Ontvang elke werkdag een gratis nieuwsbrief in uw inbox - de Trompet Brief.

De sleutel van David (Eerste deel)

De Trompet

De sleutel van David (Eerste deel)

De sleutel van David (hoofdstuk vier)

Vervolg van Zadok en de Britse troon (Derde deel)

De naam van ons televisieprogramma is De Sleutel van David. Het is de sleutel die alle bijbelse profetieën van het verleden, het heden en de schitterende wereld van morgen ontsluit! De volken van Israël lopen een dodelijk gevaar vernietigd te worden. Er is voor ons een weg om te ontsnappen aan wat komen gaat, als we het begrijpen en er naar handelen. Er is geen hoop—behalve op God. Maar onze volken zijn bedrogen omtrent de ware God. Luister naar wat Herbert W. Armstrong zei in zijn boek De Verenigde Staten en Groot-Brittannië in de Profetieën: “Maar de belangrijkste sleutel is gevonden!

Deze sleutel is de kennis van de verbazingwekkende identiteit van de Amerikaanse en Britse volken—evenals het Duitse—in bijbelse profetieën.

Deze opzienbarende, verbazingwekkende identiteit is het sterk­ste bewijs van de inspi­ratie en de autoriteit van de Bijbel! Het is tege­lijk het sterkste bewijs van het actieve bestaan van de levende God!

Een boeiend, dynamisch, vitaal derde gedeelte van de gehele Bijbel is aan profetie gewijd. En van al deze profetieën heeft om en nabij de 90 % betrekking op onze tijd, nu vandaag, in deze laatste helft van de twintigste eeuw! Het is een waarschuwing van onmid­dellijk levensbelang, gericht aan ons, de engelstalige volken. De profetieën komen tot leven nu eenmaal de deuren ertoe door deze teruggevonden sleutel zijn geopend! Dit boek zal voor het open verstand, dit tot op heden ontoegankelijke derde deel van de Bijbel openen. Geen enkel verzonnen verhaal is zo merkwaardig, zo fascinerend, zo geladen met spanning en belang, als dit aangrijpende verhaal van onze identiteit—en van ons voorgeslacht.

Door middel hiervan geeft de Almachtige God een gewichtige waarschuwing! Zij die dit lezen, en er acht op slaan, kunnen gespaard worden voor de ongeëvenaarde catastrofale tragedie die binnenkort zal plaatsgrijpen. Indien onze volken en hun regeringen ontwaken, hierop acht slaan, en naar hun levende God terugkeren, dan kunnen onze naties worden gespaard. God helpe ons te begrijpen!” (pagina 3-4). De sleutel van David gaat over de Verenigde Staten en Groot-Brittannië in de profetieën en meer. “En schrijf aan de engel der gemeente te Filadelfia: Dit zegt de Heilige, de Waarachtige, die de sleutel Davids heeft, die opent en niemand zal sluiten, en Hij sluit en niemand opent” (Openbaring 3:7). Christus noemt de sleutel van David in de context van het Filadelfia tijdperk. Dat is omdat deze sleutel zo’n grote rol in dat Werk speelt. En Christus geeft die aan dat tijdperk omdat Hij weet dat zij hem gebruiken zullen.

De Laodiceërs gooien de sleutel van David weg. Dat is een hoofdreden waarom zij Laodicees zijn!

De Wereldwijde Kerk heeft De Verenigde Staten en Groot-Brittannië in de Profetieën uit de roula­tie genomen. Zij leren nu dat de Verenigde Staten, het Britse Gemenebest en de democratieën van noordwest Europa Israël niet zijn. Daarom geloven zij dat bijbelse profetieën over deze naties niet op vandaag van toepassing zijn. Door hun handelwijze zeggen ze: “Profe­teer niet!” (Amos 2:12). Zij verwerpen ook het bijbelse onderwijs over Kerktijdperken omdat dat hun Lao­di­cese houding veroordeelt.

Een Familietroon

Davids troon is een vitaal onderdeel van de sleutel van David. “En zie, gij zult zwan­ger worden en een zoon baren, en gij zult Hem de naam Jezus geven. Deze zal groot zijn en Zoon des Allerhoogsten genoemd worden, en de Here God zal Hem de troon van zijn vader David geven” (Lucas 1:31-32). De Jamieson, Fausset and Brown Commentary zegt dat de Allerhoogste zelfs nog niet sterk genoeg uitgedrukt is. Hun versie zegt: “dat God Zijn eigen Vader was.” Aldus hebben we Vader en Zoon—een familietroon of -regering. God de Vader gaf de troon aan Zijn Zoon.

Dit is het Evangelie van het Koninkrijk of de Familie van God! De Vader en Zijn Zoon staan aan het hoofd van die Familie. Nu roept God de eerstelingen om de bruid van Christus te zijn om over de rest van de Familie te regeren. Zij die na de eerstelingen geroepen worden kunnen vergeleken worden met de kinderen in de Godfamilie.

