Ontvang elke werkdag een gratis nieuwsbrief in uw inbox - de Trompet Brief.

Chuanchai pundej 616060 unsplash

Chuanchai Pundej/Unsplash

Het Mysterie van Israël (achtste deel)

Mysterie der eeuwen (Hoofdstuk vijf)

Vervolg van Het Mysterie van Israël (zevende deel)

D

e ontbrekende dimensie in seks

Het boek van de auteur, The Missing Dimension in Sex, wordt op verzoek gratis aangeboden.

Het geeft deze missende kennisdimensie.

Beginnend in het midden van de twintigste eeuw, veranderde de slogan „de nieuwe moraal” de houding van het publiek geheel. Vandaag wordt sexualiteit openlijk in de publieke media besproken, speciaal voor de televisie, die vrij geslachtsverkeer voor het publiek acceptabel maakt. Vandaag kun je de vraag stellen of er nog wel twee procent van de jonge bruiden als maagd het huwelijk ingaat. Voor velen in de maatschappij is het huwelijk uit de tijd. In sommige gebieden zijn er evenveel echtscheidingen als huwelijken. Het gezinsleven wordt afgebroken, hoewel het gezin een basis bouwsteen van elke hechte samenleving is.

Steeds meer zijn kinderen niet gewenst. Abortus wordt snel publiekelijk aanvaardbaar.

God schiep seks niet alleen om de mensheid in stand te houden, maar ook om verrukkelijk, vreugdevol en aangenaam geluk in zuivere en gezonde liefde tussen man en vrouw te schenken en als middel om een gelukkig getrouwd paar stevig samen te binden. Maar bij de moderne opvattingen bewijst het koord, dat verondersteld wordt man en vrouw stevig samen te binden, een koord te zijn dat het huwelijk in tweeën snijdt.

Het wordt tijd dat u de waarheid over de ontbrekende schakel in seks te weten komt. Het wordt vrij, onbeschroomd, rationeel en zowel geestelijk als fysiek in ons bovengenoemd boek uiteengezet.

God veroordeelt homosexualiteit. Hij roeide de hele bevolking van Sodom en Gomorra vanwege deze zonde uit. Homoseksualiteit wordt in Romeinen 1 veroordeeld, waar gezegd wordt dat zo iemand het Koninkrijk van God niet kan binnengaan. Dan proberen wij de lelijke, verwijtende naam homoseksueel te veranderen, en noemen de bedrijvers „gays”.

De publieke media en het publiek in het algemeen zijn bezig deze perversheid acceptabel te maken door te spreken over „seksuele voorkeur.” We zijn bezig een natie van dronkaards te worden en duizenden worden op onze wegen gedood door dronken bestuurders. Toch wordt het overmatig drinken van alcohol aangemoedigd door de miljoenen dollars kostende advertenties op TV-spots.

Door te zondigen bezorgen we onszelf ziekten als alcoholisme, aids, herpes en andere geslachtsziekten, en proberen dan de straf op die zonden te voorkomen door medische en wetenschappelijke studies en door geneesmiddelen te produceren die bewerkstelligen dat de zonden kunnen doorgaan.

Laten we nu verder gaan met de profetie in Micha 5. God zal ons dus straffen en vernietigen—tenzij wij ons bekeren—vlak voor en als inleiding op de totale verwoesting die „over de [heidense] volkeren” (vs. 14) zal komen, en die zal plaatsvinden aan het einde van dit tijdperk en bij de terugkeer van Jezus Christus als de Koning der koningen!

Er bestaat geen ander volk dat zelfs maar bij benadering deze grote profetie vervult! Daarentegen vervullen de volken van Amerika en het Britse Gemenebest haar nauwkeurig!

