Ontvang elke werkdag een gratis nieuwsbrief in uw inbox - de Trompet Brief.

Tom chen w3mechyuk e unsplash

Tom Chen/Unsplash

Het Mysterie van het Koninkrijk van God (Negende deel)

Mysterie Der Eeuwen - Hoofdstuk 7

Vervolgd van Het Mysterie van het Koninkrijk van God (Achtste deel)

Het tiendenstelsel

Maar overal zal het tiendenstelsel gelden.

De tegenwoordige overheden vragen tot 40, 50, zelfs 90 procent aan successierechten, inkomstenbelasting, indirecte belastingen en accijnzen; rijks-, gemeente- en provinciale belastingen.

God verlangt echter slechts tien procent. En van die tien procent financiert Hij het hele bestuursapparaat, het onderwijs en de godsdienst van de hele wereld.

„Mag een mens God beroven? Toch berooft gij Mij. En dan zegt gij: Waarin beroven wij U? [En God antwoordt:] In de tienden en de heffing. Met de vloek zijt gij vervloekt, en Mij berooft gij, gij volk in zijn geheel. Breng de gehele tiende naar de voorraadkamer, opdat er spijze zij in mijn huis; beproeft Mij toch daarmede, zegt de Here der heerscharen, of Ik dan niet voor u de vensters van de hemel zal openen en zegen in overvloed over u uitgieten” (Maleachi 3:8-10). Dit is een profetie voor nu.

Wat een zegen zal dat zijn. Niets van de financiële last waar tegenwoordig zoveel mensen onder gebukt gaan.

God zegt dat geldelijke zegeningen aan de orde van de dag zullen zijn.

Neem diefstal, beroving, ongelukken, schade door het weer, roest, verrotting en verval weg uit fabrieken, magazijnen en werkplaatsen. Hoeveel goedkoper zou alles dan niet kunnen worden? En met hoeveel meer winst?

De weerpatronen

Neem weerschade, insecten, plantenziekten en schimmel weg uit het boerenbedrijf, evenals verliezen door overheidsingrijpen in prijzen en marktoverschotten. Hoe zou het dan de boeren vergaan?

God zal dit alles tot stand brengen. Onze God en hemelse Vader is multimiljardair. „Van Mij is het goud”, zegt Hij (Haggaï 2:9).

En God wil ook dat ieder kind van Hem waarlijk voorspoed heeft. „Geliefde, ik bid, dat het u in alles wèl ga en gij gezond zijt, gelijk het uw ziel wel gaat” (3 Johannes 2). Christus zei: „Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed” (Johannes 10:10).

God wenst in ieders leven volheid en overvloed.

Maar kijk eens naar de materiële „successen” die u kent. Hoeveel waarachtig geluk hebben ze gebracht? Zoals J. Paul Getty, een van de rijkste mannen ter wereld, gezegd schijnt te hebben: „Ik zou al mijn miljoenen geven voor één gelukkig huwelijk!”

In Gods Koninkrijk zullen Zijn geboden worden gehoorzaamd. Deze worden dan de norm voor handel, industrie en financiën en voor de hele economische structuur van de wereld.

Alles gaat dan op basis van geven. Christus zei: „Geeft en u zal gegeven worden: een goede, gedrukte, geschudde, over­lopende maat zal men in uw schoot geven. Want met de maat, waarmede gij meet, zal u weder gemeten worden” (Lukas 6:38).

Onder Gods bewind op deze aarde wordt de maatstaf van geven gehanteerd—niet die van het inhalige, omkoperige, wedijverende, bedrieglijke, clandestiene, steelse, gemene, sluwe, gesjoemel vol oplichterij en leugens dat in de zakenwereld van tegenwoordig normaal is.

Maar wanneer God de opstandige mensheid door het vertoon van Zijn grote macht bekeert, wanneer Hij Zijn belofte vervult, dan zal dat veranderen:

„Zo waarachtig als Ik leef, spreekt de Here: voor Mij zal alle knie zich buigen, en alle tong zal God loven” (Romeinen 14:11). Wanneer Hij de ijdele, trotse geest van de mens vernedert, dan zal de mens bereid zijn tot geven.

En tot God de hooghartigheid van de mens heeft gebroken (Jesaja 2:10-12, 17), zullen de volken der aarde niet bereid zijn deze prachtige, liefdevolle, edelmoedige, eerlijke maatstaf van geven voor de hele economie te aanvaarden.

Er zou een dik boek nodig zijn om zelfs maar het begin van de wonderbaarlijke omstandigheden te beschrijven die op deze aarde zouden kunnen heersen—en die uiteindelijk ook zullen heersen, wanneer het hart van de mens vernederd en bekeerd is, en de natuur van God zelf heeft gekregen (2 Petrus 1:4).

