Blijf op de hoogte met onze gratis nieuwsbrief

De laatste kruistocht

DE TROMPET

De laatste kruistocht

De koning van het zuiden (Hoofdstuk Drie)

Vervolgd van: Een mysterieze alliantie

De kruistochten waren een reeks “heilige” oorlogen van de rooms-katholieken om het Heilige Land van de Moslims te veroveren. Ze veroorzaakten de bloedigste veldslagen in de geschiedenis.

Heeft u zich ooit afgevraagd hoe de katholieken zo’n “heilige” slachting kunnen rijmen met de Bijbel waarin duidelijk staat “Gij zult niet doden”? Of hoe zij de Bergrede kunnen lezen en vervolgens de religieuze wereld aansturen tot het vergieten van rivieren vol bloed?

Ze worden de christelijke kruistochten genoemd. Die naam is op zich al een misleiding. Het waren voornamelijk katholieke kruistochten. Andere christelijke religies hebben zo hun problemen, maar laten we hen niet de schuld geven van wat de katholieken hebben gedaan en weer opnieuw zullen doen. Enige achtergrondinformatie zal ons helpen dit te begrijpen.

Paus Urbanus II

In 622 na Christus vochten de katholieken in een kruistocht tegen de Perzen en de Joden. Ongeveer 60.000 katholieken werden gedood en 35.000 in slavernij gebracht. De val van Jeruzalem liet de katholieke wereld geschokt en in rouw achter.

Door deze oorlog waren de katholieken verbitterd tegenover de Joden vanwege hun rol in die oorlog. Veel antisemitisme is hierdoor ontstaan.

Tb Nl

Sommige historici beschouwen dit als de Eerste Kruistocht. Maar de kruistochten die we ons het beste herinneren kwamen later, aan het begin van de 11de eeuw.

Paus Urbanus II ontketende een barbaars katholiek leger en begon deze latere kruistochten. Dit “rechtvaardige” leger marcheerde 3.000 mijl om het Heilige Land te veroveren.

Hier volgt een samenvatting uit het boek Kruistochten, van Terry Jones en Alan Ereira, waarvan later een BBC-TV-serie gemaakt werd: “Door een leger op te richten onder de banier van het kruis, breidde de paus de mantel van de kerk uit over het hele christendom. Dit idee lag in het hart van het revolutionaire pausdom: in plaats van afzonderlijke lokale kerken in het centrum van losstaande gemeenschappen, moest er één enkele overkoepelende kerk zijn, bestuurd door één universele paus. De Kruistocht zou hier de uitdrukking en het instrument van vormen” (nadruk van mij).

Zij stellen dat dit denken het hart van het pausdom vormde. De paus wilde heersen over elke kerk die zich christelijk noemde. Via het Heilige Romeinse Rijk probeerden zij ook herhaaldelijk de hele wereld te regeren. Ze zijn daar zes keer in geslaagd en volgens Bijbelprofetie gaat het hen nu weer lukken, voor de laatste keer. (Vraag ons gratis boek The Holy Roman Empire in Prophecy aan.)

Van de protestante kerken wordt geprofeteerd dat zij teruggebracht worden in de katholieke kerk (Jesaja 47). Dit zal voornamelijk gebeuren door bloedvergieten. Bedenk dat deze wens om over het hele christendom te regeren “het hart van het revolutionaire pausdom” vormt. Dat betekent dat deze filosofie de katholieke kerk al bijna 2.000 jaar motiveert. Zij gelooft nog steeds dat gewelddadige en bloedige kruistochten rechtvaardig zijn. Heeft zij ooit echt berouw getoond over deze veroordelende geschiedenis? Het antwoord is nee. Het beste wat ze heeft bereikt waren enkele recente vage verontschuldigingen.

De geschiedenis laat zien dat de katholieke kerk een van de meest militante instituten is die ooit is opgericht. Ze gelooft niet in een democratische filosofie. Ze heeft routinematig en vaak mensen “bekeerd” door het zwaard. Toch lijkt de wereld niet bereid haar ter verantwoording te roepen voor haar oorlogsmisdaden.

