Ontvang elke werkdag een gratis nieuwsbrief in uw inbox - de Trompet Brief.

Wie of wat is het profetische beest? (deel vijf)

Diariocritico de Venezuela/Flickr

Wie of wat is het profetische beest? (deel vijf)

Vervolg van Wie of wat is het profetische beest? (deel vier)

De bijbelse interpretatie

Vergeet vooral niet dat de Bijbel zijn eigen symbolen uitlegt! Wanneer mensen hun eigen interpretatie aan bijbelse symbo­len geven, zijn hun conclusies altijd onjuist!

Nadat Johannes een beest had gezien, waarvan wij heb­ben bewezen dat het het Romeinse Rijk was, ziet hij nu nog een beest—een ander—oprijzen. We hebben geleerd dat „beest” een symbool is voor een koninkrijk of burgerregering, en deze term slaat of op het koninkrijk of op de leider ervan, naar gelang van de context (Daniël 7:17, 23).

Dit andere beest met de twee horens is dus de profetie van een ander koninkrijk of andere regering. In deze profe­tieën beeldt God de aardse heidense regeringen voor ons uit als wilde dieren die door hun eigenschappen worden beschre­ven. Dit beest met twee horens verscheen als een lam. Het sprak echter in werkelijkheid als een draak—zijn ware kenmerk—want „uit de overvloed des harten spreekt de mond” (Mattheüs 12:34).

Wat symboliseert het woord `lam’ in de Bijbel? Het antwoord is: Christus (Johannes 1:29; Openbaring 17:14). En `draak’ is een symbool voor de duivel (Openbaring 12:9; 20:2).

Hier is dus sprake van een koninkrijk, of regering, zich voor­

doend als de regering van Christus of het Koninkrijk van God. Christus vestigde geen regering (koninkrijk) bij zijn eer­ste verschijning op aarde! Na zijn opstanding vroegen de discipelen Hem of Hij het koninkrijk in die tijd zou herstellen (Handelingen 1:6), maar Hij deed dat niet. De Kerk is niet het Koninkrijk. Omdat sommigen dit dachten vertelde Jezus de gelijkenis van Lukas 19:11-27 om te tonen dat Hij eerst moest opvaren naar de troon van zijn Vader in de hemel om de koninklijke macht te ontvangen en Koning der koningen te worden teneinde het wereldregerende Koninkrijk van God in te stellen. Maar Satan is een bedrieger en hij heeft de wereld verleid tot de veronderstelling dat zijn (Satans) systeem van kerken het Koninkrijk van God is.

Lees nu nauwkeurig Openbaring 13:12: „En het oefent al de macht van het eerste beest voor diens ogen uit.”

Het eerste beest is het Romeinse Rijk. Hier is een andere regering die beweert de regering van Christus, het Koninkrijk van God, te zijn, en daarbij alle macht van het eerste konink­rijk tot zich trekt, en op allerlei manieren aanwendt.

Maar wanneer? „Het oefent al de macht van het eerste beest voor diens ogen uit. En het bewerkt, dat de aarde en zij, die daarop wonen, het eerste beest zullen aanbidden, welks dodelijke wond genezen was” (vers 12). Het was dus nadat de dodelijke wond (van 476 n.Chr.) was genezen. Deze werd genezen in 554 toen Justinianus het herstel van het Keizerrijk in het Westen teweegbracht. Deze godsdienstige regering oefende dus haar macht uit na 554, toen het Ro­meinse Rijk was hersteld.

Hier wordt dus een regering beschreven—een kerkelijke regering—die verschijnt als de regering van Christus, die zich voordoet als het Koninkrijk van God, en die vanaf 554 over het wereldlijke Romeinse Rijk heerst.

In die dagen werd er geleerd dat de wederkomst van Christus wordt vervuld in de persoon van de leiders van de kerk. Het millennium was begonnen.

De volle 1260 jaar lang erkenden de keizers de opper­macht van de godsdienst. De kerk was georganiseerd als een regering—als een tweeledige regering (gesymboliseerd door haar beide horens of koninkrijken, want een „horen” is tevens een symbool voor koninkrijk—zie Daniël 7:24). Zij belichaamde het kerkelijke bestuur, en was tevens een staat of wereldlijke regering, die steeds een bepaald gebied bezat waarover zij, als enige, regeerde—naast haar feitelijke macht over het enorme wereldlijke koninkrijk, dat het Heilige Roomse Rijk werd genoemd. Ook nu nog is het een afzonder­lijke, onafhankelijke soevereine staat.

