Ontvang elke werkdag een gratis nieuwsbrief in uw inbox - de Trompet Brief.

Iran%20disinfecting 1206923853 afp%20getty

AFP/GETTY IMAGES

Profetie is het bewijs van God

Wereldgebeurtenissen waren de afgelopen maanden ontstellend en verontrustend. Het Wuhan-coronavirus heeft de samenleving en de wereld hervormd. Maar er is een manier waarop u gebeurtenissen kunt begrijpen, die u diepe gemoedsrust zal geven. Gebeurtenissen voltrekken zich niet lukraak of willekeurig. Ze zijn misschien zorgwekkend en ontnuchterend, maar God heerst over hen en zorgt ervoor dat ze Zijn doeleinden vervullen.

U kunt dit voor uzelf bewijzen en het zal de manier veranderen waarop u naar wereldgebeurtenissen kijkt – en hoe u uw leven leidt!

Wist u dat een derde van de Bijbel profetie is – en dat 90 procent van die profetie voor onze huidige tijd is?

De Bijbel staat vol met profetieën – waarin gebeurtenissen worden beschreven voordat ze hebben plaatsgevonden. De meeste van deze profetieën zijn meer dan 2500 jaar geleden gedaan, maar ze hebben betrekking op landen van vandaag: Groot-Brittannië, Amerika, Europese, Aziatische en Midden-Oosterse landen – landen over de hele wereld. Ze voorzeggen wat er in deze landen zal gebeuren. Veel van deze profetieën zijn al uitgekomen en nog veel meer worden momenteel vervuld. Geen van deze profetieën heeft gefaald! Deze profetieën – millennia geleden opgetekend – blijken herhaaldelijk uitstekende beschrijvingen en projecties te zijn van gebeurtenissen die nu plaatsvinden!

Dit is een waarheid die u kunt bewijzen en die u eerlijk onder ogen moet zien. Zou een mens ooit een profetie kunnen doen die zo perfect uit zou komen? Deze profetieën zijn door God geïnspireerd. U kunt deze teksten bestuderen, de geschiedenis en actuele gebeurtenissen bestuderen, en dit bewijzen.

Er zijn andere bewijzen die het bestaan ​​van God aantonen en dat de Bijbel Gods Woord is, maar sceptici zullen ze afwijzen. Jezus verrichtte wonderen en zelfs heidenen gaven toe dat ze waren gebeurd, maar cynici accepteren dat niet. Sommige mensen beschouwen verhoord gebed als bewijs dat God leeft en actief is – maar de twijfelaars krijgen geen antwoord op hun gebeden, dus dat overtuigt hen niet.

Maar vervulde profetieën kunnen niet worden weerlegd! Het is het beste bewijs van de Bijbel – en het openbaart God. Wist u dat de Bijbel de sceptici letterlijk uitdaagt – ze zelfs op een bepaalde manier belachelijk maakt? Hij daagt hen uit om de realiteit van vervulde profetie als bewijs van God te weerleggen!

Profeteer opnieuw

In Jesaja 41:21-22 staat: “Kom naderbij met uw aanklacht, zegt de Heere, kom maar naar voren met uw bewijzen, zegt de Koning van Jakob. Laten zij naar voren brengen en ons bekendmaken de dingen die zullen gebeuren. De dingen van vroeger – wat waren ze? Maak het bekend, en wij zullen het ter harte nemen en het einde ervan weten, of doe ons de komende dingen horen” (HSV). God zegt: Kom op met uw profetieën, als u denkt dat u de toekomst nauwkeurig kunt voorspellen! Natuurlijk is er niemand die deze uitdaging accepteert.

Maar God heeft herhaaldelijk op grote schaal verbazingwekkende profetieën uitgesproken en deze vervolgens tot vervulling gebracht.

God heeft deze profetieën zorgvuldig opgetekend en bewaard, en Hij heeft zorgvuldig de betekenis ervan in onze tijd onthuld. De basis van al deze profetische openbaring en begrip werd gegeven aan Herbert W. Armstrong, die bijna 60 jaar lang de relevantie van de bijbelprofetieën voor deze moderne tijd verklaarde.

Maar zelfs binnen de Kerk die de heer Armstrong oprichtte, wilden sommige predikers de boodschap van profetie achter zich laten. De heer Armstrong zei in een preek op 21 juli 1978: “De afgelopen twee jaar hebben onze dienaren geen profetie gepredikt. Ik wou dat ik onze dienaren kon laten spreken over deze profetieën. Deze profetieën moeten aan onze mensen uitgelegd en geprofeteerd worden.”

