Christopher skor 1894 unsplash

Christopher Skor/Unsplash

Het Mysterie van Israël (zevende deel)

07-02-2019  •  Uit deTrompet.nl
Mysterie der eeuwen (Hoofdstuk vijf)
 

Vervolg van Het Mysterie van Israël (zesde deel)

P

rofetie voor de huidige Verenigde Staten en Engeland

Zoals God op ons materiële zegeningen heeft uitgestort als nooit tevoren op andere volken, zo zal Hij nu, teneinde ons te corrigeren, opdat wij van dergelijke zegeningen kunnen genieten, op onze volken zo’n grote nationale ramp brengen als nooit tevoren enig land heeft getroffen! Vele profetieën geven hiervan een beschrijving!

Een belangrijk bewijs van de identiteit van het hedendaagse Israël is ook te vinden in de fantastische, gedetailleerde en uiterst specifieke profetie van Micha 5:6-14. Hier wordt in het bijzonder gesproken over het „overblijfsel” van Israël—het Israël van vandaag—waar het zich ook moge bevinden. Deze profetie beschrijft de rijkdom, de weldadige heerschappij te midden van de volken, en vervolgens in details de komende ondergang van de volken van Amerika en het Britse Gemenebest! „En het overblijfsel van Jacob [niet de Joden] zal te midden van vele volkeren zijn als dauw van de Here, als regenstromen op het groene kruid, dat niet wacht op de mens, noch mensenkinderen verbeidt” (vs. 6).
Zoals bekend zijn dauw en regen absoluut noodzakelijk voor produktiviteit in de landbouw, en ze zijn symbolisch voor de nationale zegen en rijkdom die van God komen.

En verder: „En het overblijfsel van Jacob zal zijn onder de natiën, te midden van vele volkeren als een leeuw onder de dieren des wouds, als een jonge leeuw onder de schaapskudden, die, wan­neer hij er binnendringt, neerslaat en verscheurt, zonder dat iemand redt” (vs. 7).

Ook deze symboliek beschrijft de laatste generatie van Israël als grootmacht als een leeuw onder de andere volken van de aarde.

„Uw hand zal verheven zijn boven uw tegenstanders, en al uw vijanden zullen worden uitgeroeid” (vs. 8). Zij werden uitgeroeid vanaf het begin, in omstreeks 1803, van Gods zegen met het eerstgeboorterecht voor Amerika en Groot-Brittannië, tijdens de Eerste en Tweede Wereld­oorlog, tot aan het keerpunt van de Koreaanse oorlog aan het eind van 1950.

Sindsdien worden deze zegeningen beslist weer weggenomen en noch Amerika noch Groot-Brittannië heeft in enig groter conflict aan het langste eind getrokken!

Deze profetie laat dus zien dat wij in dezelfde tijd dat wij Gods zegeningen ontvingen, een enorme zegen waren voor de andere volken van de aarde, want het waren onze volken die keer op keer de andere landen van de wereld hebben gered d.m.v. het Marshallplan, het ‘Point Four’-programma, de ‘Alliance for Progress’, de honderden miljoenen tonnen tarwe voor hongerlijdende volken.

Na de Eerste Wereldoorlog werden door het Hoover-programma enorme voedselvoorraden opgeslagen. Miljoenen mensen in andere landen werden erdoor van de hongerdood gered!

In de oudheid sloeg Jozef tarwe en ander voedsel op en stelde het aan anderen ter beschikking. Het huidige Jozef deed dit eveneens. Maar wij zijn koppig en opstandig jegens God en Zijn wet, terwijl onze voorvader Jozef God met zijn gehele hart diende en gehoorzaamde.

Het waren onze volken die als een „leeuw” onder de andere naties van de aarde waren—in twee grote wereldoorlogen hebben zij de wereldvrede en stabiliteit voor al het menselijk leven op deze planeet gered!

Plotselinge verwoesting

Maar in deze uitvoerige profetie zegt God: „Te dien dage zal het geschieden, luidt het woord des Heren, dat Ik uw paarden [tanks, schepen, raketten] uit uw midden zal uitroeien en dat Ik uw strijdwagens zal vernietigen. Ik zal de steden van uw land uitroeien [door waterstofbommen?] en al uw vestingen afbreken” (vs. 9-10). (Let wel: alle vestingen.)

God zegt dat Hij dit zal doen! God bepaalt de afloop van oorlogen (Psalmen 33:10-19).

