Blijf op de hoogte met onze gratis nieuwsbrief

Het Merkteken van het Beest bestaat al! (deel twee)

Pixabay

Het Merkteken van het Beest bestaat al! (deel twee)

Wie of wat is het profetische beest? (Deel 2)

Vervolg van Het Merkteken van het Beest bestaat al! (deel een)

Het merkteken toen en nu

Vergelijk dit met de volgende passages:

In Openbaring 17, waarin deze zelfde kerk wordt be­schreven als de vrouw die op het beest zit, schrijft Johannes: „En ik zag de vrouw dronken van het bloed der heiligen en van het bloed der getuigen van Jezus” (vers 6).

En in Open­baring 20:4:, „En ik zag tronen, en zij zetten zich daarop, en het oordeel werd hun gegeven; en ik zag de zielen van hen, die onthoofd waren om de getuigenis van Jezus en om het woord van God, en die noch het beest noch zijn beeld hadden aangebeden en die het merkteken niet op hun voorhoofd en op hun hand ontvangen hadden; en zij werden weder levend en heersten als koningen met Christus, duizend jaren lang.”

Nu zien we waarom die vele miljoenen mensen gemarteld werden, of zullen worden! Het was omdat zij weigerden dit merkteken van het beest te ontvangen—weigerden mee te doen aan deze aanbidding van kerk en staat! Zij gehoorzaamden God en niet de mens! Hun leven werd door God bestuurd. Zij werden uit deze wereld geroepen, maakten van deze wereld geen deel meer uit. Zij waren de kinderen, de erfgenamen, de toekomstige burgers van Zijn Koninkrijk, niet van de koninkrijken van mensen. Maar—let wel!—zij waren, zoals God gebiedt, onderworpen aan de overheid van de mens. Zij boden geen weerstand—zij onderwierpen zich aan de straf. Zij werden gemarteld, zij werden gedood! Zij gehoorzaamden echter aan de regering van God in plaats van aan die van de mens, wanneer er sprake was van een conflict. En wanneer Christus komt om over de wereld te regeren als Koning der koningen, zullen zij allen onder Hem priesters en koningen worden!

Ziet u wat dit duidelijk openbaart? Die martelaren werden, meer dan duizend jaar geleden, gedood omdat zij de kerk niet wilden aanbidden, in overeenstemming met haar afgoderij en heidense geloofsopvattingen en gebruiken, of het zogenaamde „Heilige Roomse Rijk” niet wilden aanbidden—en omdat zij het merkteken van het beest weigerden te ontvangen!

Dit betekent dat het merkteken van het beest iets is dat de mensen meer dan duizend jaar geleden werd opgelegd, op straffe des doods! Het merkteken van het beest was meer dan duizend jaar geleden volop aanwezig!

Maar aangezien degenen die het merkteken van het beest dragen de zeven laatste plagen zullen ondergaan wan­neer Christus komt, zal het merkteken nogmaals worden opgelegd! En degenen die het weigeren zijn degenen die in de komende Grote Verdrukking de marteldood zullen sterven! Wij beginnen nu een werkelijke opheldering te zien van dit verbijsterende vraagstuk!

Waarschuwing van de derde engel

Spoedig komt de tijd dat een grote geestelijke duisternis deze aarde zal bedekken—een tijd waarin geen mens zal worden toegestaan het ware Evangelie van Christus te verkondigen. Wij moeten werken zolang het nog dag is—de nacht nadert snel waarin geen mens meer zal kunnen werken voor God.

In die tijd zal God, als een laatste getuigenis tegen hen, engelen uitzenden met zijn laatste waarschuwing aan die afvallige naties die onder de invloed staan van die grote misleidende kerk. In Openbaring 14 worden drie van deze boodschappen door engelen voorspeld. Let op de laatste waarschuwing van de derde engel: „Indien iemand het beest en zijn beeld aanbidt en het merkteken Op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, die zal ook drinken van de wijn van Gods gramschap”—de zeven laatste plagen—„die onge­mengd [d.w.z. zonder barmhartigheid] is toebereid in de beker van zijn toorn” (Openbaring 14:9-10)!

Dit toont aan dat hoewel het merkteken meer dan duizend jaar geleden op allen behalve de martelaren was gebrandmerkt, het nog steeds het kenmerk van het traditio­nele christendom van vandaag is, en dat het nogmaals zal worden opgelegd. Opnieuw zullen degenen die het weigeren worden doodgemarteld. Maar degenen die het ontvangen, zullen zonder genade de gramschap van God ondergaan!

