Ontvang elke werkdag een gratis nieuwsbrief in uw inbox - de Trompet Brief.

David anderson lz1syppwbdu unsplash

David Anderson/Unstplash

Het Mysterie van het Koninkrijk van God (Zesde Deel)

Mysterie der eeuwen - Hoofdstuk 7

Vervolgd van Het Mysterie van het Koninkrijk van God (Vijfde deel)

De menselijke natuur verdwijnt niet ineens

Dit betekent echter niet dat de aangeleerde satanische houding onmiddellijk uit het denken van de mensen verdwijnt. De vele miljoenen mensen hebben die houding aangeleerd. En zelfs al wordt het Satan dan belet om deze nog over te brengen, wat door gewoonte is aangeleerd gaat niet automatisch weg.

God heeft ons echter ook een vrije wil gegeven. Hij heeft ons beheersing van ons eigen denken gegeven, behalve voorzover wij, misleid door Satans geneigdheid tot het kwaad, verblind zijn.

De sterfelijke mensen op aarde zullen echter niet langer misleid worden! De almachtige Christus en de onsterfelijke heiligen die onder Zijn leiding regeren zullen de oogdoppen wegnemen, waarmee het menselijk verstand geblinddoekt was.

Daarom zeg ik dat de utopische wereld niet ineens in zijn volheid kan beginnen. Talloze miljoenen zullen nog aan hun opstandige houding vasthouden, aan hun ijdelheid, begeerte en hebzucht. Maar met de komst van Christus begint een proces van heropvoeding, van het openen van misleid verstand, van mensen van het bedrog afwenden naar een vrijwillige bekering.

Vanaf het moment van Christus’ bovennatuurlijke machtsovername en Satans verbanning zullen uit Sion Gods wet en het woord van de Eeuwige uitgaan en zich over de hele aarde verbreiden (Jesaja 2:3).

De straftijd van 6000 jaar die God Adams wereld oplegde, de tijd van afgesneden zijn van God, zal voorbij zijn. Christus zal beginnen alle sterfelijke mensen op aarde tot berouw en geestelijk behoud te roepen! Gods Heilige Geest zal zich vanuit Jeruzalem verbreiden (Zacharia 14:8).

Wat een heerlijkheid! Een nieuwe tijd breekt aan. Spoedig zal er vrede komen. De mensen zullen zich van de weg van „nemen” afkeren naar de weg van „geven”, naar Gods weg van liefde.

Een nieuwe beschaving krijgt de aarde in haar greep!

Maar wat voor nieuwe wereld van morgen zal dan tot ontwikkeling komen? In Jesaja 2:2-4 en in Micha 4:1-3 staat: „En het zal geschieden in het laatste der dagen: dan zal de berg van het huis des Heren vaststaan als de hoogste der bergen, en hij zal verheven zijn boven de heuvelen. En alle volken zullen derwaarts henen stromen en vele natiën zullen optrekken en zeggen: Komt, laten wij opgaan naar de berg des Heren, naar het huis van de God Jacobs, opdat Hij ons lere aangaande zijn wegen en opdat wij zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan en des Heren woord uit Jeruzalem. En Hij zal richten tussen volk en volk en rechtspreken over machtige natiën. Dan zullen zij hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden en hun speren tot snoeimessen; geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen, en zij zullen de oorlog niet meer leren.”

Stelt u zich dit eens voor! Geen oorlogen meer. Geen vrees voor mens of dier. Eindelijk wereldvrede. Iets zal deze vrede moeten veroorzaken. De wet van God, waarover een belijdend „Christendom” leert dat die werd afgeschaft, zal van Jeruzalem uitgaan en de aarde zal zo vol zijn van de kennis van Gods levenswijze als er water rust op de bodem van de oceaan.

Zelfs de wilde dieren zullen tam zijn en in vrede leven: „Dan zal de wolf bij het schaap verkeren en de panter zich neerleggen bij het bokje; het kalf, de jonge leeuw en het mestvee zullen tezamen zijn, en een kleine jongen zal ze hoeden; de koe en de berin zullen samen weiden, haar jongen zullen zich tezamen neerleggen, en de leeuw zal stro eten als het rund: dan zal een zuigeling bij het hol van een adder spelen en naar het nest van een giftige slang zal een gespeend kind zijn hand uitstrekken. Men zal geen kwaad doen noch verderf stichten op gans mijn heilige berg, want de aarde zal vol zijn van de kennis des Heren, zoals de wateren de bodem der zee bedekken” (Jesaja 11:6-9).

Wat een verandering! Let eens op de opgeloste problemen!

