Blijf op de hoogte met onze gratis nieuwsbrief

Bent u al “wedergeboren”?

ISTOCK.COM/NULLPLUS, ISTOCK.COM/G-STOCKSTUDIO

Bent u al “wedergeboren”?

Nee—maar de waarheid is veel inspirerender!

Veel christenen denken of nemen aan dat ze wedergeboren zijn. Dat zijn ze niet. Maar de waarheid is veel inspirerender! Deze waarheid wordt door de hele Bijbel heen onthuld, maar zij is nergens meer inspirerend dan in de brieven van Petrus.

Toen de apostel Petrus deze brieven schreef werden Gods mensen vervolgd en raakten over de hele wereld verspreid. Ze verspreidden nog steeds het evangelie, maar sommigen van hen begonnen hoop te verliezen. Jeruzalem stond voor een holocaust en Petrus zelf stond op het punt gemarteld te worden.

Toch voelde Petrus zich in deze duistere periode niet depressief. De brieven die hij in die periode schreef zijn de meest hoopvolle brieven in de Bijbel. Waarom was hij zo vervuld van hoop?

De levende hoop van Petrus

Petrus adresseerde zijn eerste brief aan de “uitverkorenen” die “naar de voorkennis van God de Vader” waren verkozen (1 Petrus 1:2, SV). Let op zijn focus op God de Vader. Dit is anders dan wat u in de meeste “christelijke” kerken hoort, die de focus leggen op “Jezus.”

Hier is een fundamenteel vers: “Geloofd zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, Die naar Zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren, tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden” (vers 3). Nog maar twee zinnen in de brief en Petrus richt zich op een levende hoop.

En waar komt die levende hoop vandaan? Het feit dat God de Vader ons “heeft wedergeboren.” De meeste christenen begrijpen dit niet: Zij geloven dat ze al “wedergeboren” zijn. Zij denken dat deze “geboorte” metaforisch is, of in onze gedachten. Zoals u zult zien, dit is niet wat de Bijbel onderwijst. Petrus begreep wat Gods Woord openbaart. Zijn hoop was niet dat hij al “wedergeboren” was omdat hij Jezus had geaccepteerd. Het was niet dat hij naar de hemel zou gaan na zijn dood om als een engel te worden. Zijn levende hoop was dat de vader ons heeft verwekt.

De hoop zit in de verwekking. Deze allesoverstijgende hoop is de enige echte hoop die er is!

Wat betekent wedergeboren? Herbert W. Armstrong gebruikte vaak het voorbeeld van menselijke reproductie. Elk mens is letterlijk verwekt door zijn fysieke vader, groeide in de baarmoeder van zijn moeder, en werd geboren in een familie. Het is precies hetzelfde met geestelijk behoud. Echte Christenen worden letterlijk verwekt door God de Vader wanneer Hij hen Zijn Heilige Geest geeft. We worden letterlijke kinderen van God, en we zullen letterlijk geboren worden in Gods Familie!

Christenen beseffen niet wat een ontzagwekkende gebeurtenis het is om echt “opnieuw geboren” te worden! Het betekent dat we Zijn kinderen worden – letterlijke goddelijke wezens in de letterlijke God Familie! Het begint met geestelijk verwekt worden in dit leven – en het eindigt met het geestelijk geboren worden als een kind in de glorieuze Familie van God.

Als u God echt gelooft, u bekeert, Hem gehoorzaamt en gedoopt wordt in Zijn ware Kerk, dan geeft God u een portie van Zijn Heilige Geest, wat Zijn kracht is, Zijn leven. Geestelijk wordt u als een bevruchte eicel: Er was daar eerst geen geestelijk leven, maar dan is het er wel! Dit alles omdat God u verwekt heeft.

Als u geestelijk blijft groeien, dan wordt u zeker geboren in de geestelijk Familie van God. De Vader zal er zeker voor zorgen dat dit gebeurt!

De leer van Jezus over “wedergeboren” worden

Dit is hoe Jezus Christus Zelf omschreef wat wedergeboren inhoudt: “Als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het Koninkrijk van God niet zien” (Johannes 3:3, HSV). Veel Christenen denken dat opnieuw geboren worden figuurlijk bedoeld is – en veel denken dat het Koninkrijk van God figuurlijk is. Dit is niet waar! Het is allebei echt!

