Ontvang elke werkdag een gratis nieuwsbrief in uw inbox - de Trompet Brief.

Churchill%20vandalized gettyimages 1218190400%20copy

Chris J Ratcliffe/Getty Images

De moderne interpretatie van de geschiedenis

Intellectuelen hebben God uit hun studies verwijderd. Wat is het resultaat?

Mensen vallen de geschiedenis aan. Dit geldt vooral voor de Amerikaanse en Britse geschiedenis. Ze vullen de media met beschuldigingen dat onze grootste leiders bloeddorstig, corrupt en vooral racistisch waren. De symbolen van die geschiedenis worden door demonstranten met verf beklad, neergehaald, onthoofd en vernield. Onder die symbolen bevinden zich monumenten ter ere van Christoffel Columbus, een pelgrimsvoortrekker, pioniers, George Rogers Clark, Abraham Lincoln, generaals van de Confederatie, politieagenten, verlamde Amerikaanse veteranen, slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog, soldaten uit de Tweede Wereldoorlog, Winston Churchill en vele anderen.

Onze geschiedenis vormt ons heden en onze toekomst. Hoe zijn we tot zo'n ellendig, haatvol, schromelijk onnauwkeurig perspectief op onze eigen geschiedenis aanbeland? En wat betekent dit voor onze toekomst?

Het antwoord wordt gevonden in de fundamentele methode van historici. Ondanks hun vele onenigheden zijn ze het erover eens dat de menselijke geschiedenis niet door God is vormgegeven.

Om een ​​voorbeeld te geven: de historicus Homer Carey Hockett waarschuwde zijn studenten om historische teksten te vermijden waarin God en de Bijbel worden genoemd. Hij schreef: “Bovendien zijn er sommige soorten verklaringen die worden verworpen, zelfs zonder dat ze de gebruikelijke toetsing hebben ondergaan. De historicus moet zich ver houden van ... gebeurtenissen die niet in overeenstemming zijn met de natuurwetten zoals vastgesteld door wetenschappelijke methoden.”

Ze sluiten dus elke mogelijkheid van het goddelijke uit. De woorden van de Bijbel hebben betrekking op het geestelijke, en historici beschouwen dat als onwetendheid. Ze sluiten wonderen uit; ze negeren Gods profetieën; ze schuiven de openbaring van Zijn waarheid opzij.

Historici hebben God en de Bijbel uit de geschiedenis geschrapt. Maar waar halen ze dat recht vandaan?

Een gigantisch vraagteken

In 1962, in de Wereldwijde Kerk van God [Worldwide Church of God], in de dagen van oprichter Herbert W. Armstrong, schreef Dr. Herman Hoeh een boek waarin hij deze vraag stelde. Het is een diepgaande vraag - echt een van de meest diepgaande die we ons kunnen stellen, vooral aan historici van vandaag!

De heer Armstrong was directeur van Ambassador College in Pasadena, Californië. In een artikel dat hij over onderwijs schreef, citeerde hij veelvuldig uit het eerste hoofdstuk van het boek van Dr. Hoeh, getiteld “The Modern Interpretation of History”. Ik wil met u delen wat hij schreef, en ik denk dat u net als ik geschokt en verlicht zult zijn door dit onderwerp.

Dat hoofdstuk begint met deze cruciale vraag: "Op grond van welk gezag hebben historici God en de Bijbel uit de geschiedenis weggelaten?" "Deze vraag komt misschien als een verrassing", schreef Dr. Hoeh. “Velen zijn zich er niet van bewust dat er tegenwoordig op scholen en hogescholen een radicaal nieuwe interpretatie van de geschiedenis wordt onderwezen. Het is een geschiedenis van de wereld waarin God en het bovennatuurlijke worden verworpen.”

“Het is onmogelijk zowel deze geschiedenis als de Bijbel te geloven! Beiden kunnen niet gelijk hebben,” vervolgde hij. Ja, de moderne interpretatie van de geschiedenis is openlijk in strijd met Gods Woord! Historici weten dit.

God uit de geschiedenis weglaten brengt chaos en verwarring met zich mee. Toch hebben de meeste mensen aangenomen dat seculiere historici gelijk hebben. Ze nemen aan dat historici definitieve antwoorden hebben op belangrijke vragen, zoals hoe de mens is ontstaan, waarom de mens bestaat en waar de mens heen gaat. Ze hebben geloof in de seculiere geschiedenis, maar ze hebben dat geloof niet bewezen.

Een beroemde historicus, Hendrik van Loon, bekende: “We leven onder de schaduw van een gigantisch vraagteken. Wat zijn we? Waar komen we vandaan? Waar gaan we heen?" Hij wist dat hij de cruciale vragen van het menselijk bestaan ​​niet kon beantwoorden! Toch antwoordde hij: "We weten nog steeds heel weinig, maar we hebben het punt bereikt waarop we (met een redelijke mate van nauwkeurigheid) veel dingen kunnen gissen."

