Blijf op de hoogte met onze gratis nieuwsbrief

Nahum: Een eindtijd profetie voor Duitsland (deel twee)

Nahum: Een eindtijd profetie voor Duitsland (deel twee)

Vervolg van Nahum: Een eindtijd profetie voor Duitsland (deel een)

Een Prachtige Boodschap

Als Duitsland militair sterk is, lijkt ze op een verwarde doornstruik. „Want (verward als zij zijn gelijk doornen, en beschonken naar hun dronkemansaard) zij worden als droge stoppelen geheel en al verteerd” (Nahum 1:10). Hun buitenlandse politiek is scherp en doorborend. Er valt bijna niet met hen te praten. Vaak verscheuren en rijten ze andere naties open op sluwe, listige en slinkse manieren.

Terwijl zij zich in hun overwinningen verheugen, zal God hen straffen als volkomen droge, brandende stoppels. Zij worden in een oogwenk verteerd!

Spoedig zal Duitsland geregeerd worden door een nog geslepener en bedrieglijk mens dan Adolf Hitler. „Uit u is voortgekomen een die kwaad bedacht tegen de Here, een die snode plannen beraamde” (vers 11). Of zoals de Statenvertaling zegt en het er ook letterlijk staat: „Van u is een uitgegaan, die kwaad denkt tegen den Heere, een Belialsraadsman.” Paulus plaatst Belial en Christus tegenover elkaar (2 Korintiërs 6:15). Dit kwaadaardige wezen is de verpersoonlijking van alle kwaad en wordt klaarblijkelijk gemotiveerd door Satan.

Amerika, Groot-Brittannië en Juda kruipen vandaag voor Duitsland bijna in het stof. Groot-Brittannië probeerde die benadering uit met Hitler voor de Tweede Wereldoorlog. Die benadering zal ons onze ondergang brengen! In plaats van naar God te luisteren, zullen ze trachten met deze gemene leider, die kwaad beraamt tegen God, te onderhandelen! Satan inspireert deze man om een vloed—waarschijnlijk een leger—achter Gods eigen volk aan te sturen als zij naar een plaats van veiligheid gevoerd worden (Openbaring 12:14-16).

We moeten niet vergeten dat Satan aanbeden wordt door Duitsland en het „heilige” Roomse rijk (Openbaring 13 en 17). Deze Duitse leider zal regelrecht voor Satan werken!

„Zo zegt de Here: Al zijn zij ook in volle kracht en nog zo talrijk, toch zullen zij zo afgemaaid worden, dat zij vergaan; al heb Ik u vernederd, Ik zal u niet meer vernederen” (Nahum 1:12). „Dat zij vergaan” behoort te luiden: „en zal vergaan.” Deze boosaardige leider zal gedood worden. God zal hen er zo geweldig van langs geven dat zij nooit meer zullen oprijzen om andere naties te vernietigen.

Israël, wat Amerika, Groot-Brittannië en Juda omvat, zal gevangene van Duitsland zijn als dat gebeurt. „Maar nu zal Ik zijn juk van u afnemen en verbreken, en uw banden zal Ik verscheuren” (vers 13). God zal Israël opnieuw verlossen. „Tegen u echter gebiedt de Here: Uw naam zal niet meer voortgeplant worden; uit het huis uwer goden zal Ik uitroeien de gesneden en de gegoten beelden. Uw graf zal Ik bereiden, want gij zijt te licht bevonden” (vers 14). De naam „het heilige Roomse rijk” of „het Duitse (of Germaanse) rijk” zal nooit meer voortgeplant worden! (De naam Germaan betekent eigenlijk „krijgsman”.) Het huis of de tempel van hun goden wordt tot een peilloos graf, omdat zij zo afschuwelijk verdorven zijn. Het gaat hier over de grote religieuze hoer uit Openbaring 17. In hun verering van Satan zijn ze erg „religieus”. Dit is de zevende en laatste herleving van het zeer destructieve heilige Roomse rijk.

