Ninevah

Wikimedia Commons

Jona: Een krachtige waarschuwing aan Gods Kerk (deel een)

29-12-2016  •  Uit deTrompet.nl
 

Het boek Jona is het minst begrepen van alle boeken van het Oude Testament. Vele moderne critici drukken er het stempel mythe op. Dat is een belangrijke reden waarom zij dit boek niet begrijpen. Sommige religieuze geleerden houden het boek Jona voor louter geschiedenis. Zij vergeten dat Jona een profeet was en dat zijn boek één van de kleine profeten is.

De man die God inspireerde om de canon van de Bijbel vast te stellen wist dat dit boek in de eerste plaats profetie bevatte. Dat betekent dat het geschreven werd voor een tijd na Jona’s generatie. Alle grote en kleine profeten zijn gericht op de eindtijd. Dat komt omdat 90 procent van de bijbelse profetie in deze laatste dagen in vervulling zal gaan. Het boek Jona is voor elke tijd, maar hoofdzakelijk voor vandaag, zoals we zullen zien. Het bevat een krachtige waarschuwing voor Gods Kerk.

Gods Woord Kwam tot Jona

Dit boek gaat in de eerste plaats over wat er met Jona gebeurde—en ook waarom. „Het woord des Heren kwam tot Jona, de zoon van Amittai: Maak u op, ga naar Nineve, de grote stad, en predik tegen haar, want haar boosheid is opgestegen voor mijn aangezicht” (Jona 1:1-2). De verdorvenheid van Nineve was zo groot dat zij opsteeg voor Gods aange­zicht. Toen besloot God dat er een waarschuwingsboodschap naar deze grote stad gezonden moest worden. Nineve was de hoofdstad van Assyrië, het machtigste wereldrijk in die dagen. Assyrië heet vandaag Duitsland. (Vraag ons gratis herdruk artikel: Duitsland in de Profetie aan.) De meeste historici denken dat Nineve de grootste stad van die dagen was. De geschiedschrij­ver Diodorus zegt dat het de grootste stad van de oudheid was. Ze lag op de oostelijke oever van de Tigris. Nineve was omgeven door 30 meter hoge muren, met 1500 torens van 60 meter hoog.

Denkt u zich eens in dat God een man zou vragen om Jona’s boodschap aan de hoofdstad van een groot rijk te brengen. Dat zou blijkbaar een overweldigende verantwoorde­lijkheid schijnen te zijn. Maar u zou veel beter af zijn als u die boodschap bracht, dan wanneer u voor die taak wegliep. Dat ondervond Jona—op een harde manier!

Het eerste vers zegt dat Gods woord tot Jona kwam. In vers twee beveelt God: „Maak u op, ga naar Nineve.”

Aan Jona werd een boodschap gegeven die geen ander mens op aarde begreep! Steeds wanneer dit gebeurt, brengt Gods woord of openbaring een kolossale verantwoordelijkheid met zich mee.

Zo’n wonder brengt je helemaal van je stuk. Het kan zo angstaanjagend zijn, dat we van God weglopen, zoals Jona. Als we er positief op reageren, zal het reusachtige beloningen in ons leven nu brengen en in de wereld die ons wacht. Een uitdrukking als: „Het woord des Heren kwam tot Jona” mag onbeduidend lijken als we het lezen. Maar als het iemand overkomt, verandert dat zijn hele leven!

Gods woord kwam tot Herbert W. Armstrong en hij bracht de boodschap. Hij predikte het Evangelie over de hele wereld. Hij ontving de opdracht alles te herstellen—en dat deed hij (Matteüs 17:10-11).

God riep vele duizenden om de heer Armstrong in die verantwoordelijkheid te onder­steunen. Zij worden ook verantwoordelijk gehouden voor het brengen van Gods bood­schap—zelfs na de dood van de heer Armstrong!

Het woord van God kwam ook tot de Filadelfia Kerk van God (pcg). Gods volk wordt bevolen deze waarschuwende boodschap, samen met wat al aan Herbert Armstrong gegeven was te brengen.

