Ontvang elke werkdag een gratis nieuwsbrief in uw inbox - de Trompet Brief.

Diogo nunes z1eecplosly unsplash

Diogo Nunes/Unsplash

Het Mysterie van het Koninkrijk van God (Vijfde deel)

Mysterie der eeuwen - Hoofdstuk 7

Vervolgd van Het Mysterie van het Koninkrijk van God (Vierde deel)

Hoe de volken zich zullen onderwerpen

Wanneer de verheerlijkte, almachtige Christus weer op aarde terug is, zullen de volken aanvankelijk toornig zijn. De te Jeruzalem verzamelde strijdkrachten zullen trachten Hem te bestrijden! Ik zei „trachten”. Want veel machtiger legerscharen volgen Christus uit de hemel: alle heilige engelen (Openbaring 19:14; Mattheüs 25:31).

Wilt u een beschrijving van die veldslag, en van wat er met de vijandelijke menselijke legers zal gebeuren?

In Openbaring 17 wordt in vers 14 verwezen naar de legers van de momenteel opkomende Verenigde Staten van Europa—het herrijzende Romeinse Rijk: „Dezen zullen oorlog voeren tegen het Lam [Christus), maar het Lam zal hen overwinnen—want Hij is de Here der heren en de Koning der koningen …”

Maar hoe zal Hij hen dan overwinnen? Dat vinden wij in het 14e hoofdstuk van Zacharia:

„Dan zal dit de plaag zijn, waarmee de Here alle volken zal treffen, die tegen Jeruzalem zijn uitgerukt: Hij zal ieders vlees, terwijl hij nog op zijn voeten staat, doen wegteren, en ieders ogen zullen wegteren in hun kassen, en ieders tong zal wegteren in zijn mond” (Zacharia 14:12).

Dit wegrotten van het vlees van de beenderen zal vrijwel ogenblikkelijk gebeuren: terwijl hij nog op zijn voeten staat.

Wat een goddelijke vergelding tegen de legers die tegen Christus strijden. Wat een bewijs van de goddelijke macht waarmee de verheerlijkte Christus alle volkeren zal besturen. Opstand tegen Gods wet en Gods bestuur moet, en zal ook spoedig, worden neergeslagen.

Realiseert u zich dat al het verdriet, al het kwaad dat de mensheid overkomt het gevolg is van het overtreden van Gods wet?

Als niemand ooit een andere god boven de ware God had gesteld; als alle kinderen werden opgevoed om hun ouders te eren, respecteren en te gehoorzamen, en alle ouders hun kinderen in Gods wegen zouden opvoeden; als niemand ooit de geest van moord in zijn hart zou toelaten, als er geen oorlogen waren, als mensen niet door mensen gedood zouden worden; als iedereen zou zorgen dat zijn huwelijk gelukkig bleef en de kuisheid vóór en tijdens het huwelijk zou bewaren; als iedereen zoveel zorg voor het bezit en welzijn van anderen had dat niemand zou stelen en wij alle sloten, sleutels en brandkasten konden wegdoen; als iedereen de waarheid zou vertellen en iedereen op zijn woord te vertrouwen was, iedereen eerlijk was; als niemand ooit begeerde wat niet van hemzelf was, maar iedere mens zoveel onbaatzuchtige zorgzaamheid voor het welzijn van anderen had dat hij werkelijk geloofde dat het zaliger is te geven dan te ontvangen, wat een gelukkige wereld zouden wij dan hebben!

In zo’n wereld, waarin allen God zouden liefhebben en eren met hun hele verstand, hart en kracht, waarin ieders zorg voor het welzijn van anderen gelijk zou zijn aan de zorg voor zichzelf—in zo’n wereld zou echtscheiding niet voorkomen, noch het uiteenvallen van gezinnen, noch jeugddelinquentie; geen misdaad zou er zijn, geen gevangenissen en huizen van bewaring, geen politie behalve als openbare dienstverlening om vreedzaam regelend en begeleidend op te treden, geen oorlogen, geen militaire vestigingen.