Moderne historici hebben aangetoond hoe nauw het Vaticaan met de nazi’s samenwerkte. Het was via de katholieke kerk dat het de meeste van de leidende nazi’s na de Tweede Wereldoorlog ontsnapten. Niemand zou hieraan moeten twijfelen. (Lees De onheilige drie-eenheid van Mark Aarons en John Loftus, beschikbaar in boekhandels.)

Onthult die misdaad niet juist dat de katholieken diep betrokken waren bij de nazi-oorlogsmachine? Met een beetje logisch denken zouden we dat beseffen!

Het onderwerp is te belangrijk om door onze emoties te laten misleiden, want het ergste moet nog komen!

De laatste kruistocht zal de ultieme inquisitie uit hele de geschiedenis worden. Het wordt tijd dat we de bloedige geschiedenis van de kruistochten begrijpen en het als waarschuwing zien!

De wereld lijkt zich niet bewust van deze monsterlijke misdaden.

Het boek van Jones en Ereira gaat verder: “Het leger van Urbanus zou ook Jeruzalem redden, het geestelijke (en dus ook fysieke) centrum van het universum. Hij hoopte dat het verloste Jeruzalem direct door de kerk bestuurd zou worden.

“Iedere man die zich voor de strijd aanmeldde moest zichzelf markeren door een kruis te dragen en, het belangrijkste, te zweren door te gaan tot hij Jeruzalem had bereikt.

“De methode van Urbanus om dit leger op te richten was volstrekt origineel; naast betaling kon hij hen ook het paradijs aanbieden (vergelijkbaar met de islamitische terroristen) iedereen die deelnam kreeg al zijn zonden vergeven. ‘Wie uit toewijding alleen, dus niet om eer of geld te verwerven, naar Jeruzalem gaat om de kerk van God te bevrijden, kan zijn reis als complete boetedoening zien.’”

Iedere bijbelstudent zou moeten weten dat alleen God ons het paradijs kan aanbieden en zonden kan vergeven. Maar dat is het grote probleem met de meeste christenen: Ze geloven en gehoorzamen de Bijbel niet!

De hele wereld, inclusief de religieuze wereld, is misleid (Openbaring 12:9). Enorme problemen zoals de kruistochten zullen blijven bestaan, totdat we onze eigen misleiding onder ogen zien.

Jonas en Ereira concluderen: “Door te zeggen dat het uitvoeren van een militaire/politieke onderneming je een beter persoon zou maken, zonden uit het verleden zou wegvagen, had Urbanus een manier gevonden waarop iedereen zich het pauselijk beleid eigen kon maken. Strijden voor de zaak van de paus was niet alleen maar een plicht, het maakte je ook rechtvaardig. Met dat ene idee, werd een massale politieke actie gelanceerd. Met dat ene idee, werd een ideologie geboren. Met dat ene idee, werd de kruistocht in gang gezet. Urbanus begreep niet wat hij had gedaan.”

Misschien wist deze paus niet wat hij had gedaan. Maar waar hij mee begon leidde tot een aantal onbeschrijfelijk wrede oorlogen tussen de katholieken en de moslims.

De echte tragedie is dat de wereld, net als paus Urbanus, nog steeds niet begrijpt wat hij deed noch wat de katholieke kerk nog steeds blijft doen. Haar echte overtuigingen komen naar voren, wanneer haar macht toeneemt. Op dit moment bouwt ze de grootste macht op die ze ooit heeft gehad. Als u haar geschiedenis begrijpt, is haar toekomst zeer voorspelbaar nog veel meer dan historici denken. Voeg Bijbelprofetie aan die vergelijking toe en u zult zien dat deze wereld een angstaanjagend spookbeeld te wachten staat.

Vechten aan beide kanten

De kruistochten veroorzaakten rivieren vol bloed. Het werd allemaal gedaan in de naam van God. Natuurlijk reageerden de moslims met massale slachtpartijen tegen de kruisvaarders, ook in de naam van God. Is het logisch dat God aan beide kanten vecht? Of geven deze strijdende partijen onze God van liefde alleen maar een bloedige reputatie?