Hoe duidelijk is het voor u? Hier identificeert God de belangrijke volken van de aarde die het meest welvarend en weldadig zijn, en het machtigst—en toch, precies in de tijd dat hun macht haar hoogtepunt bereikt, „breekt” Hij plotseling hun trots daarop (zie Leviticus 26:19), vernietigt Hij hun oorlogstuig en verwoest hun steden! Waarom?

Omdat, zoals de profeet verder verklaart, wij teveel „magie” en teveel „waarzeggers” (astrologie) in ons land hebben: valse dienaren, die weigeren om met gezag de geboden en wegen van de levende God bekend te maken! In Amerika drukken wij „In God We Trust” (Op God is Ons Vertrouwen) op ons geld. Wij vertrouwen echter op bondgenoten en op onze eigen menselijke vindingrijkheid, niet op God.

God bestelen

God heeft een financiële wet voor onze volken. Hij zegt dat 10 procent van het inkomen van ieder van ons aan God toebehoort, voor Zijn doeleinden en Zijn Werk.

Maleachi 3:8-10: „Mag een mens God beroven? Toch berooft gij Mij. En dan zegt gij: Waarin beroven wij U? In de tienden en de heffing. Met een vloek zijt gij vervloekt, [want] Mij berooft gij, gij volk in zijn geheel. Breng de gehele tiende naar de voorraadkamer, opdat er spijze zij in mijn huis; beproeft Mij toch daarmede, zegt de Here der heerscharen, of Ik dan niet voor u de vensters van de hemel zal openen en zegen in overvloed over u uitgieten [zodat er geen schuren genoeg wezen zullen—SV]”.

Na het jaar 1800 hadden wij grote voorspoed wegens Abrahams gehoorzaamheid en Gods onverbrekelijke beloften aan hem. Maar nu wij deze individuele en nationale welvaart hebben ontvangen, zondigen wij door van God te stelen. Dit heeft onze naties onder een vloek gebracht. Wij hebben onze laatste oorlog gewonnen. Er liggen nu niets dan moeilijkheden voor ons totdat wij ons bekeren.

Gods tiende is heilig voor Hem (Leviticus 27:30). Gods sabbat, de zevende dag van iedere week, is heilig voor Hem. Wij hebben echter geen onderscheid gemaakt tussen het heilige en het onheilige (Ezechiël 22:26).

Zonde openlijk accepteren

Wij begaan individuele en nationale zonden en accepteren zulke zonden openlijk.

In het vroege voorjaar van 1927, toen ik met mijn eerste bijbelstudies bezig was, die tot mijn bekering leidden, bezochten mijn vrouw en ik verschillende kerken. Ik zocht naar de waarheid. Op een zondagmorgen woonden we een kerkdienst bij in de belangrijkste Baptistenkerk in het centrum van Portland, Oregon. Ze kondigden de uitslag aan van een wedstrijd waarbij een heel mooie, nieuwe Bijbel was uitgeloofd voor de winnaar. De wedstrijdvraag luidde: „Wat is de meest voorkomende zonde?” Het winnende antwoord was „Ondankbaarheid.”

Nu is dat zeer zeker een veelvuldig voorkomende zonde. Een andere veel voorkomende zonde, en een van de oudste is: verkeerd gebruik van seks. Inderdaad wordt prostitutie vaak aangeduid als „het oudste beroep ter wereld.”

Satan heeft zich op deze zonde geworpen en hem veel algemener gemaakt dan men zich over het algemeen realiseert. Satan zelf heeft geen seks. Hij is vol van wrok jegens God, omdat Hij de mensen met seks begiftigd heeft. Daarom drijft Satan de mensheid ertoe seksuele zonden tot de meest algemene en verwoestende te maken.

Gedurende de meeste tijd van het zogenaamde „kerktijdperk” in de Rooms Katholieke leer en in Engeland en de Verenigde Staten sedert het Victoriaanse tijdperk, was seks een echt verboden onderwerp van gesprek en werd zelden genoemd. Satan bewerkte dat seks als iets „schandelijks” beschouwd werd en zo slecht dat er niet over gesproken werd. Omstreeks de eeuwwisseling veranderde Sigmund Freud, de grondlegger van de psychoanalyse, dat alles. Tot aan de Eerste Wereldoorlog was het in de Verenigde Staten illegaal om een boek dat kennis over seks bevatte, te publiceren, te kopen of zelfs maar te lenen. Na de Eerste Wereldoorlog tuimelden de legale belemmeringen voor het geven van inlichtingen over seks omver. Een lawine van boeken, pamfletten en kranteartikelen stortten zich over het publiek uit. Toch ontbrak in dit alles de allernodigste dimensie van kennis. 

Wordt vervolgd …

Moa Ad Nl