Blijf op de hoogte met onze gratis nieuwsbrief

Nadruk op Gods uitverkorenen

DE TROMPET

Nadruk op Gods uitverkorenen

De koning van het zuiden (Hoofdstuk Vier)

Vervolgd van: De laatste kruistocht

Daniël 11 is de geschiedenis en profetie van de strijdende koningen van het noorden en zuiden. Het tijdsbestek is vanaf voor de tijd van Christus tot aan Zijn wederkomst. Maar we moeten niet vergeten dat Daniël voor de eindtijd geschreven is (Daniël 12:4, 9). Dus het tijdsbestek is gericht op de eindtijd. Maar nu zijn we terechtgekomen in het specifieke “laatste eind” (Daniël 8:19, KJV) van deze eindtijdperiode.

Let erop hoezeer Gods uitverkorenen in het 11de en 12de hoofdstuk van Daniël betrokken zijn en benadrukt worden.

“En hen die goddeloos handelen tegen het verbond, zal hij doen huichelen door vleierijen. Het volk echter, zij die hun God kennen, zullen zij grijpen, en zij zullen hun wil ten uitvoer brengen” (Daniël 11:32). De NBG zegt “en daden doen” waarbij het woord daden verwijst naar heldendaden. De uitverkorenen “staan sterk en verrichten daden”.

Tb Nl

Onze zesjarige rechtszaak met de Wereldwijde Kerk van God over het recht om Herbert W. Armstrongs werken uit te geven is hier een voorbeeld van. De Philadelphia Kerk van God heeft die strijd gewonnen, al leek het destijds alsof we geen schijn van kans hadden om te winnen. God gaf ons de overwinning. Nu behoren de auteursrechten van de werken van dhr. Armstrong ons toe. Als u niet bekend bent met dit verhaal, vraag dan een gratis exemplaar aan van ons boekje Habakuk.

“De verstandigen onder het volk zullen velen onderwijzen. Zij zullen struikelen door zwaard en vlam, door gevangenschap en beroving dagenlang” (vers 33). Gods uitverkorenen zullen velen Laodiceërs (uit de lauwwarme kerk van Christus) en mensen uit de wereld onderwijzen. Het woord “onderwijzen” betekent mensen aansturen tot onderscheidingsvermogen en begrip.

“In het woord zit het concept verankerd van het onderscheid tussen goed en kwaad” (Hebrew-Greek Key Word Study Bible). Alleen God kan echt onderscheid maken tussen goed en kwaad! Niemand anders kan dat! Te midden van miljarden mensen zijn er slechts een paar duizend die Gods ware boodschap onderwijzen. Deze kleine groep onderwijst velen, maar er is slechts een klein aantal die zich aan God onderwerpt. Toch is de boodschap een getuigenis voor de hele wereld (Mattheüs 24:14). Dat betekent dat God onze boodschap toch gebruikt om hen tot bekering te brengen. Dit is alleen nog maar de eerste fase.

Hier zien we een kleine groep mensen met een boodschap van God. De hele wereld zou er aandacht aan moeten schenken. Maar de meeste mensen zullen zich pas bekeren wanneer Christus terugkeert.

Ons werk draait om God en Zijn boodschap. Zo ook het boek Daniël. De hele wereld zou hier nu acht op moeten slaan. Zij zullen uiteindelijk ook aandacht voor deze boodschap hebben het is alleen een kwestie van wanneer.

We onderwijzen velen. Dat houdt in dat God ons oude en nieuwe openbaring geeft “om een zo groot mogelijk publiek te bereiken”, in de woorden van dhr. Armstrong. We moeten ons richten op Gods Laodiceërs en op de wereld.

“Wanneer zij struikelen, zullen zij met weinig hulp geholpen worden. Velen zullen zich echter met vleierijen bij hen voegen” (Daniël 11:34). De Laodiceërs zijn gestruikeld in deze geestelijke oorlog. God geeft ze, via ons, een weinig hulp, omdat de meeste van hen weigeren zich te bekeren al zullen sommigen “met vleierijen” doen alsof ze zich bekeren.

