Ontvang elke werkdag een gratis nieuwsbrief in uw inbox - de Trompet Brief.

Nahum: Een eindtijd profetie voor Duitsland (deel een)

Nahum: Een eindtijd profetie voor Duitsland (deel een)

Het woord NAHUM betekent letterlijk „vol van troost” of „troostrijk”. Deze wereld wordt rijk getroost wanneer God de Duitse oorlogsmachine voor altijd vernietigt. Deze natie heeft meer oorlogen veroorzaakt dan welke andere natie ook in de geschiedenis van de mensheid! Dat zeggen zowel uw Bijbel als de ongewijde geschiedenis!

Dan zal God een grote, hard werkende Duitse natie bouwen die de hele mensheid zal dienen.

We weten erg weinig over Nahum, evenals dat bij velen van Gods profeten het geval is. Nahum woonde in Elkos, maar niemand weet waar die stad ooit heeft gelegen. Dit is Gods manier om de mensen zover te krijgen dat ze letten op Zijn boodschap en niet op de boodschapper.

De profeet Jona waarschuwde de Assyrische stad Nineve dat ze zich moesten bekeren. Het is het enige bijbelse voorbeeld van een stad of natie die zich ooit bekeerde. Ongeveer 150 jaar later keerden de Assyriërs tot hun kwade praktijken terug. Het was toen dat Nahum zijn boodschap in een boek schreef—zij werd niet door de profeet uitgesproken. „De last van Nineve. Het boek van het gezicht van Nahum, den Elkosiet” (Nahum 1:1). Deze boodschap werd in een boek geschreven, in de eerste plaats voor de eindtijd. We zullen dat zien als we verder gaan met het boek Nahum.

Deze profetie wordt een last genoemd, wat komt van het Hebreeuwse woord massa, wat „zwaar en gewichtig” betekent. Dit is een pijnlijk plechtige introductie. Duitsland zou zich zoveel lijden kunnen besparen als men maar naar Gods boodschap zou luisteren.

Dit is een van de sterkste bijbelse waarschuwingen aan een natie. Maar er is een zelfs nog sterkere waarschuwing aan Gods eigen volk om deze „last” of boodschap aan Duitsland te brengen. God openbaart door het boek Nahum dat we een zeer speciale opdracht hebben met betrekking tot Duitsland. Gods trouwe overblijfsel moet een Jona van deze tijd zijn! Anders zullen we schuldig staan aan het bloed van de Duitsers! (Ezra 3 en 33). De verantwoordelijk­heid voor het brengen van Gods boodschap is zwaar.

Als u de profeet Nahum begrijpt en veel andere profetieën aangaande Duitsland, kunt u beter begrijpen waarom we Duitsland moeten waarschuwen. (Vraag ons gratis herdrukartikel aan: „Duitsland in de Profetie”.)

Gods Wraak

Nahums boodschap is „Het boek van het gezicht (of visioen).” Het woord gezicht betekent openbaring. Zijn boodschap is een goddelijke openbaring over de ondergang van Duitsland en het heilige Roomse rijk. Zelfs nu Duitsland snel stijgt in macht, profeteren wij over hun schrikwekkende ondergang! Nadat de Kerk van God naar een plaats van veiligheid gegaan is, zullen de twee getuigen doorgaan deze boodschap te prediken.

Nahum was een zeer dichterlijk schrijver. Hij wil ons laten zien dat God vol woede en gramschap is. Hij staat op het punt vergelding uit te oefenen. Dat zou Duitsland en de hele wereld vrees moeten inboezemen. Maar zij zijn bedrogen door een heidense Kerstboodschap die de schijnwerper alleen maar richt op het kindje Jezus in de kribbe.

Wanneer was de laatste keer dat u over Christus hoorde als een wrekend verdelger? Deze wereld kent de ware God niet—en dat geldt ook voor de religies van deze wereld!

In de oudheid werd Juda aangevallen door Sanherib en de Assyriërs. Koning Hizkia deed een beroep op God, die erop antwoordde door een rechtvaardige engel te zenden. In diezelfde nacht werden 185.000 Assyrische soldaten gedood!

Dat was een onbeduidende ramp vergeleken met wat spoedig over Duitsland gaat komen. Maar het illustreert hoe God een volk zal beschermen als het echt een beroep op Hem doet.

