Blijf op de hoogte met onze gratis nieuwsbrief

De duivel op aarde neergeworpen

ISTOCK.COM/CACTUSOUP, MELISSA BARREIRO/DE TROMPET

De duivel op aarde neergeworpen

Aanval op Amerika (Bijlage B)

Vervolgd van: Profetische dualiteit

Er is een reden waarom wereldgebeurtenissen de laatste jaren zo'n donkere, onverklaarbare wending hebben genomen. De Bijbel onthult die reden en wanneer het begon.

Let goed op deze verbluffende profetie in Openbaring 12: “Toen brak er oorlog uit in de hemel: Michaël en zijn engelen voerden oorlog tegen de draak, ook de draak en zijn engelen voerden oorlog. Maar zij waren niet sterk genoeg, en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. En de grote draak werd neergeworpen, namelijk de oude slang, die duivel en satan genoemd wordt, die de hele wereld misleidt. Hij werd neergeworpen op de aarde en zijn engelen werden met hem neergeworpen. … Daarom, verblijd u, hemelen, en u die daarin woont! Wee hun die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is naar beneden gekomen, naar u toe, in grote woede, omdat hij weet dat hij nog maar weinig tijd heeft” (verzen 7-9, 12).

Dit zijn cruciale verzen. Ze beschrijven een oorlog in de hemel tussen Satan en God.

Lucifer was een van de slechts drie aartsengelen die in de Bijbel worden genoemd, de hoogste in rang van alle engelen die God schiep. Hij werkte direct aan Gods troon (zie Jesaja 14 en Ezechiël 28). Maar hij liet egoïsme en arrogantie toe in zijn geest en werd Satan. Hij beïnvloedde miljoenen engelen om op dezelfde manier te denken, en hij leidde een massale opstand tegen God. Er ontstond oorlog in de hemel, en God sloeg hem “als een bliksem” uit de hemel neer (Lucas 10:18).

Tb Nl

Vervolgens begon God een nieuw plan via de mensheid. Satan gebruikte zijn grote macht om de geest van de allereerste mensen, Adam en Eva, aan te vallen en hen tot zonden te verleiden. Sindsdien heeft hij al hun nakomelingen beïnvloed en misleid (zie Efeziërs 2:2; 2 Korinthiërs 4:4; Openbaring 12:9).

Maar Satan had nog steeds toegang tot het hele universum en tot God (bijv. Job 1:6). Openbaring 12:7-12 beschrijft een andere oorlog in de hemel die veel later plaatsvond. Satan voerde oorlog tegen God, en God wierp hem en de miljoenen demonen neer op de aarde – en verbande hen tot de aarde, in deze eindtijd!

Nu wordt deze aarde geteisterd door miljoenen demonen – aangestuurd door de duivel!

Dat betekende veel meer problemen voor deze aarde: “Wee hun die de aarde en de zee bewonen!” (vers 12). Satan en de demonen haten God en haten Zijn plan voor Zijn menselijke schepping. Hoe verschrikkelijk hun invloed ook is geweest in de loop van de menselijke geschiedenis, de vernietiging die zij nu op de wereld loslaten is ongekend!

Satan is beladen met “grote woede”! Hij bevindt zich in een woeste driftbui. Waarom? “Omdat hij weet dat hij nog maar weinig tijd heeft” (vers 12). Hij heeft niets te verliezen. Sinds dat enorme keerpunt toen Satan op aarde werd neergeworpen, is de tijd die de duivel nog heeft steeds korter geworden, zijn woede steeds erger, en zijn macht en slechte invloed veel sterker. Deze aarde heeft nooit eerder de volledige toorn van Satan ervaren tot in deze eindtijd.

Openbaring 20:1-3 en andere Bijbelprofetieën tonen aan dat de “weinig tijd” die Satan nog heeft zal eindigen bij de terugkeer van Jezus Christus, wanneer hij zelfs van de aarde zal worden verbannen en zal worden opgesloten in een bodemloze put. De eerste keer dat God Satan uit de hemel naar de aarde wierp, was het niet zo dat hij “nog maar weinig tijd” had!

Hierdoor wordt duidelijk dat Openbaring 12:7-12 een eindtijdprofetie is.

