Blijf op de hoogte met onze gratis nieuwsbrief

Kijken naar het Nieuwe Jeruzalem (Eerste deel)

Jeru Valdman Oren/Wikimedia Commons

Kijken naar het Nieuwe Jeruzalem (Eerste deel)

Jeruzalem in Profetie (Hoofdstuk Vier)

Vervolg van Jeruzalem: Op het Punt te Exploderen (Derde deel)

Na de hele bloedige geschiedenis van Jeruzalem, heeft God glorieus goed nieuws. “Hoor, iemand roept: Bereidt in de woestijn de weg des Heren, effent in de wildernis een baan voor onze God.” (Jesaja 40:3). Johannes de Doper zei dat dit zijn stem was (Johannes 1:23). “Elk dal worde verhoogd en elke berg en heuvel geslecht, en het oneffene worde tot een vlakte en de rotsbodem tot een vallei. En de heerlijkheid des Heren zal zich openbaren, en al het levende tezamen zal dit zien, want de mond des Heren heeft het gesproken. Hoor, iemand zegt: Roep. En de vraag klinkt: Wat zal ik roepen? Alle vlees is gras, en al zijn schoonheid als een bloem des velds.” (Jesaja 40:4-6). Deze verzen kunnen alleen maar op een eindtijd-Johannes van toepassing kunnen zijn, vervuld door wijlen Herbert Armstrong. “Elk dal worde verhoogd en elke berg en heuvel geslecht” is duidelijk een profetie voor deze eindtijd.

Er is nog een ander werk dat moet worden gedaan. “Klim op een hoge berg, vreugdebode Sion; verhef uw stem met kracht, vreugdebode Jeruzalem; verhef ze, vrees niet; zeg tot de steden van Juda: Zie, hier is uw God!” (vers 9. De kanttekening in mijn Bijbel geeft de juiste vertaling: “O gij die goede berichten brengt aan Sion” en “O gij die goede berichten brengt aan Jeruzalem.” Dat is vandaag de opdracht van de Filadelfia Kerk van God (pcg). We brengen goede berichten aan het zondigende Sion, of aan Gods lauwe, Laodicea Kerk, en aan Jeruzalem. Wij moeten “zeggen tegen de steden van Juda, Zie uw God!” Wij doen dat vandaag—op dit moment!

Herbert Armstrong dacht dat God hem deze profetie uit Jesaja 40:9 zou laten vervullen. Dit is wat hij in zijn “Persoonlijk” schreef in oktober-november 1980 in De echte waarheid: “De Arabische wereld wil de Oude Stad Jeruzalem terug onder Arabisch bestuur. Sommige naties stellen dat Jeruzalem een internationale stad moet worden. Maar de Staat Israël heeft de macht in handen, nadat ze zich er meester van heeft gemaakt uit handen van Jordanië in de oorlog van 1967.

“Wat is er gebeurd in Jeruzalem sinds de Israëlische overname in die oorlog?

“Ik ben min of meer persoonlijk betrokken geweest bij de gebeurtenissen daar sinds die oorlog.

“Onmiddellijk na het overlijden van mijn vrouw waarmee ik 50 jaar getrouwd was geweest, op 15 april 1967, ben ik naar Jeruzalem gevlogen. Ik had twee urgente redenen. Ik had serieus uitzendtijd willen kopen op Radio Jeruzalem, die toen eigendom was van, en gerund werd door de Staat Jordanië. Ik wilde ook onmiddellijk weg uit Pasadena naar een totaal andere omgeving om het verdriet te verzachten van het verliezen van het gezelschap van mijn geliefde vrouw en partner in Gods Werk.

“Ik wilde niet alleen maar op Jeruzalem Radio komen, ik wilde de toename van het vermogen ervan naar 1 miljoen watt bewerken om het dekking te geven over het gehele Midden-Oosten. In Amman, Jordanië, en in Jeruzalem, in overleg met de Jordaanse overheid en de directie van haar radio, sprak ik een prijs af voor een toptijd op basis van een uitgebreid contract, waardoor onze maandelijkse betalingen voor die tijd de Jordaanse overheid zou helpen de aankoop te financieren van de Duitse Telefunken-apparatuur om het vermogen van het station naar zijn maximum wattage te verhogen. Het was één van de grootste contracten voor de aankoop van radiotijd dat ooit was getekend.