Na de dood van dhr. Armstrong in 1986 gaven bijna alle dienaren zijn leringen op en verkondigden een "profeteer niet"-boodschap. Ze stopten met het verkondigen van al die profetieën die God had geopenbaard.

Dus gaf God de opdracht aan een getrouw overblijfsel, de Filadelfia Kerk van God: "En hij zeide tot mij: Gij moet wederom profeteren voor vele volken, en natiën, en talen, en koningen." (Openbaring 10:11). Dit is een opdracht van God om weer te profeten! Dit is op zichzelf een grote profetie die vandaag in vervulling gaat.

Denk hierover na: het feit dat God Zijn volk moest opdragen om opnieuw te profeteren – en dus te profeteren zoals de heer Armstrong dat deed – zou een grote waarschuwing voor ons allemaal moeten zijn. Dit duidt heel sterk op een vreselijke rebellie en afval van onze profetische bediening! Gods eigen Kerk faalde, en toch moest God zorgen voor een andere manier om dit profetische begrip te verspreiden.

In Jesaja 56 bekritiseert God deze opstandige dienaren: “Hun wachters zijn allen blind, zij weten niet; zij allen zijn stomme honden, zij kunnen niet bassen [blaffen]; zij zijn slaperig, zij liggen neder, zij hebben het sluimeren lief” (vers 10). Wat een krachtig beeld. God schetst het beeld van een waakhond in het portiek, het huis van zijn meester is omringd door oprukkende, kwaadwillende beesten. Toch sluimert de hond, die het huishouden luidruchtig zou moeten waarschuwen voor het gevaar!

God zegt dat een wachter moet waarschuwen! Hij gaf ons profetie met een reden, en Hij gebiedt Zijn volk om de wereld te vertellen over de gevaren die op ons afkomen! Als we dat niet doen, zijn we even waardeloos als een sluimerende waakhond. God houdt Zijn dienaren die hun werk niet doen verantwoordelijk.

De apostel Johannes schreef in Openbaring 19:10: “En ik viel neder voor zijn voeten, om hem te aanbidden, en hij zeide tot mij: Zie, dat gij dat niet doet; ik ben uw mededienstknecht, en uwer broederen, die de getuigenis van Jezus hebben; aanbid God. Want de getuigenis van Jezus is de geest der profetie.”

Als de getuigenis van Jezus Christus de geest van profetie is, dan zouden wij, als Hij ons leidt en gidst, ook de geest van profetie moeten hebben.

Het teken van Zijn komst

Mattheüs 24 bevat de meest wonderbaarlijke profetie om de belofte van Christus’ Wederkomst en het bestaan van God te bewijzen. Dit was de laatste en belangrijkste profetie die Christus tijdens zijn aardse bediening uitsprak.

“En als Hij op den Olijfberg gezeten was, gingen de discipelen tot Hem alleen, zeggende: Zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn, en welk zal het teken zijn van Uw toekomst, en van de voleinding der wereld? En Jezus, antwoordende, zeide tot hen: Ziet toe, dat u niemand verleide. Want velen zullen komen onder Mijn Naam, zeggende: Ik ben de Christus; en zij zullen velen verleiden” (verzen 3-5). Dit is een profetie over wat u tegenwoordig in veel van de Christelijke wereld ziet: mensen komen in de naam van Christus en praten veel over Christus, maar ze geven u niet Zijn boodschap.

Zijn profetie gaat verder: "Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen zijn hongersnoden, en pestilentiën, en aardbevingen in verscheidene plaatsen” (vers 7). Pestilenties zouden zeker een ziekte als coronavirus omvatten. Christus profeteerde dat er vlak voor Zijn terugkeer plagen en virussen zouden zijn die naties zouden kwellen! Maar deze dingen, zei Christus, "zijn maar een beginsel der smarten" (vers 8) – met andere woorden, ze zullen nog veel erger worden.

En let nu op de volgende grote profetie, die u laat zien hoe betrouwbaar de profetie van Christus werkelijk is. “Want alsdan zal grote verdrukking wezen, hoedanige niet is geweest van het begin der wereld tot nu toe, en ook niet zijn zal. En zo die dagen niet verkort werden, geen vlees zou behouden worden; maar om der uitverkorenen wil zullen die dagen verkort worden” (verzen 21-22).

Drive Thru Testing 1207384785 Chandan Khanna Afp

Drive-through testen op het coronavirus in Florida. Handan Khanna / AFP / Getty Images

Christus profeteerde dat vlak voor Zijn terugkeer plagen en virussen naties zouden kwellen.