Vanaf het moment dat Satan en de demonen naar de aarde verbannen werden, is de wereld veel gevaarlijker, immoreler en wettelozer geworden. Deze kwaadaardige wezens hebben precies die dingen aangevallen, bedorven en vernietigd die volgens de Bijbel essentieel zijn voor Gods plan voor de mens: Gods wetten, Gods Kerk, Gods naties en de instituties die God heeft opgericht zoals gezin, seks en moraal, die de ongelooflijke reden onthullen waarom God de mens heeft geschapen. Deze goddeloze invloed vernietigt de menselijke geest en bereidt zich voor om miljarden mensen te vermoorden in een wereldwijde holocaust!

Deze verandering heeft de Verenigde Staten diep getroffen. In feite betekende het een enorme escalatie van een gewelddadige aanval op Amerika. Dit verderfelijke geestelijke leger, hoewel onzichtbaar, is zeer reëel en levensgevaarlijk.

Om de gebeurtenissen in Amerika en de rest van de wereld in deze eindtijd te begrijpen, is het belangrijk dat we dit begrijpen. Zelfs de meeste christenen weten hier niets van, maar toch heeft dit plaatsgevonden – in onze tijd. Vele geschriften bevestigen dit.

Satan werd op een bepaalde tijd neergeworpen. Wanneer gebeurde dat? Hoe onwaarschijnlijk het ook klinkt, een overweldigende hoeveelheid bewijs toont aan dat deze profetie werd vervuld op een bepaald tijdstip in de recente geschiedenis.

Satans eerste doelwit

Voor aanwijzingen over wanneer deze oorlog plaatsvond, stel de vraag: Nadat de duivel God aanviel en God hem tot de aarde verbande, waar ging hij naartoe? Wat was zijn eerste doelwit? Wat was vervolgens zijn tweede doelwit? De antwoorden op deze vragen onthullen veel over God en de duivel.

Openbaring 12:13 onthult het eerste doelwit van Satans woede: “En zodra de draak zag dat hij op de aarde was neergeworpen, ging hij de vrouw vervolgen die het mannelijke Kind gebaard had.” De vrouw in deze passage, die nader beschreven wordt in de verzen 1-2, symboliseert de Kerk van God.

Jezus Christus richtte persoonlijk de ene ware Kerk van God op en zei dat deze zeven opeenvolgende tijdperken zou doormaken tot aan Zijn wederkomst (zie Mattheüs 16:18 en Openbaring 2-3). De ware Kerk van God bestaat inderdaad! In deze eindtijd werd zij geleid door Herbert W. Armstrong. Onder zijn leiding herstelde God de ware christelijke doctrines in de Kerk. Die Kerk deed een krachtig wereldwijd werk. Zij bezat en verkondigde de waarheden van de Bijbel in een wekelijkse uitzending op meer dan 400 televisiestations, in een nieuwsmagazine met meer dan 8 miljoen abonnees, op drie hogescholen en via nog veel meer voortreffelijke initiatieven.

Maar tragisch genoeg werden die Kerk en haar werk binnen korte tijd na de dood van de heer Armstrong vernietigd! De leerstellingen werden veranderd; de waarheid werd terneer geworpen; de verschillende projecten werden teruggeschroefd, ondermijnd of geannuleerd.

Die vernietiging is een krachtig bewijs van een ongekende satanische aanval. Wanneer miljoenen demonen één kleine groep aanvallen, zijn er zeker ontstellende effecten van te zien. Zelfs de wereld kon deze enorme ramp zien! De plotselinge, catastrofale, bijna volledige vernietiging van de ware Kerk, te beginnen met haar beginselen en overtuigingen, onthult dat Satan en miljoenen demonen hun woede op Gods Kerk hebben gericht. Binnen slechts enkele korte jaren werd zij geestelijk vernietigd, en de grote meerderheid van Gods volk werd door de duivel overwonnen. Er is echt geen andere manier om uit te leggen wat er met die Kerk is gebeurd.

Dat geeft u een idee van de macht die deze kwade geesten hebben. Zonder Gods bescherming hebben we geen schijn van kans tegen hen!

Eén waarheid die de heer Armstrong had hersteld was het begrijpen van Israël en de naam van Israël (Mattheüs 17:11). Alleen de ware Kerk, geestelijk Israël, heeft die waarheid. Wanneer 2 Koningen 14:27 spreekt over iemand die probeert “de naam van Israël uit te wissen onder de hemel”, oftewel van de hele aarde, dan vormt de Kerk – die het echte begrip van de naam van Israël heeft – het eerste doelwit! Toen dhr. Armstrong stierf en Satan en miljoenen demonen werden neergeworpen en tot de aarde werden verbannen, vielen zij het enige volk aan dat de naam van Israël begreep en aan de wereld verkondigde! Een geestelijke Antiochus kreeg controle over Gods ware Kerk en wierp de waarheid, of de naam van Israël, ter aarde.

