Blijf op de hoogte met onze gratis nieuwsbrief

Israëls Dodelijke “Wond” (Vijfde deel)

Creative Commons

Israëls Dodelijke “Wond” (Vijfde deel)

Jeruzalem in Profetie (Hoofdstuk Twee)

Vervolg van Israëls Dodelijke “Wond” (Vierde deel)

Naar Duitsland gaan

Laten we nog eens kijken naar Hosea 5:13. “Toen Efraïm zijn krankheid zag, en Juda zijn gezwel [wond], ging Efraïm naar Assur en zond boden naar koning Strijdlust (Jareb). Deze echter kan u geen genezing schenken, en zal het gezwel [de wond] van u niet wegnemen.” Lange’s Commentary stelt dat het woord Jareb, de Duitse leider, “strijdlustige vorst” betekent. De Soncino Commentary vertaalt het als “Koning Twistziek.” Deze man zal veel gevaarlijker zijn dan Hitler is geweest.

Als u onze literatuur over Duitsland leest, zult u zien dat deze leider, volgens de Bijbelse profetie, bestuurd zal worden door Satan! En Groot-Brittannië en de Joden zullen naar hem toegaan voor genade en hulp!

De Europese Unie heeft haar inspanningen al opgevoerd om te helpen bij het Midden-Oosten vredesproces, naarmate de V.S. zich uit het gebied terug trekt en zwakker wordt. Het door Duitsland geleide Europa wordt publiekelijk genoemd als zijnde een beschermer van Israël.

Kan iemand de wrede ironie van deze situatie nog over het hoofd zien? Een in Hongarije geboren overlevende van de Holocaust, die in Israël woont, zei: “Als er iets is wat de Israëli’s meer schrik aanjaagt dan Syrische troepen op de Golan, dan is het wel Duitse troepen op de Golan.”

Het lijkt er op dat de Israëli’s hun ergste vijand kunnen vertrouwen, maar ze kunnen God niet vertrouwen om hen te beschermen! En God is hun enige ware bron voor hulp.

Israël zal “geliefden” worden met de Duitsers. Dit initiatief zal tot hun vernietiging leiden. Het zijn niet de Arabieren die hen zullen vernietigen. De vriendschap tussen Duitsland en Israël zal één van de grootste bedriegerijen in de geschiedenis van de mens tot gevolg hebben! We zullen dit verder bestuderen in het volgende hoofdstuk.

“Ik zal heengaan, Ik wil wederkeren naar Mijn plaats, totdat zij zich schuldig gevoelen en Mijn aangezicht zoeken; wanneer het hun bang te moede is, zullen zij verlangend naar Mij uitzien” (vers 15). God zal niet stoppen met het straffen van de Joden (en heel Israël—hoofdzakelijk Amerika en Groot-Brittannië ) totdat ze “hun overtreding erkennen,” of zich bekeren over hun zonden en God zoeken. Maar hoe kunnen ze weten wat hun zonden zijn en hoe ze zich moeten bekeren?

“Blaast de bazuin in Gibea, de trompet in Rama! Maakt alarm in Bet-awen! Achter u, Benjamin! Tot een woestenij zal Efraïm worden ten dage des oordeels. Over de stammen Israëls maak Ik bekend wat vast besloten is. (verzen 8 - 9). God heeft hun zonden aan hen bekend gemaakt door Herbert W. Armstrong en onze Kerk vandaag. U leest die trompetboodschap nu! Hosea gaat specifiek over ons werk vandaag (vraag ons boekje over Hosea aan). De Joden gaan lijden onder de handen van de Arabieren en de Duitsers totdat ze wakker worden! Ze moeten onze boodschap van God erkennen! Als ze het oorlogsalarm via onze boodschap niet horen, moeten ze ervaren dat ze overwonnen worden!

“Want Ik ben als een leeuw voor Efraïm, en als een jonge leeuw voor het huis van Juda. Ik, Ik zal verscheuren en heengaan; Ik zal wegnemen, zonder dat iemand redden kan” (vers 14-15). De leeuw is de koning der dieren—het meest afschrikwekkende roofdier. Het is de sterkste metafoor van vernietiging!

Waarom is God zo kwaad? De profeten hadden altijd vernietigende boodschappen als Israël naar de heidenen ging en hen vertrouwde.