Let erop dat dit tweede beest macht zou uitoefenen over de gehele aarde, omdat het zou maken dat de aarde en degenen die daarop wonen het eerste beest „welks dodelijke wond genezen was” zouden aanbidden—na 554. Het „Heilige Roomse Rijk” werd het „Koninkrijk van God op aarde” genoemd. Men be­weerde dat het Millennium was aangebroken!

Verder met Openbaring 13:14: „En verleidt hen, die op de aarde wonen, wegens de tekenen, die hem gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest.” Vers 13 luidt: „En het doet grote tekenen.”

Houd dus de drie volgende punten in gedachten:

1) Dit beest verricht grote wonderen.

2) Het verrichtte deze „voor de ogen van” het Heilige Roomse Rijk, ofwel het eerste beest.

3) Het verleidde daarmee alle volken.

Alle volken misleid

Waar vinden we in de bijbelse profetieën ook deze zelfde feiten? Eerst Openbaring 17. Hier wordt een vrouw beschreven. In 2 Korinthe 11:2 en in Efeze 5:22-27 en elders leren we dat „vrouw” een symbool is voor kerk. Deze vrouw is een gevallen vrouw—een afvallige kerk—die wordt beschreven als heersend over vele volken (Openbaring 17:1, 15).

In vers 3 wordt deze valse kerk beschreven als zittend op een beest met „zeven koppen en tien horens”. Een vrouw die een paard berijdt, leidt, bestuurt het paard. Het volgt haar bevelen op. In vers 18 lezen we dat zij „de grote stad [is], die het koningschap heeft over de koningen der aarde”. In vers 2, dat zij die op de aarde wonen door dit valse christendom zijn mis­leid. En in Openbaring 18:3, dat zij alle volken heeft verleid.

Vervolgens lezen we in 2 Thessalonicenzen 2:3-4 dat de dag van Christus—en de komst van Christus—niet zal aanbreken voordat er een afval is gekomen en een „mens der wetteloosheid” zich heeft geopenbaard. Deze verheft zich d tegen al wat God wordt genoemd. Als God neemt hij plaats in een tempel waarvan wordt gezegd dat het de tempel van God is, om te laten zien dat hij God is, en om de mensen ertoe te verleiden hem als zodanig te aanvaarden. God is onze heilige Vader. Deze mens in een religieus ambt zal dezelfde titel opeisen. Deze ontaarde mens zal bij en door de komst van Christus worden vernietigd (2 Thessalonicenzen 2:8). Vers 9-10: „Daarentegen is diens komst naar de werking des satans met allerlei krachten, tekenen en bedrieglijke wonderen, en met allerlei verlokkende ongerechtigheid.”

Het betreft hier een belangrijke religieuze figuur, over wie is geprofeteerd dat hij tekenen en bedrieglijke wonderen zou doen, waarmee hij overal de mensen misleidt.

Tot Armageddon

Deze bedrieglijke religieuze leider zal tot aan Armageddon en de wederkomst van Christus actief zijn! In Openbaring 16:13­-16 worden drie onreine geesten beschreven. Zij komen uit de draak, die de duivel is, uit het beest, dat de wereldlijke Romeinse heerser is, en uit de mond van de valse profeet die met hem is verbonden. „Want”, vervolgt vers 14, „het zijn geesten van duivelen [demonen], die tekenen doen, welke uitgaan naar de koningen der gehele wereld, om hen te verzamelen tot de oorlog op de grote dag van de almachtige God.” En zij worden tenslotte verzameld te Armageddon! De nog steeds toekomstige Romeinse heerser wordt dus, evenals het Romeinse Rijk, opnieuw hersteld, tezamen met een grote godsdienstleider—en dit alles door de macht en invloed van de duivel! Dit zal met wonderen gepaard gaan! In alle profe­tieën die hierop betrekking hebben blijken deze machten dezelfde dingen te doen!

Let nu op de laatste slag op „de grote dag van de almachtige God”. Deze staat in Openbaring 19:19-20. Hier is het beest ,;en met hem de valse profeet, die de tekenen voor zijn ogen gedaan had, waardoor hij hen verleidde, die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbaden”.

Houd dit in gedachten en vergelijk het met het beest met de twee horens uit Openbaring 13:11-17:

1) Beide verrichten wonderen.

2) Beide verrichten deze voor de ogen van het beest.

3) Daardoor verleiden zowel de valse profeet als het beest met de twee horens degenen die het merkteken van het beest hebben ontvangen—en maken dat hun dat merkteken wordt gegeven (Openbaring 13:16).

Dit beest met twee horens, de valse profeet, de mens der wetteloosheid en de vrouw die op het beest zat stellen dus alle een vals christendom voor.

