Anton darius thesollers 285905 unsplash

Anton Darius | @theSollers/Unsplash

Het Mysterie van de Mens (achtste deel)

01-11-2018  •  Uit deTrompet.nl
Mysterie der eeuwen (Hoofdstuk drie)
 

Vervolg van Het Mysterie van de Mens (zesde deel)

G

od is niet oneerlijk

Hoe oneerlijk zou God zijn geweest als Hij dat had toegestaan! De mens zou, met al zijn zonden—en zonde heeft de neiging toe te nemen in degene die eraan toegeeft—onsterfelijk zijn geworden; hij zou voor eeuwig leven terwijl hij zou lijden onder de pijn, mentaal, fysiek en geestelijk, die de zonde op hem zou brengen!

De mens schijnt niet te beseffen dat hij een slaaf van de zonde is. De zonde heeft hem van God de Vader afgesneden. Weinig mensen begrijpen dat wij door de dood van Christus niet worden behouden. Door Jezus’ dood worden wij met God de Vader verzoend. Wij worden behouden door zijn leven (Romeinen 5:10). De mens beseft niet dat alleen een ware bekering een zich afkeren van de zonde en het levende geloof van Jezus Christus hem van de straf kunnen bevrijden! Zonde verslaaft! Zij straft! Zij brengt verdriet, wroeging en angst. Zonde veroorzaakt fysiek letsel, ziekte en gebreken. Ze heeft frustratie en hopeloosheid tot gevolg.

Het meest oneerlijke, onvriendelijke en wrede wat God kon hebben gedaan toen Adam en Eva eenmaal van de verboden boom hadden gegeten, zou zijn geweest de weg naar de hof open te laten, met vrije toegang voor iedereen die naar de boom des Levens—het symbool van de gift van eeuwig leven—zou komen!

Wat deed God echter? Hij verdreef de man en de vrouw. Hij verhinderde de terugkeer.

Niettemin stelde Hij het gehele menselijke geslacht behoud en eeuwig leven in het grootste geluk en in opperste vreugde ter beschikking. Maar met goddelijke wijsheid bepaalde Hij de tijd en de voorwaarden! Gedurende de eerste 6000 jaar die nu bijna zijn verstreken werd iedereen afgesneden op het kleine aantal gepredestineerden, of uitverkorenen na.

Op dit punt is de gehele traditionele Christenheid misleid. Hier volgt een uiterst belangrijke waarheid: Satan, die op de troon van de aarde zit, trachtte Christus als kind te doden. Vervolgens trachtte hij Jezus te verleiden en te diskwalificeren kort voor de Christus Zijn werk op aarde zou beginnen (Mattheüs 4). Satan veroorzaakte de marteldood van de meeste apostelen. Hij zorgde ervoor dat de Kerk intens werd vervolgd. Hij veroorzaakte een heftige controverse die in de eerste maanden en jaren van de Kerk ontbrandde en waarbij er werd getwist over de vraag of het evangelie dat moest worden verkondigd het evangelie van Christus was, of het evangelie van de mens over Christus. Satan zorgde ervoor dat het laatste de strijd won, en nog geen 20 jaar later werd er een vervalst evangelie over Christus gepredikt, behalve door de vervolgde enkelingen die, als de kleine en vervolgde, ware, oorspronkelijke Kerk van God, trouw bleven.

Is het nu de enige dag des heils?

Deze bedrogen „Christenen” leerden, en zij leren nog steeds, dat het nu de enige dag van behoud is, en dat hun surrogaat behoud, waarbij men alleen maar Jezus Christus hoeft „aan te nemen”, zonder berouw en bekering van de zonde en zonder dat men Gods wet gehoorzaamt, de mensen bij hun dood onmiddellijk als „onsterfelijke zielen” naar de hemel zendt.

Satan heeft het verstand van de aanhangers van het „traditionele Christendom” verblind voor het feit dat God de boom des levens heeft afgesloten totdat de verheerlijkte Jezus Christus met opperste macht en glorie komt om op de gehele aarde de regering van God te herstellen. Er werd bepaald, ik herhaal het, dat de mensen eenmaal moesten sterven, en na de dood zou de opstanding ten oordeel komen (Hebreeën 9:27). Ondertussen wordt de wereld van Adam niet geoordeeld, hoewel in het uiteindelijke oordeel iedereen voor zijn zonden verantwoordelijk zal worden gehouden.