Vers 13 van Openbaring 12 dateert deze profetie specifiek. Wij kunnen een specifiek tijdstip aanwijzen waarop Gods ware Kerk met geweld door de duivel werd aangevallen. Het lijkt er sterk op dat dit alles onmiddellijk na de dood van de heer Armstrong op 16 januari 1986 begon.

De verzen 14-16 laten zien hoe Satan de Kerk zal blijven aanvallen tot aan het begin van de grote verdrukking. Dit verwijst naar de uiteindelijke, gewelddadige climax van de door Satan misleide menselijke beschaving. Het zal 3½ jaar duren (“een tijd en tijden en een halve tijd”; zie ook Mattheüs 24:21; Openbaring 11:2 en 13:5, die dezelfde tijdsperiode beschrijven als 42 maanden; en Openbaring 11:3, die het beschrijft als 1.260 dagen). Openbaring 12:14 zegt dat de Kerk gedurende die nachtmerrieachtige periode in een plaats van veiligheid beschermd zal worden. Maar er wordt gesproken over de weinigen die God trouw zijn gebleven en Zijn waarheid niet ter aarde hebben geworpen. Deze mensen worden lichamelijk en geestelijk beloond voor het verkondigen van Gods waarschuwende boodschap aan deze wereld. Daarom beschermt God hen tegen het grootste lijden dat ooit over de aarde komt.

Satan hoopte de naam van Israël uit te wissen. God zal dat echter nooit toestaan. God zal Zijn trouwe mensen beschermen die de naam Israël bewaken. Niemand waakt beter over deze naam dan geestelijk Israël, Gods ware Kerk.

Toch heeft de grote meerderheid van Gods volk zich van God afgekeerd en toegestaan dat Satan hen overmeesterde. Zij zullen Satans toorn ervaren in de verdrukking (vers 17).

Dit alles bepaalt het tijdsbestek: Satan werd neergeworpen in de eindtijd, kort voor de verdrukking. Hij weet dat hij nog maar weinig tijd heeft, dus werkt hij bliksemsnel om te vernietigen. Zijn eerste doelwit was de Kerk van God, en de recente geschiedenis van die Kerk laat de tragische resultaten van zijn enorme woede zien.

Wat was daarna het volgende doelwit van de duivel?

Satans tweede doelwit

De grote verdrukking in de eindtijd die in Openbaring 12:14-17 wordt beschreven, wordt in vele Bijbelprofetieën besproken. Daaruit wordt duidelijk dat Israël het voornaamste doelwit van Satans grote woede is. De Kerk van God is het geestelijk Israël, en de naties die afstammen van de oude Israëlieten zijn het fysieke Israël. Deze naties zijn de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, de Joodse natie en een aantal verwante Engelssprekende naties. Door de geschiedenis heen heeft God Israël en de naties die ervan afstammen gebruikt. Satan is erop gericht hen ten val te brengen.

Satan heeft in Amerika vooral de principes, overtuigingen en geschiedenis aangevallen die ons volk terugvoeren naar de Bijbel en naar God. Net zoals hij de waarheid in geestelijk Israël heeft vernietigd, vernietigt hij ook de waarheid over geschiedenis, moraal, ras, geslacht en gezin in Amerika en de andere naties van Israël. Hierdoor heeft Satan ook de regering, de media, de economie en het leger kunnen belagen. Deze instellingen zijn in snel tempo verslechterd sinds Satan is neergeworpen. Dit brengt de hele wereld in groter gevaar.

Deze wereld is dramatisch veranderd sinds de dood van Herbert W. Armstrong. Alles wijst erop dat Satan rond die tijd werd neergeworpen. Die gebeurtenis duidde een keerpunt aan in de geschiedenis. Deze wereld bevindt zich nu in een neerwaartse spiraal richting vernietiging! Slechte en vreselijke gebeurtenissen voltrekken zich als nooit tevoren. Er is duidelijk een kwaadaardige geest aan het werk.

