Ontvang elke werkdag een gratis nieuwsbrief in uw inbox - de Trompet Brief.

Carolyn v up6nwisgszo unsplash

Carolyn V Follow Message/Unsplash

De opzienbarende onthulling van wat Christus' evangelie was (Eerste deel)

Het ongelooflijke potentieel van de mens - Hoofdstuk 2

Vervolgd van Christus' evangelie onderdrukt en vanaf de eerste eeuw tot nu toe niet verkondigd! (Tweede deel)

We hebben gezien dat de allerbelangrijksteVervolgd van Christus' evangelie onderdrukt en vanaf de eerste eeuw tot nu toe niet verkondigd! (Eerste deel) essen­tie van alle kennis die ons door de Schepper van alle rassen is geopenbaard, werd onderdrukt en dat de mensen met een ander, bedrieglijk “evangelie” zijn misleid. De wereld heeft sinds­dien wel veel vernomen van de boodschapper, maar niets van de boodschap die Hij bracht. De tijd is gekomen dat die overweldi­gende boodschap aan de wereld wordt geopenbaard.

Wat is dan het ware evangelie?

Het ware evangelie is het goede nieuws dat God ons door Jezus Christus uit de hemel heeft geopenbaard. In haar diepste beteke­nis verstaan, onthult die boodschap dat voor de mens een toekomst is weggelegd, zo grandioos dat het aanvankelijk volkomen onge­looflijk lijkt! Het is ongelooflijk heerlijk nieuws door de Schepper geopenbaard.

Het evangelie openbaart de heerlijkste waarheid die de men­selijke geest ooit zal kunnen bevatten.

Het openbaart wat ik zou willen noemen de ontbrekende dimensie in kennis, kennis die wij eenvoudig niet kunnen missen.

Die allerbelangrijkste boodschap onthult waarom wij mensen hier op aarde werden geplaatst. Dat is essentiële kennis die de wetenschap niet heeft kunnen ontdekken, die de religies niet heb­ben onthuld en die het onderwijs niet kan brengen.

Waarom niet? Zijn wij voor een bepaald doel hier op aarde? Wat is dat doel dan?

Heeft het menselijk leven, wel beschouwd, een bestemming en betekenis? Een bestemming en betekenis die de mens onthou­den is? Dat is de essentiële kennis die buiten het terrein van de hedendaagse wetenschap, religie en educatie ligt!

De ontbrekende dimensie in kennis

Als er een bestemming is, wat is die dan? Waartoe bent u gebo­ren?

Waarheen zijn wij op weg? Wat is de uiteindelijke transcen­dente bestemming van de mens? Wat is de weg erheen? Hoe bereiken wij onze bestemming?

Wat is de weg naar vrede—vrede tussen individuen, groepen en naties?

Waartoe dient al het kwaad in deze wereld? Waarom kunnen wij onze menselijke problemen niet oplossen? Er bestaat een weg, en die weg is door het ware evangelie geopenbaard! Het is een fundamentele wet die onverbiddelijk werkt.

Wat is de menselijke natuur? Heeft God die zo geschapen en de mens ingeplant om hem het leven moeilijk te maken? Is deze natuur erfelijk? Hoe functioneert zij? Dit kunt u noch van de moderne wetenschap, noch van theologen, noch van pedagogen te weten komen.

Wat is het menselijk verstand en in welk opzicht verschilt het van dierlijke hersenen? Als de mens het intellect bezit computers te construeren, astronauten naar de maan te sturen en weer te laten terugkeren, waarom kan hij dan zijn eigen problemen hier op aarde niet oplossen en in vrede met zijn medemensen leven?

Wat is de mens? Wat zijn wij eigenlijk precies? Voor de wetenschap is dit een gesloten boek; de religies hebben nooit het juiste antwoord kunnen geven, maar het echte evangelie, in zijn diepste betekenis doorgrond, onthult ons het antwoord, de waar­heid.

Wat zijn de juiste waarden? Wat is belangrijk en wat is onbelangrijk of van generlei waarde? De mensheid verspilt haar arbeidskracht en haar intelligentie aan waardeloze projecten die nutteloos blijken zodra zij zijn verwezenlijkt.

Het ware evangelie verklaart de oorsprong van de duivel. Heeft God een duivel geschapen om de mensheid te misleiden en te teisteren? Het evangelie verklaart hoe Satan de geweldige, maar onzichtbare en verborgen macht is geworden die de wereld leidt en in feite regeert. Het verklaart waarom Satan met al zijn listen en lagen aan het werk ging om door middel van mensen die hij in zijn macht had, dit essentiële evangelie dat God door Jezus Christus aan de mensheid heeft geopenbaard, te onderdrukken.