Begrijp de omvang van deze uitspraak! De Moffatt-vertaling luidt: "Als die dagen niet waren ingekort, zou geen ziel levend worden gered ..." In de Phillips-vertaling staat: "Ja, als die dagen niet waren ingekort, zou geen enkel mens overleven." The New Living Translation luidt: "In feite, tenzij die tijd van rampspoed wordt verkort, zal het hele menselijke ras worden vernietigd." Toen Christus deze profetie deed, maakten legers gebruik van zwaarden, speren en andere primitieve oorlogswapens. Toch profeteerde Hij over een tijd waarin wapens zo krachtig en dodelijk zouden zijn dat het voortbestaan ​​van de mensheid in gevaar zou komen!

Tegenwoordig bedreigen massavernietigingswapens letterlijk het uitsterven van de mensheid! Op geen enkel ander moment in de geschiedenis was dit mogelijk!

Wat een indrukwekkende voorspelling: Christus vertelde ons 2000 jaar geleden precies wat er vandaag zou gebeuren! Hoe kun u deze duizelingwekkende profetie negeren?

Veel profetieën stellen expliciet dat ze voor een veel latere tijd waren bedoeld. God vertelde de profeet Daniël bijvoorbeeld dat zijn profetieën in zijn tijd niet zouden worden begrepen (Daniël 12:8-9). Ze zijn voor de tijd waarin wij nu leven. Openbaring 5 beschrijft hoe de betekenis van die profetie verzegeld zou worden – maar nu is ze onthuld.

In Efeziërs 3:3-5 beschreef de apostel Paulus hoe openbaring die God hem openbaarde “in andere eeuwen den kinderen der mensen niet is bekend gemaakt, gelijk zij nu is geopenbaard …” Dit geldt nog meer naarmate de wereld haar laatste dagen voor de wederkomst van Christus beleeft. Profetieën van grote omvang zijn ons bekend gemaakt! En u kunt ze voor uzelf bewijzen.

De Kerk

God wil dat Zijn profetieën worden begrepen, dus openbaart Hij dat begrip door middel van Zijn trouwe dienstknechten. “Voorwaar, de Heere doet niets tenzij Hij Zijn geheimenis heeft geopenbaard aan Zijn dienaren, de profeten” (Amos 3:7, HSV). Als Hij eenmaal dat “geheimenis” heeft onthuld, dat de geest van profetie omvat, dan verwacht Hij dat die dienaren dat begrip delen, het bekendmaken en uitzenden! “Wie zou niet profeteren?”, zegt Hij (vers 8). Zij die op God zijn afgestemd, weten dat ze een belangrijke taak te vervullen hebben: ze moeten profeteren voor God!

Daarom is het zo'n zware zonde wanneer die mensen die verantwoordelijkheid niet nakomen – wanneer ze beginnen te zeggen: "Profeteer niet" (Amos 2:12).

Niet alleen speelt de Kerk een cruciale rol bij het prediken over profetie, ze is ook het onderwerp van een zeer belangrijke Bijbelse profetie.

Tijdens zijn aardse bediening profeteerde Jezus Christus: “…Ik zal Mijn gemeente [Kerk] bouwen, en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen” (Mattheüs 16:18). Christus Zelf stichtte de nieuwtestamentische Kerk en Hij beloofde dat de kerk nooit zou sterven – ze zou er altijd zijn! Dus die kerk moet vandaag de dag nog steeds bestaan.

Het boek Openbaring onthult het weidse overzicht van de eindtijdgebeurtenissen. En de eerste drie hoofdstukken richten zich op profetie over de Kerk van Christus. De apostel Johannes schreef: “En ik keerde mij om, om te zien de stem, die met mij gesproken had; en mij omgekeerd hebbende, zag ik zeven gouden kandelaren; … De verborgenheid der zeven sterren, die gij gezien hebt in Mijn rechter hand, en de zeven gouden kandelaren. De zeven sterren zijn de engelen der zeven Gemeenten; en de zeven kandelaren, die gij gezien hebt, zijn de zeven Gemeenten” (Openbaring 1:12, 20). Deze kandelaren vertegenwoordigen de zeven opeenvolgende tijdperken van de ware Kerk van God, beginnend in de eerste eeuw en doorlopend tot onze tijd. We bevinden ons vandaag in de laatste van die zeven tijdperken. Merk op - in Openbaring 1 wordt Christus afgebeeld als zijnde te midden van die zeven tijdperken (vers 13). Zijn ogen branden als vuur, Zijn gezicht schijnt als de zon in zijn volle kracht, en Zijn stem is als vele wateren (verzen 14-16). Wat een machtig Wezen!