Veel Laodiceërs waren tegen ons, in onze rechtszaak voor Gods openbaarde waarheid. Veel werden zelfs antichristenen en vochten tegen Christus en de pcg. (Vraag ons boekje Het laatste uur aan. Al onze literatuur is gratis.)

Wereldrijken

Gods perspectief is onbeschrijfelijk boeiend. Te midden van het waarschuwen van landen en wereldrijken, legt God de grootste nadruk op Zijn uitverkorenen! Zij bevinden zich in het middelpunt van deze geschiedenis en profetie.

Zien we hoe belangrijk het werk van de pcg is? We hebben allemaal Gods perspectief nodig over dit onderwerp.

God heeft een rechtszaak voor ons gewonnen. Waarom? Omdat we dhr. Armstrongs werken nodig hebben om een fundamenteel deel van onze boodschap te kunnen onderwijzen. De heer Armstrong “herstelde alle dingen” (Mattheüs 17:10-11) alle belangrijke doctrines van Gods Kerk. Mensen kunnen onze boodschap niet begrijpen, tenzij ze dit eerst begrijpen.

Daniël 11 laat de botsing tussen wereldrijken zien. Maar de schijnwerper is nog steeds op Gods Kerk gericht. Zelfs een kerksplitsing wordt besproken. God wil dat Zijn mensen weten hoe belangrijk ze zijn in Zijn ogen. Niemand heeft voorrang boven Gods volk.

Te midden van alle geopolitieke onrust, geeft God opvallende details over Zijn eigen Kerk! “Van de verstandigen zullen er [sommigen] struikelen, om hen te louteren, te reinigen en zuiver wit te maken, tot de tijd van het einde, want het wacht nog tot de vastgestelde tijd” (Daniël 11:35). God richt Zijn waarschuwing nu rechtstreeks tot degene die het dagelijkse werk doen. Vers 33 zegt dat velen zullen struikelen. Dat verwijst naar de Laodiceërs. In dit vers staat sommigen. Dus zelfs sommigen van de verstandigen die Gods werk doen zullen struikelen!

God spreekt rechtstreeks tegen de eindtijd Filadelfianen! Daniël zei dat dit voor een “vastgestelde tijd” was. Het is voor een specifieke tijdsperiode voor onze tijd. En helemaal tot aan het einde toe, zullen sommigen van ons struikelen. Heeft niet iedereen in Gods Kerk dat wel eens zien gebeuren? Het woord louteren in vers 35 betekent smelten, zoals het smelten van metaal. Het duidt op een vurige beproeving. Zelfs als mensen naar dit overblijfsel komen en het begrijpen, kunnen ze nog steeds struikelen.

Moeten wij geschokt zijn als sommigen de Kerk verlaten? God zegt dat dit tot aan het einde toe zal gebeuren. Wij bevinden ons in een oorlog. En in een oorlog vallen er slachtoffers. Wordt u een slachtoffer? Het gebeurt zelfs “tot aan de tijd van het einde”.

Dit is gevaarlijke kennis. Het eeuwig leven staat op het spel voor Gods mensen. Te midden van de wereldgebeurtenissen onthult God dat er in dit kleine, trouwe overblijfsel geestelijke oorlogsslachtoffers zullen zijn.

God openbaart details over Zijn eigen Kerk die Hij niet eens openbaart over de koning van het Zuiden. Dat is omdat wat wij doen eeuwige gevolgen heeft.

Dit alles werd geprofeteerd lang vóór de eerste komst van Christus!

Er waren slachtoffers in de oorlog in Irak, en er zijn slachtoffers in onze geestelijke oorlog. Maar als we dichtbij God blijven, zullen we nooit een geestelijk slachtoffer worden.