Bedenk dit wel: Het ware evangelie zou, als de mensheid het ter harte had genomen, de wereld alle narigheid, problemen, ellende en kwaad hebben bespaard.

Het is mij onmogelijk in enkele woorden en met voldoende duidelijkheid en nadruk de lezer te doordringen van de verheven en overweldigende betekenis en het grote belang van die ware evangelie­boodschap.

Ook in onze tijd wordt deze boodschap, zo zij al wordt gehoord, zelden werkelijk in heel haar overweldigend diepe bete­kenis begrepen, aangezien Satan zo’n rookgordijn van valse en pseudo-religies, valse dogma’s en leerstellingen heeft gelegd, dat de luisteraar of lezer in verwarring en ongeloof, of volkomen onver­schillig tegenover de allerbelangrijkste dingen in het leven staat.

Maar toch ligt het in het plan van de almachtige God dat, kort voor het einde van dit tijdperk, “dit evangelie van het Konink­rijk in de gehele wereld gepredikt zal worden tot een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde komen” (Mattheüs 24:14). Dit is de boodschap die de eeuwige God in deze tijd door Zijn apostel voor de eindtijd aan staatshoofden in de hoofdsteden der gehele wereld laat verkondigen.

Wanneer wij het ware evangelie doorgronden, met alles wat het inhoudt en omvat—de achtergrond ervan, de ware feiten omtrent de eerste aardbewoners, waartoe de mensen zijn geschapen en op aarde geplaatst, de oorzaak van al het kwaad en lijden op aarde, de aard van het menselijk verstand, de noodzaak voor geeste­lijk behoud en wat dit omvat, de aanstaande wereld van vrede en wat daarna komt, en de ongelooflijke toekomstmogelijkheden van de mens—dan schenkt het ons de meest omvattende wetenschap die het menselijk verstand kan bevatten. In vergelijking daarmee schrompelt al het andere weten tot iets volkomen onbeduidends ineen. Dit gaat alles wat ooit is geschreven, verre te boven.

Wat was het evangelie van Christus?

God de Vader had beloofd vanuit de hemel een boodschapper naar de aarde te sturen met een boodschap voor de gehele mensheid. Deze boodschap vindt u opgetekend in Maleachi 3:1: “Zie, Ik zend Mijn bode, die voor Mijn aangezicht de weg bereiden zal [die boodschapper was, zie Marcus 1:2, Johannes de Doper]; plotseling zal tot Zijn tempel komen de Heer, die gij zoekt, namelijk de Engel des verbonds, die gij begeert.” Met de “Heer” wordt hier natuurlijk Jezus Christus bedoeld.

Dat is de profetie. We vinden dit ook opgetekend in het eerste hoofdstuk van Marcus: “Het begin van het Evangelie van Jezus Christus, de Zoon van God” (Statenvertaling). Dan volgt het ver­haal van Johannes de Doper die de weg voor Hem bereidde. Vers 12 en 13 beschrijven de verzoeking van Jezus door Satan, waarbij Satan probeerde Christus geestelijk te vernietigen voordat Hij nog maar één woord had kunnen verkondigen van de boodschap die Hij van God de Vader had meegekregen. Over deze grote verzoeking en beproeving later meer. Vervolgens vers 14 en 15 in de Statenvertaling:

“En nadat Johannes overgeleverd was, kwam Jezus in Gal­ilea, predikende het evangelie …” Welk evangelie? “… het evangelie van het Koninkrijk Gods ”. Dat is het evangelie dat Christus verkondigde. De boodschap die Hij bracht was de boodschap over het Koninkrijk Gods.

Dit is de boodschap waarvan God wilde dat zij tot een getui­genis aan alle naties zou worden verkondigd. Maar sinds de eerste eeuw heeft de wereld niets meer vernomen van het Koninkrijk Gods, omdat die boodschap nadien niet meer aan de wereld is verkondigd.

Indien deze boodschap wordt verklaard en in haar volle betekenis doorgrond, blijkt zij een geopenbaarde kennis te bevatten van een allesomvattende strekking. Zij openbaart—ik herhaal het nog eens—wat de wetenschap helemaal niet heeft kunnen ontdekken, wat de religies nooit hebben geopenbaard en wat men in ons onderwijssysteem nooit heeft geweten of onderwezen.

Wordt vervolgd...

Ihp Nl