Tegenwoordig worden veronderstellingen voorgesteld als gezaghebbende geschiedenis! Gaat u echt vertrouwen op veronderstellingen over de grootste vragen die ooit zijn gesteld?

De Trompet gist niet. We hebben sluitende antwoorden waarop u kunt bouwen.

Oordelaars van de geschiedenis

"Onachtzame lezers zouden geschokt zijn als ze vernamen hoe geschiedenisboeken worden opgesteld", schreef Dr. Hoeh. "Meestal wordt aangenomen dat geschiedenis uitsluitend een kwestie is van het verzamelen van feitelijk materiaal, het oordeelkundig evalueren en vastleggen voor het nageslacht." Vervolgens citeerde hij de historicus C. W. Ceram, die waarschuwde: "Niets is minder waar."

"Een historicus is geen schrijver, maar een beoordelaar van het bewijs dat hem wordt aangedragen", vervolgde Dr. Hoeh. 'Hij is zijn eigen uiteindelijke autoriteit. Hij wordt niet beoordeeld door de geschiedenis, maar beoordeelt deze zelf. Elk bewijs dat niet in overeenstemming is met de algemeen aanvaarde opvattingen van het tijdperk of de gemeenschap waarin hij leeft, verwerpt hij zonder vorm van proces!

Met andere woorden, de geschiedenis is alleen gebaseerd op dat deel van het bewijs dat overeenkomt met de heersende opvattingen van de samenleving waarin een historicus leeft. Dit kunnen schokkende beoordelingen zijn, maar ze zijn waar. Teksten uit de wereldgeschiedenis bewijzen het. Historici geven het toe!"

Mensen zijn bevooroordeeld. Historici zijn bevooroordeeld. De geschiedenis is bevooroordeeld! En de grootste vooringenomenheid in deze moderne geschiedenis is dat historici de Bijbelse geschiedenis algeheel uit hun verslagen hebben gescheurd! Dit is een ernstige omissie!

De wereld staat tegenwoordig voor veel ernstige problemen. We hebben een dodelijk virus, en erger nog, reacties van overheden die onze landen in een angstaanjagende schuldenlast en sociale ineenstorting drijven. We hebben zware politieke verdeeldheid, rassenconflicten, internationale conflicten, toenemende militaire en wapenuitgaven, snel voortschrijdende wapenontwikkeling. We staan ​​voor de mogelijkheid van menselijke vernietiging!

Het is een feit dat alleen God ons kan redden van onze problemen! Toch verwijderen we God uit onze geschiedenis en uit ons leven! Dit is gevaarlijker dan elk ander probleem dat ik heb beschreven!

God is vol van toorn omdat wij Hem afwijzen! Hij noemt de moderne afstammelingen van Israël - voornamelijk de Verenigde Staten en Groot-Brittannië - "het volk van mijn verbolgenheid [=toorn]" (Jesaja 10:6). (Bestel een gratis exemplaar van De Verenigde Staten en Groot-Brittannië in de profetieën.)

Lees de geschiedenisboeken en u ziet hoe ze de Bijbel negeren, als ze hem al niet ronduit ontkennen en ondermijnen. Maar de Bijbel is het enige boek dat onze gigantische vragen kan beantwoorden en onze gigantische problemen kan oplossen!

Als u de Bijbel wilt bewijzen, kijk dan naar de Bijbelse profetie. Profetie bewijst het bestaan ​​van God en de waarheid van Zijn Woord (lees mijn artikel "Profetie is het bewijs van God" op detrompet.nl). U kunt dat bewijzen als u bereid bent de vooroordelen en vooringenomenheid die we allemaal hebben los te laten. Alleen God is volledig onbevooroordeeld en vrij van vooringenomenheid, en we moeten de dingen leren zien zoals Hij doet.

Een praktijkvoorbeeld

Dr. Hoeh vertelde over een belangrijke zaak van het Hooggerechtshof uit 1954, Brown v. Board of Education. Hij concentreerde zich op één aspect van hoe die zaak werd betoogd, dat onthult wat er mis is met onze geschiedschrijvers en onze geschiedenis. De ene kant bracht een bekende historicus binnen. Later legde hij zijn mede-historici uit wat hij deed: “Het probleem waarmee we werden geconfronteerd was niet de ontdekking van de waarheid door de historicus, de hele waarheid en niets dan de waarheid; het probleem was daarentegen het formuleren van een adequate laag vernis…. Het was niet dat we bezig waren met het formuleren van leugens; er was niets zo grof en naïef als dat. Maar we gebruikten feiten, benadrukten feiten, minimaliseerden feiten, negeerden stilletjes andere feiten en bovenal interpreteerden we feiten op een manier om ... ‘ons erdoorheen te slaan’ ...”

Historici van alle zijden van veel argumenten en problemen begaan dezelfde fundamentele fout! Dit is precies het probleem met zoveel moderne geschiedenis: historici stellen zichzelf aan als uitleggers en beoordelaars, en ze negeren of verwijderen alle feiten die ze ongemakkelijk achten. Ze verwerpen God als historische Rechter, benoemen zichzelf tot rechters en beoordelen de geschiedenis vanuit een volledig materialistische, "evolutionaire" visie.