Jeruzalem wordt door beide religies als een heilige plaats beschouwd. Het wordt door de katholieken als het “centrum van het universum” gezien. Zij geloven dat de verovering van Jeruzalem hen rechtvaardig maakt. Dat is vanaf het begin hun ideologie geweest. En dat is vandaag nog steeds zo. De vruchten bewijzen het. De Bijbel zegt, “aan hun vruchten zult gij hun herkennen” (Mattheüs 7:20). Zij geloven in oorlog als instrument om hun religieuze doelen te bereiken.

“De volgende ochtend drongen de kruisvaarders opnieuw de al-Asqa Moskee binnen en vermoordden iedere moslim die zich daar schuilhield. Niemand weet hoeveel er stierven; de kroniekschrijver van de moslims meldt 70.000. Een van de kruisvaarders meldde dat hij zijn weg moest banen door een puinhoop van bloed en lichamen die tot zijn knieën reikte.” (ibid). Dit is slechts één van de vele voorvallen. Veel mensen hebben beelden van deze moskee gezien.

Hoeveel moslims herinneren zich de geschiedenis van deze moskee waar het moslimbloed tot kniehoogte kwam? En al die wreedheid zou de katholieken zogenaamd rechtvaardig maken! Een strijder die in de kruistocht moslimbaby’s verbrandde werd voor eeuwig glorieus geacht! Is dit echt logisch voor iemand met een gezond verstand?

“Doden, zo verklaarde de paus, hoeft toch geen zonde te zijn. Het hing ervan af wie je doodde. Als je een vijand van Christus doodde, vereiste het doden geen boetedoening het was boetedoening. Heilige moord kon net zo’n toegewijde activiteit zijn als gebed of vasten of een bedevaart.”

De paus zei: “Nu stellen wij voor dat u de oorlog voert die de glorierijke beloning van martelaarschap betekent, waarin u de titel van huidige en eeuwige glorie kunt verwerven.”

“De paus wees ook op het belang van het redden van Jeruzalem van de ongelovigen. Hij schijnt te hebben gesuggereerd dat met ‘redden’ bedoeld werd ‘veroveren en behouden.’” (ibid).

De paus zei ook: “Neem de weg naar het Heilig Graf, redt dat land van een afschuwelijk ras en heers er zelf over.”

Moslimse en Joodse inwoners van Jeruzalem werden afgeslacht als varkens. Allemaal door katholieken die hierdoor verondersteld werden rechtvaardiger te worden.

Waren deze moordenaars ware christenen? Een ware Christen is iemand die Christus volgt. Als we kijken naar de Evangeliën, dan vertelt Christus ons om onze vijanden lief te hebben, zelfs voor hen te sterven niet om hen te vermoorden!

De herinnering aan deze verschrikkelijke bloedbaden leeft nog steeds in de gedachten van veel moslims.

Die herinneringen hebben Arabieren en Joden er in de loop van de geschiedenis toe aangezet om op soortgelijke manier de katholieken af te slachten allemaal in de naam van religie.

De kruistocht van koning Petrus

Koning Petrus startte zijn kruistocht vanaf het kleine eiland Cyprus in de Middellandse Zee, dat tijdens de Derde Kruistocht door de katholieke kruisvaarders werd veroverd. Dit is wat Steven Runciman schreef over de kruistocht van koning Petrus in A History of the Crusades (Een geschiedenis van de kruistochten): “Koning Petrus arriveerde in het begin van de maand op Rhodos en op de 25ste voer de hele Cypriotische vloot de haven binnen, in totaal 108 schepen, galeien, transportschepen, koopvaardijschepen en lichte roeiboten. Met de grote galeien van de Venetianen en die van het hospitaal erbij, telde de armada 165 schepen. Ze vervoerden een volledige bezetting aan manschappen, ruim voldoende paarden, proviand en wapens. Niet sinds de Derde Kruistocht was er meer een dergelijke grote expeditie op weg naar de Heilige Oorlog”

“Vrijdagnacht was er een felle tegenaanval door moslims via een van de zuidelijke poorten, die de christenen in hun enthousiasme hadden platgebrand. De aanval werd afgeslagen; en op zaterdagmiddag was heel Alexandrië in handen van de kruisvaarders.”

