Blijf op de hoogte met onze gratis nieuwsbrief

Nahum: Een eindtijd profetie voor Duitsland (deel vier)

Nahum: Een eindtijd profetie voor Duitsland (deel vier)

Vervolg van Nahum: Een eindtijd profetie voor Duitsland (deel drie)

Duitsland Moet Gewaarschuwd Worden

God gaat binnenkort de Duitsers aandoen wat zij de hele geschiedenis door hun vijanden aangedaan hebben. „Zie, Ik zal u! luidt het woord van de Here der heerscharen, Ik til uw slippen op tot aan uw aangezicht, en Ik laat aan de volken uw naaktheid zien, aan de koninkrijken uw schaamte” (Nahum 3:5). Het Brits Museum bevat de bronzen poorten van Balawat, opgericht na de slag bij Karkar. Zij tonen naakte Assyrische krijgers, die gevangen genomen vrouwen dwingen de rokken hoog boven de knieën op te tillen. Nu gaat God de rokken van de Assyriërs optillen over hun gezichten heen. Dat is Gods gerechtigheid. U ontvangt dezelfde barmhartigheid die u geeft. De naties zullen de naaktheid van de Duitsers en van het heilige Roomse rijk zien. God gaat de grote hoer tentoonstellen zoals ze werkelijk is.

God zegt „Ik ben tegen u” (zie ook Nahum 2:13). Dat is hun gevreesde ineenstorting. Wie gaat er vandaag de dag de Duitsers aankondigen dat God tegen hen is nadat ze Israël verwoest hebben? God waarschuwt altijd door middel van mensen. Alleen de Filadelfia Kerk van God doet vandaag dat werk. Dat is de opdracht die God ons heeft gegeven.

Wie spreekt en schrijft er momenteel met enige invloed tegen Duitsland? Alleen de PCG doet vandaag dat karwei. Het is de opdracht die God ons gegeven heeft.

De Assyriërs van vandaag staan op het punt een voorwerp te worden waaraan de wereld zich zal vergapen. „Ik werp vuil op u, Ik maak u te schande en stel u ten toon, zodat al wie u ziet, van u wegvlucht en zegt: Verwoest is Nineve! Wie zal haar beklagen? waar zal ik troosters voor u zoeken?” (Nahum 3:6-7). De hele wereld zal het zien en zich verblijden over hun val. „Zijt gij beter dan No-Amon, dat gelegen was aan de stromen, door water omgeven, welks voorwal een zee, welks muur water was?” (vers  8). No-Amon was een sterke Egyptische stad, in de hele wereld beroemd. Ze pochte erop dat ze onkwetsbaar was en niet verwoest kon worden. Maar Assyrië verwoestte haar. Duitsland zal spoedig op dezelfde manier pochen. Dan zal God hen straffen totdat er geen spoor van de Duitse oorlogsmachine meer over is!

„Toch is het gevankelijk in ballingschap gegaan, toch zijn zijn zuigelingen verpletterd op alle hoeken der straten; over zijn aanzienlijken heeft men het lot geworpen, en al zijn groten zijn in boeien geklonken” (vers  10). Duitsland vermorzelde jonge kinderen—nu zal dezelfde ramp zich aan hun kinderen voltrekken. Nog eens en nog eens laat God zien dat Hij oordeelt zoals wij anderen oordelen. Op deze wijze leert God hen hoe wreed zij waren! De enige manier waarop Duitsland dit lot kan ontgaan is door naar Gods boodschap te luisteren.

Al hun militaire sterkten zullen vallen als overrijpe vijgen. „Al uw vestingen zijn vijgebomen met vroegrijpe vruchten; worden zij geschud dan vallen zij de eter in de mond” (vers 12). Hun militairen met leeuwemoed worden lichamelijk zwak als vrouwen (vers 13). Vuur—veel ervan is nucleair—zal het verteren (verzes 14-15).

„Uw aanzienlijken zijn als sprinkhanen, uw ambtenaren als een zwerm sprinkhanen, die zich, zolang het koud is, op de muren legeren; als de zon opgaat, vliegen zij weg, en onbekend is hun plaats. Waar zijn zij?” (vers 17). Na de Tweede Wereldoorlog verdwenen de Nazi’s als sprinkhanen in de winter.

Bij deze verdwijning was de grote valse kerk krachtig behulpzaam. Lees het boek The Unholy Trinity (De onheilige drieëenheid) door Mark Aarons en John Loftus. De waarheid kan heel schokkend zijn! De Nazi’s wachten alleen maar op het juiste klimaat, daarna zullen ze terugkeren, vertrokken van woede.

„Uw herders sluimeren, koning van Assur, uw geweldigen liggen terneer; uw volk is verstrooid op de bergen, zonder dat iemand het verzamelt. Geen herstel is er voor uw breuk, ongeneeslijk is uw wonde. Allen die de mare over u horen, klappen over u in de handen, want over wie is uw boosheid niet voortdurend heengegaan?” (verzen 18-19). De boosheid van Duitsland is voortdurend over alle volken heengegaan. Hun geschiedenis staat vol van militaire wreedheden als bij geen andere natie op aarde! Alle volken zijn het slachtoffer geworden.

De laatste regel is een heel bijzonder eind—„over wie is uw boosheid niet voortdurend heengegaan?”

Geschiedkundigen en theologen zouden moeten weten wie vandaag de dag de Assyriërs zijn! Maar ze zijn willens onwetend. God eindigt dit boek door hun onwetendheid te benadrukken! De geschiedenis is vol van bewijzen.

De meeste historici zullen toegeven dat het boek Nahum in de geschiedenis nooit in vervulling is gegaan. Zelfs een kind moet kunnen zien dat dit boek profetie voor de nabije toekomst is. Maar deze geleerden willen God uit het beeld verdringen door de waarheid die volkomen duidelijk is te ontkennen! Zij wentelen zich in hun dwaze zelfbedrog. Het is tijd om die houding te veranderen. We staan op de rand van een kernramp in deze wereld. Duitsland zal een kernoorlog op gang brengen, die al het leven van deze planeet zou wegvagen indien Christus niet tussenbeide kwam. Geen geleerde ontkenning zal die toekomst veranderen! Gods ware Kerk moet de waarschuwing aangaande deze komende holocaust brengen. Het is de enige hoop voor de wereld om een nucleaire catastrofe te vermijden.