Ontvang elke werkdag een gratis nieuwsbrief in uw inbox - de Trompet Brief.

Julian tong 6fx4uxrfety unsplash

Julian Tong/Unsplash

De menselijke natuur en hoe de hele wereld is misleid aangaande haar herkomst (Derde deel)

Het ongelooflijke potentieel van de mens - Hoofdstuk 11

Vervolgd van De menselijke natuur en hoe de hele wereld is misleid aangaande haar herkomst (Tweede deel)

Kortom, de zelfzucht, vijandschap, arglistigheid, verdorvenheid, opstandigheid, enz. die wij de “menselijke natuur” noemen is in feite Satans natuur. Het is Satans aard. En door deze uit te zenden en de lucht ermee te vervullen, bewerkt Satan nu de nietsvermoedende mensen in de gehele hedendaagse wereld. Op deze manier misleidt Satan tegenwoordig de hele wereld (Openbaring 12:9 en 20:3), maar omdat hij onzichtbaar is, merken de mensen het niet.

Deze overste van de macht der lucht, de god van deze wereld, is in werkelijkheid de oorsprong van wat wij nu de “menselijke natuur” noemen.

Hij is de eigenlijke oorzaak van al het kwaad in de wereld!

Maar niemand schijnt dit te begrijpen en daarom doet de wereld er ook niets aan—men schikt zich erin, wijt het aan de menselijke natuur en neemt aan dat God ons met een verdorven natuur heeft geschapen, terwijl het in werkelijkheid Satans natuur is.

Laat ik u een voorbeeld geven van hoe wij door Satans uitzending in de lucht worden gemanipuleerd, beïnvloed en gedreven. Toen God de Joden uit het oude Babylonië wilde laten terugkeren naar Jeruzalem om daar de tweede tempel te bouwen, bracht Hij daartoe Cyrus, de koning van Perzië, op dat idee. Het Perzische rijk had het rijksbestuur van Babylonië overgenomen. Hier volgt de beschrijving van hoe God Cyrus ertoe bracht datgene te doen wat God wilde dat hij deed:

“In het eerste jaar van Kores [Cyrus], de koning van Perzië, wekte de Here … de geest van Kores, de koning van Perzië, op om door zijn gehele koninkrijk … deze oproep te doen uitgaan” (Ezra 1:1) dat een aantal Joden naar Jeruzalem zou terugkeren.

God sprak niet door middel van woorden of rechtstreekse communicatie tot Cyrus, zoals Hij met Mozes en de profeten had gesproken. God bereikte Cyrus door de geest van Cyrus. God bewoog zijn geest, zodat hij dit wilde doen. Hij liet Cyrus weten dat hij door deze proclamatie de wil van God deed.

Gebruik makend van ditzelfde principe beïnvloedt Satan, de overste van de macht der lucht, de menselijke geest en brengt er een bepaalde gezindheid in, gevoelens en impulsen van zelfzucht, ijdelheid, begeerte en hebzucht, verzet tegen gezag, afgunst en jaloezie, wedijver en twist, wrok en verbittering, agressie, moord en oorlog. De mensen herkennen de bron van deze gezindheid, gevoelens, motieven en impulsen niet. Zoals ik al zei, kunnen ze de onzichtbare Satan niet zien en ook horen ze geen stemgeluid. Ze weten niet dat deze gezindheid van Satan komt (Openbaring 12:9). Zulke gevoelens, impulsen en verlangens komen zomaar over hen. Zo misleidt Satan de gehele wereld.

De mensen voelen zich neerslachtig en kennen er de oorzaak niet van. Zonder dat zij het zelf beseffen, wordt deze mentaliteit van zelfzucht al vanaf hun kinderjaren in hun argeloze geest uitgezonden en zo wordt het tenslotte hun normale instelling. Het wordt gewoonte. Natuurlijk heeft het niet in iedere mens dezelfde uitwerking—de een wordt slechter dan de ander. Maar een ieder heeft er de neiging toe. Het wordt voor de mens iets heel natuurlijks, een eigen natuur, en die noemen wij dan de “menselijke natuur”.

Dit alles is een buitengewoon goed beeld van hoe subtiel Satan eigenlijk is. De beste en briljantste geesten zijn hierdoor bedrogen. Op deze manier heeft Satan de gehele wereld geleid naar wat ik gemakshalve de levenswijze van “nemen” noem, de levenswijze die normaal en natuurlijk is geworden en die we de “menselijke natuur” noemen.

Slechts weinig mensen beseffen hoeveel bijbelgedeelten, voor­al in het Nieuwe Testament, ons waarschuwen voor Satan en zijn subtiliteit. Maar voordat ik u op nog meer van deze dingen wijs, laten we eerst doorgaan met het tweede hoofdstuk van Efeze.