Maar er is goed nieuws. „Ziet op de bergen de voeten van hem, die het goede boodschapt, die vrede doet horen; vier uw vierdagen, o Juda! betaal uw geloften; want de Belialsman zal voortaan niet meer door u doorgaan, hij is gans uitgeroeid” (vers 15—Statenvertaling). Wie brengt dit goede nieuws over de Wereld van Morgen? Alleen de Filadelfia Kerk van God (pcg) ontvangt vandaag nieuwe profetische openbaring van God. De boodschap van Nahum en andere profeten moet nu gebracht worden! Wij alleen brengen de hele waarheid over Nahum en alle kleine profeten en de grote profeten. De bozen van deze wereld staan op het punt met razende gang in hun ondergang gestort te worden.

God zegt dat u de voeten kunt zien van hem die vrede verkondigt. God profeteerde dat de Filadelfia Kerk van God dit vreselijke nieuws over de Derde Wereldoorlog zou brengen—en over de vrede daarna! Ondanks het kwaad dat zijns gelijke niet kent, dat over Israël en Duitsland zal worden ontketend, is vrede op handen.

Als de mensen onze voeten zien, wil dat zeggen, dat wij vandaag Gods profetie over Duitsland brengen. De Filadelfia Kerk van God heeft deze opdracht regelrecht van God ontvangen! Wij mogen niet in gebreke blijven! Niemand anders begrijpt deze boodschap.

Nahum schreef deze boodschap alleen maar in een boek. Nu moet deze boodschap gebracht en moeten de voeten gezien worden. Ziet u de voeten van hem die deze boodschap van vrede bekend maakt? De PCG verrijst terzelfdertijd als het oude Babylonische systeem (Habakuk 1:5-6).

Gods Werktuig om Duitsland te Vernietigen

In Nahum 2:1 gaat de verstrooier [hij die „in stukken slaat”—King James versie] Duitsland verwoesten. Dit zijn de Russen en de Chinezen (Daniël 11:44; vraag ook ons gratis boekje: Joëls dag des Heren aan). Assyrië, of Duitsland is Gods werktuig om Israël te verwoesten (Jesaja 10:5-6). Daarna roept God legers ten oosten van Duitsland op om hen te verpletteren. Als God het heeft over de verstrooier [hij die verplettert—King James versie], dan bedoelt Hij een massale vermorzeling van het Duitse volk! De Duitsers kregen van zo’n afstraffing een voorproefje in de Tweede Wereldoorlog toen de Russen Oost-Duitsland veroverden. Veel Duitse vrouwen vroegen erom gedood te worden nadat ze wreed behandeld en verkracht waren door Russische soldaten. Maar die woeste aanval was mild vergeleken met wat het zal zijn in de Derde Wereldoorlog.

Wij moeten de Duitsers en Israël waarschuwen. „Want de Here herstelt de heerlijkheid van Jakob, gelijk de heerlijkheid van Israël [De King James versie zegt hier: ‘Want de Here heeft de uitnemendheid van Jacob afgekeerd, evenals de uitnemendheid van Israël]; want plunderaars hebben hen geplunderd [ledigmakers hebben ze ledig gemaakt—Statenvertaling] en hun ranken vernield” (Nahum 2:2). Spoedig zullen Amerika, Groot-Brittannië en Juda leeg gemaakt worden. Dat betekent dat zij die levend overblijven overwonnen zullen worden en naar andere volken verscheept als slaven. Duitsland staat er bekend om deze gruwelijke marteling toe te passen. God richt Zich zowel tot Jacob als Israël. Israël heette Jacob voor zijn naam veranderd werd toen hij bekeerd werd. God spreekt hier dus over zowel bekeerd als onbekeerd Israël. Onbekeerd Israël bestaat uit volkeren. Hier is het bekeerde Israël Gods eigen Kerk die Laodicees geworden is. God is bezorgder over Zijn lauwe heiligen, aangezien velen van hen hun behoud zullen verliezen.

„De Here heeft de uitnemendheid” van beide groepen weggenomen. God gaat Israël straffen door middel van Duitsland. Nu er nog tijd is moeten we deze profetieën proclameren—spoedig zal het te laat zijn!

