Ontvang elke werkdag een gratis nieuwsbrief in uw inbox - de Trompet Brief.

Filip mroz 767365 unsplash

Filip Mroz/Unsplash

Het Mysterie van de Kerk (zesde deel)

Mysterie der eeuwen (Hoofdstuk zes)

Vervolg van Het Mysterie van de Kerk (vijfde deel)

D

e „wedergeboorte”-kwestie

Jezus antwoordde onmiddellijk: „Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het Koninkrijk Gods niet zien.”

Maar Nicodemus begreep dit niet. Hij wist dat geboren worden een feitelijke geboorte in­houdt een komen uit de baarmoeder. De theologen van vandaag weten zelfs dat niet! Zij ontkennen een werkelijke, tweede geboorte als geestelijk wezen. Zij redeneren de werkelijke waarheid weg door aan te nemen, dat als iemand zegt Christus te aanvaarden als Verlosser, dit een nieuwe geboorte is. Hierin heeft Satan hen misleid en op hun beurt hebben zij miljoenen anderen misleid.

Nicodemus zei: „Hoe kan een mens geboren worden, als hij oud is? Kan hij dan voor de tweede maal in de moederschoot ingaan en geboren worden?”

Jezus maakte nu de betekenis duidelijk, maar Nicodemus was niet ontvankelijk voor deze ondubbelzinnige uitspraken, evenmin als de theologische of religieuze leiders van vandaag.

„Voorwaar, voorwaar, zeg Ik u” antwoordde Jezus, „tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan. Wat uit het vlees geboren is, IS VLEES , en wat uit de Geest geboren is, IS GEEST’ (Johannes 3:5-6; nadruk van mij).

De Farizeeën kenden de waterdoop. Zij hadden zich er al jarenlang van bediend bij de bekering van heidense proselieten tot het Judaïsme. Zij wisten van de doop van Johannes de Doper—een „doop der bekering tot vergeving van zonden” (Marcus 1:4). De bedoeling van Jezus had voor Nicodemus duidelijk moeten zijn: dat de waterdoop een inleidende rite is in voorbereiding op het geboren gaan worden uit de Geest.

Jezus maakte het dubbel duidelijk toen Hij zei: „Wat uit het vlees geboren is, IS vlees.” Wat uit de mensen geboren is, IS een sterfelijke mens—samengesteld uit vlees en bloed, samengesteld uit stof van de grond. „Wat uit de Geest geboren is, IS geest”—is niet meer menselijk, maar samengesteld uit geest, onsterfelijk! Niet meer samengesteld uit stof of vlees.

Jezus legde het zelfs nog verder uit.

„Verwonder u niet, dat Ik u gezegd heb: Gijlieden moet wederom geboren worden.” Vervolgens vergeleek Hij iemand die wedergeboren is met onziciitbare wind onzichtbaar voor menselijke ogen. „De wind blaast, waarheen hij wil, en gij hoort zijn geluid, maar gij weet niet, vanwaar hij komt of waar hij heengaat; zó is een ieder, die uit de Geest geboren is” (Johannes 3:7-8).

Maar Nicodemus begreep deze duidelijke uitspraken niet, evenmin als de godsdienstleiders van vandaag!

Ons gratis boekje Wat bedoelt u precies met Wedergeboren? zou iedere lezer van dit boek moeten lezen.

Voor deze vertegenwoordiger van de Farizeeën verwees Jezus naar het „behoud” of de „geestelijke” fase van het koninkrijk van God. Dit koninkrijk zal niet zijn samengesteld uit sterfelijke mensen! Het is niet samengesteld uit sterfelijke mensen van vlees en bloed die „Christus hebben aangenomen” en zich bij een kerk van eigen keuze hebben aangesloten. Toch zijn miljoenen kerkleden hieromtrent misleid.

Deze miljoenen kerkleden weten niet wat de Kerk IS, noch waarom zij bestaat, het doel en de reden van haar bestaan!

Vergelijk Jezus’ verklaring aan Nicodemus met het ‘opstandingshoofdstuk’ van de Bijbel, 1 Corinthe 15: Aldus staat er ook geschreven: de eerste mens, Adam, werd een levende [sterfelijke] ziel: de laatste Adam een levendmakende geest. Doch het geestelijke komt niet eerst, maar het natuurlijke, en daarna het geestelijke. De eerste mens is uit de aarde, stoffelijk, de tweede mens is uit de hemel. Gelijk de stoffelijke is, zijn ook de stoffelijken, en zoals de hemelse is, zijn ook de hemelsen. En gelijk wij het beeld van de stoffelijke gedragen hebben, zo zullen wij het beeld van de hemelse dragen. Dit spreek ik evenwel uit, broeders: vlees en bloed kunnen het Koninkrijk Gods niet beërven …” (1 Corinthiërs 15:45-50).

Ik herhaal steeds opnieuw: God vermenigvuldigt Zichzelf!

De gangbare leer in de hedendaagse kerken is dat de kerk het koninkrijk van God is. Maar „vlees en bloed [sterfelijke mensen] kunnen het Koninkrijk Gods niet beërven” (1 Corinthiërs 15:50).

Nogmaals: waarom bestaat de Kerk?