“Op zondagmorgen, 4 juni 1967, verliet ik mijn huis op onze campus in Engeland en ging naar de luchthaven van London om naar Amman te vliegen en persoonlijk die avond, de eerste uitzending op basis van dit nieuwe contract uit te zenden. Onderweg naar het vliegveld hoorden we op de autoradio het sensationele nieuws dat vroeg die ochtend de Zesdaagse Oorlog was begonnen. Er werden geen vliegtuigen toegelaten om naar Beiroet of naar Amman te gaan. Mijn uitzending op Jeruzalem Radio is nooit van de grond gekomen. De volgende vrijdag, 9 juni, was de Oude Stad Jeruzalem in Israëlische handen ….

Een boodschap (Jesaja 40:9-10) moet nog steeds gegeven worden door een dienstknecht van God aan de steden van Juda. Op wat voor manier God het dan ook wil, het zal gebeuren.”

De heer Armstrong probeerde uit alle macht om deze profetie te vervullen. Hij wist dat een dienstknecht van God het in deze eindtijd moest doen. God had geprofeteerd dat het zou gebeuren! De pcg heeft van God de opdracht gekregen deze opdracht uit te voeren.

Alleen al het feit dat deze profetie ook “aan Sion” moet worden gegeven, oftewel aan Gods Kerk, onthult een scheuring in Gods eigen Kerk!

Het ware evangelie, of het goede nieuws, moet aan Gods Laodicea Kerk worden gebracht! Het heeft dat kostbare evangelie verloren, namelijk de boodschap over hoe Gods regering zal worden uitgeoefend door de Familie van God in de prachtige Wereld van Morgen. Dat is dezelfde regering die ons werd onderwezen door God via de heer Armstrong! Dat is wat alle Laodiceeërs hebben verloren.

Deze profetie laat zien dat we heel dicht bij het einde zijn. We zijn al bezig God voor te stellen aan de steden van Juda. Je stelt niet iemand voor tenzij Hij op het punt staat te verschijnen! Zo schitterend is onze boodschap. We zijn al bezig de nieuwe Heerser te introduceren die 1000 jaar over Jeruzalem zal gaan heersen!

Het feit dat deze profetie wordt vervuld, betekent dat Christus’ wederkomst ophanden is. We voelen de intensiteit! Dit is de enige hoop voor Jeruzalem! Dit is de enige hoop voor de mensheid! Dit is meer ontzagwekkend dan alles wat de mensheid zich ooit heeft kunnen voorstellen. Jesaja noemt het meer dan gewoon “goede berichten.” Hij zegt: “Zie uw God!

Als we ons deze visie eigen maken voordat Christus terug komt, zal ons een prachtige beloning worden gegeven. “Zie, de Here Here zal komen met kracht en zijn arm zal heerschappij oefenen; zie, zijn loon is bij Hem en zijn vergelding gaat voor Hem uit.” (vers 10). God heeft een beloning voor u als u Zijn Werk doet.

De Glorie van Jeruzalem

God zal Jeruzalem nog altijd verkiezen. “Predik verder: Zo zegt deHere der heerscharen: Wederom zullen mijn steden overvloeien van het goede; nog zal de Here Sion troosten, Jeruzalem nog verkiezen.” (Zacharia 1:17). Zoals we zullen zien, zal deze keuze zich uitbreiden tot in het nieuwe Jeruzalem en tot in eeuwigheid. Het hele universum zal bestuurd worden vanuit Jeruzalem. Als God een stad uitverkiest, verwacht dan dat het spectaculair wordt, meer dan wat een mens zich kan voorstellen!

Komt Christus eenmaal terug, dan zal Hij Zijn hoofdkwartier in Jeruzalem vestigen. Duizend jaar lang zal deze van nieuw leven voorziene en hernieuwde stad dienen als het hoofdkwartier van de hele aarde. “En vele natiën zullen optrekken en zeggen: Komt, laten wij opgaan naar de berg des Heren, naar het huis van de God Jakobs, opdat Hij ons lere aangaande Zijn wegen en opdat wij Zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan en des Heren woord uit Jeruzalem. (Jesaja 2:3).