God heeft evenwel met een bepaalde bedoeling enige uitzonderingen gemaakt. God verwekte profeten met het speciale doel een deel van het fundament van de Kerk te worden. Jezus riep uit deze wereld discipelen om te worden geleerd anderen te onderwijzen en in het komende millennium van het herstelde koninkrijk van God te regeren en te onderwijzen onder de Koning der koningen Jezus, wanneer de boom des levens voor ieder mens zal zijn opengesteld.

De kerkleden werden geroepen om te worden opgeleid tot bestuurders en leraars in het koninkrijk van God, wanneer de boom des levens toegankelijk zal zijn. Ondertussen is de Heilige Geest afgesloten voor iedereen behalve de profeten en de geroepenen in de ware Kerk. De profeet Joël voorspelde dat God later—na de 6000 jaar van deze wereld van Satan—op iedereen die leeft Zijn Geest zal uitstorten (Joël 2:28).

Ondertussen was het voor Gods doel noodzakelijk dat de Heilige Geest zou worden gegeven aan de profeten en degenen die speciaal worden geroepen om te worden opgeleid tot bestuurders en leraars onder Christus, met het oog op de tijd dat de regering van God over alle volken op de aarde is hersteld.

In verband met het roepen van de Kerk zei Jezus ondubbelzinnig: „Niemand kan tot Mij komen, tenzij de Vader, die Mij gezonden heeft, hem trekke …” (Johannes 6:44). De leden van de Kerk zijn slechts de „eerstelingen” van het behoud. Deze gehele waarheid zal in hoofdstuk zes verder worden verklaard.

Waarom de tweede Adam?

Als we even terugblikken: Ongeveer 4000 jaar na Adam zond God Jezus Christus om een volmaakt leven te leiden door Satan te overwinnen, en zich te kwalificeren waar de eerste Adam faalde, teneinde Satan als heerser op de troon van de aarde te vervangen. Degenen die, evenals Jezus, Satan overwinnen en bovendien zichzelf en de zonde (deze mensen zijn de „geroepenen”), zullen met Christus op Zijn troon zitten als Hij komt om het Koninkrijk van God te vestigen en Gods regering te herstellen, de regering die de voormalige Lucifer verwierp en weigerde uit te voeren.

De zeer weinigen die worden geroepen, vanaf „de rechtvaardige Abel” tot nu en tot Christus’ terugkeer naar de aarde, moeten doen wat Adam weigerde—het afwijzen van de weg van Satan, die in opstand kwam tegen de regering van God!

Wie is dus een ware Christen? Uitsluitend degenen die werden, en worden, geleid door de Heilige Geest van God (Romeinen 8:9, 11, 14). En niemand kan de Heilige Geest ontvangen tenzij hij of zij 1) zich bekeert van zijn of haar zonden, dat zijn de overtredingen van Gods wet; en 2) een volledig geloof in Jezus Christus heeft—vertrouwt op Christus—hetgeen tevens inhoudt Jezus Christus te geloven. Ik bedoel, te geloven wat Hij zegt—Zijn woord, de Bijbel!

Na werkelijke bekering en geloof verzoent Christus de uitgeroepenen met God de Vader en ontvangen zij de Heilige Geest, die allen als kinderen van God verwekt.

Hier moeten wij nog een punt ophelderen. Waarom konden Kaïn, Abel en Seth, de eerstgeboren kinderen van Adam, zich niet hebben bekeerd en louter op grond van die bekering de Geest en het leven van God hebben ontvangen? Gods wet zou geen wet zijn, indien er op de schending ervan geen straf stond. Adam had gezondigd. Al zijn kinderen zondigden en hebben de doodstraf over zich gehaald. Zij en niemand na hen zou van de straf van die wet kunnen worden bevrijd totdat Christus, hun eigen Schepper, in hun plaats deze doodstraf had betaald. Daarom was er geen behoud mogelijk tot aan de kruisiging van Christus. Alleen het zoenoffer van Jezus kan een mens met God de Vader verzoenen.

En wat gebeurt er nu met deze mensen en met alle andere miljarden mensen? Tenzij zij worden geroepen en getrokken door God, worden zij eenvoudig nog niet geoordeeld! Ik bedoel niet dat zij geen rekenschap van hun zonden zullen moeten afleggen. Dat zullen zij zeker moeten doen! Maar hun oordeel komt nog. Het oordeel is begonnen in de ware Kerk van God (1 Petrus 4:17). Jezus zei: „Niemand kan tot Mij komen, tenzij de Vader … hem trekke … (Johannes 6:44). Niemand kan op een andere wijze tot Christus komen! Maar de Kerk is slechts de eerste oogst.