Verleidde het beest met de twee horens diegenen die het merkteken van het beest bezitten? Inderdaad! Lees verder in Openbaring 13:

„En het verleidt hen, die op de aarde wonen”—hoe?—„het zegt tot hen, die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest, dat de wond van het zwaard had en weer levend geworden is. En hem werd macht gegeven om aan het beeld van het beest een geest te schenken, zodat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken dat allen, die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood werden. En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, en dat niemand kan kopen of verkopen [handelen, zijn brood verdie­nen, een baan krijgen], dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft” (vers 14-17).

Dit beest met twee horens maakte dus niet alleen dat de mensen het merkteken van het beest ontvingen (vergelijk Openbaring 19:20), het zorgde er ook voor dat er een beeld werd gemaakt dat tot de marteldood van heiligen leidde. Het zorgde dat allen die dit beeld niet aanbaden werden gedood. Deze valse kerk doodde hen niet zelf. zij zorgde ervoor dat zij gedood werden. De geschiedenis laat zien dat de wereldlijke regering miljoenen die „verbannen van Christus” of tot „ketters” waren verklaard, dood martelde. Vergelijk dit met de vrouw die in Openbaring 17 op het beest zat: „En ik zag de vrouw dronken van het bloed der heiligen, en van het bloed der getuigen van Jezus” (vers 6). Deze moeten wel één en dezelfde zijn.

Het beeld van het beest

Deze kerkelijke organisatie nu, die een tweeledige regering is, verleidde de mensen door te zeggen dat zij van het beest een beeld moesten maken. Merk op dat dit de manier is waarop zij de mensen verleidde (Openbaring 13:14).

Wat is een beeld? Het woordenboek zegt een „gelijkenis, voorstelling, model, afbeelding, duplicaat”. Dit is dus een kerk die zegt: „Laten wij een model, een duplicaat, maken van het wereldlijke Romeinse Rijk”—dat is immers wat het beest vertegenwoordigt.

Jezus Christus verkondigde het Koninkrijk, of de rege­ring, van God: een goddelijke regering naar Gods wil en naar Gods wetten—niet een heidense, menselijke regering naar de wil van de mens en naar door de mens opgestelde wetten. Zijn Kerk omvat alle door de Geest verwekte heiligen die de heilige Geest bezitten en erdoor worden geleid. Christus is het enige Hoofd ervan, en zijn Koninkrijk is niet van deze wereld!

Waaraan heeft het menselijke kerkbestuur dan haar hui­dige vorm ontleend? „De eerste paus in de ware zin van het woord was Leo 1 (440-461 n.Chr.)”, aldus de Cyclopedia of Biblical, Theological and Ecclesiastical Literature, deel 7, p. 629. Voor hem was de regeringsvorm van het Romeinse Rijk het wonderbaarlijkste op aarde. Hij paste de beginselen ervan op de kerk toe, organiseerde de kerk als een regering, en vormde zo het pausdom.

Deze kerkelijke regering of organisatie is het beeld van het beest.

Myers’ Ancient History zegt: „Tijdens het bewind van Leo I vestigde de Kerk binnen het Romeinse Rijk een kerke­lijke staat [regering] die, in zijn grondwet en zijn be­stuursvorm, het model van het keizerrijk nabootste.” Volgens deze gezaghebbende historicus is dit kerkbestuur dus in feite een model, een duplicaat, een beeld van het beest, dat de regering van het Romeinse Rijk is.

De Encyclopaedia Britannica noemt het een kerkelijk wereldrijk!

Dit beeld—een door de mens ontworpen en door de mens bestuurde kerkelijke regering—dwong de mensen de kerk te aanbidden! En daar de kerk als een wereldlijke rege­ring was georganiseerd, stond dit gelijk aan aanbidding van het beeld—afgoderij!

Deze kerk werd moeder, en uit haar kwamen „protesterende” dochterkerken voort; deze noemden zich „protestants”. En alle hebben een wereldlijk, politiek kerkbe­stuur. „En op haar voorhoofd was een naam geschreven, een Geheimenis: het Grote Babylon, Moeder van de Hoeren” (Openbaring 17:5). Haar dochters worden ook „hoeren” genoemd. Tezamen heten zij „Babylon”. Zij zijn heidens, leren hei­dense doctrines en gebruiken, onder de dekmantel van christendom! En alle volken worden verleid!

Ja, het door de mens georganiseerde kerkendom, niet de door de Bijbel ontworpen regering die een geestelijk organisme is, is het beeld van het beest. Het is de heidense politieke vervalsing van Gods regering.

„Gaat uit van haar”, zegt God (Openbaring 18:4). God helpe ons hierop acht te slaan! 

Vervolg op Het Merkteken van het Beest bestaat al! (deel een)

Wwb Ad Nl2