Ontvang elke werkdag een gratis nieuwsbrief in uw inbox - de Trompet Brief.

Nahum: Een eindtijd profetie voor Duitsland (deel drie)

Nahum: Een eindtijd profetie voor Duitsland (deel drie)

Vervolg van Nahum: Een eindtijd profetie voor Duitsland (deel twee)

Het Duitse Dubbelspel

”Wee de bloedstad, louter leugen, vol van verscheuring, zonder ophouden rovend!” (Nahum 3:1). De Companion Bible verklaart „bloedstad” met „stad van veel bloedvergieten.” De International Critical Commentary vertaald de uitdrukking als „door en door bloederig.”

„Zonder ophouden rovend”—haar geschiedenis is een doorlopend verhaal van het beroven van andere naties! De naties van Israël moeten gewaarschuwd worden met betrekking tot Duitslands militaire strategie. Zij zijn „louter leugen, vol van verscheuring”—of men zou kunnen zeggen „vol bedrog en moord.” Ze zijn vol bedrog! Ze bedriegen niet soms slechts een klein beetje—ze zijn er vol van!

Dat is hierom zo gevaarlijk. In veel profetieën over de eindtijd heeft God het over Israëls Assyrische „minnaars,” en hoe Israël het slachtoffer gaat worden van een verraderlijk dubbelspel. In Ezechiël 23 gaat het over deze dubbelspel calamiteit.

Israël wordt vertegenwoordigd door Ohola en Juda (in die tijd van Israël afgezonderd) is Oholiba (Ezech. 23:4). Israël en Juda (de huidige staat Israël) worden minnaars van de Assyriërs (verzen  4-7). God geeft dan Israël (voornamelijk de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en de Joodse staat) in handen van de Duitsers over. „Daarom heb Ik haar overgegeven in de macht van haar minnaars, in de macht van Assurs zonen, naar wie zij gehunkerd had … Naar Assurs zonen hunkerde zij: landvoogden en stadhouders, hovelingen, sierlijk uitgedost, ruiters te paard, begeerlijke jonge mannen, hoofd voor hoofd.” (Ezech. 23:9, 12).

Israël zal dwaas genoeg haar vertrouwen stellen in de Duitsers, in plaats van in God! „Zodra zij hen zag, hunkerde zij naar hen, en zond boden tot hen naar Chaldea. En er kwamen Babyloniërs tot haar om liefdesgemeenschap met haar te hebben; zij onteerden haar met hun ontucht, en toen zij door hen onteerd was, keerde zij zich van hen af” (verzen 16-17). De Babyloniërs vormen het heilige Roomse rijk van de eindtijd wat bestaan zal uit de tien naties in de Europese Unie (eu). Dat machtige handelsblok bevindt zich reeds op het wereldtoneel. Een crisis —zoals het falen van het financiële systeem van de Westerse wereld—zou de uiteindelijke eenheid van die tien naties, of regeringen wel eens heel sterk kunnen verhaasten.

„En de Here zeide tot mij: Mensenkind, wilt gij Ohola en Oholiba richten? Houd haar dan haar gruwelen voor” (vers  36). God zegt dat wij Israël haar gruwelen moeten voorhouden. Wij moeten profeteren over Israëls gruwelijke zonden en het gewelddadige dubbelspel door de Duitsers! God zegt dat wij dat moeten bekendmaken! Geen enkele andere Kerk kan of wil dat doen!

De Laodicea Kerk en Israël zullen deze boodschap aanvechten. Toch zegt God: „Kondig het aan!”

„Bovendien hebben zij Mij dit aangedaan: verontreinigd hebben zij in die tijd mijn heiligdom, mijn sabbatten ontheiligd” (vers  38). Vlak voordat Duitsland tot de aanval overgaat, bevuilt Gods Laodicea Kerk Zijn heiligdom en ontheiligt Zijn sabbatten of heilige dagen. Dit kwaad gebeurt nu in Gods Laodicea Kerk! God beveelt dat wij de Laodiceërs eveneens hun gruwelen bekendmaken. (Vraag voor meer informatie aangaande de Laodicea Kerk van de eindtijd ons gratis boekje De wachter uit Ezechiël aan.)

Het wonderlijk goede nieuws is, dat als zij op onze waarschuwing acht geven, zij aan de kernaanval van de Duitsers kunnen ontkomen! Wat zou dat een wonderbaarlijke fysieke zegening zijn.

