Ontvang elke werkdag een gratis nieuwsbrief in uw inbox - de Trompet Brief.

4734083468 fd27b87922 o

Flickr/Tilemahos Efthimiadis

Zadok en de Britse troon (Derde deel)

De sleutel van David (hoofdstuk drie)

Vervolg van Zadok en de Britse troon (Tweede deel)

Zadok tot Opperpriester Gemaakt

David koesterde grote verwachting voor zijn zoon Salomo. Terwijl zijn dood naderbij kwam, gaf David uitstekend advies aan zijn zoon omtrent het bestuur van Israël. “Toen de dagen van Davids sterven naderden, gebood hij zijn zoon Salomo: Ik sta op het punt de weg der gehele aarde te gaan, wees gij nu sterk en toon u een man; en neem uw plicht jegens de Here, uw God, in acht: wandel op zijn wegen en onderhoud zijn inzettingen, geboden, verordeningen en getuigenissen, zoals geschreven staat in de wet van Mozes, opdat gij voorspoedig volvoeren moogt alles wat gij doet en alles wat gij onderneemt, opdat de Here het woord gestand moge doen, dat Hij aangaande mij gesproken heeft: Indien uw zonen op hun weg acht geven en in trouw, met hun gehele hart en met hun gehele ziel, voor mijn aangezicht wandelen, dan zal het u niet ontbreken aan een man op de troon van Israël” (1 Koningen 2:1-4).

David toonde Salomo dat de sleutel voor zijn succes als koning zou zijn hoe goed hij de wet van God hield, waartoe ook de Tien Geboden, de verordeningen en de getuigenissen behoorden. Davids vurigste wens was een zoon die God werkelijk zou gehoorzamen. Het was een zegen voor David dat hij de ernstige fouten niet zag die Salomo later maakte.

Toen David dood was begon Salomo met de opstandelingen af te rekenen. Hij liet Adonia executeren, omdat die vasthield aan zijn mening dat hij recht had op de troon
(1 Koningen 2:15, 19-25).

Salomo bewees Abjathar genade. “Tot de priester Abjathar zeide de koning: Ga naar Anathoth, op uw landgoed, want gij zijt een kind des doods, maar op deze dag zal ik u niet doden, omdat gij de ark van de Here Here voor het aangezicht van mijn vader David gedragen hebt, en omdat gij medegeleden hebt alles wat mijn vader leed. Toen verdreef Salomo Abjathar, zodat hij geen priester des Heren meer was, waardoor hij het woord des Heren vervulde, dat Hij over het huis van Eli te Silo gesproken had” (1 Koningen 2:26-27). Salomo bewees hem genade omdat hij met David veel verdrukkingen door de jaren heen geleden had. Zijn ontrouw verdiende echter een bestraffing. Salomo verwijderde Abjathar uit zijn ambt als hogepriester. Dat bracht een grote schande over Abjathar en zijn familie. Salomo liet ook Joab executeren, gevolg gevend aan Davids laatste woorden (1 Koningen 2:5-6, 34). Wat gebeurde er met Zadok? Wel, de uitkomst voor Zadok en de mannen die David trouw gebleven waren was totaal anders.

“En de koning stelde Benaja, de zoon van Jojada, in zijn plaats over het leger aan, en de priester Zadok stelde de koning aan in de plaats van Abjathar” (1 Koningen 2:35). Zadok werd in Abjathars plaats aangesteld als hogepriester. Wat een fantastische beloning voor loyaliteit! Wat een fantastische eer! En Zadoks onsterfelijke trouw wordt nog heden geprezen. Laten we eens even kijken naar een paar woorden van het gezang: “Zadok de Priester”, dat bij Britse kronings­plechtigheden gezongen wordt. De muziek werd geschreven door G.F. Handel en de woorden zijn uit 1 Koningen 1:38-40:

Zadok de priester en Nathan de profeet zalfden Salomo tot koning; En al het volk verheugde, verheugde, verheugde zich, en al het volk verheugde, verheugde, verheugde zich, verheugde, verheugde, verheugde zich, en al het volk verheugde, verheugde, verheugde zich en zei: God behoede de koning! Lang leve de koning! God behoede de koning! Moge de koning eeuwig leven, amen, amen, halleluja, halleluja, amen.

Dit lied werd gecomponeerd in 1727. Vanzelfsprekend gaat haar geschiedenis terug tot ongeveer 1000 v. Chr. Alleen al het zingen van dit lied over de priester Zadok bij de Britse kro­ning zou ons moeten vertellen dat de troon in Engeland begon met David en Salomo.

De vijanden van Groot-Brittannië zouden hen aan de kaak gesteld hebben als deze schriftplaatsen frauduleus gebruikt waren.

Dit lied zou ons ook een levensbelangrijke les moeten leren aangaande trouw aan God, aan Zijn regering en aan Zijn leiderschap. God gebruikt Zadok en zijn zoons als een symbool voor alle Filadelfiërs van vandaag. Onze kroning als koningen zal veel glorierijker zijn dan zelfs die van Salomo. We zullen misschien zelfs het lied: “Zadok de priester” horen! We behoren onszelf af te vragen: zijn wij door en door trouw aan God, aan Zijn regering en Zijn leiderschap? 

Vervolg op De sleutel van David (Eerste deel)

Wwb Ad Nl2