Onder leiding van Jezus Christus is Gods Kerk een stralende kandelaar in deze donkere wereld. Er is maar één Kerk – één “kleine kudde”, zoals Christus haar noemde (Lucas 12:32) – waar u deze kandelaar zult zien schijnen. Dat is waar we ons op moeten concentreren. Daar zult u licht vinden om de wereld de weg te wijzen om haar problemen op te lossen, of het nu coronavirus is of een andere plaag. Mensen in deze wereld zouden licht kunnen hebben als ze het maar zouden herkennen en hun leven zouden veranderen.

Waarschuwende boodschap

Christus geeft zijn Kerk "de geest van profetie" en geeft deze kleine groep vervolgens een grote taak vlak voor Zijn Wederkomst: waarschuw de rest van de wereld voor de zware verdrukking die aan Zijn Terugkeer zal voorafgaan.

Als u een wachter voor God zou zijn, zou u dan uw informatie ontvangen van de nieuwsuitzendingen op televisie of in de kranten van deze wereld?

God instrueert Zijn wachter: “Gij nu, o mensenkind! Ik heb u tot een wachter gesteld over het huis Israëls; zo zult gij het woord uit Mijn mond horen, en hen van Mijnentwege waarschuwen” (Ezechiël 33:7). Gods wachter moet zijn boodschap ontvangen, niet van nieuwsbronnen in de wereld, maar van het Woord van God – van de Bijbel. God zal ons precies laten zien wat er gaat komen.

In Jeremia 23:16 veroordeelt God valse profeten. “Zo zegt de HEERE der heirscharen: Hoort niet naar de woorden der profeten, die u profeteren; zij maken u ijdel; zij spreken het gezicht huns harten, niet uit des Heeren mond.” Dat is alles wat u van elke bron in deze wereld krijgt: mensen die gewoon hun eigen zienswijzen bedenken. Ze kijken niet naar God voor Zijn boodschap en Zijn profetie over wat er zal gebeuren.

Hoort u het woord uit de mond van God? Hij wil echt dat u Zijn profetieën begrijpt en ze bewijst!

Helaas is de wereld van vandaag niet geïnteresseerd in het Woord van God en wat God te zeggen heeft. Ze leven in duisternis en verachten Gods boodschap. De apostel Petrus profeteerde over zo'n tijd. Hij schreef dat er in de laatste dagen – de tijd waarin we nu leven – spotters zouden zijn (2 Petrus 3:3-4). Velen zullen het bewijs van de belofte van Christus' Wederkomst in twijfel trekken.

Ezechiël 33 gaat verder door te laten zien dat uiteindelijk iedereen zal begrijpen dat Gods profetieën zeker waren: “Maar als het komt – en zie, het komt – dan zullen zij weten dat er een profeet in hun midden geweest is” (vers 33, HSV). De tragedie is dat de meeste mensen dit pas zullen erkennen nadat de ergste plagen ons zijn overkomen! Omdat mensen zo koppig en eigenzinnig zijn, is dat wat er nodig is – plagen en geweld die escaleren tot op het punt van het uitsterven van de mensheid – voordat mensen zullen erkennen dat God gelijk had!

God geeft deze urgente boodschap aan Zijn wachter: “Zeg tegen hen: Zo waar Ik leef, spreekt de Heere Heere, Ik vind geen vreugde in de dood van de goddeloze, maar daarin dat de goddeloze zich bekeert van zijn weg en leeft! Bekeer u, bekeer u van uw slechte wegen, want waarom zou u sterven, huis van Israël?” (vers 11, HSV). God pleit met ons dat we ons afkeren van onze slechte wegen! Hij roept ons allemaal op om ons te bekeren. Dat is echt het doel van Zijn profetieën. Maar tragisch genoeg wordt bekering in deze wereld niet begrepen.

Toen hij met een valse profeet te maken had, zei de profeet Jeremia: “De profeet, die geprofeteerd zal hebben van vrede, als het woord van dien profeet komt, dan zal die profeet bekend worden, dat hem de heere in der waarheid gezonden heeft” (Jeremia 28:9). Er zijn valse profeten. U weet dat iemand een echte profeet is als wat hij zegt ook effectief gebeurt! God stuurt profeten om te waarschuwen, om mensen de kans te geven te ontsnappen en zware straffen en plagen te vermijden. Let dus goed op, en u zult in staat zijn te herkennen dat God achter hem staat!

Profetie is het bewijs van God. Profetie laat zien dat God leeft en actief is – Hij laat vandaag gebeuren wat Hij duizenden jaren geleden heeft opgetekend. Bewijs die profetieën – en zie dat de almachtige God die ze heeft gegeven een relatie met u wil hebben!

Tb Ad Nl