Werp eens een blik in een wereld, waarin geen analfabetisme zal bestaan, geen armoede, geen honger, een wereld waarin de misdaad snel zal afnemen, waarin de mensen zullen leren eerlijk, eenvoudig, vriendelijk en gelukkig te zijn, een wereld van vrede, voorspoed en overvloedig welzijn.

De bevolkingsexplosie opgelost

God voorspelt verstrekkende hervormingen in het wonderbaarlijke utopische tijdperk dat spoedig op aarde zal aanbreken.

Kunt u het zich voorstellen? Een wereld die grote stappen voorwaarts doet in het oplossen van de meest cruciale problemen die de mensheid teisteren.

Op het ogenblik is het allergrootste en verschrikkelijkste probleem de bevolkingsexplosie. In een groot aantal landen gaat de groeiende bevolking de mogelijkheden van de wereld om de mensen te voeden steeds meer te boven.

En de gebieden waar de bevolking het snelst groeit zijn de onderontwikkelde delen van de wereld—de „have-not” naties van armoede, analfabetisme, ziekte en bijgeloof. Bedenk dat niet meer dan 10 procent van het aardoppervlak te bewerken is. En de meest recente cijfers van de VN wijzen erop dat de wereldbevolking over 34 korte jaren verdubbeld zal zijn.

De dagelijkse, onheilspellende druk van de mensenmassa is een van de werkelijk onbegrijpelijke problemen van vandaag.

Maar God heeft de oplossing, en hoe eenvoudig is die niet. Maak eenvoudig het grootste deel van de aarde voor landbouw geschikt. Verlaag de kale, met sneeuw bedekte en rotsige bergen, verhoog de diepe, dorre woestijndalen, verander in de hele wereld de weersomstandigheden. Maak alle woestijnen vruchtbaar en groen. Maak reusachtige stukken van het aardoppervlak toegankelijk, zoals de Kalahari Woestijn, het bekken van het Tsjaad Meer en de Sahara in Afrika, de Gobi Woestijn in Azië en de grote Amerikaanse Woestijnen. Breng de uitgestrekte wildernissen van Mongolië, Siberië, Saoedi-Arabië en een aantal westelijke staten van de V.S. tot bloei.

Ontdooi het dikke pakijs, de sneeuwbergen, de permafrost en toendra’s van de enorme, haast grenzeloze vlakten van Antarctica, Noord-Amerika, Groenland, Noord-Europa en Siberië. Nivelleer het ontzagwekkende hoogland van Pamir, de reuzen van de Himalaya, het Atlasgebergte, de Taurus, de Pyreneeën, de Rocky Mountains, de Siërra’s, de Hindoe-Koesj, de onmetelijke Andes en alle andere grimmige kilometers hoge en zo goed als onbewoonbare gebergten van de aarde.

Laat vervolgens goede, zachte regen vallen, in de juiste hoeveelheid, op de juiste tijden.

En wat gebeurt er?

Miljoenen en miljoenen hectaren ongelooflijk vruchtbaar, produktief, prachtig bouwland komen beschikbaar—klaar om te worden ontdekt en ontgonnen.

Onmogelijk? Zeker—voor mensenhanden.

Maar zie wat God belooft:

„Vrees niet, gij wormpje Jakob, gij volkje Israël! Ik ben het, die u help, luidt het woord des Heren, en uw Verlosser is de Heilige Israëls.

Zie, Ik stel u tot een scherpe, nieuwe dorsslede met dubbele sneden; gij zult bergen dorsen en verbrijzelen, en heuvelen zult gij tot kaf maken. Gij zult ze wannen, en de wind zal ze opnemen en de storm zal ze verstrooien; maar gij zult juichen in de Here, u beroemen in de Heilige Israëls.

De ellendigen en armen zoeken naar water, maar het is er niet, hun tong verdroogt van dorst; Ik, de Here, zal hen verhoren; Ik, de God van Israël, zal hen niet verlaten. Ik zal op kale heuvels rivieren doen ontspringen en bronnen te midden der valleien;

Ik zal de woestijn tot een waterplas maken en het dorre land tot waterbronnen. Ik zal in de woestijn ceder, acacia, mirt en olijfwilg zetten; Ik zal in de wildernis cypres naast plataan en denneboom planten, opdat men zie en tevens erkenne, bedenke en tevens begrijpe, dat de hand des Heren dit gedaan en de Heilige Israëls het geschapen heeft” (Jesaja 41:14-20). 

Vervolgd op Het Mysterie van het Koninkrijk van God (zevende deel)

Moa Ad Nl