Jona vluchtte voor het brengen van Gods boodschap (verzes 3‑17). Hij werd door een grote vis opgeslokt. De meesten van Gods volk rennen—evenals Jona—weg voor het brengen van Gods boodschap en hen wacht een veel grotere catastrofe dan wat Jona ooit meemaakte!

We kunnen nooit onze verantwoordelijkheid ontlopen om Gods boodschap te brengen en het er— fysiek, geestelijk, of beide—levend afbrengen. „Mensenkind, u heb Ik tot wachter over het huis Israëls aangesteld. Wanneer gij een woord uit mijn mond hoort, zult gij hen uit mijn naam waarschuwen. Als Ik tot de goddeloze zeg: Gij zult zeker sterven! en gij waarschuwt hem niet en spreekt niet om de goddeloze voor zijn goddeloze weg te waarschuwen ten einde hem in het leven te behouden, dan zal die goddeloze in zijn eigen ongerechtigheid sterven, maar van zijn bloed zal Ik u rekenschap vragen. Maar als gij de goddeloze waarschuwt en hij bekeert zich niet van zijn goddeloosheid en van zijn goddeloze weg, dan zal hij in zijn eigen ongerechtigheid sterven; maar gij hebt uw leven gered …  Gij nu, mensenkind, u heb Ik tot wachter over het huis Israëls aangesteld. Wanneer gij een woord uit mijn mond hoort, zult gij hen uit mijn naam waarschuwen. Als Ik tot de goddeloze zeg: Goddeloze, gij zult zeker sterven! Maar gij spreekt niet om de goddeloze te waarschuwen voor zijn weg, dan zal die goddeloze in zijn eigen ongerechtigheid sterven, maar van zijn bloed zal Ik u rekenschap vragen. Maar als gij een goddeloze waarschuwt om zich van zijn weg te bekeren, doch hij bekeert zich daarvan niet, dan zal hij in zijn eigen ongerechtigheid sterven, maar gij hebt uw leven gered” (Ezechiël 3:17-19; 33:7-9). Mensen die Gods boodschap ontvangen, maar die niet willen brengen, worden goddeloos genoemd. Als wij in gebreke blijven Gods boodschap te brengen, sterven we fysiek wegens deze misser! En 50 procent van Gods mensen sterven voor altijd, omdat ze zich niet bekeren van deze zonde! Zo doodernstig is het, wanneer God deze boodschap aan ons openbaart.

Jona verborg Gods kostbare boodschap. Hij bekeerde zich daarvan in de buik van die grote vis, waarin God hem had gebracht. „En Jona bad tot de Here, zijn God, uit het ingewand van de vis” (Jona 2:1). Vandaag zal de helft van Gods Laodicea Kerk in de Grote Verdrukking tot bekering komen. Alleen de trouwe Filadelfiërs zullen naar een plaats van veiligheid gebracht worden (Openbaring 12:13-14). Dat komt omdat wij de boodschappen, die de heer Armstrong en de Filadelfia Kerk van God ontvingen, brengen.

De meest kardinale zonde die we kunnen begaan is dat we de boodschap niet brengen die God ons persoonlijk gegeven heeft! Het is een kolossale zonde die ons voor eeuwig vernietigt, tenzij we ons bekeren!

Jona is een boek dat gaat over wat er gebeurt met mensen die of Gods boodschap overbrengen, of in gebreke blijven dat te doen. Het is van toepassing op alle mensen die Gods waarheid aan hen geopenbaard hebben gekregen. En in deze eindtijd hebben waarschijnlijk meer mensen Gods waarheid aan hen geopenbaard gekregen dan ooit eerder in de menselijke geschiedenis! De Laodiceërs stevenen op hun „walvis” ervaring af, tenzij ze zich snel bekeren. Ze hebben allen het belangrijkste deel van Gods waarheid die aan hen geopenbaard werd, verborgen—Zijn regering. Zij moeten, net als Jona, leren, dat er een geweldige straf staat op het weglopen voor de taak die God hen gegeven had te doen. 

Vervolg op Jona: Een krachtige waarschuwing aan Gods Kerk (deel twee)

Wwb Ad Nl2