London%20crowd

Jacek Dylag/Unsplash

Het Mysterie van de Beschaving (eerste deel)

08-11-2018  •  Uit deTrompet.nl
Mysterie der eeuwen (Hoofdstuk vier)
 

Vervolg van Het Mysterie van de Mens (achtste deel)

W

einig mensen staan erbij stil, maar als u erover nadenkt, kan er dan iets meer in raadselen gehuld zijn dan de beschaving van deze wereld? Hoe is de paradox te verklaren van een wereld waarin de mensen astronauten naar de maan en terug kunnen sturen, de wonderen der wetenschap en technologie kunnen produceren, harttransplantaties kunnen verrichten—maar geen oplossingen weten voor de problemen in het gezinsleven en groepsrelaties, of voor vrede tussen naties?

De ontwikkelde naties hebben een ontzagwekkende vooruitgang geboekt. Ze hebben een uiterst gemechaniseerde wereld voortgebracht die allerlei luxe, modern comfort en middelen van vermaak biedt. Toch gaan de mensen er gebukt onder de vloek van misdaad, geweld, onrecht, ziekte en gebreken, gebroken gezinnen en families. Tegelijkertijd leeft meer dan de helft van de wereld in analfabetisme, vernederende armoede, vuil en ellende. Geweld en verwoesting nemen snel toe. Velen stellen de vraag: „Waar­om staat God, als Hij bestaat, zoveel geweld en menselijk leed toe?”

Wij werden geboren in deze twintigste eeuw zoals die is. Wij nemen haar als vanzelfsprekend. Maar verklaren kunnen wij haar niet. Het is als het kijken naar een film die al bijna is afgelopen. Wij zien wat er gebeurt, maar, omdat we de film niet vanaf het begin hebben gezien en niet weten hoe de gebeurtenissen zich hebben ontwikkeld tot op het punt waarop wij beginnen te kijken, begrijpen wij niet wat wij zien. Een romanschrijver schreef eens over een tijdmachine die iemand naar een bepaalde tijd terug in de geschiedenis kon overbrengen. Als wij zo’n tijdmachine hadden, zouden wij ons 6000 jaar moeten terugplaatsen, zodat wij in werkelijkheid kunnen zien wat er in de oorspronkelijke Hof van Eden, bij de grondlegging van deze wereld, heeft plaatsgevonden. Op dat punt begon deze beschaving. Dan kunnen wij beter begrijpen waarom er nu over het dreigende einde van de wereld wordt gesproken.

Hoe heeft onze beschaving zich ontwikkeld tot de toestand van onze twintigste eeuw? Wat een mysterie is dit voor mensen die nadenken! Natuurlijk denken de meeste mensen niet na en stellen zich deze vraag dan ook nooit. Maar iemand die dat wel doet, ontdekt dat de kwestie is omgeven door mysteries. Laten wij dus trach­ten te begrijpen.

In dit boek is reeds uiteengezet dat God de mens schiep met het verheven doel Zichzelf te vermenigvuldigen. Dit verheven doel eiste evenwel dat het goddelijke karakter van God in ons wordt geschapen met onze eigen instemming, ijver, inspanning en vreugde. Maar waarom plaatste God de mens hiervoor op de aarde? Waarom deze speciale planeet?

De onvoltooide aarde

God plaatste de mens hier om de regering van God op de aarde te herstellen. Oorspronkelijk waren Lucifer en zijn engelen hier geplaatst. God had hen hier geplaatst op een onvoltooide aarde. Vergeet niet dat God in twee stadia schept. Zoals een vrouw die een taart bakt; de taart komt niet kant en klaar uit de oven, maar is pas klaar als zij de slagroom erop heeft gedaan. De materie en massa van de aarde waren geschapen voordat de engelen hier werden geplaatst. God wilde dat de engelen het aardoppervlak zouden ontginnen, verfraaien en verbeteren. Met dit doel gaf Hij hun Zijn regering om hen te leiden bij hun gezamenlijke inspanning hiertoe.

Maar Lucifer, die op de troon zat om dit bestuur in samenwerking en harmonie uit te voeren ten behoeve van hun wereld, kwam in opstand. Samenwerking en harmonie veranderde hij in wedijver, kwaad, opstand en vernietiging. Het licht op aarde werd duisternis. De oppervlakte van de aarde werd woest en vervallen.

Vervolgens zond God Zijn Geest uit en hernieuwde (Psalmen 104:30) in zes dagen het oppervlak van de aarde voor de mens.

Nog steeds evenwel was „de slagroom” niet aangebracht op de taart. God plaatste de mens hier om te doen wat de zondigende engelen niet hadden gedaan.

De mens moest de schoonheid van de aarde voltooien. God is niet de schepper van verwarring, lelijkheid of verval, maar van schoonheid, volmaaktheid, karakter en de beste kwaliteit.

Kijk eens naar de beschrijving, in het vierde hoofdstuk van Openbaring, van Gods hemel—de zetel van Gods troon—waar, zouden we kunnen zeggen, God woont. God zit op een troon die is omgeven door stralende pracht, kwaliteit, schoonheid en karakter, schitterender en glorieuzer dan alles wat menselijke ogen ooit hebben aanschouwd.