„Het schild zijner helden is rood van kleur, de dapperen zijn in scharlaken gekleed; in de vuurglans van het staal staan de wagens op de dag van zijn toerusting, en de lansen worden gezwaaid” (vers 3). Het gaat hier over de moderne oorlogvoering—tanks, raketten en kernkoppen! Commentaren breken zich dikwijls het hoofd over deze uitdrukkingen. Dat komt omdat ze deze profetieën als zijnde voor deze eindtijd verwerpen.

„Langs de wegen razen de wagens, zij vliegen over de vlakten; hun aanblik is als van fakkels, als bliksemschichten schieten zij voort” (vers 4). Wanneer hebben de mensen ooit wagens gehad die „als bliksemschichten voortschieten”? Nooit in het verleden. Maar vandaag hebben we ze. Raketten en straalvliegtuigen schieten inderdaad voort als een bliksemstraal. De boodschap van Nahum moet nu gebracht worden!

„De poorten der rivieren openen zich, en het paleis zinkt ineen. En het is beslist: [Statenvertaling en King James versie geven hier: „En Huzab zal gevankelijk weggevoerd worden,] zij wordt ontbloot, weggevoerd en haar slavinnen klagen als met duivenstem, terwijl zij zich slaan op de borst” (verzes 6-7). In de oudheid lag Nineve aan de rivier de Tigris en was omgeven door water. Het woord paleis betekent „een groot openbaar gebouw zoals een paleis of een tempel” (Strong’s Concordance). Het zou ook heel goed een kerkgebouw kunnen zijn.

Het zelfstandig naamwoord Huzab betekent in het Hebreeuws „als een koningin”. Alle aanwijzingen duiden erop dat het hier gaat om de „grote hoer” of de grote valse kerk uit Openbaring 17. Naar Huzab wordt ook verwezen als . De Bijbel gebruikt een vrouw als type van de Kerk. De slavinnen zijn ongetwijfeld de hoerendochters of kinderen die uit de grote valse kerk voortgekomen zijn (Jesaja 45:1-9).

In Openbaring 13 komen twee beesten voor. Het eerste is het politieke beest aangevoerd door Duitsland. Het tweede is het godsdienstige beest dat de tien naties leidt. Godsdienst speelt een grote rol in dit demonische imperium. Duitsland heeft geen koningshuis. Maar de grote valse kerk heeft een troon (Jesaja 47:1). Ik ken slechts één zogenaamde Christelijke kerk die een troon bezit.

Huzab zal geleid worden (zie King James versie). Het Hebreeuwse woord voor geleid betekent ontdekt of ontbloot. Dit Geheimenis, het Grote Babylon, zal te kijk gezet worden, zodat de hele wereld kan zien hoe corrupt en weerzinwekkend deze religie van het beest is. Eén vertaling zegt: „zij zal bloot gelegd worden”. Duitsland werd bloot gelegd in de Tweede Wereldoorlog. Maar dit grote Babylonische systeem is nooit voor de hele wereld te kijk gezet. Dat zal echter spoedig gebeuren.

De Duitsers zullen miljoenen in angst op de vlucht doen slaan. Dan zal God hen een koekje van eigen deeg presenteren. „En Nineve was als een vijver vol wateren, zolang het bestaat; nu lopen deze weg. Staat, staat! [zal men roepen—King James versie] doch niemand keert zich om. (Nahum 2:8). Het Duitse volk smeekt om hulp, maar alle strijders slaan op de vlucht. Er blijft niemand over om te vechten. De soldaten zijn zo door paniek bevangen dat ze zelfs niet omkijken. „Rooft zilver, rooft goud! eindeloos is de voorraad, een overvloed van allerlei kostbaarheden” (vers 9). Hun eindeloze rijkdom valt de vijand in handen. De wereld viel hen ten prooi, nu vormen zij zelf de prooi.

Assyrië, of Duitsland, stond erom bekend andere volken uit te plunderen. De oude Assyrische leider, Tiglath-Pilezer I, moest dit zeggen na een militaire veldtocht: „Ik bracht kudden met kostbare lading, snelle muildieren en vee uit hun weiden naar huis in ontelbare hoeveelheden … Ik legde hen als schatting op 1200 paarden en 2000 stuks vee.”

