Ontvang elke werkdag een gratis nieuwsbrief in uw inbox - de Trompet Brief.

Dorian mongel yui3dzix7ym unsplash

Dorian Mongel/Unsplash

Het Mysterie van het Koninkrijk van God (Vierde deel)

Mysterie der eeuwen - Hoofdstuk 7

Vervolgd van Het Mysterie van het Koninkrijk van God (Derde deel)

Christus zal alle volken regeren

Wanneer Christus komt, komt Hij als Koning der koningen op aarde regeren (Openbaring 19:11-16); en Zijn Koninkrijkhet koninkrijk van God—zal, aldus Daniël, aan alle koninkrijken van deze wereld een einde maken.

Openbaring 11:15 geeft het als volgt weer: „Het koningschap over de wereld is gekomen aan onze Here en aan Zijn Gezalfde, en Hij zal als koning heersen tot in alle eeuwigheden.”

Dit is het Koninkrijk van God. Het betekent het einde voor alle huidige regeringen. Deze zullen dan de koninkrijken, de regeringen, van Jezus Christus worden, die dan Koning der koningen van de gehele aarde is.

Dit maakt het volkomen duidelijk dat het Koninkrijk van God een letterlijke regering is. Zoals het Chaldeeuwse Rijk een koninkrijk was, en ook het Romeinse Rijk, zo is het Koninkrijk van God ook een rijk. Het zal het bestuur van de volken van de wereld overnemen.

Jezus Christus werd geboren om Koning, om Machthebber, te zijn!

Toen Hij voor Pilatus terechtstond vroeg deze aan Hem: „Zijt Gij dus toch een koning? Jezus antwoordde: Gij zegt, dat Ik koning ben. Hiertoe ben Ik geboren en hiertoe ben ik in de wereld gekomen”. Jezus zei evenwel ook tot Pilatus: „Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld” (Johannes 18:37, 36). Wat verbazingwekkend, en wat een tragedie, dat men in de kerkdiensten en evangelieprediking van tegenwoordig zelden of nooit over Christus hoort als komende Koning en Wereldheerser. Geestelijke wezens en machten van het kwaad regeren de wereld van vandaag (Efeziërs 6:12). Deze aardse regeringen van Satan zullen door Christus bij diens wederkomst worden vernietigd en vervangen. Het koninkrijk van Christus is van de wereld van morgen!

Hebt u niet gelezen wat de engel vóór de geboorte van Jezus aan Maria, Zijn moeder, bekendmaakte? Jezus zei tot Pilatus dat Hij was geboren om Koning te worden. De engel van God zei tot Maria: „… gij zult zwanger worden en een zoon baren, en gij zult Hem de naam Jezus geven. Deze zal groot zijn en Zoon des Allerhoogsten genoemd worden, en de Here God zal Hem de troon van zijn vader David geven, en Hij zal als koning over het huis van Jakob heersen tot in eeuwigheid, en zijn koningschap zal geen einde nemen” (Lukas 1:31-33).

Waarom spreken de kerken van deze wereld nooit over deze bijbelteksten? Miljoenen mensen gaan hun hele leven naar de kerk zonder ooit iets te horen over deze bijbelteksten die zeggen dat Christus koning wordt of die spreken over het komende Koninkrijk van God.

Deze schriftplaatsen zeggen u duidelijk dat God de opperste Heerser is. Ze zeggen u in de duidelijkste taal dat Jezus werd geboren om Koning te zijn, dat Hij over alle naties op aarde zal regeren en dat Zijn Koninkrijk eeuwig zal regeren.

Dit alles is echter maar een deel van de fantastische, verbazingwekkende en in feite ontstellende waarheid over het Koninkrijk van God.

Het Koninkrijk van God zal regeren over de mensen en volkeren van deze aarde. Maar deze sterfelijke mensen en volkeren zullen niet het koninkrijk vormen en zelfs niet in het koninkrijk van God zijn. Zij zijn slechts degenen over wie zal worden geregeerd.

Hoe Utopia tot stand zal komen!

Laten wij hier nader op ingaan.

Laten wij eens zien hoe het Utopia van morgen zal aanvangen. Bedenk dat deze wonderbaarlijke wereldstaat niet in één keer zal zijn gerealiseerd.

Alle belangrijke stappen in deze gebeurtenissen die spoedig plaatsvinden worden in de bijbelse profetieën aan ons geopenbaard.

Dezelfde Jezus Christus die meer dan 1900 jaar geleden in het heilige land over de bergen en door de dalen en in de straten van Jeruzalem liep, komt weer terug. Hij zei dat Hij terug zou komen. Nadat Hij was gekruisigd wekte God Hem na drie dagen en drie nachten op uit de doden (Mattheüs 12:40; Handelingen 2:32; 1 Corinthiërs 15:3-4). Hij steeg op naar de troon van God, de Residentie van de Regering van het Universum (Handelingen 1:9-11; Hebreeën 1:3; 8:1; 10:12; Openbaring 3:21).