Naarmate onze „trotse macht” steeds verder wordt gebroken, naarmate de Britten hun buitenlandse zeepoorten en bezittingen rond de aarde verliezen, als Amerika met een handtekening het Panamakanaal, de controle over deze vitale zeepoort, weggeeft, naarmate de goudvoorraad wegebt, het weer in toenemende mate van slag raakt, vertegenwoordigt alleen al deze ene profetie een reusachtig bewijs van waar het hedendaagse „overblijfsel” van de volken van Israël zich vandaag bevindt!

Straf over alle landen!

Het zal nu worden duidelijk gemaakt, aan de hand van Gods eigen waarschuwende profetieën, dat deze grootste, allerhevigste, corrigerende bestraffing zal neerkomen op Groot-Brittannië en Amerika, met inbegrip van de Britse volken in de Gemenebestlanden. En het zal hen het eerst neerslaan!

Zij zijn evenwel niet de enige naties die corrigerende rampen zullen ondergaan. God is ook de Schepper van alle andere volken! God is eveneens bezorgd over de volken en rassen die wij „heidens” noemen. Dat zijn ook mensen. Ook zij zijn naar Gods gelijkenis gemaakt, met het potentieel te worden gevormd naar het geestelijke beeld van Gods karakter! God zond de apostel Paulus naar de heidense volken!

De gehele mensheid is opstandig jegens God en Zijn wetten geweest en heeft die verworpen en zich ervan afgekeerd! Er kan pas vrede op aarde zijn als alle volken zich tot God en Zijn wegen hebben gewend en door Zijn soevereine regering worden geleid!

De gehele mensheid zit op ditzelfde ogenblik gevangen in de maalstroom van de snel verergerende crisis die het teken is van de totale verwoesting van deze door de mens gebouwde en door Satan geïnspireerde beschaving.

Bij monde van Jeremia zegt God: „Krijgsrumoer verbreidt zich tot aan het einde der aarde, want de Here heeft een rechtsgeding met de volken, Hij houdt gericht over al wat leeft.” Hoe? Op dit moment draagt het radio- en TV-programma The World Tomorrow zijn vreedzame pleidooi uit over de gehele wereld, maar de wereld, met uitzondering van verspreide enkelingen, slaat op dit type „pleidooi” geen acht. De volgende woorden geven aan hoe God vervolgens zal pleiten: „… de goddelozen geeft Hij over aan het zwaard, luidt het woord des Heren … Zie, rampspoed gaat van volk tot volk, een zware storm steekt op van de uithoeken der aarde” (Jeremia 25:31-32).

God zal een Verenigd Europa gebruiken om Groot-Brittannië en Amerika te straffen. Vervolgens zal Hij de communistische massa’s gebruiken om het Romeinse Europa van de kaart te vegen.

Wij gaan nu een tijd van grote wereldproblemen binnen—een tijd van totale wereldwijde chaos! Er is reeds oorlog, strijd, geweld in Azië, Afrika, Zuid-Amerika, Midden-Amerika, Ierland, het Midden-Oosten, evenals in Europa en Noord-Amerika. De bevolkingsexplosie is een wereldomvattende bedreiging van het menselijk bestaan. Misdaad, geweld, ziekte, epidemieën, ongelijkheid, armoede, vuil, stank, degeneratie, lijden, deze dingen teisteren alle landen!

Maar zoals Israël het eerst behoud krijgt, zo krijgt het tevens de corrigerende bestraffing het eerst!

Onze grote verdrukking

Let op Jeremia’s profetie:

„Want zo zegt de Here: Angstgeschrei horen wij, schrik en geen heil. Vraagt toch. ziet. of een man baart: waarom zie Ik iedere man met zijn handen aan zijn heupen als een barende en heeft elk gelaat een lijkkleur gekregen? Wee, want groot is die dag, zonder weerga; een tijd van benauwdheid is het voor Jacob …” (Jeremia 30:5-7).