De overwinning werd met ongeëvenaarde wreedheid gevierd. Twee-en-halve eeuw aan oorlogsvoering hadden de kruisvaarders niets aan medemenselijkheid geleerd. De slachtpartijen werden alleen geëvenaard door die van Jeruzalem in 1099 en Constantinopel in 1204. Zelfs de moslims waren niet zo wreed geweest bij Antiochië of Akko. De rijkdom van Alexandrië was fenomenaal; de overwinnaars waren uitzinnig bij het zien van zoveel buit. Ze spaarden niemand. De inheemse christenen en de Joden leden er net zozeer onder als de moslims; en zelfs Europese kooplieden die in de stad waren gevestigd zagen hun fabrieken en pakhuizen meedogenloos geplunderd worden. Moskeeën en graven werden geplunderd en hun ornamenten gestolen of vernield; ook kerken werden geplunderd, hoewel een dappere, kreupele Koptische dame erin slaagde een aantal schatten van haar sekte te redden, ten koste van haar eigen privévermogen. Huizen werden ingenomen en eigenaren die niet onmiddellijk al hun bezittingen overhandigden werden met hun hele gezin afgeslacht. Ongeveer 5.000 gevangenen, zowel christen en Joden als moslims, werden meegenomen om als slaven verkocht te worden. Een lange rij paarden, kamelen, en ezels droegen de buit naar de schepen in de haven en werden daar, na hun taak te hebben volbracht, gedood. De hele stad stonk naar menselijke en dierlijke lijken.”

Deze auteur zei: “De kruistochten waren het werk van de paus.” De filosofie van de kruistocht heeft katholieke pausen tot de bloedigste religieuze leiders ooit gemaakt!

Toch proberen de meeste mensen hun ogen te sluiten voor deze angstaanjagende realiteit. Dat is de belangrijkste reden waarom de ergste katholieke kruistocht nog moet komen. De mensheid weigert de waarheid te geloven en weigert God te geloven.

De wereld vergeet snel. Daarom zal het massale bloedvergieten ook doorgaan. De katholieken deden deze afschuwelijke, verachtelijke daden voor de ogen van de hele wereld. Maar heeft iemand ze berouw zien tonen voor de ogen van de wereld?

Er is goed nieuws: Jezus Christus zal persoonlijk een eind maken aan de volgende kruistocht! Helaas zal dat pas gebeuren na het ergste lijden dat deze aarde ooit heeft meegemaakt (Daniël 12:1; Mattheüs 24:21-22).

Cyprus

Er werd vanuit Cyprus meer dan één kruistocht gelanceerd. Zal de laatste kruistocht ook vanuit daar beginnen? Zal de geschiedenis zich herhalen?

Turkije, net ten noorden van Cyprus, is al vele jaren een sterk lid van de navo. Toch heeft een door Duitsland geleide Europese Unie het de toegang tot de EU ontzegd hoewel het land al sinds 1963, toen er nog maar 6 leden waren, lid probeert te worden.

Cyprus daarentegen, is in 2004 tot de EU toegetreden.

Waarom heeft de EU Turkije consequent afgewezen? Komt het doordat Turkije overwegend islamitisch is?

Van de EU wordt geprofeteerd dat ze uiteindelijk uit 10 naties zal bestaan, of uit tien groepen van naties, en gedomineerd zal worden door het katholicisme. De EU wordt nu al het Heilige Romeinse Rijk genoemd. Dat is van oudsher de vijand van de moslims.

En waarom wilde de EU dat het kleine Cyprus lid werd? Denkt de EU al aan Cyprus als een lanceerplatform van waaruit ze haar belangen in Jeruzalem kan beschermen?