“Wat uit het vlees geboren is, is vlees; en wat uit de Geest geboren is, IS GEEST” (vers 6, HSV). Gelooft u in deze duidelijke woorden van Christus? Als je voor het eerst geboren wordt, dan ben je vlees. Maar wanneer een persoon opnieuw geboren wordt, uit geest, dan is die persoon een geestelijk wezen! Hij zal in feite bestaan uit geest. Iemand die zegt dat hij “wedergeboren” is en nog steeds uit vlees en bloed bestaat spreekt Christus tegen!

Het is in feite onmogelijk om het Koninkrijk van God binnen te gaan als u niet letterlijk geestelijk geboren bent in de Familie van God! U zult het Koninkrijk van God nooit zien of ervaren als u niet opnieuw geboren wordt. En u zult nooit opnieuw geboren worden tenzij u eerst geestelijk verwekt wordt door de Vader.

Toen Christus met Nicodemus sprak, vergeleek Hij een krachtig, onzichtbaar geestelijk wezen met de wind. “De wind waait waarheen hij wil en u hoort zijn geluid, maar u weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat; zo is het met iedereen die uit de Geest geboren is” (vers 8). Christenen die geloven dat zij al “opnieuw geboren” zijn omdat ze een nieuwe overtuiging hebben of een nieuwe houding, zijn niet als de wind. Zij bestaan niet uit geest, ze zijn niet in Gods Koninkrijk en ze zijn niet geboren in de Familie van God – nog niet!

Nicodemus begreep niet wat “wedergeboren” betekent. De religieuze leiders waar Christus tegen predikte begrepen het niet. De mensenmassa die naar Hem luisterden begrepen het niet. En geloof het of niet, maar honderden miljoenen christenen van vandaag begrijpen het niet!

De apostel Paulus was het met Christus eens. “Zoals de stoffelijke is, zo zijn ook de stoffelijke mensen, en zoals de Hemelse is, zo zijn ook de hemelse mensen,” schreef hij. “En zoals wij het beeld van de stoffelijke gedragen hebben, zo zullen wij ook het beeld van de Hemelse dragen” (1 Corinthiërs 15:48-49). Als menselijke wezens kunnen we geestelijk verwekt worden, maar we kunnen niet geestelijk geboren – wedergeboren – worden tot we zijn opgewekt als geestelijke wezens in de Familie van God. Dit staat te gebeuren: Het zal “in een oogwenk” plaatsvinden (vers 50-52).

Het is cruciaal te begrijpen wat de rol van de Vader is in dit proces. Christus zei: “Niemand kan tot Mij komen, tenzij de Vader, Die Mij gezonden heeft, hem trekt …” (Johannes 6:44). Alleen degenen die specifiek door de Vader geroepen worden kunnen ware christenen worden, en zij worden pas ware christenen wanneer Hij hen verwekt. Jezus Christus (voorheen Het Woord) werd Gods Zoon toen Hij Hem verwekte (Lukas 1:35) en werd Zijn eerstgeboren Zoon toen Hij werd opgewekt uit de dood (Colossenzen 1:15; Romeinen 1:4; 8:29).

God is de Vader van de Familie. Jezus Christus is Zijn Zoon. Hij is de “eerstgeborene onder vele broeders” (Romeinen 8:29). Wie zijn die broeders, die mede-kinderen van God? Ware Christenen!

Zoals Christus werd verwekt door God en opgewekt uit de dood als Zijn Zoon, zo kunnen u en ik verwekt worden door God en opgewekt worden uit de dood als Zijn zonen. “En Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag” (Johannes 6:44).

Wat inspirerend! Christus is de opstanding. Maar de verwekking komt van nog hoger af: van God de Vader Zelf!

Petrus verzadigde zijn gedachten met deze verbijsterende waarheid! Dat is hoe hij deze brieven vol met hoop kon schrijven in die verschrikkelijke periode.

Gods Kinderen

Zoals 1 Petrus 1:5 laat zien inspireerde God Petrus om te schrijven voor “de laatste tijd.” Lange’s Commentary stelt dat: “Petrus dacht dat die laatste tijd in het onmiddellijke vooruitzicht lag.” Op dat moment realiseerde hij zich niet dat deze geprofeteerde tijd niet zou plaatsvinden tot in ons leven.

Wat er met Petrus en met de inwoners van Jeruzalem gebeurde kort nadat hij deze brieven schreef was gewoon afschuwelijk. Petrus stierf een gewelddadige dood. Duizenden andere Joden werden vermoord. En dit verschrikkelijke geweld vlak na de eerste komst van Jezus Christus is een waarschuwing en profetie voor ons vlak voor Zijn Wederkomst! Onze massale zonden leiden tot een massale vernietiging die veel erger is dan de holocaust in Jeruzalem in 70 na Chr.