“En hij zal de god van de vestingen in zijn standplaats eren. Hij zal namelijk de god die zijn vaderen niet gekend hebben, eren met goud, met zilver, met edelgesteente en met kostbaarheden” (vers 38). Ten eerste, bij “de god van de vestingen” staat god zonder hoofdletter geschreven. Deze man aanbidt een god die zijn geestelijke voorvaderen niet kenden.

“In zijn standplaats” betekent dat hij op de zetel van de God der goden zit. Dit is een parallelle profetie met 2 Thessalonicenzen 2:4. Hij zit in Gods zetel en zegt dat hij God is niet door zijn woorden, maar door zijn daden! In de kantlijn staat voor het woord standplaats ook plaats. (Gesenius’ Lexicon zegt “in zijn plaats”.) Hij komt in de plaats van Christus. Dat gebeurt in Gods heiligdom. Deze man verraadde God.

De “god van de vestingen” is een leger van demonen. Satan en zijn gevallen engelen zijn op de aarde neergeworpen (Openbaring 12:9, 12), en ze zijn toorniger dan ooit tevoren. Dat komt omdat ze weten dat hun tijd maar kort is. God staat op het punt hen in de buitenste duisternis te werpen.

Dit demonenleger vecht voornamelijk tegen Gods Kerk tegen geestelijk Israël. Vervolgens valt het de Israëlische naties aan. Deze demonen hitsen de heidenen op tegen Amerika, de Joden in het Midden-Oosten en de Britse volken. Het zal alleen maar erger worden totdat zij onze naties vernietigen.

God heeft Zijn uitverkorenen uitgekozen om de naties van Israël te waarschuwen. Ze moeten deze boodschap ter harte nemen, en ze kunnen er nu gehoor aan geven of na de ergste straf ooit. Er is niet aan deze boodschap te ontkomen als we in Gods Koninkrijk willen zijn. Gods boodschap is in hun midden, maar de meesten zullen niet luisteren tot het te laat is fysiek gesproken.

“Maar als het komt en zie, het komt dan zullen zij weten dat er een profeet in hun midden geweest is” (Ezechiël 33:33). Nadat de Verdrukking is begonnen zullen ze uiteindelijk leren dat er een profeet van God in hun midden was. Niet verschillende profeten slechts één profeet!

Er is maar één veilige weg. We moeten dit met Gods perspectief bekijken het door Zijn ogen zien.

“Hij zal het Sieraadland binnentrekken, en vele landen zullen struikelen. Maar deze zijn het die aan zijn hand zullen ontkomen: Edom, Moab en de voornaamsten van de zonen van Ammon” (Daniël 11:41). Het laatste deel van dit vers is interessant. God zal Edom, Moab en de voornaamsten van de zonen van Ammon sparen. Het woord voornaamsten betekent “met betrekking tot tijd, de eerstelingen” (Gesenius’ Lexicon). Dit verwijst ongetwijfeld naar Gods mensen, die zoals de heer Armstrong jarenlang onderwees, de eerstelingen vormen die in Gods plan zullen worden geoogst. Deze mensen zullen uit de klauwen van het beest worden gered.

Begrijp de context! Tot aan dit moment in Daniël 11 hebben we gezien hoe Satan letterlijk een hele Kerk van God geestelijk heeft vernietigd, behalve een aantal van hen die ‘verstandig zijn en velen onderwijzen’. Satan kon de uitverkorenen geestelijk niet bereiken. Dus nu probeert hij hen fysiek te bereiken, via het beest. Maar God zal ons beschermen tegen de toorn van Satan de duivel. Hij zal dit kleine heiligdom vol kracht redden.

“Maar de geruchten uit het oosten en uit het noorden zullen hem schrik aanjagen. Daarom zal hij in grote grimmigheid uittrekken om velen weg te vagen en met de ban te slaan” (vers 44). Geruchten uit Rusland en China versnellen de plannen van de beestmacht om “velen weg te vagen en met de ban te slaan” of zoals de Companion Bible zegt, “om velen aan uitroeiing te onderwerpen.”