Hoe brengt God Zijn toorn tot uitdrukking? „De Here is lankmoedig, doch groot van kracht, en de Here laat geenszins ongestraft. In wervelwind en storm is zijn weg, wolken zijn het stof zijner voeten” Nahum 1:3). God straft de bozen met orkanen en tornado’s. Hij zendt stormen die overstromingen en verwoestingen aanrichten. „Hij dreigt de zee en doet haar opdrogen, alle rivieren legt Hij droog. Basan en Karmel verkwijnen, het groen van de Libanon verwelkt” (vers 4). Basan was een van de vruchtbaarste streken met malse weiden, ten oosten van de Jordaan. Karmel had tuinen, wijngaarden en weelderig beboste streken. Libanon stond vol geweldige ceder- en cypressenwouden. God deed de rivieren opdrogen en zond een droogte die al deze streken deed verwelken! God zal Duitsland op dezelfde wijze verwoesten.

God wil deze wereld leren dat Hij de natuur beheerst. Veel natuurrampen zijn allesbehalve natuurlijk. Spoedig zullen arrogante mensen deze lessen grondig leren. „De bergen beven voor Hem en de heuvelen versmelten; de aarde rijst voor Hem op [de aarde wordt verbrand door Zijn tegenwoor­digheid—King James versie], ja, de wereld en al haar bewoners” (vers 5). Bergen beven, heuvels smelten weg en de aarde wordt door God verbrand. God zal de pilaren van de aarde in Duitsland doen schudden. Daarna zendt Hij een leger dat als een vraatzuchtige, razende beer te keer zal gaan.

Deze hele wereld zal spoedig kennis maken met de verschrikkelijke toorn van God! „Wie kan standhouden voor zijn gramschap? wie staande blijven bij zijn brandende toorn? Zijn grimmigheid stort zich uit als vuur en de rotsen springen voor Hem aan stukken” (vers 6). Niemand kan voor zo’n woeste toorn en grimmigheid standhouden! De Hebreeuwse uitdrukking voor voor is „in het aangezicht van”. De rotsen versplinteren zelfs voor Gods woede en vuur!

„De Here is goed, een sterkte ten dage der benauwdheid; Hij kent hen die bij Hem schuilen” (vers 7). „De dag der benauwdheid” verwijst naar deze eindtijd. God belooft bescherming—een sterkte of vesting te zijn—voor elke Duitser die op Zijn waarschuwing acht slaat. God wil niet dat Zijn koninklijk overblijfsel zal lijden in deze vurige oven. Maar de geduchte dag des Heren breekt bijna aan en alleen de getrouwe heiligen zullen beschermd worden. Het is een belofte op voorwaarde. Wij moeten God vertrouwen in een atmosfeer waarin de meesten van Gods eigen mensen lauw zijn! God voegde vers 7 in voor zijn mensen die Israël en Duitsland waarschuwen. De mensen die het werk van een eindtijd Jona doen.

De militaire machine van Duitsland zal voor altijd stopgezet worden! „Maar met een overstromende vloed maakt Hij haar plaats geheel teniet, en zijn vijanden vervolgt Hij, de duisternis in” (vers 8). God gaat ook „haar plaats geheel te niet” maken. De Duitse militaire macht wordt geleid door een grote religieuze macht die voor eeuwig in het duistere graf gelegd wordt. „En hij zeide tot mij: De wateren, die gij zaagt, waarop de hoer gezeten is, zijn natiën en menigten en volken en talen. En de tien horens, die gij zaagt, en het beest, dezen zullen de hoer haten, en zij zullen haar berooid maken en naakt, haar vlees eten en haar met vuur verbranden. Want God heeft in hun hart gegeven zijn zin te volbrengen en dit eensgezind te doen en hun koningschap aan het beest te geven, totdat de woorden Gods zullen voleindigd zijn. En de vrouw, die gij zaagt, is de grote stad, die het koningschap heeft over de koningen der aarde” (Openbaring 17:15-18). Deze grote valse kerk opereert vanuit een stad op deze aarde die regeert over de „koningen der aarde”. Zij zal een uit tien naties bestaande Europese macht, onder aanvoering van Duitsland, leiden. Dan zal God deze stad voor eeuwig vernietigen, die zoveel religieus bedrog en verwoesting heeft veroorzaakt!

God gaat het hele Babylonische systeem voor altijd vernietigen. Het zal nooit meer de kop opsteken. Dit systeem is zo verdorven dat het plannen smeedt en beraamt tegen God Zelf! (zie Openbaring 13 en 17). Het systeem wordt geleid door Satan, die zij vereren (Openbaring 13:1-4).

Meer dan 50 miljoen mensen werden in de Tweede Wereldoorlog gedood. Het aantal doden in de Derde Wereldoorlog zal dat aantal met miljarden overtreffen! Het grootste deel der mensheid zal dood zijn als Christus hier komt! (Matteüs 24:21, 22). 

Vervolg op Nahum: Een eindtijd profetie voor Duitsland (deel twee)