Nasa

NASA/Unsplash

Het Mysterie van de Beschaving (tweede deel)

15-11-2018  •  Uit deTrompet.nl
Mysterie der eeuwen (Hoofdstuk vier)
 

Vervolg van Het Mysterie van de Beschaving (eerste deel)

E

en wereld in gijzeling

Adam was geschapen met het potentieel te worden geboren als een zoon van God. Al was hij vooralsnog zelfs geen verwekte zoon van de Godfamilie, hij was wel met dat potentieel geschapen. Eenmaal gezwicht voor Satans levenswijze van de „eigen zin te doen”, tegen een weloverwogen gebod van God in, werd hij geestelijk Satans eigendom. In wezen zwichtte hij voor de regering van Satan en koos hij de wet van die regering—de wet van ijdelheid, egoïsme—en dit leidt automatisch tot houdingen van zelfverheerlijking, begeerte, wedijver, willen hebben in plaats van Gods weg van willen geven.

De gehele mensheid is uit Adam en Eva voortgekomen. De tegenwoordige wereld is op hen gefundeerd. Sindsdien is de wereld steeds in gijzeling gehouden! De wereld had aldus de weg van de kidnapper gekozen, in plaats van de levenswijze van de potentiële Ouder!

God de Vader zou evenwel de losprijs betalen en Zijn potentiële geestelijke kinderen alsnog tot Zich brengen. Maar God besloot om de mensheid niet in die tijd los te kopen, te corrigeren en tot Zich terug te brengen.

Bij de grondlegging van de wereld

Na Adams zonde sloot God voor de wereld als geheel de boom des levens af, totdat de tweede Adam, Jezus Christus, Satan zal hebben afgezet en de troon van de aarde hebben overgenomen.

Er kan geen wet zijn zonder straf. De straf op de menselijke zonde is de dood.

De doodstraf was het lot van Adam en al zijn nakomelingen geworden. Die straf moest worden ondergaan. Daaraan was niet te ontkomen. Satan moet zich in de handen hebben gewreven en geloofd hebben, dat hij Gods doel om Gods regering te herstellen en Satan van de troon van de aarde te verwijderen, totaal had verijdeld. Inderdaad zouden alle nakomelingen van Adam onder de doodstraf komen, want allen zouden zondigen.

Maar wat Satan waarschijnlijk niet besefte was dat Gods plan om de mensheid te behouden en Satan van de troon van de aarde te verwijderen bleef bestaan.

Bij deze grondlegging van de wereld werd besloten dat Jezus Christus, als het „Lam van God”, zou worden gedood als vergelding van de straf voor iedere menselijke zonde (Openbaring 13:8), welk plaatsvervangend offer uitsluitend na bekering en geloof van kracht is. Tevens werd toen door God besloten dat al Adams nakomelingen zouden sterven, maar na hun dood weer zouden worden opgewekt om geoordeeld te worden (Hebreeën 9:27). Zoals in Adam allen moeten sterven, zo zullen in Christus dezelfde allen door een opstanding uit de dood levend worden gemaakt om te worden geoordeeld (1 Corinthiërs 15:22).

Maar nog altijd kan iemand pas uit God worden geboren als Gods heilige en volmaakte goddelijke karakter in hem is gevormd, door individuele keuze en door het bewijs van zijn gedrag.

God heeft een 7000-jarig plan gereserveerd om Zijn oorspronkelijke grote doel van het vermenigvuldigen van Zichzelf door middel van de mens te voltooien. Het was een meesterlijk uitgedacht plan om het doel hier op aarde te verwezenlijken.

Gedurende bijna 6000 jaar heeft zich een beschaving ontwikkeld die wij de wereld noemen. Maar het is een wereld in gijzeling. Het is Satans wereld geworden hoewel miljoenen zijn bedrogen en geloven dat het Gods wereld is. Tot op heden zit Satan nog steeds op de troon van de aarde.

Ondertussen heeft Satan in alle mensen gewerkt. Hij heeft een enorme hoeveelheid kwaad in de wereld gebracht.

Hoe heeft Satan dit kwaad in het verstand van alle mensen geïnjecteerd, inclusief in dat van de meeste geleerde en ontwikkelde mensen in het onderwijs, de wetenschap, overheid en andere gebieden van grote menselijke prestaties? Ook deze kwestie is een mysterie dat door bijna niemand wordt begrepen.

Satan—een meester in het uitzenden

In Efeze 2:2 wordt Satan de overste van de macht der lucht genoemd, die werkt in [het denken van] de mensen. Dit kon ik pas goed begrijpen toen: 1) ik begreep hoe klanken en beelden van radio en televisie door de lucht worden voortgeplant; en 2) ik de waarheid leerde over de menselijke geest in de menselijke hersenen. Als uw radio op de juiste golflengte is afgestemd, of uw televisietoestel op het juiste kanaal, dan komt de boodschap van de uitzender duidelijk door. Als overste van de macht der lucht zendt Satan uit, niet in woorden, klanken of beelden, maar in houdingen, gemoedsgesteldheden en prikkels.