De apostel Paulus schreef over dit soort zienswijzen, en het is zeker profetisch voor onze tijd:

“Want de toorn van God wordt geopenbaard vanuit de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen, die de waarheid in ongerechtigheid onderdrukken.”

(Romeinen 1:18). Veel oudere historici namen tenminste God nog op in hun geschriften, maar mensen hebben altijd op de een of andere manier Gods waarheid onderdrukt.

Historici onderdrukken nog steeds Gods waarheid! Ze laten de waarheid weg en elimineren God en de Bijbel terwijl ze de geschiedenis interpreteren. Dat is een ernstig probleem!

“Omdat wat van God gekend kan worden, hun bekend is. God Zelf heeft het hun immers geopenbaard” (vers 19). God liet het hun zien! God heeft Zichzelf geopenbaard door Zijn schepping. Zijn waarheid is toegankelijk voor iedereen met een open geest en nederigheid.

“Want de dingen van Hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit Zijn werken gekend en doorzien, namelijk én Zijn eeuwige kracht én Zijn Goddelijkheid, zodat zij niet te verontschuldigen zijn” (vers 20). Toch verwerpen de mensen hun Schepper! Er is geen verontschuldiging voor zo'n opzettelijke onwetendheid!

Historici zeggen dat Jezus Christus een mythe is, dat wonderen fantasie zijn, dat de Bijbel niets anders is dan legende en bijgeloof. Ze proberen u te intimideren om hen daarin te volgen. Maar God zegt dat ze geen verontschuldiging hebben voor hun onwetendheid! Hij houdt mensen verantwoordelijk voor wat ze zouden moeten weten.

God is echt! Hij heeft ons geschapen. En Hij openbaart Zichzelf en Zijn doeleinden in Zijn Woord. Mensen zijn geen dieren. We zijn geen product van evolutie, wat altijd een onbewezen theorie is en zal blijven! God schiep mensen met Zijn verstand en het potentieel om Zijn karakter op te bouwen (Genesis 1) – Hij verheft ons ver boven de rang der dieren.

In zijn boekje Bestaat God? (bestel uw gratis exemplaar), gaf de heer Armstrong het voorbeeld van een ingewikkeld, fijn vervaardigd horloge. Zou het niet absurd zijn om te denken dat het horloge gewoon uit het niets is verschenen, zonder maker? En vergeleken bij Gods schepping is dat horloge maar iets triviaals! Zelfs een kolibrie is oneindig veel complexer dan het horloge van de hoogste kwaliteit. De grote koning David zei dat alleen een dwaas kan geloven dat er geen God is (Psalm 14:1).

Geef God een stem

De historicus uit de hierboven besproken rechtszaak zei later: “Ik werd geconfronteerd met de dodelijke tegenstelling tussen mijn professionele integriteit als historicus en een hedendaagse kwestie van waarden, idealen, beleid of partijdigheid en politieke doelstellingen. Ik veronderstel dat als een man geen scrupules heeft, deze kwestie hem niet zal storen, maar ik moet eerlijk zeggen dat ik er vreselijk last van had ... "

Moderne historici worden onder druk gezet om te kiezen tussen hedendaagse waarden en waarheid! Deze historicus concludeerde: "Ik ben er nu van overtuigd dat deze interpretatie, die we met allesbehalve historische waarheid als ons doel hebben vastgelegd, niettemin een essentiële mate van historische waarheid bevat.” Verbluffend! Iedereen met het gezag om de waarheid tot de mensen te spreken, zal door God aansprakelijk worden gehouden. Iets spreken dat dicht bij de waarheid ligt, is niet goed genoeg!

Beschamend genoeg verwerpen historici God en stellen zichzelf vervolgens op als beoordelaars van de geschiedenis. Lezers van de geschiedenis worden dan geacht om deze menselijke oordelen als waarheid te aanvaarden.

Wanneer zullen historici God een stem geven?

De "historische methode" van studie berust, zoals Dr. Hoeh schreef, "op slechts één fundamentele - en onbewijsbare - hypothese: dat God ,zowel vroeger als nu, nooit in de geschiedenis ingrijpt of haar een bepaalde richting uit stuurt.” Maar de waarheid is dat God altijd in de wereld tussenbeide is gekomen om Zijn meesterplan uit te werken!

Historici die de Schepper van mensen afwijzen, zullen de ware geschiedenis nooit op die manier begrijpen. En mensen zullen onze problemen nooit oplossen door God buiten beeld te laten.

Maak die fout niet. U kunt vandaag God en Zijn actieve aanwezigheid in de wereld bewijzen. Hij is er door de hele geschiedenis heen geweest en Hij heeft zoveel belangrijke geschiedenis in Zijn Woord opgetekend. Dank God daarvoor! Dank Hem dat Hij Zichzelf aan ons heeft bewezen. En het feit dat we Hem kunnen betrekken bij onze studie van de geschiedenis is geweldig nieuws!

Tb Ad Nl