Het is bijna tijd om u te gaan verheugen. “Verheugt u met Jeruzalem en juicht over haar, gij allen die haar liefhebt. Verblijdt u over haar met blijdschap, gij allen die over haar treurt” (Jesaja 66:10). Spoedig zal iedereen zich over Jeruzalem verheugen. Zij zal de “glans harer heerlijkheid” hebben (vers 11 - Statenvertaling). “Want zo zegt de Here: Zie, Ik doe haar de vrede toestromen als een rivier en de heerlijkheid der volken als een overvolle beek; dan zult gij zuigen, gij zult op de heup gedragen en op de knieën gekoesterd worden.” (vers 12). Vrede, in plaats van bloed, zal uit Jeruzalem stromen als een rivier! Jeruzalem heeft voor het grootste deel van de afgelopen 6.000 jaar met bloed gestroomd. Wat een schitterende verandering gaan we binnenkort zien. “Zoals iemands moeder hem troost, zo zal Ik u troosten, ja, in Jeruzalem zult gij getroost worden.” (vers 13). In deze huidige slechte wereld, is er een lijden zonder weerga geweest in die stad. Binnenkort zal de hele wereld naar Jeruzalem kijken voor vertroosting. Wat een kans!

“Als gij het ziet, zal uw hart zich verblijden, en uw gebeente zal gedijen als het jonge groen; de hand des Heren zal zich aan Zijn knechten doen kennen en Hij zal toornen op Zijn vijanden. Want zie, de Here zal komen als vuur en Zijn wagens zullen zijn als een storm, om Zijn toorn te openbaren in gloed en Zijn dreiging in vuurvlammen. Te vuur en te zwaard zal de Here gericht oefenen over al wat leeft, en de door de Here verslagenen zullen talrijk zijn” (verzen 14-16). God pleit nu met de mensen om Zijn Woord te horen. Spoedig zal Hij hen verzoeken met een zwaard—de enige taal die de mens schijnt te begrijpen

God biedt u nu een kans om in de nabije toekomst met Hem in deze stad te wonen en te heersen! Dat is zo geweldig, dat het ons kan doen flauwvallen als we het echt begrijpen.

God zal in het leven komen van elke bekeerde persoon op aarde—vanuit Jeruzalem.

“Te dien dage zal Ik de stamhoofden van Juda maken als een vuurbekken tussen het hout, en als een vuurfakkel tussen de garven; dan zullen zij rechts en links alle natiën in het rond verteren; en Jeruzalem zal blijven voortbestaan op zijn eigen plaats, te Jeruzalem. Ook zal de Here de tenten van Juda allereerst verlossen, opdat de trots van het huis van David en van de inwoners van Jeruzalem zich niet verheffe tegen Juda. Te dien dage zal de Here de inwoners van Jeruzalem beschutten, en wie onder hen struikelt, zal te dien dage zijn als David, en het huis van David als God, als de Engel des Heren voor hun aangezicht. (Zacharia 12:6-8). Dan zullen die leiders in Jeruzalem “als God” zijn. Dat betekent dat Christus en al Zijn heersers zullen spreken zoals God spreekt!

“Te dien dage zal in Jeruzalem de rouwklacht groot zijn, zoals de rouwklacht van Hadadrimmon in het dal van Megiddo; het land zal een rouwklacht aanheffen, alle geslachten afzonderlijk; het geslacht van het huis van David afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk, het geslacht van het huis van Natan afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk” (verzen 11-12). De hele wereld zal naar de gekruisigde Christus kijken en rouwen alsof ze een eerstgeboren zoon hadden verloren! God zal de gehele mensheid terechtwijzen door ze te richten op God en Jeruzalem!

U moet iemand goed kennen voordat u zo om iemand kunt rouwen. Deze wereld zal eindelijk God de Vader en Jezus Christus echt leren kennen! De religies van deze wereld kennen God niet. Ze denken van wel. Maar kijk hoe diep en intens ze dan God zullen kennen! Dit is het grootste nieuws dat we ooit zouden kunnen horen. 

Vervolg op Kijken naar het Nieuwe Jeruzalem (Tweede deel)

Jip Nl Bo