Let op de chronologie: Nadat de duivel in vers 13 de Kerk heeft aangevallen en verwoest en het geloof van de kerkleden heeft vernietigd, gaat hij op grotere schaal door met zijn vernietigende rooftocht, totdat God Zijn trouwe mensen naar een plaats van veiligheid moet brengen. Dat vertelt ons ook dat de duivel de naties van Israël aanvalt. Het deel van die aanval dat voorafgaat aan de grote verdrukking wordt hier niet specifiek uitgelegd, maar wel in andere Bijbelpassages.

Dus ook al wordt in deze passage het fysieke Israël niet expliciet genoemd, Satans aanval op de VS, Groot-Brittannië en Israël vormt wel de ondertoon. Satan moet deze naties hebben aangevallen in de aanloop naar de grote verdrukking.

Amerika is onder aanval. Deze profetieën onthullen waarom.

Het demoniseren van Robert Bork

Eén belangrijke nationale gebeurtenis die het begin van Satans vernietiging aan het licht bracht was de venijnige wetteloosheid die werd ontketend tijdens de hoorzittingen over de benoeming van Robert Bork in 1987. President Ronald Reagan had Bork voorgedragen als rechter in het Hooggerechtshof van de Verenigde Staten. Hij was een groot verdediger van de grondwet en de wet. Maar slechts 45 minuten na de hoorzitting, ging de Democraat Edward Kennedy uit Massachusetts naar de Senaat en begon hem schaamteloos te demoniseren. “Het Amerika van Robert Bork,” zei hij, zou leiden tot abortussen in geheime steegjes, segregatie, censuur en nachtelijke politie-invallen.

Het was een schokkende, oneerlijke belastering van een man die duidelijk gekwalificeerd en zeer gerespecteerd was, zelfs door veel liberalen. “Er was geen enkele zin in die toespraak die klopte,” zei Bork. Veel mensen waren het ermee eens – maar de aanval werkte toch. Senator Kennedy en anderen brachten mensen uit de abortusbeweging, evolutionisten, feministen, voorvechters van burgerrechten en andere liberalen samen om de reputatie van rechter Bork zwart te maken in een enorme lastercampagne. Ze zonden zelfs tv-spotjes uit die hem kleineerden. “Ze veranderden hem in een absoluut monster, in een beest,” zei een senator. De liberale Washington Post gaf toe dat het een “lynchpartij” was. Veel andere liberalen zagen ook wat er gebeurde. Het hoofd van de Senaatscommissie was Joe Biden, en hij zei dat hij niet geloofde dat ze een man met de kwalificaties van Bork konden afwijzen. Maar speciale belangengroepen zorgden ervoor dat hij zich uiteindelijk aansloot bij deze aanval.

Waarom werd Robert Bork zo gedemoniseerd? De reden was dat radicaal links bang voor hem was.

Rechter Bork stond het meest bekend om één ding: geloof in de grondwet. Hij was een van de meest briljante constitutionele advocaten die dit land heeft voortgebracht. Hij werd beschouwd als “een pionier in constitutioneel denken, gewijd aan de tekst en de oorspronkelijke betekenis van de grondwet”, zoals Reuters het uitdrukte. Hij stond bekend als een constitutioneel originalist of constructivist die geloofde in rechterlijke terughoudendheid.

Daarom haatte links hem. De grondwet is de hoogste wet van het land. Veel ervan is gebaseerd op Bijbelse principes. De aanval op de grondwet werd midden jaren tachtig radicaal geïntensiveerd, en versnelde het afglijden van Amerika naar dodelijke, anti-Goddelijke wetteloosheid.

Iedereen had gedacht dat toen een populaire president een briljante, goed gekwalificeerde, hartstochtelijk voorstander van de grondwet als rechter zou voordragen voor een rechtbank die tot doel heeft de grondwet te beschermen, hij zonder moeite bevestigd zou worden, zelfs door een meerderheid van de Democratische Senaat. Maar in 1987 hadden radicale liberalen verachting voor de grondwet, en ze waren openlijk vijandig en machtig genoeg om hun zin te krijgen. De Senaat hield de nominatie van rechter Bork tegen met 58 tegen 42, de grootste marge ooit.

Veel mensen erkenden destijds dat dit een belangrijk keerpunt was in de Amerikaanse politiek. Een professor in de rechten zei dat dit “het beslissende moment was in het politiseren van het proces van rechterlijke selectie” dat “de sfeer rond rechterlijke bevestigingen sindsdien heeft vergiftigd”. In feite werd hierdoor nog veel meer vergiftigd!

