Blijf op de hoogte met onze gratis nieuwsbrief

Een mysterieze alliantie

DE TROMPET

Een mysterieze alliantie

De koning van het zuiden (Hoofdstuk Twee)

Vervolgd van: De koning van het zuiden (Deel Twee)

Laten we eens kijken naar een Psalm die sterk aangeeft welke landen een verbond met de koning van het zuiden aan zullen gaan. Deze profetie somt verschillende gematigde islamitische landen op die een bondgenootschap aangaan met Assur (Assyrië), oftewel met het huidige Duitsland. Omdat dit zal gebeuren nadat Duitsland en de Europese Unie de koning van het zuiden hebben overwonnen, kunnen we afleiden dat deze landen niet vernietigd zullen worden in de “wervelwind”-aanval omschreven in Daniël 11:40. In sommige gevallen kunnen we zien dat de manier waarop Duitsland zich voorbereidt op zijn wervelwind-strategie al de basis legt voor deze komende alliantie.

“O God! zwijg niet, houd U niet als doof, en zijt niet stil, o God! Want zie, Uw vijanden maken getier, en Uw haters steken het hoofd op. Zij maken listiglijk een heimelijke aanslag tegen Uw volk, en beraadslagen zich tegen Uw verborgenen [of beschermelingen].” (Psalm 83:1-3, SV). Gods ‘verborgenen’ zijn Zijn eigen uitverkoren Kerkleden. In het midden van deze strijdende naties zal God Zijn mensen beschermen (Openbaring 12:14). Net als met veel andere Bijbelse profetieën, staan hier Gods uitverkorenen in de schijnwerpers.

Tb Nl

De “vijanden” verwijzen naar een islamitische alliantie met de koning van het noorden, die op het punt staat de moderne afstammelingen van Israël aan te vallen. De slachtoffers zijn voornamelijk Amerika, Groot-Brittannië en Juda (de kleine staat die nu Israël heet). Bijbelse profetie zegt dat naties van Israël in de eindtijd ongewoon angstig en goedgelovig zijn, als een “onnozele duif” (Hosea 7:8-12). Hun vijanden gebruiken hun zwakheid om hen te vernietigen (Hosea 5:5). God beschermt de naties van Israël alleen van ernstig gevaar als zij Hem gehoorzamen wat ze in deze eindtijd niet doen!

Het zal een bedrieglijk bondgenootschap zijn. “Kom, zeiden zij, laten wij hen uitroeien, zodat zij geen volk meer zijn en aan de naam van Israël niet meer gedacht wordt” (Psalm 83:5, HSV). Hun doel is om Israël waaronder Amerika en Groot-Brittannië volledig te vernietigen!

De voormalige Iraanse president Mahmoud Ahmadinejad zwoer de Joodse natie van de kaart te vegen. Maar de vijanden uit Psalm 83 hebben blijkbaar een nog diepere haat. Zij willen de Bijbelse naam van Israël voor altijd volledig uitwissen!

Deze profetie geeft ons inzicht in wat in er in de nabije toekomst zal plaatsvinden: de Grote Verdrukking en de tijden der Heidenen (Mattheüs 24:21; Lucas 21:24). God zal de volken van Israël zwaarder straffen dan ooit in hun geschiedenis, vanwege al hun ‘gruwelen’.

“Want samen hebben zij in hun hart beraadslaagd; dezen hebben een verbond tegen U gesloten: de tenten van Edom en de Ismaëlieten, Moab en de Hagrieten, Gebal, Ammon en Amalek, Filistea met de bewoners van Tyrus. Ook Assyrië heeft zich bij hen aangesloten, zij zijn voor de zonen van Lot een sterke arm geweest. Sela” (Psalm 83:6-9, HSV). Hier zijn de moderne namen van deze naties, zoals onderwezen op Ambassador College onder Herbert W. Armstrong: Edom Turkije; de Ismaëlieten Saoedi-Arabië; Moab Jordanië; Hagrieten woonden vroeger in het land dat nu bekend staat als Syrië; Gebal Libanon; Ammon eveneens Jordanië. (Het begrip hiervan is misschien niet uiterst precies, maar het geeft een goed algemeen idee.)

Hier is wat in de Echte Waarheid werd geschreven onder de titel “De waarheid over het rassenvraagstuk”: “Let op een aantal van de zonen van Esau: Teman, Omar, Amalek (Genesis 36:10-12). Dit zijn geen Joodse namen! Toch beweren sommigen dat de Joden afstammelingen van Esau zijn. Niet is minder waar zoals we dadelijk zullen zien.

