Blijf op de hoogte met onze gratis nieuwsbrief

Israëls Dodelijke “Wond” (Derde deel)

US gov/Wikimedia Commons

Israëls Dodelijke “Wond” (Derde deel)

Jeruzalem in Profetie (Hoofdstuk Twee)

Vervolg van Israëls Dodelijke “Wond” (Tweede deel)

De Wet van Mozes

We moeten een eindtijdprofetie lezen die specifiek is gericht op Amerika, Groot-Brittannië en Israël over hun veiligheid. “[We] niet geluisterd hebben naar de stem van de Here, onze God, en niet gewandeld hebben naar de wetten die Hij ons gegeven heeft door de dienst van zijn knechten, de profeten. Ja, geheel Israël heeft Uw wet overtreden en is afgeweken door niet te luisteren naar Uw stem. Daarom is over ons uitgestort de met een eed bekrachtigde vloek, welke geschreven staat in de wet van Mozes, de knecht Gods, want wij hebben tegen Hem gezondigd. En Hij heeft de woorden bevestigd, die Hij gesproken had over ons en over onze regeerders, die ons bestuurden, door zulk een groot onheil over ons te brengen, als er nergens geweest is onder de ganse hemel, behalve in Jeruzalem.” (Daniël 9: 10-12). Onheil zal over Jeruzalem (en Israël) worden gebracht dat er nooit is geweest “onder de ganse hemel”! God heeft “ons” Zijn boodschap “gegeven”. God heeft het in Zijn liefde en genade gedaan door Herbert W. Armstrong en geeft het nu door via de Filadelfia Kerk van God. Nog steeds rebelleert Israël.

God “brengt een groot onheil over ons.” Deze woorden zouden ons schrik moeten aanjagen! Geen volk kan overwinnen tegen zijn vijanden als God tegen hen is. “De vloek wordt over ons uitgestort”! Echter, de vloeken hebben er niet voor gezorgd dat we bidden tot de ware God. Veel mensen hebben gebeden, maar we hebben niet gebeden om ons te “bekeren van onze ongerechtigheden” (verzen 13-14). Dat is wat God gebiedt. We hebben ons niet bekeerd. Dat betekent dat onze gebeden weinig of geen waarde hebben.

De enige manier waarop Israël veiligheid kan bereiken is door bekering. God heeft beloofd ons te vernietigen, tenzij we die les leren! Hoe kunnen we niet zorgvuldig acht slaan op deze profetieën?

Daniël is een eindtijdboek (Daniël 12:4, 9). Volgens Daniël zijn er veel profetieën in de boeken van Mozes die ook voor deze eindtijd gelden (Daniël 9: 11).

Laten we eens kijken naar één van deze profetieën. “Maar indien gij naar Mij niet luistert en al deze geboden niet doet …. En zal Ik mijn aangezicht tegen u keren, zodat gij voor uw vijanden geslagen zult worden, en die u haten, zullen over u heersen, en gij zult vluchten, zonder dat iemand u vervolgt. …. en uw trotse macht zal Ik breken; en uw hemel maken als ijzer en uw land als koper” (Leviticus 26: 14, 17, 19). Omdat we niet naar God hebben geluisterd, rusten er vloeken op ons. God profeteerde, “zal ik mijn aangezicht tegen u keren.” Als we deze profetie werkelijk zouden begrijpen, zouden we allemaal staan te trillen van angst!

Er is een reden dat alles verkeerd lijkt te gaan in Amerika, Groot-Brittannië en Juda. Maar onze volken lijken nooit genoeg te vrezen om “zich te bekeren van onze ongerechtigheden”—onze zonden! En dat betekent niet het bekeren van wat wij zonde noemen, maar van wat God zonde noemtGods definitie.

Dus stelt God: “Ik zal de trots van uw macht breken.” Dat betekent dat we macht hebben, maar niet de wil om die te gebruiken. Amerika heeft meer militaire macht dan enige andere natie op aarde. Maar we zijn bang om die te gebruiken. Groot-Brittannië heeft waarschijnlijk meer nucleaire en conventionele militaire macht dan enige natie in Europa. Echter, ook Groot-Brittannië is bang om die te gebruiken. De Joden hebben meer militaire macht dan enige andere natie in het Midden-Oosten. Een aantal jaren geleden joegen ze al hun vijanden schrik aan. Maar vandaag hebben ze zich lange tijd teruggetrokken in wat het “vredesproces” heet. Waarom?

Toen Benjamin Netanyahu voor zijn eerste termijn werd gekozen in 1996, schreef de New York Times: “Mr. Netanyahu gaf eveneens aan wat hij bedoelde met onderhandelen met de Arabieren tijdens zijn debat met Premier Shimon Peres. De Arabieren, zei hij, waren ‘realistisch’—‘toen ze een zwakke regering zoals die van de heer Peres zagen,’ ze eisen alles, ze krijgen alles, en ze eisen meer.’”