U kunt er zeker van zijn dat de EU nadenkt over de vraag hoe de heilige plaatsen in en om Jeruzalem beschermd kunnen worden. Europa denkt al bijna 2.000 jaar op die manier!

Alhoewel Cyprus zich nu richting eenwording beweegt, vreesden sommigen op het moment dat Cyprus tot de EU werd toegelaten voor een oorlog tussen Griekenland en Turkije, die de invloed op het eiland delen. Griekenland werd in 1981 het 10de lid van de EU en Rusland verkocht raketten aan Griekenland, met de bedoeling Turkije daarmee te intimideren.

Dit is wat Christopher Lockwood, diplomatiek redacteur in Nicosia, op 30 maart 1998 in de Daily Telegraph schreef: “De EU heeft zichzelf in een positie gemanoeuvreerd waarin zij binnenkort een bitter verdeeld eiland, met neiging tot geweld en zelfs oorlog, in haar schoot zal moeten opnemen.

“Ze heeft de betrekkingen met Turkije, een cruciale bondgenoot van de navo, vergiftigd; wat een oplossing voor de Cyprus-kwestie moeilijker maakt dan ooit”

Waarom riskeerde Europa zulke ernstige problemen, en zelfs oorlog, voor dit kleine eiland? Zelfs de mensen die de EU opbouwen, begrijpen niet helemaal wat er gebeurt. Er zit een geest en kracht achter deze gebeurtenissen die de wereld niet ziet.

“En ik zag een van zijn koppen als dodelijk gewond, maar zijn dodelijke wond werd genezen. En de hele aarde ging het beest met verwondering achterna. En zij aanbaden de draak, omdat hij aan het beest macht gegeven had. En zij aanbaden het beest en zeiden: Wie is aan dit beest gelijk? En wie kan er oorlog tegen voeren? En het werd een mond gegeven om grote woorden en godslasteringen te spreken, en het werd macht gegeven om dit tweeënveertig maanden lang te doen” (Openbaring 13:3-5).

Als de mensen in de wereld werkelijk begrepen wat er in Europa plaatsvindt, dan zouden ze beven van angst. Heeft deze grote kwaadaardige geest, Satan de duivel, plannen voor Cyprus? Wordt er vandaaruit een laatste kruistocht gepland richting het Midden-Oosten? Dit kwaadaardige geestelijke wezen kent de Bijbelprofetie en wat de toekomst in petto heeft.

Het beest zal 3 ½ jaar de macht in handen hebben en dan zal Christus dat kwaadaardige rijk voorgoed vernietigen! We staan voor de meest vreselijke tijden ooit, maar ze leiden naar het beste nieuws dat wij ooit kunnen ontvangen!

De laatste kruistocht geprofeteerd

Een van de belangrijkste toeristische attracties in Jordanië zijn de kruisvaarderkastelen. De katholieken bouwden de meeste hiervan om oorlog te voeren tegen de moslims en de controle over Jeruzalem te krijgen. Deze kastelen herinneren aan een bloederig verleden en wijzen naar een nog bloederige toekomst!

De Joden bezitten nu Jeruzalem. Maar niet voor lang. Zowel moslims als katholieken hebben plannen voor Jeruzalem. Deze twee grote machten staan op het punt opnieuw met elkaar te botsen met elkaar te strijden in een laatste kruistocht over Jeruzalem!

In 1997 hield Iran belangrijke oorlogsspelen onder de codenaam “De weg naar Jeruzalem.” Tussen de 150.000 en 500.000 soldaten namen hieraan deel.

Bestaat er een grotere provocatie? Iran maakt zijn strategie aan de wereld bekend.

In 2010 benadrukte de toenmalige president Ahmadinejad het wereldwijde belang van Quds Day, oftewel Jeruzalem Dag de jaarlijkse steunbetuiging van Iran aan de Palestijnse zaak en de “bevrijding van Jeruzalem.” Het Meir Amit Intelligence and Terrorism Information Center meldde “volgens Ahmadinejad is de kwestie Jeruzalem niet beperkt tot één geografisch gebied; het is niet alleen maar een Palestijnse kwestie en het is in feite een nog grotere kwestie voor de islam.”