Er vond een enorme kentering plaats in 1987. De wet werd een stuk zwakker. En wetteloosheid begon veel, veel sterker te worden. Zo'n enorme omslag naar wetteloosheid heeft een oorzaak. Deze profetie in Openbaring 12 maakt die oorzaak duidelijk.

Effecten op de samenleving

Veel van de kwalen die Amerika op dit moment teisteren gaan terug tot het midden van de jaren tachtig. Denk maar aan een paar voorbeelden.

Tegenwoordig erkennen veel mensen de immense dreiging die uitgaat van illegale immigratie en het feit dat radicaal links deze actief gebruikt om het land te verzwakken. Deze demografische transformatie van de bevolking van het land is al meer dan een generatie aan de gang. Het begon in feite met de Immigration Reform and Control Act van 1986, die amnestie verleende aan miljoenen illegale immigranten en de Amerikaanse immigratiewetten liberaliseerde.

Massaschietpartijen zijn droevig genoeg gewoon geworden in Amerika. Dit is een afschuwelijk teken van zware demonische invloed, zo niet bezetenheid! Uit een database blijkt dat er minder dan vijf massaschietpartijen per jaar waren in de Verenigde Staten tot ongeveer 1988, toen het aantal van dergelijke incidenten opmerkelijk begon toe te nemen. Nu vinden er meer dan 40 massaschietpartijen per jaar plaats – ongeveer één per negen dagen.

Psychische stoornissen stonden in de top vijf van aandoeningen die tussen 1987 en 2000 verantwoordelijk waren voor de stijgende kosten van de gezondheidszorg. In december 1987 keurde de Amerikaanse regering fluoxetine goed voor medisch gebruik en farmaceutische bedrijven begonnen geneesmiddelen zoals Prozac op de markt te brengen om depressies te “genezen”. De verkoop van Prozac steeg, maar ook het aantal depressieve mensen nam toe. Nu gebruikt bijna een kwart van de Amerikanen krachtige medicijnen op recept om te proberen de geestelijke gezondheid te verbeteren, maar psychische aandoeningen zijn erger dan ooit! Analisten hebben opgemerkt dat een aantal massa-schutters Prozac gebruikten.

In 1986 openden drugskartels nieuwe “drugskanalen” tussen de Colombiaanse cocaïnevelden en de Amerikaanse binnensteden. Cocaïne-gerelateerde ziekenhuisopnames stegen met 110 procent. Het drugsgebruik in Amerika is enorm toegenomen, en veel staten hebben zelfs bepaalde drugs gelegaliseerd. Voor 1986 zou zo’n drugs-staat in ons land onbestaanbaar zijn geweest!

Rond diezelfde tijd begonnen ontwikkelaars van videospelletjes te werken aan een beruchte videogame met levensecht, realistisch geweld, bedoeld voor tieners. Tegenwoordig zijn videospellen, waaronder talrijke realistische ‘first person shooters’ (die vaak de voorkeur van massa-schutters hebben), een enorme industrie – zelfs lucratiever dan onze met bloed en seks doordrenkte filmindustrie.

Terwijl onze films steeds slechter werden, gold dat ook voor muziek zoals heavy metal en zelfs voor de meer mainstream genres. Een steeds populairder en zelfs geromantiseerd onderwerp voor onze hedendaagse entertainmentindustrie is zelfmoord. Satanische geïnspireerde mode werd steeds populairder, evenals regelrecht occultisme en zelfs satanisch ritueel misbruik. Veel religieuze mensen hebben het vermoeden gehad dat er in de jaren tachtig iets dramatisch veranderde.

Onze afdaling naar wetteloosheid en verdorvenheid kan worden teruggevoerd tot een keerpunt in het midden van de jaren tachtig. Dat komt omdat Satan en zijn demonen toen op aarde zijn neergeworpen en daarna hun aanval op Amerika intensiveerden. Elites zijn nu actief bezig de grondwet te vernietigen en ze ondermijnen de wetshandhaving. Ze maken alles wat goddelijk en goed is aan de Amerikaanse geschiedenis zwart. Ze bejubelen en verheffen slechte en onrechtvaardige mensen. Ze vergroten opzettelijk de sociale verdeeldheid. Ze vernietigen het gezin en vallen zelfs het bestaan van man en vrouw aan! Dit zijn door Satan geïnspireerde aanvallen die de sterk toegenomen invloed van deze kwade geestelijke kracht benadrukken.

