Ontvang elke werkdag een gratis nieuwsbrief in uw inbox - de Trompet Brief.

Nl%20

John Salmon

Het Mysterie van de Kerk (elfde deel)

Mysterie der eeuwen (Hoofdstuk zes)

Vervolg van Het Mysterie van de Kerk (tiende deel)

G

edeeltelijke waarheid

Veel protestantse denominaties en sommige individuele „geestelijken” citeren bepaalde bij­belteksten, in het bijzonder die betreffende de Christelijke levenswijze, het geloof, liefde, etc. op de juiste wijze. Daarentegen negeren zij talloze fundamentele teksten die in dit boek worden aangehaald. Satan schijnt bereid om de misleide mensen delen van de waarheid te laten bezitten.

Zij komen echter in conflict met essentiële waarheden. Gewoonlijk hebben zij niet de juiste naam: De Kerk van God. Evenmin verkondigen zij het koninkrijk van God of weten zij wat het is, dat wil zeggen, zij kennen of verkondigen het ware evangelie van Christus niet. Zij hebben niet Gods bestuur met Jezus Christus aan het hoofd, en met apostelen, evangelisten, herders en andere oudsten. Zij weten niet wat behoud is. Zij kennen niet Gods doel of plan.

Deze dingen bewijzen van slechts één Kerk, een Kerk die veel vervolging en tegenstand heeft ondervonden, dat zij de oorspronkelijke, ware Kerk is. En zelfs deze Kerk had, tot na het jaar 1933, een groot aantal van deze essentiële waarheden verloren. Sinds dat jaar zijn er in de ware Kerk op zijn minst 18 fundamentele en essentiële waarheden hersteld.

Menselijk verstand op zich ontoereikend

Tot nu toe was ik nog niet in staat een heldere beknopte samenvatting te geven van wat de Kerk precies is en waarom zij bestaat.

En waarom niet?

Van nature en normaal gesproken denken de mensen alleen aan en over fysieke en materiële dingen. De mensen beseffen het niet, maar zij zijn afgesneden van God! Het verstand van de mens kan, tenzij en totdat het de Heilige Geest van God ontvangt, niet op geestelijk vlak denken. Het kan geen geestelijke dingen kennen, het kan de problemen van de mens, de moeilijkheden, het kwaad of het doel van het menselijk bestaan niet begrijpen.

De Kerk evenwel is Gods Kerk. En de dingen van God zijn een mysterie: onbegrijpelijk voor het natuurlijke, zinnelijke denken. De mensen kunnen dus wel een of ander menselijk idee hebben over wat en waarom de Kerk is, maar dat is niet Gods idee.

God communiceert met de mens in onze tijd door middel van Zijn gedrukte Woord, de Bijbel. De werkelijke centrale strekking van de Bijbel is evenwel geestelijk. En het gewone verstand zon­der Gods Geest kan niet geestelijk denken of geestelijke kennis begrijpen. Om het een nog groter mysterie te maken herhaal ik opnieuw, dat de Bijbel een soort legpuzzel is, samengesteld uit duizenden onderdelen, die, om begrip te verkrijgen, bij elkaar moeten worden gelegd, „wet op wet, eis op eis … hier wat, daar wat” (Jesaja 28:9-10, 13). En om deze geestelijke „legpuzzel” op de juiste manier bij elkaar te krijgen is de toevoeging van de Heilige Geest vereist. En zelfs dan is er nog tijd, ijver en geduld nodig. Ik kon de lezer dit „wat en waarom” van de Kerk niet meteen al in zijn geheel en beknopt doorgeven. Ik wil het mysterie volledig onthullen!

Welnu, wat is de kerk?

Waarom „eerstelingen”?

De Kerk is dat lichaam dat God speciaal uit Satans wereld geroepen heeft. Het is een lichaam waarvan de leden voor een zeer bijzonder doel worden geroepen: om te worden opgeleid tot machthebbers en leraars wanneer God begint met het bekeren van de wereld. Om in staat te worden gesteld met en onder Christus de wereld te regeren en te onderwijzen. Het is tevens noodzakelijk dat zij eerst worden omgevormd van menselijke tot werkelijk Goddelijke Wezens, leden van de heilige Godfamilie. Dit verklaart waarom zij bij herhaling de „eerstelingen” van Gods behoud worden genoemd (Efeziërs 1:11; Romeinen 11:16; Openbaring 14:4). De Pinksterdag heette aanvankelijk het Feest der Eerstelingen, symbool van de kerkleden die worden geroepen en opgeleid voor hun speciale opdracht voorafgaande aan de tijd dat God het behoud zal openstellen voor de wereld. Laten wij heel goed begrijpen dat de tijd, waarin God de boom des levens zal openstellen, voor Satans wereld nog niet is gekomen. In plaats van de boom des levens voor Satans wereld open te stellen, heeft God bepaalde mensen uitgekozen die waren gepredestineerd om speciaal te worden geroepen, opdat zij zouden worden opgeleid tot koningen en priesters, die in de hoedanigheid van echte Goddelijke Wezens onder Christus zullen dienen, wanneer God de boom des levens wel voor de hele wereld zal openstellen. Dat zal de tijd zijn dat God, zoals in Joël 2:28 staat, tenslotte Zijn Geest op iedereen die leeft zal uitstorten.

De nieuwtestamentische passage, die niet correct wordt weergegeven als „Nu is het de dag des heils” (2 Corinthiërs 6:2), is een citaat van Jesaja 49:8. In de Hebreeuwse en in de Griekse tekst staat echter niet het woord de. Het werd ingevoegd door vertalers die waren misleid tot het geloof dat het nu voor iedereen de enige dag des heils is.