Bedenk dat dit allemaal één visioen is. Er is een chronologische volgorde, dus laat u niet afleiden door een hoofdstukonderbreking. “In die tijd zal Michaël opstaan, de grote vorst, hij die uw volksgenoten (SV: kinderen uws volk) bijstaat. Het zal een benauwde tijd zijn, zoals er niet geweest is sinds er een volk is geweest tot op die tijd. In die tijd zal uw volk ontkomen: ieder die gevonden wordt, opgeschreven in het boek” (Daniël 12:1). Er staat “in die tijd”. Wanneer? In de tijd van de botsing tussen de koning van het noorden en de koning van het zuiden. Kort na die botsing zullen Gods mensen gered worden. Dan zal de koning van het noorden Amerika, Groot-Brittannië en Israël aanvallen (Hosea 5:5).

Het is nog steeds de aartsengel Gabriël die deze boodschap dicteert. Hij verwijst naar de aartsengel Michaël, die “kinderen [zonen] uws volk (SV)” bijstaat. Hij, die de zonen van God bijstaat dat is een militaire uitdrukking. Hij is gewapend, en hij staat op, klaar om te vechten. Dat is zijn taak. Tenzij we weten wat de rol van Michaël is, zullen we niet beschermd worden.

De grote aartsengel Michaël staat geestelijk Israël, Gods uitverkorenen, bij. Zij worden meegenomen naar een plaats van veiligheid, te midden van het ergste lijden ooit.

Alleen de trouwe “zonen” worden beschermd. De Laodiceëse rebellen hebben de Vader niet geëerd (Maleachi 1:6). Zij worden niet beschermd. Dit draait allemaal om Gods Familie. Dat is wat het evangelie inhoudt het goede nieuws van de komende Familie van God. De hele wereld heeft het potentieel om bij die Familie te horen. Al het lijden is om de mensheid te helpen dat doel te bereiken.

We onderwijzen velen over hun potentieel in de God Familie. Dit is hun enige hoop in een hopeloze wereld. De meeste mensen vechten op dit moment tegen hun eigen adembenemende potentieel. Dat zal spoedig allemaal veranderen. Christus staat op het punt terug te keren!

Te midden van strijdende rijken, benadrukt God dit duizelingwekkende potentieel van de mens. Ze zien dat potentieel nog niet. Maar een klein overblijfsel ziet het wel. Zij bereiden zich nu voor om de wereld miljarden mensen te onderwijzen!

Onze boodschap resoneert met een alles overstijgende hoop. God wil dat wij ons leven wijden aan het verkondigen van deze boodschap.

Michaël, de machtige aartsengel, is al opgestaan om Gods uitverkorenen te beschermen. Onze behoefte aan die bescherming zal toenemen in de moeilijke tijden die voor ons liggen. Zult u hier ook bij horen?

God beschermt die heiligen die “er velen rechtvaardigen” (Daniël 12:3). Dat is in de context van de koning van het zuiden. Het verkondigen van deze boodschap zorgt ervoor dat wij Gods geopenbaarde waarheid begrijpen. Het is ons werk om mensen een kans te geven zich tot God te bekeren. Degenen die zich niet omkeren zullen getuige zijn van Gods boodschap. Het lijden tijdens de komende Verdrukking en Dag des Heren zal hen uiteindelijk wakker schudden. Ze zullen weten hoe ze zich moeten bekeren, vanwege onze boodschap. God geeft ons een beloning die geen andere heiligen krijgen. Wij zullen voor altijd stralen als de sterren en de helderheid in het heelal! We zullen de enige Bruid van Christus zijn.

HIJ HAD GELIJK

Terugblik op vijf decennia juiste voorspellingen door Herbert W. Armstrong