Herinner u dat Jacob, toen hij het eerstgeboorterecht aan de twee zonen van Jozef, Efraïm en Manasse, doorgaf (Genesis 48:16), zei: „Dat in hen mijn naam genoemd worde” (SV)—in Efraïm en Manasse—de Britten en Amerikanen van onze tijd. Hieruit blijkt op wie deze verschrikkelijke nationale rampen zullen neerkomen: op de Britten en de Amerikanen!

Maar wanneer zal dat gebeuren? Denk niet dat dit iets is, dat slaat op wat er met het oude Israël gebeurde. Lees door om te zien wanneer deze profetie vervuld zal worden!

Verder nu in Jeremia 30:7: „… een tijd van benauwdheid is het voor jakob; maar daaruit zal hij gered worden.” (Nadat hij in die benauwdheid zijn les heeft geleerd!) Verder: „Op die dag zal het gebeuren, luidt het woord van de Here der heerscharen, dat Ik het juk [het juk van slavernij] van hun hals zal verbreken en hun banden zal verscheuren; vreemden zullen hen niet meer knechten, maar zij zullen de Here, hun God, dienen en David, hun koning, die Ik hun verwekken zal.” (David, ten tijde van de opstanding, het tijdstip van Christus’ komst!)

De tijd voor deze profetie is dus vlak voor Christus’ komst, als Hij komt om onze volken te bevrijden, evenals Mozes het oude Israël bevrijdde uit de Egyptische slavernij.

Jezus voorspelde het!

Andere profetieën spreken ook over deze zelfde tijd van nationale rampen die groter zijn dan ooit. De centrale profetie van het Nieuwe Testament is die van Jezus op de Olijfberg ­opgetekend in Mattheüs 24, Marcus 13 en Lucas 21.

De apostelen hadden Jezus persoonlijk gevraagd wanneer Zijn wederkomst zou plaatsvinden en wanneer het einde van deze wereld en het begin van de gelukkige wereld van morgen zouden zijn. Jezus zei dat het teken waardoor wij kunnen weten wanneer dit zeer nabij is, zou zijn dat Zijn oorspronkelijke evangelie van het Koninkrijk van God in de gehele wereld zou worden gepredikt als een getuigenis voor alle naties (Mattheüs 24:14). Maar wat zou er nog meer gebeuren—vlak voor Zijn komst?

Jezus vervolgde: „Want er zal dan een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is van het begin der wereld tot nu toe en ook nooit meer wezen zal. En indien die dagen niet ingekort werden, zou geen vlees behouden worden; doch ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen worden ingekort” (Mattheüs 24:21‑22).

Dit is een beschrijving van de tijd van de grootste moeilijkhedenrampspoed—uit de hele geschiedenis en die er in de toekomst ooit zal zijn. Jeremia beschreef haar als „Jacobs benauwdheid”, een tijd „zonder weerga.”

Daniël beschreef dezelfde tijd van de meest ernstige moeilijkheden van de geschiedenis. Sprekend over een tijd die nu in de nabije toekomst ligt voorspelde Daniël: „Te dien tijde zal Michael opstaan, de grote vorst [aartsengel], die de zonen van uw volk terzijde staat; en er zal een tijd van grote benauwdheid zijn, zoals er niet geweest is sinds er volken bestaan, tot op die tijd toe” (Daniël 12:1).

Dezelfde zeer zware bestraffing komt over Groot-Brittannië en Amerika. En wanneer? Lees verder in hetzelfde vers: „Maar in die tijd zal Uw volk ontkomen [uit deze verdrukkende slavernij]: al wie in het boek geschreven wordt bevonden. Velen van hen die slapen [dood zijn] in het stof der aarde, zullen ontwaken [een opstanding] … tot eeuwig leven …” (vs. 1-2).

De straftijd is vlak voor de opstanding der rechtvaardigen, bij Christus’ komst. Christus’ wederkomst zal een einde maken aan de beschaving van deze wereld, en zal een begin maken met de wonderbaarlijke, vreedzame, gelukkige wereld van morgen. 

Wordt vervolgd …

Moa Ad Nl