„En Ik zal aan de ontucht in het land een eind maken; alle vrouwen zullen de waarschuwing ter harte nemen, om niet te doen naar uw ontucht. Uw ontucht zal men over u brengen, en gij zult de zonden van uw afgoderij dragen. En gij zult weten, dat Ik de Here Here ben” (verzen  48-49). Israël staat op het punt de majesteitelijke God te leren kennen! Op het ogenblik kennen ze God zeker niet. We kunnen duidelijk zien dat deze profetieën vervuld moeten worden vlak voor Christus’ wederkomst.

Groot-Brittannië maakt deel uit van de Europese Unie. Maar zij zijn publiekelijk geshockeerd door Duitslands acties binnen de Europese Unie. Groot-Brittannië zal vrijwel zeker uit de eu geschopt worden, dan kan Duitsland een nog grotere controle uitoefenen. Hier volgt een citaat van het persbureau Reuter (23 november 1994, nadruk van mij): „Een hoge partijgenoot van de Britse minister president John Major nam woensdag ontslag na … te hebben gezegd dat de bijdrage van Duitsland aan Europa was twee wereldoorlogen te hebben veroorzaakt. ‘Het spijt me heel erg dat ik de regering in verlegenheid heb gebracht,’ zei Patrick Nicholls in een verklaring, waarin hij aankondigde ontslag te nemen als vice-voorzitter van de Britse regerende Conservatieve Partij.

„In de Western Morning News, die in zuidwest Engeland wordt gelezen, zei Nicholls dat hij wenste dat Groot-Brittannië niet in de Europese Unie zat. ‘Ik voel niet zoveel voor een continent dat door twee landen beheerst wordt, waarvan één de unieke bijdrage geleverd heeft Europa in twee wereldoorlogen te hebben gedompeld, wat sommigen van ons nog hebben meegemaakt …’”

„Nicholls voegde er aan toe: ‘Ik wilde dat ik niet in de Europese Gemeenschap zat. Het is helemaal niet alleen maar de economische gemeenschap die men ons voor ogen geschilderd had en als ik dacht dat het uitvoerbaar was om er uit te gaan, dan zou ik er morgen uitgaan.’”

Amerika en Groot-Brittannië hielpen Duitsland sterk bij de wederopbouw. Maar zij negeerden de boodschap van Herbert W. Armstrong. Zelfs toen Duitsland verwoest was, profeteerde hij dat Duitsland zou herrijzen en veel meer verwoesting teweeg brengen dan in de Eerste en de Tweede Wereldoorlog bij elkaar! Voor het overgrote deel ging die boodschap voorbij zonder dat er acht op werd geslagen. Nu zullen Groot-Brittannië en Amerika een bloedstollende prijs betalen voor hun rebellie jegens God!

„De Vele Hoererijen”

De „bloedstad” wordt uitgemoord, zoals zij anderen hebben uitgemoord. „Hoor, zweepgeklap! hoor, geratel van wielen! en jagende paarden en opspringende wagens, steigerende rossen en vlammende zwaarden en bliksemende lansen, en tal van verslagenen, een menigte doden, en eindeloos veel lijken; men struikelt over hun lijken” (Nahum 3:2-3). Duitsland en het heilige Roomse rijk worden gevuld met lijken. Overwinnende legers struikelen en strompelen over hun lichamen. Het zou zelfs heel spoedig kunnen gebeuren!

Deze verminkings- en slachtpartij zou voorkomen kunnen worden als zij naar de waarschuwende boodschap van de PCG zouden luisteren. Als Duitsland zich zou bekeren zoals hun oude stad Nineve destijds, dan zou God die massale slachting tegenhouden.

„Vanwege de vele hoererijen der hoer, uitnemend in bevalligheid, meesteres in toverkunsten, volken verkopend door haar hoererijen, en geslachten door haar toverkunsten” (vers  4). Wie is deze „bevallige hoer”? Deze vrouw is een boosaardige kerk die „volken verkoopt”—hele naties! Hoeveel kerken op deze aarde zouden die rol kunnen vervullen?

Deze verachtelijke dame is verwikkeld in toverkunsten. Het woord toverkunsten en de stam waarvan het is afgeleid betekent „aanbidden, vereren” of „betrekkinghebbend op aanbidden.” In het Hebreeuws „is het beperkt tot de aanbidding van afgoden,” of in bijbelse taal ‘van Satan en zijn demonen’ (zie de Gesenius Lexicon). Deze verdorven vrouw is verwikkeld in de obscene aanbidding van de duivel! Miljoenen mensen geloven echter dat zij God vereert!

Zij maakt niet een of twee fouten. Deze boze en verachtelijke dame is betrokken bij „vele hoererijen”! Sommige commentaren op dit vers verwijzen u zelfs naar Jesaja 47 en Openbaring 18.