De Weg van Vrede Kennen Ze Niet

Amerika, Groot-Brittannië en Juda moeten begrijpen dat ze gestraft worden voor hun zonden. Jeremia is ook een boek geschreven voor de eindtijd (Jeremia 23:20). De profetie onthult duidelijk waarom onze problemen ons overweldigen. “Waarom is dan dit volk: de Afkerige, en Jeruzalem: Bestendige Afkerigheid? Zij houden vast aan bedriegerij, zij weigeren zich te bekeren.” (Jeremia 8:5). Jeruzalem is een beeld van alle naties van Israël. Ze “houden allemaal vast aan bedriegerij” en gaan door met hun afschuwelijke zonden.

“Ik heb toegeluisterd en gehoord: zij spreken wat niet recht is, niemand heeft berouw over zijn boosheid, dat hij zou zeggen: Wat heb ik gedaan? Dravende keren allen zich af, gelijk een paard dat zich stort in de strijd.” (vers 6). “Niemand” bekeert zich als ze Gods Woord horen.

“Zelfs de ooievaar aan de hemel kent zijn vaste tijden en tortelduif en zwaluw nemen de tijd van hun komst in acht, maar mijn volk kent het recht des Heren niet.” (vers 7). De dieren begrijpen hun doel beter dan Amerika, Groot-Brittannië en Juda!

“Hoe durft gij zeggen: Wij zijn wijs en de wet des Heren is bij ons? Voorwaar, zie, bedrieglijk heeft de leugenpen der schrijvers die vervaardigd! Te schande worden de wijzen, verslagen en verstrikt! Zie, het woord des Heren hebben zij verworpen, wat voor wijsheid zouden zij dan hebben?” (verzen 8-9). Ze hebben Gods Woord gehoord en het afgewezen. Ze verafschuwen Gods wet en regering. Ze hebben geen inzicht of wijsheid.

Een vreselijke straf is in aantocht. “Daarom zal Ik hun vrouwen aan anderen geven, hun akkers aan veroveraars. Want van klein tot groot zijn allen er op uit zich te bevoordelen; allen, van profeet tot priester, plegen zij bedrog” (vers 10). De vijand gaat de vrouwen van Israël voor henzelf nemen! Waarom? Omdat Israël zo onbeschaamd rebels is!

Onze fysieke en geestelijke leiders hebben de mensen bedrogen. “Zij trachten de breuk van de dochter mijns volks op het lichtst te genezen door te zeggen: Vrede, vrede, terwijl er geen vrede is.” (vers 11). Onze leiders hebben de mensen vredesverdragen laten accepteren zoals het verdrag met Juda en de Palestijnen. De leiders praten steeds over vrede, vrede, als er geen vrede is.

Kijk om u heen. Ziet u vrede? Hoe meer geweld we zien, des te meer praten ze over vrede! Ze weten niet hoe ze vrede kunnen hebben. “De weg des vredes kennen zij niet, en er is geen recht in hun sporen; zij gaan langs kronkelpaden; niemand die ze betreedt, kent vrede” (Jesaja 59:8).

Onze volken scheppen op over alle Bijbels die ze printen. Maar we geloven niet wat er in staat! We geloven God niet! Vaak praten we over Hem. Maar we geloven Hem niet—geloven Zijn Woord niet!

Al dit lijden zou uit de weg geruimd kunnen worden. Vanwege onze zondige houding, weigeren onze mensen God te gehoorzamen. Dus moeten we lijden totdat we die houding veranderen.

Door het vredesproces, is Juda kwetsbaar geworden voor de vijand, met heel weinig vrijheid om terug te slaan. Nog maar enkele jaren geleden zou het met veel meer kracht represailles hebben genomen! Maar niet vandaag.

Spoedig zal de hele wereld zien wat de Arabieren al lang hebben gezien—dat het vredesproces een wond is waarvan de Joden nooit zullen herstellen!

Hun toekomst is uiterst somber. Het goede nieuws is dat deze huidige crisis spoedig zal culmineren in de wederkomst van Jezus Christus. Wat een glorieuze toekomst ligt er vlak voor ons! Maar onmiddellijk vóór die gebeurtenis, komt de ergste tijd van lijden over ons die ooit op aarde is geweest. 

Vervolg op “Wil om Terug Te Trekken”

Jip Nl Bo