Bovendien zit het leven van een ware christen vol met moeilijkheden. In vers 6-7 schrijft de apostel aan Gods mensen: “Daarin verheugt u zich, ook al wordt u nu voor een korte tijd – als het nodig is – bedroefd door allerlei verzoekingen, opdat de beproeving van uw geloof – die van groter waarde is dan die van goud, dat vergaat en door het vuur beproefd wordt – mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid, bij de openbaring van Jezus Christus.”

Ware christenen strijden tegen de zonde, tegen Satan en tegen de maatschappij. Zij lijden aan vervolging. Toch “verheugen zij zich” (vers 6). Waarom? Omdat “de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus” ons heeft “wedergeboren, tot een levende hoop”! (vers 3). En als wij volharden en groeien door beproevingen, dan zullen we bij de wederkomst van Jezus Christus geboren worden in Gods Familie!

Als we wedergeboren worden, dan zullen we geen menselijke wezens meer zijn. We zullen ook niet als de engelen zijn. We zullen Gods letterlijke kinderen worden! Jezus was “een weinig minder dan de engelen” geworden zodat wij van onze zonden vergeven kunnen worden (Hebreeën 2:9). Hij geeft ons kracht om de geestelijke strijd aan te gaan en te ontwikkelen en onze zonden te overwinnen en te groeien. Daarna werd Jezus Christus opgewekt uit de dood en werd Gods eerstgeboren Zoon, ver boven de engelen (Hebreeën 1:5, 13). Hoe zit het met ons? Hebreeën 2:5-8 vertelt ons dat God ons een weinig minder dan de engelen gemaakt heeft, maar dat Hij het universum niet onder hen, maar onder ons gesteld heeft! “Alle dingen hebt Gij onder zijn voeten onderworpen. Want daarin, dat Hij hem alle dingen heeft onderworpen, heeft Hij niets uitgelaten, dat hem niet onderworpen zij; doch nu zien wij nog niet, dat hem alle dingen onderworpen zijn” (vers 8).

Als menselijke wezens zijn wij duidelijk lager dan de engelen. Maar wanneer we geest gemaakt worden zullen we boven de engelen uitstijgen. Ja, zelfs die glansrijke geestelijk wezens zullen aan ons onderworpen zijn!

Vers 10 stelt dat God “veel kinderen tot heerlijkheid” wil brengen. Menselijke wezens zullen geboren worden, niet als engelen, maar als letterlijke kinderen in Gods Familie. We zullen dan de verschijning, kracht, glorie, het lichaam en verstand hebben zoals dat van God! Jezus Christus zal ons lichaam veranderen “zodat het gelijkvormig wordt aan Zijn verheerlijkt lichaam” (Filippenzen 3:20-21; Psalmen 17:15; 1 Johannes 3:1-2; Openbaringen 1:14-16). Wat een heerlijkheid! Gezichten die schijnen als de volle sterkte van de zon! Ogen die vlammen als vuur! Toen de apostel Johannes slechts een visie van de eerstgeboren Zoon van God zag, stortte hij neer alsof hij dood was! (Openbaringen 1:12-17).

De waarheid over wedergeboren zijn heeft alle glorie en heerlijkheid die u zich maar kunt voorstellen! Het is vol hoop – levende hoop!

Zij die door God verwekt zijn en trouw aan Hem blijven zullen geestelijke wezens worden – goddelijke wezens! Dit zal gebeuren. God beschouwt Zijn plan voor Zijn mensen reeds als voltooid (vers 6). Dit is de reden waarom God de mens geschapen heeft. Al voor Hij de eerste mensen schiep heeft Hij gezegd waarom: “Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis” (Genesis 1:26).

Als u eenmaal door God de Vader verwekt bent, heeft u de Heilige Geest. U weet dat u op weg bent. U weet dat u geborenwedergeboren – zult worden, deze keer in de Familie van God!

Dat is wat Petrus zag. Dat is waarom hij zo vervuld was van hoop, waarom hij door die hoop beheerst werd. Dit is waarom God hem inspireerde om ons te laten zien waar die hoop ligt: het verwekt worden door God de Vader, groeien door de kracht van de Heilige Geest, en geboren worden in de God Familie! 

 

Knijp uzelf eens!

Voelt u iets?
Zo ja, dan heeft u net bewezen nog niet “wedergeboren” te zijn.
Lees wat de Bijbel zegt in uw gratis exemplaar van het boekje van Herbert W. Armstrong Wat bedoelt u precies met wedergeboren?

Nl Born