In Satans misleide wereld zijn velen tot een vervalste Christus gekomen, die naar men veronderstelt de geboden van Zijn Vader heeft afgeschaft. Zij eren Christus zelfs. Maar Jezus zelf zei duidelijk: „Tevergeefs eren zij Mij, omdat zij leringen leren, die geboden van mensen zijn … En Hij zeide tot hen: Het gebod Gods stelt gij wel fraai buiten werking om uw overlevering in stand te houden … En zo maakt gij het woord Gods krachteloos door uw overlevering, die gij overgeleverd hebt. En dergelijke dingen doet gij vele” (Marcus 7:7, 9, 13).

Miljoenen misleide mensen realiseren zich niet dat zij Christus tevergeefs eren. Zij zijn ertoe verleid „een andere Jezus” te eren.

Ieder mens zal worden geroepen

Wanneer Christus komt als Koning der koningen en Heer der heren zal Hij tijdens de daaropvolgende duizend jaar regeren. Vanaf Zijn komst zal iedereen die dan leeft worden geroepen.

Na die duizend jaar zal het „Oordeel van de Grote Witte Troon” van Openbaring 20:11-12 plaatsvinden. Alle mensen die ooit hebben geleefd vanaf Adam en die niet door God zijn geroepen, zullen worden opgewekt tot een sterfelijk bestaan in menselijk vlees en bloed, zoals in hun eerste leven. Dan zullen zij rekenschap afleggen van de zonden van hun eerdere leven. De straf op die zonden is de dood. Vervolgens zullen zij horen dat Jezus Christus in hun plaats die doodstraf heeft ondergaan. Maar pas na ware bekering en geloof zullen zij vergeving ontvangen en Gods Heilige Geest krijgen, waardoor zij tot eeuwig leven zullen worden verwekt.

Gods wonderbaarlijke meesterplan zal iedereen die ooit heeft geleefd, roepen om eeuwig behoud te ontvangen, maar alleen na ware bekering en geloof van Gods waarheid. Er is evenwel een volgorde in de opstandingen (1 Corinthiërs 15:22-23). „Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Maar ieder in zijn eigen rangorde: Christus als eersteling, vervolgens … (twee opstandingen die in Openbaring 20:11-13 worden geopenbaard, worden niet in 1 Corinthe 15 behandeld).

De mensen die in het millennium en zij die in de opstanding en het oordeel van de Grote Witte Troon worden geroepen, zullen dan niet Satan behoeven te overwinnen.

Hoe wonderbaarlijk zijn Gods wegen—al zijn ze nu verborgen voor het grootste deel van de mensheid die zoveel lijden over zich haalt! Zoals de apostel Paulus uitroept: „O diepte van rijkdom, van wijsheid en kennis Gods, hoe ondoorgrondelijk zijn Zijn beschikkingen en hoe onnaspeurlijk Zijn wegen!” (Romeinen 11:33).

In de mens vermenigvuldigt God Zichzelf! Het woord voor God in Genesis 1:1 is Elohim in het oorspronkelijke Hebreeuws. Het is een zelf­standig naamwoord zoals kerk of familie of groep. God zei: „Laat Ons”—niet Mij—„mensen maken naar Ons beeld”. God is in werkelijkheid een Familie waarin wij, letterlijk, kunnen worden geboren!

Wat is dus de mens? Hij is een levend wezen dat uit het stof van de aarde is gemaakt. Hij is klei, en God is de Meesterpottenbakker, die ons karakter kneedt en vormt—indien wij antwoord geven wanneer Hij ons roept en ons naar zich toe trekt. Met onze instemming brengt Hij in ons Zijn eigen geestelijk heilige, rechtvaardige en volmaakte karakter aan!

Waarom is de mens er? God schiep de mens op de aarde om in ons te bouwen wat de zondigende engelen God niet in zich wilden laten bouwen: Zijn volmaakte karakter! Op Zijn eigen tijd en wijze brengt Hij ons tot ontwikkeling opdat wij zelf God zullen worden—ieder van ons—en de schepping van het onvoltooide universum zullen afmaken! Maar vooralsnog leven wij nog in deze bedrogen wereld die door Satan wordt geleid.

Wordt vervolgd …

Moa Ad Nl