Wij zullen spoedig moeten kiezen wie wij willen gehoor­zamen: dit toekomstige Romeinse Rijk dat weer tot leven wordt gewekt door de Verenigde Staten van Europa en wordt overheerst door het traditionele christendom—of God!

Teken van gehoorzaamheid

Wij beginnen nu in te zien dat het merkteken van het beest in verband staat met een punt van gehoorzaamheid: Of wij God zullen gehoorzamen of Gods gebod zullen verwerpen en het bestuur van de mens zullen gehoorzamen.

Het heeft dus iets te maken met het gebod van God! Er zijn dus twee groepen: de ene heeft het merkteken, de andere verwerpt het en moet de marteldood sterven. Let nu op de beschrijving van degenen die dit kwalijke merkteken weigeren:

„Hier blijkt de volharding der heiligen, die de geboden Gods en het geloof [van] Jezus bewaren” (Openbaring 14:12). Dit is het punt! In de verzen 9-11 van dit hoofdstuk waarschuwt de derde engel dat degenen die het merkteken van het beest hebben ontvangen, zullen worden gestraft door Gods plagen. In het volgende vers, het 12e, staat dat de heiligen die het merkteken niet dragen diegenen zijn die de geboden van God bewaren. Degenen die het merkteken dra­gen zijn derhalve degenen die weigeren Gods geboden te onderhouden. Het merkteken van het beest houdt dus een verwerping van de geboden van God in, of van een daarvan; want als wij één gebod schenden, zijn wij schuldig ten aanzien van alle geboden (Jakobus 2:10).

De ene groep mensen aanvaardt dus het merkteken van het beest. De andere groep houdt de geboden van God.

Teken van ongehoorzaamheid

Wat het merkteken van het beest dus ook mag zijn, het betekent ongehoorzaamheid aan Gods regering—aan Gods Geboden.

Hier volgt nog meer bewijs—hier zijn zij die dit merk­teken overwinnen:

Openbaring 15:2-3: „En ik zag iets als een zee van glas met vuur vermengd, en de overwinnaars van het beest en van zijn beeld en van het getal van zijn naam, staande aan de glazen zee, met de citers Gods. En zij zingen het lied van Mozes, de knecht Gods, en het lied van het Lam, zeggende: Groot en wonderbaar zijn uw werken, Here God, Almachtige; rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen, Gij, Koning der [heiligen].”

Dit correspondeert met de Israëlieten, die onder Mozes uit de Egyptische slavernij werden bevrijd. Mozes was een type van Christus. De Farao was een type en voorloper van dit beest. De plagen die God over Egypte uitstortte waren een type van de laatste plagen die over Babylon zullen worden uitgestort. De Israëlieten stonden aan de oever van de Rode Zee en God bevrijdde hen op wonderbaarlijke wijze.

Hier worden de heiligen van God uitgebeeld aan deze symbolische glazen zee. Zij zingen het lied van Mozes, en het lied van het Lam (Christus). Mozes symboliseert de wet en Gods geboden; het Lam (Christus) symboliseert het geloof en de verlossing uit de zonde.

Vergeet niet dat het beest de menselijke, civiele organisa­tie van de duivel is. In Openbaring 12 treffen wij Satan in grote grimmigheid aan „wetende, dat hij weinig tijd heeft” (vers 12). Hij begint dan een grote vervolging, of verdrukking, tegen de ware Kerk, de ware heiligen van God. Dit geschiedt vlak voor de wederkomst van Christus (vers 10). Let nu op tegen wie Satan zo toornig is:

„En de draak [Satan] werd toornig op de vrouw [de Kerk] en ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen [de laatste generatie] van haar nageslacht, die de geboden van God bewaren en het getuigenis van Jezus [de Bijbel] hebben” (vers 17).

Daar staat het opnieuw! Degenen die Gods geboden bewaren, degenen die zich aan Gods bestuur onderwerpen en leven naar ieder woord van God—naar de Bijbel, die het geschreven getuigenis van Jezus Christus is—zij zijn dege­nen die de duivel zal vervolgen en tot martelaar zal maken door zijn valse kerk en zijn herboren wereldrijk!

Satan kent evenwel de zijnen. Hij zal de zijnen van een merkteken voorzien, opdat zij niet door hem vervolgd en gemarteld worden, zoals ook God de zondige Kaïn van een merkteken voorzag, opdat de mensen die hem zouden vinden hem niet zouden doden (Genesis 4:15). Allen die Satans merkteken—het merkteken van het beestniet ontvangen, zullen Satans grimmigheid ondergaan in de Verdrukking.

God zij dank dat die dagen zullen worden ingekort, terwille van de uitverkorenen!  

Vervolg op Het Merkteken van het Beest bestaat al! (deel drie)

Wwb Ad Nl2