Weinig mensen begrijpen de moslimpassie voor Jeruzalem en zijn heilige plaatsen! Het is het soort passie dat oorlog veroorzaakt!

Iran zal ongetwijfeld de koning van het zuiden aanvoeren. Deze macht zal bestaan uit de radicale islamitische beweging. Iran werkt er hard aan om deze radicaal militante religie te leiden.

Iran heeft het vredesproces vrijwel eigenhandig vernietigd. Toch blijft de wereld nog steeds over vrede praten. Iran en de radicale islam willen geen vrede en woorden zullen hen niet afschrikken.

Joseph de Courcy schreef in Islamic Affairs Analyst: “Abonnees moeten hier absoluut niet aan twijfelen. Van Irans steun voor de ondermijning in Bahrein, tot het verbeteren van banden met Egypte, van zijn steun voor Hezbollah in Libanon en de islamitische revolutionairen in Khartoem, tot zijn nauwe alliantie met Moskou, alles dient hetzelfde uiteindelijke doel: de bevrijding van Jeruzalem van onder het zionistische juk.”

De VS heeft geprobeerd Iran te isoleren. Bijna geen ander land steunt Amerika. Deze poging heeft gefaald. De VS vecht tegen Bijbelprofetie.

Hier is wat wijlen Palestijnse leider Yasser Arafat zei in 1996: “We kennen maar één woord: strijd, strijd. Jihad, jihad, jihad. Als we onze intifada stoppen, wanneer we onze revolutie stoppen, dan gaan we verder met de grotere jihad, de jihad van de onafhankelijke Palestijns staat met als hoofdstad Jeruzalem.”

Jihad is de Arabische uitroep voor heilige oorlog. Ze zullen hun oorlog krijgen. Maar deze zal niet heilig zijn. Het zal leiden tot het ergste lijden dat deze planeet ooit heeft meegemaakt!

“Dan zal in de tijd van het einde de koning van het zuiden hem met de hoorns stoten. En de koning van het noorden zal op hem aanstormen met wagens en met ruiters en met vele schepen. Hij zal de landen binnentrekken, ze overspoelen en erdoorheen trekken” (Daniël 11:40). Deze koning van het zuiden zijn ongetwijfeld de door Iran-geleide radicale moslims. Ze zijn sterk en spelen de baas over anderen in het Midden-Oosten.

Binnenkort zullen zij de koning van het noorden uitdagen [ aanstoten ], het zogenoemde Heilige Romeinse Rijk dezelfde religieuze macht die achter de kruistochten zat. En die uitdaging zal zeker om Jeruzalem gaan.

Slechts 25 jaar geleden kon niemand zich nog voorstellen dat er twee wereldmachten zouden ontstaan in het Midden-Oosten en Europa. Maar God wist precies wat er zou gebeuren. Alleen God had deze profetieën kunnen inspireren. Op dit moment kan iedereen deze twee grootmachten zien.

Kijk naar wat er gebeurt in Europa en wat er al jaren gebeurt. Paus Johannes Paulus II heeft er koortsachtig aan gewerkt het Heilige Romeinse Rijk te doen herleven. Vroeg in zijn pontificaat, op 9 november 1981 in Spanje, zei hij: “Men kan zeggen dat de Europese identiteit niet te begrijpen is zonder het christendom en dat het ook juist in dit Christendom is, waar de gemeenschappelijke wortels liggen die ervoor gezorgd hebben dat de beschaving in het continent volwassener geworden is: zijn cultuur, zijn dynamiek, zijn activiteiten, ook zijn mogelijkheid tot constructieve uitbreiding naar andere continenten; in één woord, alles wat het zijn glorie geeft”

“Vind uzelf terug. Wees uzelf. Ontdek uw oorsprong, herleef uw wortels. Keer terug naar de authentieke waarden die uw geschiedenis glorieus maakte en uw aanwezigheid zo weldadig in andere continenten.”

