aan de gang is!

Slechts één God, maar meer dan één persoon!

Laat mij proberen deze wonderbaarlijkste waarheid aller tijden duidelijk te maken.

Om te beginnen moet u weer terug naar de allereerste woor­den van de door God aan ons geopenbaarde kennis: “In den beginne schiep God de hemel en de aarde.”

God inspireerde Mozes deze woorden in het Hebreeuws te schrijven, niet in het Nederlands. Ik herhaal: de Hebreeuwse naam voor “God” is Elohim. Een enkelvoudig meervoud zoals familie, gemeen­te, groep, team. Eén familie samengesteld uit meer dan één per­soon. Eén gemeente, bestaande uit meer dan één lid. Eén groep die bestaat uit meer dan één persoon, anders zou het geen groep zijn. Eén sportteam van twee, vijf, negen of elf spelers, plus nog een aantal reservespelers.

Lucifer, eens de grote aartsengel, die Satan werd, heeft de mensheid zo vakkundig op een DWAALSPOOR geleid dat tegenwoordig vrijwel niemand meer weet dat God een goddelijke FAMILIE is. Eén Familie. God is een Familie en die Familie is één God.

Satan heeft de mensen zo grondig misleid dat zij alle mogelij­ke andere dingen geloven op dit punt. Misschien geloven de meesten van de aldus misleide mensen dat God een drie-eenheid is—God in drie personen—waarbij God wordt beperkt tot drie personen en de Heilige Geest, die van God en van Christus uitgaat, ten onrechte wordt voorgesteld als zijnde een persoon.

Anderen stellen zich God voor als SLECHTS één persoon.

Maar zie nog eens wat er in het Nieuwe Testament, in Johannes 1:1-5, 14 staat: “In den beginne was het Woord.” Dit lijkt veel op Genesis 1:1 nietwaar? Daar staat: “In den beginne … God …” Maar zoals gezegd is het woord “God” in Genesis 1:1 de vertaling van het Hebreeuwse meervoud Elohim, hetgeen wil zeggen dat meer dan één persoon één God vormen. In Johannes 1 werd het Nederlandse “Woord” vertaald van het oorspronkelijk Griekse logos, dat “woord” of “woordvoerder”, of “openbarende gedachte” betekent, een wezen of persoon dus.

De volgende woorden in Johannes 1 zijn: “ … en het Woord was bij God en het Woord was God. Dit was in den beginne bij God. Alle dingen zijn door het Woord geworden en zonder dit is geen ding geworden, dat geworden is” (vs. 1-4).

Deze “Logos” was een persoon en deze persoon bestond, evenals God, “vanaf het begin”. Hij heeft altijd in Zichzelf bestaan. Hij was bij God en ook Hij was God. Hij is en was een persoon. God, bij wie Hij was, is ook een persoon. Zij hebben altijd samen bestaan. “Alle dingen” (woorden die ook wel worden ver­taald met “het heelal”) werden door Hem—het Woord, de goddelijke Woordvoerder—gemaakt.

Maar lees nu vs. 14: “Het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond en wij hebben Zijn heerlijkheid aan­schouwd, een heerlijkheid als van een eniggeborene des Vaders, vol van genade en waarheid.” Hier is natuurlijk sprake van Jezus Christus. Hij werd verwekt door God de Vader om als mens te worden geboren en Hij was de enige die ooit op deze wijze werd verwekt.

Vanaf deze verwekking en geboorte als mens werd “het Woord” de Zoon van God.

De Vader, in de hemel, zei van Jezus: “Deze is Mijn Zoon, de geliefde, in wie Ik Mijn welbehagen heb.” Jezus noemde God Zijn “Vader”, d.w.z. dat hier een familieverhouding van “Vader en Zoon” bestaat. Bij de opstanding tot onsterfelijk leven, zal de Kerk met de verrezen en verheerlijkte Christus trouwen (Efeziërs 5:25-28). Ook hier hebben wij een familieverhouding: vader, zoon, man en vrouw. En de “vrouw” zal uit geboren kinderen van God bestaan.

Ik ben zelf vader van een gezin geweest. Mijn familienaam is Armstrong. Mijn eerste vrouw en ik hebben vijftig jaar samen lief en leed gedeeld tot zij stierf. Ik heb een zoon, Garner Ted. Mijn zoon is ook een Armstrong, zoals Jezus, het Woord, God was en toch was Hij bij God. Onze familienaam is Armstrong. Alle leden van het gezin heten ook Armstrong. Toen onze dochters in het huwelijk traden, begonnen zij een ander gezin te stichten en zij namen de naam aan van hun echtgenoot die de vader werd van dat gezin. Maar elk gezin is één geheel.

Zo is er slechts één God, maar God is de familienaam en in de ENE familie is meer dan één persoon.

CHRISTUS de Maker van alles

God is de Schepper, maar God is ook de Godfamilie. Hoe kan de Vader van de Familie de Schepper zijn en Christus ook de Schepper? In Efeze 3:9 staat dat God de Vader “alle dingen [het heelal] geschapen heeft door Jezus Christus” (Statenvertaling). Christus nu is “het Woord”, de Woordvoerder. Over Hem lezen wij in Psalm 33: “Door het woord des Heren zijn de hemelen [het universum] gemaakt, door de adem van Zijn mond al hun heer … Want Hij sprak en het was er” (vs. 6, 9)

Een voorbeeld. In januari 1914 werd ik door een nationaal tijdschrift erop uitgestuurd om in Detroit Henry Ford te interviewen. Ik zag hem voor het eerst toen hij buiten voor de deur van de enorme Fordfabriek stond. Hij droeg een net pak, geen arbeiderskleren. Hij was de maker of fabrikant van de Fordautomobielen En hij fabriceerde ze door middel van de duizenden werknemers die ik binnen in overalls aan het werk zag. De werknemers maakten gebruik van machines en de kracht van elektriciteit. Zo is ook met God de Vader; Hij is Schepper. Hij schiep door middel van Jezus Christus, de “werkman” die sprak, en het werd uitgevoerd door de kracht van de Heilige Geest. Maar Jezus zei het duidelijk dat Hij alleen dat sprak wat de Vader Hem opdroeg te spreken.

Zie nu Colossensen 1. Paulus spreekt hier over de Vader (vs. 12) en “de Zoon zijner liefde” (vs. 13): “Hij is het beeld van de onzichtbare God … want in Hem [Christus], (de Statenvertaling en de King James Vertaling zeggen: door Hem, zoals ook het eind van dit vers) zijn alle dingen [het heelal] geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, de zichtbare en de onzichtbare, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten; alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen” (vs. 15-17).

Jezus Christus had voordat Hij als mens werd geboren, altijd en eeuwig bij de Vader bestaan.

Vervolgd op Gods plan voor de vermenigvuldiging van zichzelf! (Tweede deel)

Ihp Nl