„Daal af, en zet u neer in het stof, jonkvrouw, dochter van Babel. Zet u neer ter aarde, zonder zetel (er is geen troon meer—Statenvertaling), dochter der Chaldeeën, want men zal u niet langer verwekelijkt en verwend noemen” (Jesaja  47:1). Zij zou geen volken kunnen verkopen, tenzij ze op de een of andere troon zat! (Vraag voor meer details over Jesaja 47 ons gratis herdruk artikel over „Het heilige Roomse rijk” aan.)

„En gij zeide: Ik blijf eeuwig gebiedster, terwijl gij deze dingen niet ter harte nam noch aan de afloop daarvan dacht. Nu dan, hoor dit, wellustige, die zo onbezorgd woont; die bij uzelf zegt: Ik ben het en niemand anders; ik zal niet als weduwe neerzitten en geen beroving van kinderen kennen” (Jesaja  47:7-8). Ze gaat haar Protestantse of protesterende dochters terugbrengen in de schoot der kerk. Hoe zal ze dit doen?

„Maar deze beide zullen u overkomen, plotseling, op een dag: beroving van kinderen en weduwschap; in volle omvang zullen zij u overkomen, ondanks uw vele toverijen en zeer krachtige bezweringen” (vers  9). „Plotseling” zal ze vernietigd worden en haar hoerendochters verliezen.

Deze dame heeft een lange voorgeschiedenis. „Houd maar aan met uw bezweringen en met de talrijke toverijen waarmede gij u van jongs af hebt afgetobd; misschien kunt gij iets bereiken, misschien jaagt gij schrik aan” (vers  12). Weer zien we het woord toverijen. Ze is erg godsdienstig, maar Satan is haar God! Ze heeft het van haar jeugd af gedaan. Het heilige Roomse rijk begon ongeveer 1500 jaar geleden. De zevende en laatste herleving voltrekt zich nu op het wereldtoneel! Nooit was het belangrijker om de geschiedenis te begrijpen, en wat nog belangrijker is, de bijbelse profetieën.

Zij is een „meesteres in toverkunsten”. Dat betekent dat zij „haar slachtoffers lokt als met een toverformule” (Soncino Commentary). Haar demonische krachten zijn verleidelijk en dodelijk! Veel schrijvers van commentaren kunnen dit inzien.

De naties van Israël behoren zeer zeker deze gemene oude vrouw te doorzien. Maar Amerika, Groot-Brittannië en Juda zijn bezig haar „minnaars” te worden. Wij zullen een buitenlandse politiek krijgen die het heilige Roomse rijk liefheeft. Het zal ons grootste politieke debâcle aller tijden zijn!

Deze grote valse kerk wordt vergeleken met Izebel (Openbaring 2:20). Als je verliefd wordt op een hoer, dan moet je verwachten dienovereenkomstig behandeld te worden! Je kunt haar wel een dame met een hoge moraal noemen, maar toch blijft ze een hoer. Verwacht niet dat zij eerlijk handelt. Eigenlijk moet u precies het tegenovergestelde verwachten!

Als je verwikkeld bent in „veel hoererijen” dan moet je wel een grote hoer zijn. Dat is ze nu en is ze al 1500 jaar geweest. „En een van de zeven engelen, die de zeven schalen hadden, kwam en sprak met mij, zeggende: Kom hier, ik zal u tonen het oordeel over de grote hoer, die zit aan vele wateren, met wie de koningen der aarde gehoereerd hebben, en zij, die op de aarde wonen, zijn dronken geworden van de wijn harer hoererij … En op haar voorhoofd was een naam geschreven, een geheimenis: het grote Babylon, moeder van de hoeren en van de gruwelen der aarde” (Openbaring 17:1-2, 5). Dit is de dame die Israëls minnaar gaat worden. Zij aanbidt de draak, of wel Satan de duivel (Openbaring 13:4). En Israël zal de allerhoogste prijs betalen omdat ze zo verraderlijk jegens God zijn.

Kort daarna moet de grote hoer vernietigd worden. „En hij riep met sterke stem, zeggende: Gevallen, gevallen is de grote stad Babylon en zij is geworden een woonplaats van duivelen, een schuilplaats van alle onreine geesten en een schuilplaats van alle onrein en verfoeid gevogelte, omdat van de wijn van de hartstocht harer hoererij al de volken gedronken hebben en de koningen der aarde met haar gehoereerd hebben en de kooplieden der aarde rijk geworden zijn uit de macht harer weelderigheid (van haar ontzaglijke weelde—Leidse vertaling). Zij zit in zaken met betrekking tot het verkopen van volken. Israël zal spoedig in slavernij verkocht worden! 

Vervolg op Nahum: Een eindtijd profetie voor Duitsland (deel vier)