Paus Benedictus XVI herhaalde dezelfde boodschap: Ontdek uw oorsprong, herleef uw wortels. Toen hij bijvoorbeeld Bavaria bezocht in september 2006, was zijn boodschap volgens de Christian Science Monitor: “Europa moet het idee dat secularisme en economische vooruitgang hand in hand kunnen gaan heroverwegen” (15 september 2006). Hij drong er bij de Europeanen aan secularisme te verwerpen en religie te omarmen.

Eerder, in maart van datzelfde jaar, sponsorde de grootste en meest invloedrijke conservatieve groep van de EU, de Europese Volkspartij, een conferentie in Rome waar paus Benedictus centraal stond. “Uw steun voor het christelijk erfgoed,” zo zei hij tegen de politici, “kan een belangrijke bijdrage leveren om de cultuur te overwinnen die nu in Europa wijdverbreid is en die religie degradeert tot iets subjectiefs en voor de privésfeer.”

Veel historici hebben geprobeerd een schatting te maken van het aantal onschuldige mensen dat in de naam van het “christendom” werd gedood door de katholieke kerk en het Heilige Romeinse Rijk. Voorzichtige inschattingen schatten dat aantal op 50 miljoen! Ja echt 50 miljoen! De “oorsprong” en “wortels” en de “geschiedenis” waar Johannes Paulus naar verwees veroorzaakten de dood van vele miljoenen mensen!

In Openbaring 17 schildert God een levendig beeld van een grote kerk als weelderig geklede hoer, met heerschappij over de naties. God ziet de dingen zoals ze werkelijk zijn! Laten we eens naar Gods visie kijken: “En ik zag dat de vrouw dronken was van het bloed van de heiligen, en van het bloed van de getuigen van Jezus. En ik was bovenmate verwonderd toen ik haar zag” (Openbaring 17:6). God ziet dat deze hoer dronken is van het bloed van de heiligen! Is het doden van Gods heiligen “glorieus”?

Het Heilige Romeinse Rijk zal op de koning van het zuiden aanstormen als een wervelwind. Zal er een verrassingsaanval komen vanuit Cyprus? Zal de laatste kruistocht vandaaruit gelanceerd worden? Een wervelwind komt plotseling op. Dus het lijkt er niet op dat de aanval vanuit Europa zal worden ingezet.

We moeten het Heilige Romeinse Rijk en de kruistochten begrijpen om de katholieke passie voor Jeruzalem te kunnen begrijpen. Ze hebben een lange geschiedenis vol met bloedvergieten over Jeruzalem.

Let erop wat het eerste is dat zij doen na hun overwinning. “Hij zal het Sieraadland binnentrekken, en vele landen zullen struikelen. Maar deze zijn het die aan zijn hand zullen ontkomen: Edom, Moab en de voornaamsten van de zonen van Ammon” (Daniël 11:41). Ze “trekken het sieraadland binnen”, ook wel het Heilige Land. Het Hebreeuws geeft aan dat dit een vreedzame intocht is niet gedwongen.

De Joden lijken hen uit te nodigen als vredeshandhavers. Maar het leidt tot een groot verraad, geprofeteerd in Ezechiël 23. De Joden zouden zich de geschiedenis van geweld en bloedvergieten door de kruisvaarders moeten herinneren. Dan zouden ze de vijand misschien niet in Jeruzalem uitnodigen.

“Hij zal zijn hand tegen de landen uitstrekken. Ook voor het land Egypte is er geen ontkomen aan. Hij zal heersen over de verborgen schatten van goud en zilver en al de kostbaarheden van Egypte. De Libiërs en de Cusjieten (Ethiopiërs) zullen in zijn voetstappen treden” (Daniël 11:42-43). Andere landen zullen ook in handen van deze grote macht vallen.