“Esau, of Edom, zoals hij ook wel genoemd wordt, woonde ten zuidoosten van Palestina bij Petra. Daar wonen nu Arabische bedoeïenen. Dus waar zijn de afstammelingen van Esau gebleven?

“Vanaf de dagen van Nebukadnezar, die hen in ballingschap voerde, verdwijnen ze 1000 jaar lang uit de geschiedenis. Dan vinden we plotseling Amelek, de naam van een stad in Turkestan in Centraal-Azië (uit Sieben vorbei und Acht Verweht van Paul Herrmann). De Egyptenaren noemden de Amalekieten Amu. In Turkestan bevindt zich vandaag een rivier Amu! In Bijbelse tijden werd de berg Seïr door de Edomieten bewoond (Genesis 32:3). In Turkestan is bevindt zich de Syr Darya de rivier van Syr, of Seïr.

“De leidende Turkse stam is de Ottomaanse. De profetieën die verwijzen naar Edom of Esau noemen Teman als leidende stam in deze laatste dagen (Obadja 9). De conclusie is onontkoombaar. De Ottomaanse Turken zijn de zonen van Teman. Alleen de klinkers zijn in de spelling in de afgelopen millennia veranderd. De Turken trokken vanuit Centraal-Azië naar Klein-Azië. Dat is waar de afstammelingen van Ezau tegenwoordig wonen! Turkije heeft controle over het “kruispunt” van de naties over de Dardanellen (Obadja 14).

“Het is zo duidelijk dat Ezau, of Edom, het huidige Turkije is!

“De Filistijnen die uit Mizraim kwamen, woonden zelfs in de dagen van Abraham in Zuid-Palestina (Genesis 21:34). Zij zijn daar vandaag nog steeds in de Gazastrook in Palestina (Palestijnen) en veroorzaken oneindige problemen (Zacharia 9:6-7). Zowel de Filistijnen als de Kaftorim vernietigden de Kanaänieten in Zuid-Palestina en woonden daar in hun plaats (Deuteronomium 2:23). Geen wonder dat er nog maar zo weinig Kanaänieten over zijn!” (Juli 1957).

Irak, Iran, Egypte, Libië en Ethiopië missen in de profetie van Psalm 83. Is dit omdat deze landen op dit punt al verslagen zijn door de koning van het noorden?
Psalm 83 vertelt ons welke naties niet in een verbond met Iran zitten wanneer Duitsland en Europa dat land en radicaal islam veroveren.

Er is in de geschiedenis nog nooit zo’n alliantie geweest om Israël aan te vallen en totaal te vernietigen. Over deze Psalm schrijft de Anchor Bible: “De geschiedenis doet geen melding van deze nationale crisis wanneer de naties opgenoemd in deze psalm samen een liga vormden om Israël te vernietigen ” Lange’s commentaar wijst erop: “De 10 naties die hier opgesomd worden als bondgenootschap tegen Israël, worden nergens anders genoemd als vijanden die tegelijkertijd geallieerd zijn met het doel om Israël te vernietigen.” Andere commentaren maken hetzelfde punt. Dit moet dus wel een eindtijdprofetie zijn!

De meeste moslims waren in de Tweede Wereldoorlog verbonden met Duitsland. Zij wisten wat Hitler met de Joden deed en we weten hoe veel moslims over de Joden denken. Aangezien Amerika en Groot-Brittannië de Joden tegenwoordig steunen, is het niet moeilijk je voor te stellen dat de moslims en Duitsers een bondgenootschap tegen hen vormen.

Allianties van deze tijd

De “gematigde” Arabieren van vandaag zullen hun krachten bundelen met Duitsland. Dit gebeurt nu al. Koeweit is zo’n voorbeeld. In 2010 toerde de Koeweitse emir Sheikh Sabah al-Ahmad al-Sabah door Europa in een poging nauwere betrekkingen te ontwikkelen met Berlijn en met de rooms-katholieke kerk.

Tijdens een ontmoeting op 28 april met de Duitse kanselier Angela Merkel en Duitse zakenlieden zou hij hebben gesproken over “een aantal bilaterale betrekkingen die het partnerschap tussen Koeweit en Berlijn zouden versterken” (Kuwait Times, 28 april 2010). Een katholieke functionaris zei dat zijn reis naar het Vaticaan de emir en de paus in staat zouden stellen “hun waardering en vriendschap te uiten” en de “goede band die bestaat tussen de Heilige Zee en Koeweit” te versterken.