God is geen drieëenheid die een gesloten Godheid schildert. God is bezig een Gezin of Familie te bouwen. Hij nodigt miljarden mensen in Zijn Familie! Dit is een boodschap voor de hele wereld.

“Deze zal groot zijn en Zoon des Allerhoogsten genoemd worden.” Dat betekent dat dan de hele wereld publiekelijk zal erkennen en Christus de Zoon noemen en God de Vader! De hele mensheid zal binnenkort het Evangelie van Gods Familie onderwezen worden! Als mensen die waarheid verwerpen dan zullen ze geen deel hebben in het Koninkrijk van God.

Wat zullen God en de eerstelingen dan doen? “En Hij zal als koning over het huis van Jakob heersen tot in eeuwigheid, en zijn koningschap [en Zijns Koninkrijks—Statenvertaling] zal geen einde nemen” (vers 33). Zij zullen over het huis van Jacob regeren. Hun naam als ze bekeerd zijn zal Israël zijn. Dan zullen alle heidenen in Israël ingelijfd [geënt] worden (Romeinen 11). Het wordt een Koninkrijk genoemd omdat het Gods Familie is die Gods regering uitoefent. Dit Familie Koninkrijk zal altijd bestaan! Het is eeuwig!

De sleutel van David zou men kunnen noemen “Gods koninklijk Evangelie”. Het is het Evangelie met een bijkomend begrip over de heersers in Gods Familie die op tronen zitten en kronen dragen!

Het Koninklijk Evangelie

De sleutel van David zegt dat Christus op Davids troon zal regeren. Het koninklijk Evan­gelie vertelt ons wie Gods troon met Hem zullen delen. Dat betekent dat de God van Ezechiël 1 en Openbaring 1 ons zal toestaan op Zijn troon te zitten en met Hem te regeren!

“En schrijf aan de engel der gemeente te Filadelfia: Dit zegt de Heilige, de Waarachtige, die de sleutel Davids heeft, die opent en niemand zal sluiten, en Hij sluit en niemand opent. Ik weet uw werken: zie, Ik heb een geopende deur voor uw aangezicht gegeven die niemand kan sluiten; want gij hebt kleine kracht, maar gij hebt mijn woord bewaard en mijn naam niet verloochend” (Openbaring 3:7-8). Filadelfia betekent “broederlijke liefde.” Christus is bezig de Filadelfia Kerk te gebruiken om de hele wereld te leren hoe men God en zijn naaste moet liefhebben! Deze liefde van God zal vanaf een troon toegediend worden. De wereld zal of die liefde accepteren of in de vuurpoel geworpen worden.

“Ik kom spoedig; houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme” (vers 11). God geeft Zijn koninklijke regeerders kronen. Maar Hij waarschuwt ons ook om vast te houden en geen mens onze kroon te laten nemen! Wij zijn bestemd om koninklijke heersers met God te zijn! De Filadelfiërs zullen pilaren worden in de tempel van Gods residentie voor eeuwig!

Hoe houden de Filadelfiërs in het Laodicea tijdperk vast aan hun kroon? “Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met Mij. Wie overwint, hem zal Ik geven met Mij te zitten op mijn troon, gelijk ook Ik heb overwonnen en gezeten ben met mijn Vader op zijn troon” (Openbaring 3:20-21). De Filadelfiërs moeten vandaag “kloppen” op de deur van de Laodiceërs of zij zullen Christus’ troon in de tempel van Zijn residentie niet voor eeuwig met Hem delen!

Als we “vasthouden”, betekent dit dat we Gods waarschuwende Werk doen en anderen helpen om ook vast te houden. God geeft de Filadelfiërs een “open deur” om ande­ren te leren vast te houden aan de sleutel van David, of het Evangelie. Het werk van de Fila­del­fiërs is altijd om mensen tot God te richten (Daniël 12:3). Christus zegt dat als we kloppen of Zijn Werk doen, wij met Hem op de troon kunnen zitten, zoals Hij met Zijn Vader op Diens troon zit! Als we in gebreke blijven te kloppen dan zijn we op z’n best Laodiceërs.

Christus deelt Zijn Vaders troon, en wij delen Christus’ troon. Het is een Familietroon die over de gehele aarde en het universum zal regeren! (Hebreeën 2:6-8). Het zijn Vader, Zoon en Zijn bruid die over het hele Familierijk regeren. De sleutel van David gaat over het regeren van Gods Familie. Het is het Evangelie van het Koninkrijk van God. Het houdt allemaal verband met kloppen. Het grote vertrouwen waarin we kloppen heeft te maken met de sleutel van David. 

Wordt vervolgd …

Wwb Ad Nl2