Behalve de geestelijke wet heeft God fysieke wetten in werking gesteld die op ons lichaam en verstand van toepassing zijn. Er zouden geen ziekten, kwalen, pijn en lijden zijn. In tegendeel, wij zouden een krachtige, stralende gezondheid hebben: wij zouden vervuld zijn van een dynamische belangstelling voor het leven, een geestdriftige interesse in opbouwende activiteiten die geluk en vreugde geven. Er zou schoonheid zijn, bruisende activiteit, werkelijke vooruitgang; geen achterbuurten, geen achtergebleven, ontaar­de rassen of landstreken.

Opgewekte heiligen

Zoals de opgewekte Christus op de wolken ten hemel opvoer, zo zal Hij ook op de wolken naar de aarde terugkomen (Handelingen 1:9-11; Mattheüs 24:30). Precies op het moment dat Hij terugkeert (1 Thessalonicenze 4:14-17) zullen de doden in Christus, degenen die Gods Heilige Geest hebben ontvangen en erdoor zijn geleid (Romeinen 8:11, 14), bij een reusachtige opstanding herrijzen, onsterfelijk gemaakt worden, inclusief alle profeten (Lukas 13:28). Zij die dan leven en de Geest van God bezitten, zullen ogenblikkelijk van sterfelijk onsterfelijk worden gemaakt (1 Corinthiërs 15:50-54) en zullen, tezamen met hen die zijn opgestaan, worden weggevoerd op de wolken in de lucht, de neerdalende, verheerlijkte Christus tegemoet (1 Thessalonicenze 4:17).

Zij zullen voor altijd met Hem zijn, waar Hij is (Johannes 14:3). Zij dalen, met Hem, uit de wolken neer en staan daarom op diezelfde dag met Hem op de Olijfberg (Zacharia 14:4–5).

Deze veranderde, bekeerde heiligen, die dan onsterfelijk zijn gemaakt, zullen voorts, onder Christus, regeren over de naties, de uit sterfelijke mensen bestaande volken (Daniël 7:22; Openbaring 2:26-27; 3:21).

Satan uiteindelijk verwijderd!

Door deze meest glorieuze gebeurtenis in de hele wereldgeschiedenis—de verheerlijkte en almachtige Christus die op bovennatuurlijke, majesteitelijke wijze in de wolken op aarde neerdaalt—zal er ten lange leste een einde komen aan de arglistige, bedrieglijke, onzichtbare heerschappij van Satan.

De komst van Christus in opperste heerlijkheid als Koning der koningen en Heer der heren is in Openbaring 19 beschreven. Maar welke andere grote gebeurtenis zal er moeten plaatsvinden voordat er vrede, geluk en vreugde op de aarde kan zijn? Satan de duivel zal van de troon van de aarde verwijderd moeten worden.

In Openbaring 20:1-3 is dit nieuws van te voren vastgelegd: „En ik zag een engel neerdalen uit de hemel met de sleutel van de afgrond en een grote keten in zijn hand; en hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de satan, en hij bond hem duizend jaren, en hij wierp hem in de afgrond en sloot en verzegelde die boven hem, opdat hij de volken niet meer zou verleiden, voordat de duizend jaren voleindigd waren; daarna moest hij voor een korte tijd worden losgelaten.”

De dagen van de mens, beheerst, bedrogen en misleid door Satan, zullen na 6000 jaar voorbij zijn.

Satan zal niet langer in staat zijn door de lucht uit te zenden naar de geest van de mens. Zijn satanische natuur, die wij ten onrechte „de menselijke natuur” zijn gaan noemen, zal hij niet meer op nietsvermoedende mensen kunnen overbrengen. 

Vervolgd op Het Mysterie van het Koninkrijk van God (Zesde Deel)

Moa Ad Nl