Maar WAT IS nu de Kerk? En WAAROM bestaat de Kerk! Waarom zou de Kerk van God moeten bestaan?

In het leven van veel mensen—van waarschijnlijk de meeste mensen—speelt de Kerk geen enkele rol. Ook God zelf speelt geen rol in hun leven. God is niet bewust in hun wereld aanwezig. Alleen mensen, materiële dingen en belangen. Natuurlijk, heel diep in de onderbewuste uithoeken van veel geesten ligt misschien de latente veronderstelling dat God bestaat. Maar Hij lijkt geen werkelijkheid voor hen te zijn.

Dit betekent tevens dat de meeste mensen geen idee hebben van wat zij zijn, waarom zij zijn, of van enige bedoeling of betekenis van het feit dat ze leven.

De Kerk bestaat evenwel ook. Maar, nogmaals, waarom? Wat is de Kerk nu werkelijk? Welk doel heeft zij?

Wij hebben gezien dat er hier op aarde inderdaad een doel wordt verwezenlijkt. Winston Churchill wees daarop voor het Amerikaanse Congres. Er is een reden voor de aanwezigheid van de mensheid op de aarde. En voor de verwezenlijking van dit doel is er een meesterplan. Van dat plan is de Kerk een belangrijk onderdeel.

Verlies nooit de achtergrond uit het oog die leidde tot het oprichten van de Kerk. Houd in gedachten wie en wat God is: de scheppende Godfamilie, die bezig is Zich in de mens te vermenigvuldigen.

Onthoud voorts: Teneinde Gods regering op de aarde te herstellen heeft Christus behoefte aan een bekwame en georganiseerde staf van Goddelijke Wezens met en onder Hem, wezens die Satans valse wegen hebben verworpen en hun loyaliteit aan de regering en de rechtvaardige wegen van God hebben bewezen! Gods Kerk werd in Zijn verheven meesterplan opgenomen om deze toegewijde en georganiseerde staf van Goddelijke Wezens voor te bereiden. De Kerk werd dus Gods middel om Hem te helpen bij het tot stand brengen van het behoud van de mensheid.

Denk eraan dat God voor de verwezenlijking van Zijn doel een 7000-jarig meesterplan heeft opgesteld. Wij zeiden al dat Zijn doel is Zichzelf te vermenigvuldigen. In wezen betekent het vermenigvuldigen van Zichzelf het veranderen of bekeren van de wereld van de zonde tot Gods gerechtigheid. Het betekent in Gods potentiële kinderen geleidelijk het volmaakte heilige karakter van God in te druppelen. Uiteindelijk zullen zij geboren zonen in Gods gezin worden.

En precies zoals God niet alles in één keer heeft geschapen, maar in opeenvolgende stadia, zo brengt Hij de wereld behoud in opeenvolgende stadia. De Kerk is een noodzakelijk instrument in voorbereiding op, en met als doel, het brengen van behoud aan de mensheid. Laten wij daarom eens te meer benadrukken dat het doel van de Kerk niet is alleen maar behoud te schenken aan hen die in de Kerk zijn geroepen, maar om hen die zijn gepredestineerd en in de Kerk zijn geroepen te onderwijzen en op te leiden als instrumenten, die God zal gebruiken om de wereld behoud te brengen.

De Kerk als „lerarenopleiding”

Laten wij dit illustreren met een analogie. Veel staten in Amerika hebben een officiële lerarenopleiding. Een staat kon pas scholen beginnen en leiden toen er leraren of onderwijzers voor die scholen waren opgeleid. De Kerk zou men Gods lerarenopleiding kunnen noemen, waar regeerders en leraren worden opgeleid voor het Koninkrijk van God, wanneer God aan de wereld als geheel verlossing en eeuwig leven zal aanbieden.

De Kerk werd gepland als Gods instrument om gepredestineerde mensen uit deze wereld te roepen teneinde te worden opgeleid voor posities in de wereld van morgen, wanneer zij anderen zullen onderwijzen en opleiden. Daarom worden de leden van de Kerk in het Nieuwe Testament de eerstelingen van Gods behoud genoemd.

Voor dit alles waren bepaalde belangrijke stappen nodig—een tegelijk—bij de voortgang van Gods grootse meesterplan!

Nu herinneren wij de lezer eraan dat de Heilige Geest ten tijde van Adams zonde bij de grondlegging van de wereld werd afgesloten voor de mensheid. Hij werd afgesloten voor de mensheid als geheel totdat Christus, de tweede Adam, de regering van God zal herstellen en Satan zal verwijderen van de troon van de aarde. Dit feit wordt duidelijk gemaakt door Jezus’ verklaring in Johannes 6:44, die van toepassing is op dit tijdperk van de Kerk, dat niemand tot Hem kan komen, tenzij de Vader, die Hem heeft gezonden, hem trekt. Daarom staat er herhaaldelijk in het Nieuwe Testament dat de leden van de Kerk zijn geroepen of gekozen. Daarom wordt de Kerk een uitverkoren geslacht genoemd. Daarom wordt er in het Nieuwe Testament tweemaal over predestinatie gesproken: dat de geroepenen zijn gepredestineerd om te worden geroepen. Inderdaad, zij zijn opgeroepen. Zij zijn geen vrijwilligers. 

Wordt vervolgd …

Moa Ad Nl