Dat geldt voor de regering in Amerika, Groot-Brittannië en Israël (Bijbels Juda). We begrijpen gewoon niet dat God de trots van onze macht heeft gebroken vanwege onze zonden. Maar onze vijanden binnen en buiten onze naties weten dat de trots van onze macht is gebroken—dat we beklagenswaardig zwak zijn. En zoals de heer Netanyahu zei over Arabieren, onze vijanden zullen steeds meer blijven eisen—totdat we ineenstorten.

Slechts een beetje begrip van de geschiedenis maakt duidelijk dat een dergelijk door Amerika gesponsord “vredesproces” alleen maar tot vernietiging kan leiden.

Henry Kissinger zei dat Yitzhak Rabin, de vermoorde premier, “geen andere keus had dan het vredesproces.” Dat was een aantal jaren daarvóór niet het geval, omdat het Israëlische volk een veel sterkere wil had.

Een dergelijke uitspraak komt uit zwakheid voort! We zijn zwak omdat God onze wil heeft gebroken om te vechten en te winnen. We willen nu op anderen vertrouwen om ons te beschermen, omdat we ineenkrimpen van angst voor onze vijanden. We vertrouwen niet meer op God! Onze zonden maken ons kapot.

We moeten deze afschuwelijke realiteit begrijpen. God heeft gezegd: “Ik zal Mijn aangezicht tegen u keren”. Hebben we door wat dat betekent? De krachtige, almachtige God is tegen ons! De straf zal toenemen totdat we ons bekeren of sterven!

We moeten leren om geloof in God te hebben, anders zullen we volledig vernietigd worden. Lees heel Leviticus 26 en Deuteronomium 28. Die hoofdstukken zijn onderdeel van de treurige profetieën waarvan Daniël zei dat ze in de eindtijd over ons zouden komen.

Waarom wenden we ons niet tot God in bekering? Alleen Hij kan ons redden. Let op het eindresultaat voor onze naties: “Dan zal Ik Mij met grimmigheid tegen u verzetten en Ik, ja Ik, zal u zevenmaal tuchtigen over uw zonden, en gij zult het vlees uwer zonen eten en het vlees uwer dochters zult gij eten” (Leviticus 26: 28-29). God zegt, “Ik, ja Ik zal u zevenmaal tuchtigen over uw zonden.” He benadrukt “Ik, ja Ik.” Dit is God aan het woord—de almachtige God die de mens en het heelal heeft geschapen! Dat zijn niet de woorden van zwakke mensen. Weten we echt wat dit betekent?

Het wordt zelfs nog erger. “En Ik zal vrees brengen in de harten van hen die van u zijn overgebleven, in de landen hunner vijanden, zodat het geluid van een opgewaaid blad hen opjaagt, en zij zullen vluchten, zoals men vlucht voor het zwaard, en vallen, zonder dat er een vervolger is. En de één zal over de ander struikelen als voor het zwaard, zonder dat er een vervolger is, en gij zult voor uw vijanden geen stand kunnen houden. En gij zult onder de volken te gronde gaan, en het land uwer vijanden zal u verteren.” (verzen 36-38). Dit is een afschuwelijke profetie. Onze vijanden zullen ons verslinden!

Lees de verzen 1-13 en zie de fantastische beloningen en zegeningen die gaan komen als we ons tot God bekeren. We hebben nog nooit zulke vrede en voorspoed meegemaakt. “En Ik zal vrede in het land geven, zodat gij nederliggen zult, zonder dat iemand u opschrikt; Ik zal de wilde dieren uit het land uitroeien, en het zwaard zal uw land niet teisteren” (vers 6). God heeft vrede beloofd aan de naties van Israël. Niemand zou ze bang maken—niemand! Het zwaard zou hun land niet binnenkomen.

Dat is de manier waarop we vandaag zouden moeten leven. Het enige wat we moeten doen is God gehoorzamen. “Ik zal in uw midden wandelen en u tot een God zijn en gij zult Mij tot een volk zijn” (vers 12). Lieten we God maar over ons heersen. Wat zouden we prachtige voorbeelden voor deze zieke wereld kunnen zijn.

Er is goed nieuws. God zal nog steeds dit paradijs inleiden. We zouden nooit hoeven mee te maken wat er vandaag in Juda gebeurt. Het is totaal onnodig.

Veiligheid komt er heel spoedig aan voor Israël, als Christus terug komt. Maar ons berouw moet aan die gebeurtenis vooraf gaan. Dan zullen we voorspoed en veiligheid zonder weerga hebben. De enige reden dat we het nu niet hebben, is onze weigering om te bekeren. Hoe sneller we die les leren, des te sneller zal de veiligheid komen.

Onze naties zullen zich niet bekeren totdat ze in gevangenschap zijn. Hoe dan ook, God belooft veiligheid aan ieder individu die zich echt bekeerd (Openbaring 3:10, 19).

Het stemmen op een bepaald persoon, zal ons nooit veiligheid geven. Ons bekeren van onze zonden zal ons veiligheid voor eeuwig geven. 

Vervolg op Israëls Dodelijke “Wond” (Vierde deel)

Jip Nl Bo