In Ezra 1:1 bijvoorbeeld lezen wij dat toen koning Cyrus van Perzië een proclamatie uitgaf om een kolonie Joden naar Jeruzalem terug te sturen voor het bouwen van de tweede Tempel, hij daartoe werd bewogen omdat God zijn menselijke geest ertoe opwekte—met andere woorden, God plaatste de gedachte en impulsen in zijn verstand, en de koning handelde daarnaar. Op dezelfde wijze beweegt Satan de menselijke geest in de mensen om hen aan te zetten tot een houding van naijver, jaloezie, wrok, ongeduld, woede, verbittering en strijd. De mensen hebben geen besef van de enorme macht van Satan. De menselijke geest in iedere mens is automatisch op de golflengte van Satan afgestemd. Het lijkt alsof Satan de lucht om de gehele aarde heeft overladen met zijn houding van zelfzucht en ijdelheid.

En zo is er een wereld—een beschaving—gegroeid uit de oorspronkelijke Adam en Eva. Toen God de boom des levens afsloot, markeerde deze handeling de grondlegging van de wereld. Zij werd gegrondvest op het verwerpen van God, op ongehoorzaamheid aan Gods wet, die Gods levenswijze bepaalt. En daaruit is voortgekomen al het kwaad, het verdriet, de pijn en het lijden van 6000 jaar menselijke beschaving.

God had een 7000-jarig plan ontworpen om Zijn grote doel te bereiken. De eerste 6000 jaar zijn uitgetrokken om Satan toe te staan op de troon van de aarde te blijven, en voor de mensheid om door ervaring de bittere les te leren dat Satans weg van egocentrisme in tegenstelling tot Gods wet alleen tot pijn, lijden, angst en de dood leidt.

De totale mensheid is ertoe verleid om aan deze levenswijze van „nemen” en zelfzucht de voorkeur te geven.

Op dit punt herinner ik eraan dat de wereld nooit van het bestaan van God de Vader afwist tot Jezus kwam en de Vader openbaarde (Mattheüs 11:27).

Vanaf haar grondlegging was de wereld van God de Vader afgesneden. Jezus kwam om berouwvolle gelovigen met de Vader te verzoenen (Romeinen 5:10).

Het begin van de beschaving

Laten wij nu in het kort zien hoe de menselijke beschaving zich ontwikkelde.

God schiep de eerste mensen volmaakt in fysieke en mentale zin. In lichamelijk opzicht had dit volmaakt geschapen echtpaar geen chronische kwalen of aanleg tot ziekten of gebreken. Dit wordt ten dele bevestigd door het feit dat Adam leefde tot hij 930 jaar oud was. En gedurende bijna 2000 jaar was de gemiddelde levensduur van de mens vanaf Adam tot Noach bijna 900 jaar.

Sta hier eens bij stil! De eerste mens leefde bijna een zesde van alle tijd sinds de schepping van de mens tot nu!

Adam en Eva hadden twee zonen, Kaïn en Abel. Toen zij opgegroeid en wellicht nog in hun tienerjaren waren, werd Kaïn jaloers en vijandig jegens zijn broer Abel. Ook al waren zij bij het afsluiten van de boom des levens van God de Vader afgesneden, toch sprak het „Woord” (de „Here” of de „Eeuwige”) tot Kaïn om hem te waarschuwen. Maar Kaïn werd door Satan geleid. Deze vorst van de macht der lucht stookte Kaïn op tot een houding van haat, woede en vijandigheid. Kaïn doodde zijn jongere broer, en toen de Here bij hem naar zijn broer informeerde, loog hij erover tegen God. De allereerste mens die geboren werd, werd er door Satan toe bewogen een moordenaar en een leugenaar te worden.

God veroordeelde hem tot een bestaan als zwerver en vluchteling.

Ook al had het menselijk geslacht God verworpen en besloten op zichzelf te vertrouwen, echter beheerst door Satan, het menselijk verstand was toch in staat met fysieke materie om te gaan. Binnen enkele generaties maakte een zoon van Kaïn harpen en ‘orgels’ [of fluiten] en muziekinstrumenten (Genesis 4:21), terwijl een andere zoon een kunstenaar was in het maken van dingen van koper en ijzer.

De mensheid boekte vooruitgang in materiële zin, maar groeide geestelijk steeds verder van God af. Denk hier aan de tekst: „Als de Here het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen de bouwlieden daaraan” (Psalmen 127:1). Ook in Mattheüs 7:24-27 is te lezen dat een op een verkeerd fundament gebouwd huis gedoemd is te vallen. De beschaving zoals wij die kennen werd gebouwd, niet op het fundament van God en Zijn leiding, maar op ‘s mensen zelfvertrouwen onder het bedrog en de invloed van Satan.

De Bijbel vertelt ons weinig over de menselijke ontwikkeling vóór Noach, maar na 1500 tot 1600 jaar was de menselijke beschaving zo boosaardig geworden dat er nog slechts één persoon, Noach, rechtvaardig was. Er was een bevolkingsexplosie, en de mensheid had zich voortdurend tot het kwaad gewend. Nadat God 100 jaar lang door Noach had gewaarschuwd, zond Hij de zondvloed om alle levende wezens te doen verdrinken, behalve Noach, zijn vrouw, drie zoons en hun vrouwen—acht mensen. 

Wordt vervolgd …

Moa Ad Nl