Salmaneser ii zei van de koning van Patina: „Drie talenten goud, 100 talenten zilver, 300 talenten koper, 300 talenten ijzer, 1000 koperen vaten, 1000 stuks veelkleurige kleding, linnen, zijn dochter met haar grote bruidsschat, 20 talenten aan purperen kleding, 500 ossen en 5000 schapen ontving ik van hem. Eén talent zilver, twee talenten purperen kleding … honderd stammen van ceders legde ik hem als schatting op. Jaarlijks nam ik dat in mijn stad Assur in ontvangst.” Assurbanipal, in het bijzonder, geeft een lange lijst van een bijna eindeloze buit op Thebe en Susa, waarmee hij Nineve vulde.

„Zij is geledigd, ja, uitgeledigd, uitgeput [Statenvertaling] en verslagen harten en knikkende knieën; kramp in alle lendenen en hun aller aangezicht van kleur beroofd” (vers 10). Nu versmelt het hart van de Duitsers en stoten hun knieën tegen elkaar. Zij ondergaan dezelfde terreur die zij anderen aandeden! De mensen zijn zo bang dat ze nauwelijks op hun voeten kunnen staan. Hun land blijft ‘leeg, berooid en verwoest’ achter.

„Waar is nu het leger der leeuwen, de plaats waar de jonge leeuwen gevoed werden, waar de leeuw rondliep en de leeuwin, de leeuwewelp, door niemand opgeschrikt?” (vers 11). Marlon Brando speelde in een film, getiteld: „De Jonge Leeuwen.” Het ging over Nazistrijders in de Tweede Wereldoorlog. Duitsland heeft veel leeuwensymbolen. De jonge leeuwen zijn opnieuw herrezen. Maar weldra zal die geest totaal vermorzeld worden door de Russen en de Chinezen. Al dat militaire geweld staat op het punt voor eeuwig te verdwijnen! (vers 12).

Zij hebben een vijand die zij niet kunnen zien. Dat is verreweg hun grootste probleem. „Zie, Ik zal u! [Zie, Ik ben tegen u—King James versie] luidt het woord van de Here der heerscharen, Ik doe uw wagens in rook opgaan; uw jonge leeuwen zal het zwaard verteren, en uw roof zal Ik van de aarde verdelgen; en de stem van uw gezanten zal niet meer gehoord worden” (vers 13). God zegt: „
Ik ben tegen u!” God gaat de enige taal spreken die de Duitse militairen verstaan—superieure macht. De Duitse krijgsmacht heeft de hele geschiedenis door voortdurend geroofd, eindeloos—dat wil zeggen totdat God haar voor altijd verplettert.

De stem van de Duitse overwinningsboodschappers heeft de hele geschiedenis door het nieuws gebracht van weer een overwinning—nog een buit. God gaat deze boodschappers voor altijd het zwijgen opleggen! God belooft ons dat we ze nooit meer zullen horen.

Wat een heerlijke toekomst hebben we. Maar de mens moet hevige pijnen lijden voor hij zich onderwerpt aan de majesteitelijke God.

Een „bloedstad”— een bloedig volk is weer herrezen. Hun grootste bloedfestijn ligt nog in het verschiet. Dan zal God hen op hun beurt tot een bloedende natie maken. Deze maal zullen zij in de hoek zitten waar de klappen vallen!

Historici weten dat de Assyriërs een bloederige geschiedenis hebben. En moderne historici weten dat Duitsland een ongeëvenaarde geschiedenis heeft in het veroorzaken van bloedige oorlogen. Wat de meeste geschiedkundigen echter niet weten is, dat de Assyriërs en de Duitsers hetzelfde volk zijn. Dit feit is echter gemakkelijk te begrijpen als we de ongewijde geschiedenis, de Bijbel en de bijbelse profetieën kennen. Maar zelfs de ongewijde geschiedenis alleen zou ons dat begrip kunnen verschaffen. 

Vervolg op Nahum: Een eindtijd profetie voor Duitsland (deel drie)