In hoofdstuk 1 van deze brief aan de gemeente van Efeze dankt en prijst de apostel Paulus God die “ons” heeft gezegend (d.w.z de bekeerlingen te Efeze en Paulus zelf—alle Christenen) met allerlei geestelijke zegen in de hemelse gewesten. God had ons voor onze geboorte—voor de grondlegging der wereld—uitver­koren om geroepen te worden tot geestelijk behoud. God heeft ons rijkelijk Zijn genade geschonken. Hij laat zien dat wij die nu in deze nieuwtestamentische periode van de Kerk geroepen worden, de eerste geroepenen zijn tot die heerlijke genade (en Paulus legt er de nadruk op dat het nu niet de tijd is waarin God de gehele wereld wil verlossen, maar alleen degenen die voorbestemd zijn nu te worden geroepen). Paulus had van hun geloof gehoord en bad dat hun ogen verlicht mochten worden voor de ongelooflijke toe­komstmogelijkheden van de mens—voor de grootsheid van hun goddelijke erfenis.

U moet dit eerste hoofdstuk eens met grote aandacht lezen. Het is een van de mooiste, verheffendste en meest inspirerende stukken literatuur die ik ken.

Nu de hoofdpunten van hoofdstuk 2: Jullie Christenen van Efeze waren geestelijk dood, maar Christus heeft u bevrucht met het eeuwige leven. Nu bent u geestelijk tot leven verwekt. Vroeger heeft u geleefd volgens de norm van deze wereld (de weg van zelfzucht), overeenkomstig de overste van de macht der lucht. In 2 Corinthiërs 4:4 wordt Satan de god dezer eeuw genoemd die de geest verblindt van hen die niet in Christus en Zijn waarheid geloven. Het was niet zo dat zij deze geestelijke blindheid hadden over­geërfd, maar Satan had degenen die in die generatie leefden regelrecht met blindheid geslagen.

Hier in Efeziërs 2 wordt Satan echter aangeduid als de overste van de macht der lucht. Let op het woord macht—de macht der lucht. Daarna wordt hij de geest genoemd die toen—de tijd waarin zij leefden—werkte in mensen in de wereld die niet gehoorzaam waren, d.w.z. de wereld in het algemeen. De Groot Nieuws uitgave van het Nieuwe Testament geeft het als volgt weer: “U richtte u naar deze slechte wereld en liet u leiden door het hoofd van de onzichtbare boze machten” [die nog steeds werkt in degenen die niet ingaan op de waarheid van God].

Hieruit blijkt duidelijk dat Satan de onzichtbare is die, zon­der dat de mensen het beseffen, in feite hun geest beheerst en hen leidt op de weg van “nemen”.

De Groot Nieuwsbijbel vervolgt (vs. 3): “Zo verging het ons vroeger allemaal: ook wij volgden onze slechte neigingen en deden wat er maar aan slechte ideeën in ons hart en hoofd opkwam; net zo goed als de anderen …” Deze “natuur” is afkomstig van Satan. Wij hebben haar niet overgeërfd van onze ouders en ze is ook niet door God in ons geschapen. Wat een gewoonte en daarom vanzelfsprekend is geworden, wordt een natuur in ons.

Deze natuur is niet erfelijk, maar een verworven eigenschap. Uit het bovenstaande blijkt dat de schepper van deze “natuur” niet God is, maar Satan. Dan volgt er in de Groot Nieuwsbijbel “ … waren wij uit onszelf het voorwerp van Gods toorn.” Het zou absurd zijn, als Gods toorn over ons zou komen vanwege iets dat God zelf in ons had gelegd. Adam werd niet met deze “slechte natuur” geschapen, maar kreeg die door Satan. Lucifer (nu Satan) werd volmaakt geschapen. Hij werd slecht door verkeerd denken. De Efeziërs hadden die natuur in hun tijd van Satan gekregen. Maar nu had Christus door Zijn genade leven geschonken aan hen die vanwege deze verworven slechte natuur geestelijk dood waren.

Hoe staat het echter met de bekeerde Christen? Zijn geest is zoals die van elke andere mens, afgestemd op de golflengte van Satan. Dezelfde mentaliteit is in hem aanwezig precies alsof deze slechte natuur al vanaf zijn geboorte in hem woonde. Satan heeft die natuur al vanaf de kinderjaren ingegoten. De echte Christen heeft zich echter bekeerd van die weg. Hij heeft die verworpen er zich ervan afgekeerd. Hij heeft Gods weg aanvaard en zich daarop begeven—de weg van gehoorzaamheid aan Gods gezag!

Het gedeelte in Efeziërs 2 maakt dit duidelijk. Over het algemeen zijn de mensen in de wereld geestelijk dood. Zij zijn met de rest van de wereld meegegaan op de weg der zelfzucht. Zij hebben zich gericht naar deze slechte wereld. Zij gehoorzamen het hoofd van de onzichtbare boze machten [die nog steeds werkt in degenen die niet ingaan op de waarheid van God].

Wordt vervolgd...

Ihp Nl