Een drievoudige aanval

Bijbelse profetie laat zien dat nadat Satan was neergeworpen, hij wraak nam met een drieledige aanval. Ten eerste viel hij Gods Kerk, geestelijk Israël, aan. Ten tweede viel hij in deze eindtijd de drie naties van profetisch Israël aan, met name de leidende natie, de Verenigde Staten. Ten derde zal hij via het binnenkort herrezen Heilige Romeinse Rijk deze naties militair vernietigen. Dat vormt Satans meesterplan om geestelijk en fysiek Israël te vernietigen!

Kijkend naar deze profetieën en naar de feitelijke gebeurtenissen in de eindtijd, wordt duidelijk dat de duivel in alle drie de fasen een Antiochus-type gebruikt.

De eerste van deze eindtijdtypes van Antiochus werd het hoofd van Gods Kerk. De tweede was een politieke Antiochus die de president van Amerika werd. Ten derde zal Satan het hoofd van een herrezen Heilig Romeins Rijk gebruiken om Amerika en Engeland aan te vallen.

Alle drie de mannen van dit Antiochus-type werken van binnenuit (één als “minnaar” – Ezechiël 23) om hun vernietigende werk te doen. Daniël 8 laat zien hoe Satan alle drie deze mannen beheerst.

Ook proberen ze alle drie om fysiek en geestelijk “de naam Israël uit te wissen”. Satan wil die naam, die Gods meesterplan voor alle mensen die ooit geleefd hebben vertegenwoordigt, volledig uitwissen. Iedereen die Gods Koninkrijk, of Familie, binnengaat, zal de naam van Israël moeten leren en aanvaarden. De hele mensheid zal geestelijk Israël worden, dat voor altijd overvloedige welvaart, vrijheid en vreugde zal kennen.

Nog maar weinig tijd

Amerika en de andere moderne naties van Israël liggen onder venijnig vuur. We verliezen de principes en zegeningen die onze naties zo groot hebben gemaakt. We moeten onthouden dat onze volken die principes en zegeningen niet zelf hebben gemaakt: Die dingen kwamen van God, niet alleen ten goede van de moderne naties van Israël, maar voor de hele mensheid! Daarom haat Satan hen en valt hen aan. En omdat ons volk God vergeten is, staat Hij Satan toe om verschrikkelijke vernietiging aan te richten in fysiek Israël, net zoals Hij hem toestond geestelijk Israël te vernietigen.

Dit is verschrikkelijk nieuws. Maar verweven met deze tragische waarheid is het beste nieuws dat u maar kunt horen! Want Satans aanval bewijst niet alleen deze profetieën over Gods ware Kerk en over de naties van Israël, maar ook de profetie van Openbaring 12:12 dat hij nog maar weinig tijd heeft. Satan werd in 1986 neergeworpen, en nu heeft hij nog minder tijd voordat zijn kansen voorbij zijn. Zijn troon op aarde zal worden afgenomen bij de Wederkomst van Jezus Christus! En vele Bijbelprofetieën laten zien dat Zijn Wederkomst spoedig zal zijn. Jezus Christus gaat vanaf Zijn troon over de aarde heersen!

De steeds sterkere aanval van Satan staat op het punt uit te barsten in een massaal bloedvergieten dat zo gewelddadig en wijdverbreid is dat we hier geen voorstelling van kunnen maken. Deze grote verdrukking is voornamelijk het gevolg van Satans grote woede. Maar er is een goede reden waarom hij zo vol woede is. Wat hem grote woede bezorgt, moet ons grote vreugde bezorgen. Satans aanval op Gods Kerk en op de naties van Israël is zijn laatste aanval voordat Jezus Christus terugkeert!

Vervolgd op: Werd de Coronavirus-crisis met opzet ontworpen?

DE VERENIGDE STATEN EN GROOT-BRITTANNIË IN DE PROFETIEËN

De mensen van de Westerse wereld zouden versteld staan-met stomheid geslagen zijn-als zij het wisten! De regeringen van de Verenigde Staten, van Groot-Brittannië, Canada, Australazië, Zuid-Afrika zouden enorme noodprogramma's in werking stellen-als zij het wisten! Zij zouden het kunnen weten! Maar zij weten het niet! Waarom niet?