Hij is de „man van hoge geboorte” uit de gelijkenis die naar Gods Troon, het „verre land”, ging om te worden gekroond tot Koning der koningen over alle volken en dan naar de aarde terug te keren (Lukas 19:12-27).

Hij is in de hemel tot „de tijden van de wederoprichting aller dingen” (Handelingen 3:19-21). ‘Wederoprichting’ betekent herstel van een vroegere toestand. In dit geval, het herstel van Gods regering op aarde en dus het herstel van wereldvrede en utopische omstandigheden.

De huidige beroering in de wereld, de escalerende oorlogen en conflicten zullen uitlopen op dermate grote wereldproblemen dat geen mens in leven zou blijven tenzij God ingrijpt (Mattheüs 24:22). Op het toppunt, wanneer uitstel ertoe zou leiden dat al het leven van deze planeet zou worden weggevaagd, komt Jezus Christus terug. Deze keer komt Hij als de heilige God. Hij komt met alle macht en glorie van de Schepper die het heelal bestuurt (Mattheüs 24:30; 25:31). Hij komt als „Koning der koningen en Here der heren” (Openbaring 19:16) om een grote wereldregering te vestigen en alle volken „met een ijzeren staf te regeren” (Openbaring 19:15; 12:5). Waarom veronachtzamen de belijdende Christelijke kerken al deze bijbelteksten over de komst van Christus en over Zijn heerschappij op aarde? Jezus’ ware evangelie was dat betreffende het Koninkrijk van God, het koninkrijk dat Hij op aarde zal oprichten. De miljoenen kerkleden hebben deze bijbelteksten ofwel het werkelijke evangelie van Jezus Christus nooit gehoord.

Stelt u het zich voor. De verheerlijkte Christus, die komt in alle pracht, met de bovennatuurlijke macht en de glorie van de Almachtige God; die komt om de mensheid te redden; die komt om een einde te maken aan de escalerende oorlogen, nucleaire massavernietiging, menselijk lijden en verdriet; die komt om vrede, overvloedig welzijn, geluk en vreugde te brengen voor de hele mensheid. Maar zal Hij door de volken worden verwelkomd?

Wereldberoemde geleerden zeggen tegenwoordig zonder omwegen dat de enige hoop om op aarde te kunnen overleven is gelegen in een soevereine wereldregering die alle militaire macht onder zich heeft. Zij erkennen dat de mens dit onmogelijk kan bereiken. Christus komt om ons juist zo’n regering te geven.

Maar zal Hij welkom zijn?

Een vooraanstaand Amerikaans opinieweekblad gaf eens de volgende verrassende evaluatie van de enige hoop van de mens: het vroegere Amerikaanse optimisme betreffende een geordende en stabiele wereld, aldus het artikel, is aan het verflauwen. Bestedingen van bijna een biljoen [1000 miljard] dollar hebben geen stabiliteit verschaft. De toestand is veeleer verslechterd. Deze verklaring wees erop dat onder leidinggevende functionarissen de mening veld wint dat de spanningen en wereldproblemen te diep zitten om opgelost te kunnen worden „tenzij door een sterke hand ergens vandaan.”

„Een sterke hand ergens vandaan.” De Almachtige God zal een zeer sterke Hand „ergens” vandaan sturen om de mensheid te redden!

Christus niet welkom?

Zal de mensheid echter juichen van vreugde en Hem met opgetogenheid en geestdrift begroeten? Zullen de kerken van het traditionele Christendom juichen?

Zeker niet! Doordat de bedrieglijke dienaren van Satan (2 Corinthiërs 11:13-15) hen misleiden zullen zij denken dat Hij de antichrist is. De kerken en de volken zullen bij Zijn komst toornig worden (Openbaring 11:15 en 11:18) en de strijdkrachten zullen daadwerkelijk proberen Hem te vernietigen (Openbaring 17:14)!

Wanneer de naties in de komende Derde Wereldoorlog voor het hoogtepunt van de strijd staan, met het slagveld bij Jeruzalem (Zacharia 14:1-2), zal Christus terugkeren. Met bovennatuurlijke macht zal Hij „tegen die volken strijden” die Hem bestrijden (vs. 3). Hij zal hen volledig vernietigen (Openbaring 17:14)! „Zijn voeten zullen te dien dage staan op de Olijfberg,” pal ten oosten van Jeruzalem (Zacharia 14:4). 

Vervolgd op Het Mysterie van het Koninkrijk van God (Vijfde deel)

Moa Ad Nl