Er staat dat Egypte niet zal ontkomen. Meer dan twee decennialang was Egypte een gematigde natie in het Midden-Oosten. Iran heeft Egypte zijn kamp ingeduwd terwijl president Mubarak nog aan de macht was. Het kon dit doen omdat de Egyptische regering bang was voor terrorisme en zijn eigen radicale moslims. Sinds Mubarak is afgezet heeft Iran in rap tempo meer invloed gekregen in Egypte. We hebben dat voor onze ogen zien gebeuren, precies zoals God geprofeteerd heeft!

Het goede nieuws

Op dat punt in de profetie zal het Heilige Romeinse Rijk een ramp tegemoet gaan. “Maar de geruchten uit het oosten en uit het noorden zullen hem schrik aanjagen. Daarom zal hij in grote grimmigheid uittrekken om velen weg te vagen en met de ban te slaan” (Daniël 11:44). De Russen en Chinezen zullen een oorlog met Europa voorbereiden. De Europeanen zullen het zien het gebeuren en vallen als eerste aan. Maar ze zullen verslagen worden.

“En hij zal de tenten van zijn paleis tussen de zeeën opzetten, bij de berg van het heilig Sieraad. Dan zal hij tot zijn einde komen, en geen helper hebben” (vers 45). Let erop dat de religieuze leider zijn hoofdkwartier naar Jeruzalem zal verplaatsen en niet alleen voor bescherming. Hij zou uit veel andere steden kunnen kiezen die veiliger zouden zijn. Maar dit zal een daad van geloof zijn. Deze religieuze leider beschouwt Jeruzalem als de heiligste plaats op aarde het “centrum van het universum”. Toch zal hij schandelijk ten einde komen. Niemand zal hem helpen.

Er hoort geen hoofdstukonderbreking te zijn tussen Daniël 11 en 12. Het verhaal loopt door en laat zien dat deze godsdienstoorlog een nucleaire Derde Wereldoorlog zal ontketenen.

“In die tijd zal Michaël opstaan, de grote vorst, hij die uw volksgenoten bijstaat. Het zal een benauwde tijd zijn, zoals er niet geweest is sinds er een volk is geweest tot op die tijd. In die tijd zal uw volk ontkomen: ieder die gevonden wordt, opgeschreven in het boek” (Daniël 12:1). Er is nog nooit zo’n benauwde tijd geweest. God belooft Zijn mensen fysieke bescherming. Anders zouden ze omkomen in een nucleaire nachtmerrie.

Hoe slecht dit nieuws ook is, het leidt naar het beste nieuws dat de wereld ooit heeft gehoord! “Van de tijd af dat het steeds terugkerende [dagelijkse] offer weggenomen zal worden en de verwoestende gruwel opgesteld zal zijn, zijn het duizend tweehonderdnegentig dagen” (vers 11). Het dagelijkse offer verwijst naar Gods Werk. Het werk zal weggenomen worden het wordt weggehaald wanneer God Zijn mensen naar een plaats van veiligheid brengt (Mattheüs 24:15-16; Lucas 21:20-21). Dat moet gebeuren omdat de gruwel der verwoesting, oftewel de koning van het noorden, Amerika en Groot-Brittannië zal veroveren. Maar wanneer dat gebeurt, dan kan je de dagen beginnen te tellen tot de wederkomst van Jezus Christus. Hij zal voor altijd een eind maken aan die “heilige oorlogen”.

Elk kind begrijpt dat de vruchten van deze “heilige oorlogen” duivels zijn! Er is geen enkel excuus voor Amerika en Groot-Brittannië om de waarheid niet te weten. God heeft Zijn boodschap meer dan 70 jaar lang met kracht verkondigd! Zij hebben deze keer op keer verworpen. Dat is waarom ze nu zo intens moeten lijden. Uiteindelijk zal God hun aandacht krijgen en hen richting vrede, totale vreugde en overvloed leiden.

Vervolgd op: Nadruk op Gods uitverkorenen

HIJ HAD GELIJK

Terugblik op vijf decennia juiste voorspellingen door Herbert W. Armstrong