God wilde dat de mens deze aarde zou bewerken, ontginnen, verfraaien, een heerlijke aard zou geven en op deze wijze in zijn eigen leven schoonheid en heiligheid zou inbouwen. God heeft nooit bedoeld dat er mensen in armoede, vuil en stank of lelijkheid zouden leven. De mens moest de aarde verfraaien en daarmee het karakter van de mens ontwikkelen. Zijn beschaving had een „hemel op aarde” moeten zijn.

Wat de mens heeft gedaan

Maar wat heeft de mens gedaan op de aarde waarop God hem heeft geplaatst? Alles wat zijn handen hebben aangeraakt heeft de mens bezoedeld, verontreinigd, geschonden en misbruikt. Hij heeft de lucht verontreinigd, het water in rivieren, meren en zeeën vervuild. Hij heeft de grond arm gemaakt, de bossen gekapt, waarmee hij de neerslag veranderd en de uitbreiding van woestijnen veroorzaakt heeft. Hij heeft haar bodem uitgemergeld door te verzuimen haar om de zeven jaar het sabbatsjaar van rust te geven. De mens heeft steden gebouwd en die vervolgens laten vervallen tot sloppen, vuil en stank.

Dit allemaal omdat de eerste mens God verwierp en afwees en alleen op zichzelf vertrouwde—en alle nakomelingen van Adam hebben dit ook gedaan.

Aldus heeft de mens een door de mens gemaakte en een door Satan beïnvloede beschaving opgebouwd. Niet alleen heeft de mens de aarde geruïneerd, die hij had moeten ontwikkelen en ontginnen, hij heeft ook, door verkeerd te leven, zijn eigen gezondheid verwoest en zijn eigen geestelijke karakter omlaag gehaald en geperverteerd. En nu heeft de mens, nu wij het einde van de 6000 jaar naderen waarin God hem de vrije teugel heeft gelaten, het monster van Frankenstein ontwikkeld: wapens voor massavernietiging die de hele mensheid totaal kunnen uitroeien—tenzij een barmhartige God tussenbeide komt om ons van onszelf te redden.

Een bescheiden voorproefje

Wij leven nu in het tijdperk dat door de bijbelse profetieën ‘de laatste dagen’ wordt genoemd—de laatste generatie voor de komst van Christus om te regeren en op aarde te doen wat de mensheid had moeten doen. In deze laatste dagen zou, volgens de bijbelse profetie, zowel de geestelijke als de materiële kennis, toenemen. De ware Kerk van God zou op het spoor worden teruggezet en het geloof dat in de dagen van de oorspronkelijke apostelen eenmaal aan de heiligen was overgeleverd herstellen.

Door middel van de Kerk heeft Jezus Christus drie hogescholen gebouwd: twee in de Verenigde Staten en een in Engeland. De drie campussen hebben elkaar wederzijds in stoffelijke schoonheid overtroffen, een fysieke omgeving van een hoog karakter voor de ontwikkeling van Gods rechtvaardige karakter in de studenten. De schoonheid van het goddelijke karakter in deze studenten heeft de fysieke schoonheid van de campussen overtroffen. Een koningin, die onlangs een zesdaags bezoek aan het hoofdkwartier in Pasadena, Californië, bracht, riep na een rondleiding over de campus uit: „Ik ben zojuist in de hemel geweest.” Driemaal heeft deze campus de prijs van de mooiste, best aangelegde en best onderhouden campus van de Verenigde Staten ontvangen. Deze campussen zijn een voorbeeld van wat de mens had moeten doen en een bescheiden voorproefje van de schoonheid die op de gehele aarde zal opbloeien als Christus en Zijn heiligen in Zijn koninkrijk de aarde zullen regeren in de prachtige wereld van morgen.

Vroegere huizen van miljonairs die waren vervallen zijn gerestaureerd. Een terrein erachter dat een sloppenwijk was geworden is gereinigd en tot het mooiste gebied van Pasadena opgebouwd.

Wat als Adam van de boom des levens had genomen?

Hoe is deze achteruitgang in het materiële en in het karakter van de mens begonnen?

Had Adam van de hem aangeboden boom des levens genomen, dan zou de hele loop van de beschaving totaal anders zijn geweest. Vrede, geluk, vreugde, gezondheid en overvloed zouden zich over de aarde hebben verbreid.

Maar wat is er gebeurd?

Adam eigende zich de kennis van zowel goed als kwaad toe. Maar het was slechts menselijk goed, het steeg niet uit boven het vleselijke menselijke niveau van de menselijke geest in hem. Hij verwierp God als steunpilaar en vertrouwde op zichzelf voor kennis, bekwaamheid en kracht die alle zijn beperkt tot het vleselijke menselijke vlak, bedrogen en geleid door de geperverteerde Satan.

Had hij van de boom des levens gegeten, dan zou hij ongetwijfeld Satan op de troon van de aarde zijn opgevolgd, en hij zou daarmee de regering van God hebben hersteld, van kracht zijn voorzien, beïnvloed en geleid door de Eeuwige God. Adam liet echter Satan in zijn geest toe. Hij werd door Satan als het ware gekidnapt en gegijzeld.

Aldus geloofde de eerst geschapen mens God niet, was Hem ongehoorzaam, verkoos zljn eigen weg te gaan, zijn eigen zin te doen. Adam deed het bereidwillig, maar niet duidelijk moedwillig of met boosaardige opzet.

Adam liet zich gewillig door Satan in gevangenschap leiden. Bereidwillig ging hij met Satan, de aartskidnapper aller tijden, mee. 

Wordt vervolgd …

Moa Ad Nl