Nooit zal iemand meer een gebouw neerzetten dat hij niet kan betalen en niet nodig heeft, om het te verhuren aan mensen die hem moeten helpen het te betalen. Geen rente meer. God zegt dat het een zonde is geld te lenen tegen woeker of interest.

Eens in de vijftig jaar zullen alle schulden, zowel de particuliere als de openbare, geheel worden kwijtgescholden, alles.

De wereldeconomie wordt gezond

Aangezien het bestuur dan overal in handen van het geestelijke gezin van God zal zijn, en deels wordt uitgeoefend door menselijke leiders onder rechtstreeks gezag van die grote regerende Familie, en aangezien er geen reusachtige overheidsafdelingen meer zullen zijn die andere reusachtige afdelingen in de gaten houden, die weer argwanend andere afdelingen bewaken; geen militair personeel; geen spionerende inlichtingendiensten of agenten van Interpol; geen gigantische kartels, monopolies, bonden, noch reusachtige overheidsuit­­gaven—daarom zal de economie van de wereld gezond worden.

Denkt u zich eens in. Geen buitenlandse hulp­programma’s meer; geen verspilde miljarden om „minnaars” (bondgenoten) te kopen (Ezechiël 23:9, 22; Klaagliederen 1:2, 19; Ezechiël 16) die zich later tegen je keren. Geen overheidssubsidies meer voor het bedrijfsleven, de wetenschap en de ruimtevaart, voor scholen en onderzoeksinstituten.

In plaats daarvan zal iedere noodzakelijke industrie, onderwijsinstelling en onderneming op solide financiële basis bestaan.

Wat een wereld zal dat zijn!

De structuur van de regering van de wereld van morgen

Let nu op hoe de nieuwe wereldregering in de komende duizend jaar zal functioneren!

Het zal geen zogenaamde democratie zijn. Het zal geen socialisme zijn. Het zal geen communisme of fascisme zijn. Het zal geen menselijke monarchie, oligarchie of plutocratie zijn. Het zal geen regering zijn van mensen over mensen. De mens heeft zijn totale onbekwaamheid om zichzelf te besturen afdoende bewezen.

Het zal een goddelijke regering zijn—een theocratie—de regering van God over mensen. Het zal geen regering zijn van onderop. Men zal geen stemrecht hebben. Het zal geen regering van of door het volk zijn, maar wel een regering voor het volk. Het zal een regering zijn van bovenaf (vanaf de Almachtige God). Ze zal hiërarchisch van vorm zijn.

Er komen geen verkiezingscampagnes. Geen manifestaties om verkiezingsfondsen te werven. Geen lage politieke strijd waarin iedere kandidaat zichzelf in het gunstigste licht probeert te stellen door zijn tegenstanders te belasteren, te beschuldigen en zwart te maken. Er zal geen tijd worden verspild aan het gooien met modder uit machts­wellust.

Geen enkele mens krijgt enige regeringsfunctie. Het hele regeringsapparaat zal bestaan uit goddelijke Geestelijke Wezens, leden van het Koninkrijk van God—de Godfamilie.

Alle functionarissen zullen worden benoemd, en wel door de goddelijke Christus, die het hart van de mens leest en kent en zijn innerlijk en bekwaamheden of onbekwaamheid kent. Een beschrijving van Christus’ bovennatuurlijke inzicht in het diepste wezen van anderen vindt u in Jesaja 11:2-5:

„En op hem zal de Geest des Heren rusten, de Geest van wijsheid en verstand, de Geest van raad en sterkte, de Geest van kennis en vreze des Heren; ja, zijn lust zal zijn in de vreze des Heren. Hij zal niet richten naar hetgeen zijn ogen zien, noch rechtspreken naar hetgeen zijn oren horen [roddel]; want hij zal de geringen in gerechtigheid richten en over de ootmoedigen des lands in billijkheid rechtspreken …” (Jesaja 11:2-4).

Bedenk dat God de Allerhoogste is die liefde is, die geeft, die met onbaatzuchtige zorgzaamheid voor de geregeerden zal regeren. Hij zal regeren voor het hoogste nut van het volk. De bekwaamsten, de rechtvaardigsten, zij die het meest voor een functie in aanmerking komen, krijgen de ambten die verantwoordelijkheid en macht met zich meebrengen.

Er zijn dan twee soorten wezens op aarde: mensen, die geregeerd worden door mensen die goddelijk zijn gemaakt.

Sommige opgestane heiligen zullen over tien steden regeren, anderen over vijf (Lukas 19:17-19).

Denkt u zich eens in: er wordt geen geld verkwist aan politieke campagnes. Geen verdeeldheid met ruzies en haat in politieke partijen. Er zijn geen politieke partijen!

Vervolgd op Het Mysterie van het Koninkrijk van God (Tiende deel)

Moa Ad Nl