Dit is een krachtig voorbeeld hoe Psalm 83 nu reeds vervuld wordt! Zulke ontmoetingen bereiden de twee partijen voor op het vormen van de Psalm 83-alliantie.

Een ander voorbeeld is de Verenigde Arabische Emiraten. Gedurende enige tijd had Frankrijk de Duitse inspanningen om oorlogsschepen te produceren beperkt door plannen voor een gezamenlijke Frans-Duitse inspanning om een gemeenschappelijke Europese scheepsbouwonderneming op te richten, in de kiem te smoren. Het typische (en ongetwijfeld strategisch gemotiveerde) Franse verzet tegen de overeenkomst leidde tot een crisis. Dit bracht een van de betrokken Duitse bedrijven, ThyssenKrupp, ertoe om “af te zien van de civiele scheepsbouw, zodat haar scheepswerven zich uitsluitend konden richten op wapenproductie. Het zal een ‘strategisch partnerschap’ aangaan met Abu Dhabi Mar Co. Uit de Verenigde Arabische Emiraten. Deze overeenkomst bezegelt de militaire alliantie tussen Duitsland en de Emiraten, waarbij het de mogelijkheid creëert Duitse wapenexport-regels te omzeilen en een einde te maken aan inspanningen om een Duits-Franse scheepsproductie te vormen” (German-Foreign-Policy.com, 26 oktober 2009).

Duitsland heeft Bahrein ook patrouilleboten geleverd uit de tijd dat het Midden-Oosten werd gedestabiliseerd door de afzetting van de sjah van Iran. De laatste jaren is de Duitse wapenexport naar Bahrein opgevoerd, vooral met wapens van een type dat traditioneel wordt gebruikt om opstanden neer te slaan.

De hierboven besproken kleine olierijke naties zijn geografisch verbonden met het zuidoostelijk deel van het enorme landoppervlak van Saudi-Arabië. Wij geloven dat zij ook Ismaëlieten zijn en vanuit Bijbels perspectief als een deel van Saoedi-Arabië worden gezien ongeacht hun moderne grenzen. Het belangrijkste is dat Duitsland nu een alliantie aan het vormen is met de gematigde Arabieren die de weg vrijmaakt voor de vervulling van de profetie uit Psalm 83.

Saoedi-Arabië zoekt toenadering tot Duitsland om zijn eigen veiligheid ten opzichte van Iran te vergroten, aangezien Amerika steeds zwakker wordt en zich verder terugtrekt uit het Midden-Oosten.

Psalm 83 en Daniël

De psalm 83 profetie staat ook in verband met andere eindtijd Bijbelprofetieën. God draagt ons immers op om verschillende Bijbelverzen samen te voegen om profetie te begrijpen (Jesaja 28:13).

Is deze psalm nauw verbonden met wat Daniël in een visioen zag?

“En de koning van het noorden zal op hem aanstormen met wagens en met ruiters en met vele schepen. Hij zal het Sieraadland binnentrekken, en vele landen zullen struikelen. Maar deze zijn het die aan zijn hand zullen ontkomen: Edom, Moab en de voornaamsten van de zonen van Ammon” (Daniël 11:40-41). Het gebied van Jordanië (hier omschreven als Edom en Moab) zal ontkomen.

“Hij zal zijn hand tegen de landen uitstrekken. Ook voor het land Egypte is er geen ontkomen aan” (vers 42). Egypte zal worden veroverd of bestuurd door de koning van het noorden waarschijnlijk vanwege de alliantie van Egypte met de koning van het zuiden. De radicale islamitische beweging, geleid door Iran, is in Egypte, Algerije, Libië en Ethiopië erg sterk. Deze religie zal waarschijnlijk binnenkort de controle over deze landen overnemen. Het lijkt erop dat Iran op het punt staat een wereldmacht te worden.

De profetie van Daniël zou zeker verklaren waarom Iran, Irak, Egypte en Ethiopië geen deel uitmaken van de Psalm 83-alliantie.

Vervolgd op: De laatste kruistocht

HIJ HAD GELIJK

Terugblik op vijf decennia juiste voorspellingen door Herbert W. Armstrong