De waarheid dat de Kerk niet uitsluitend en alleen voor behoud wordt geroepen niet louter om „het te maken in het koninkrijk,” zoals zovelen het uitdrukken wordt duidelijk bevestigd in de gelijkenis van de ponden en die van de talenten.

Gelijkenis van de ponden

In de gelijkenis van de ponden (Lukas 19: 11-27) wordt Jezus uitgebeeld als de rijke jonge machthebber die naar Gods troon in de hemel gaat om het koninkrijk van God te ontvangen. Aan iedereen in de Kerk gaf Hij een pond, voorstellend een bepaald deel van Gods Heilige Geest. Dit illustreert dat wij gedurende het Christelijke leven moeten groeien in de Geest, in genade en kennis. Wanneer Christus naar de aarde terugkeert, en reeds het koninkrijk heeft ontvangen en gekroond is, zal Hij de leden van de Kerk bij Zich roepen om rekenschap af te leggen. Degene die het door hem ontvangen deel van de Heilige Geest met tien heeft vermenigvuldigd (die in genade en kennis is gegroeid en zich heeft ontwikkeld), zal worden beloond met het bestuur over tien steden. Hij die zich in geestelijke groei en ontwikkeling slechts half zo veel kwalificeerde, zal als beloning over vijf steden regeren. Vergeet niet dat wij zullen worden beloond in overeenstemming met onze werken of geestelijke groei, maar behoud is een gift. Maar wat gebeurt er met degene die dacht dat hij het „in het koninkrijk had gemaakt” zonder geestelijke groei en ontwikkeling? Van hem wordt het eerste deel van de Heilige Geest afgenomen—hij zal het behoud dat hij ten onrechte meende te hebben verliezen. Hij zal het niet maken in het koninkrijk! Hij was niet louter voor behoud geroepen, maar om zich te kwalificeren, teneinde onder Christus in het koninkrijk te regeren en te onderwijzen, wanneer God voor iedereen op aarde behoud zal openstellen. Het is goed op te merken dat behoud niet zal worden opengesteld voor de mensen in Satans wereld. Het zal dan Gods wereld zijn, de wereld van morgen.

De gelijkenis van de talenten (Mattheüs 25) benadrukt dezelfde waarheid.

Gelijkenis van de zaaier

Ook de gelijkenis van de zaaier en het zaad in Mattheüs 13:1-9 doet dat. Maar Jezus’ discipelen begrepen die gelijkenis niet. Zij vroegen Jezus (vs. 10) waarom Hij tot de massa in gelijkenissen sprak. Jezus antwoordde Zijn discipelen, die voor een bijzonder doel uit de wereld waren geroepen: „U is het gegeven de geheimenissen van het koninkrijk der hemelen te kennen, maar hun is dat niet gegeven.” Dit is opnieuw een voorbeeld dat God op dit moment niet de wereld tot begrip en behoud roept. Jezus sprak tot de niet geroepen wereld in gelijkenissen om de betekenis te verbergen (vs. 13). Hij verklaarde de gelijkenissen wel aan Zijn geroepen discipelen (vs. 18-23). Sommigen die in dit tijdperk van de Kerk worden geroepen horen het Woord van God als het wordt gepredikt, maar zij begrijpen het niet, en wat in hun hart werd gezaaid wordt door Satan weggenomen. Sommigen ontvangen de waarheid als zij wordt gepredikt met vreugde, maar missen diepte van geest en karakter. Wanneer er vervolging komt, raken zij geërgerd en keren zich af. Anderen horen en reageren aanvankelijk, maar zijn zo met hun levensonderhoud en met de genoegens van de wereld begaan dat zij geen vrucht voortbrengen zoals degene die het ene pond ontving, maar niet groeide in goddelijk karakter en in geestelijke kennis. Maar van de anderen die uit de wereld en in Gods Kerk werden geroepen, brachten sommigen honderd-, sommigen zestig-, en sommigen dertigvoudig geestelijke vrucht voort. Zij worden behouden door Gods vrije genade, maar in het volgende leven in Gods koninkrijk zullen zij worden beloond of posities met verantwoordelijkheid en macht krijgen in overeenstemming met hun werken.

Dat wil zeggen, in overeenstemming met de door hen voortgebrachte vrucht. En voortgebrachte vrucht betekent meer dan regelmatige bijbelstudie, gebed, kerkbezoek of vrijwillige taken in de kerk. Het betekent „de vrucht van de Geest” zoals uiteengezet in Galaten 5:22-23: het tonen van meer liefde of onbaatzuchtige zorgzaamheid jegens anderen, het groeien in vreugde, wat overstelpend geluk is, groeien in vrede met uw eigen familie, met buren, met alle anderen. Groeien in geduld, vriendelijker zijn jegens anderen, goedheid en trouw, evenals nederigheid en zelfbeheersing.

De Kerk is dus dat lichaam dat uit Satans wereld wordt geroepen om te worden voorbereid op het herstellen, met en onder Christus, van de regering van God. Dat zal een tijd zijn waarin Satan zal zijn verwijderd. Het zal een tijd zijn waarin alle mensen die dan leven tot bekering en behoud met eeuwig leven door de Heilige Geest van God worden geroepen! De Kerkleden, die dan onsterfelijk zullen zijn, zullen met Christus regeren en zullen het huidige bewind van Satan vervangen!

De Kerk is dus het lichaam van uitgeroepenen die bij de opstanding de eerstelingen van Gods oogst zullen vormen. Deze oogst is het binnenhalen van fysieke mensen van vlees en bloed, van uit stof samengestelde mensen, die worden omgevormd tot heilige, onsterfelijke Goddelijke Wezens—zij in wie God Zichzelf daadwerkelijk heeft vermenigvuldigd! 

Wordt vervolgd …

Moa Ad Nl