Blijf op de hoogte met onze gratis nieuwsbrief

Amerika (tijdelijk) gered

iStock.com/CactuSoup, Melissa Barreiro/De Trompet

Amerika (tijdelijk) gered

Aanval op Amerika (Hoofdstuk Drie)

Vervolgd van: Aanbidding van de wil

De destructieve ontwikkelingen in de Obama-jaren waren veel gevaarlijker dan de meeste mensen zich op dat moment realiseerden. Mensen waren naïef en zich onbewust van de omvang van de dreiging. Zelfs de meeste Republikeinse leiders realiseerden zich niet waarmee ze te maken hadden: met mensen die vastbesloten waren om de regering van dit land ten val te brengen. We waren getuige van een regering – en een natie – die op instorten stond!

Toen veranderde er abrupt iets. In een uitslag die de radicaal-linksen schokte en het grootste deel van de natie verraste, won Donald J. Trump de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016.

De heer Trumps kandidatuur voor het presidentschap werd bespot en belachelijk gemaakt. De media noemden het een lachertje en een clownsvoorstelling. Uit opiniepeilingen bleek dat hij een aanzienlijke achterstand had op zijn tegenstander, Hillary Clinton, zelfs nog vlak voor de verkiezingen. Toch gebeurde wat velen voor onmogelijk hielden. Ik zal u laten zien dat zijn overwinning een wonderbaarlijke interventie van God was.

Toen Donald Trump president werd, gebeurde er iets anders buitengewoons. Zijn presidentschap maakte tijdelijk een eind aan de krachten die het land aan het vernietigen waren.

Mevrouw Clintons geformuleerde doel was om de erfenis van Barack Obama voort te zetten. Als zij president was geworden, zouden de rampzalige trends van het Obama-presidentschap zijn voortgezet en versterkt. Veel mensen – waaronder ik – geloven dat dit het einde zou betekenen van onze constitutionele republiek!

Ik wil u laten zien dat het presidentschap van de heer Trump feitelijk voorspeld was in uw Bijbel. Alleen zijn verkiezing voorkwam nog ergere problemen die deze natie nog sneller ten val zouden brengen – en God zat daarachter!

Ik zal u iets anders laten zien dat u misschien verbijsterend vindt: God voorspelt dat Dhr. Trump weer aan de macht zal komen. Profetie vertelt ons wat God vindt van het presidentschap van Biden. Maar het laat ook zien dat wat Trump bereikt bij zijn terugkeer, slechts een tijdelijke bevrijding voor de natie zal blijken te zijn.

De vroege profeten

Weinig mensen beschouwen Bijbelprofetie als betrouwbaar. Maar u kunt de gebeurtenissen in het huidige Amerika niet begrijpen zonder.

Het Oude Testament is verdeeld in drie hoofdafdelingen: de wet, de profeten en de geschriften. Het profetengedeelte omvat de kleine en grote profeten, evenals de vroege profeten, waaronder de Bijbelboeken Jozua, Richteren, 1 en 2 Samuël, en 1 en 2 Koningen. Deze boeken geven een breed overzicht van de geschiedenis van de natie Israël – vanaf het moment dat de Israëlieten het beloofde land binnentrokken, via de verdeling van de natie in de koninkrijken Israël en Juda, totdat beide koninkrijken werden veroverd en in ballingschap gingen.

Hedendaagse Amerikanen, en eigenlijk iedereen, kunnen de echte oorzaken van de wereldgebeurtenissen leren kennen door de Bijbelprofetie te bestuderen, waaronder de vroege profeten. Er staat een speciale boodschap in al deze boeken. De vroege profeten gaan meestal over geschiedenis, maar ze worden niet voor niets vroege profeten genoemd. Deze boeken zijn geschreven door profeten, en ze zijn gevuld met eindtijdprofetie.

Tb Nl

Veel mensen geloven dat de vroege profeten alleen maar geschiedenis bevatten. Dat is niet het geval, maar zelfs al was het wel zo, dan nog zouden deze Bijbelboeken uiterst waardevol zijn. Veel autoriteiten noemen geschiedenis onze meest effectieve leraar. Er zit veel waarheid in die bewering. De Bijbelse geschiedenis is de belangrijkste van allemaal, omdat het Gods geschiedenis is.

Er is een cruciale reden waarom, van de enorme hoeveelheid menselijke geschiedenis die God op wonderbaarlijke wijze had kunnen laten optekenen en bewaren, Hij juist deze geschiedenis koos. De principes die hierin geïllustreerd worden gelden voor iedereen. Maar omdat Amerikanen directe afstammelingen zijn van de Israëlieten (zoals bewezen in De Verenigde Staten en Groot-Brittannië in de profetieën), is deze geschiedenis ook specifieke profetie voor hen.

Het grootste deel van de geschiedenis die in deze boeken werd opgetekend is profetisch. Het belangrijkste voorbeeld is misschien wel hoe de staat waarin de godsdienst van het oude Israël verkeerde ook de staat van de natie bepaalde. Deze geschiedenis voorspelt indirect wat er met de moderne nakomelingen van Israël en Juda zal gebeuren als wij soortgelijke godsdienstige problemen hebben. Het laat zien dat als wij dezelfde levensstijl volgen als onze voorvaderen, wij ook dezelfde resultaten zullen ervaren, goed of slecht. Op deze manier profeteert de geschiedenis over het lot van naties – of ze zullen bloeien of ineenstorten!

Maar de vroegere profeten zijn nog meer. Deze boeken bevatten veel directe profetieën van God. Ze bevatten cruciale profetieën, voornamelijk voor de laatste dagen, voor onze huidige generatie. Deze boeken bevatten bijvoorbeeld herhaalde verwijzingen naar de geprofeteerde Wederkomst van Jezus Christus. Zij bevatten ook andere directe profetieën die, zoals een groot deel van de Bijbel, het principe van dualiteit volgen: Er is een vervulling in de oudheid en een hedendaagse vervulling, een type en een antitype. 

Dit waardevolle materiaal in de vroegere profeten is voor ons beschikbaar om te bestuderen en om van te leren. Wij zouden intens geïnteresseerd moeten zijn in deze Bijbelse boeken.

Er is een gebeurtenis in de geschiedenis van het oude Israël die sterk overeenkomt met wat er in Amerika is gebeurd.

Koning Jerobeam II

Na het bewind van koning David en koning Salomo braken 10 van de 12 stammen van Israël zich af van Juda en vormden een afzonderlijke natie, het koninkrijk Israël. Hun opstand tegen de troon van David, geïnspireerd door hun eerste koning, Jerobeam i, bleek een catastrofale vergissing te zijn. Israël heeft nooit meer een rechtvaardige koning gehad, en als gevolg daarvan werd het voortdurend vervloekt en, zo'n 200 jaar later, veroverd en in ballingschap weggevoerd.

Deze geschiedenis is opgetekend in 2 Koningen. Let op wat 2 Koningen 14 optekent over één van Israëls laatste koningen voor zijn val: "In het vijftiende jaar van Amazia, de zoon van Joas, de koning van Juda, werd in Samaria koning: Jerobeam, de zoon van Joas, de koning over Israël, en hij regeerde eenenveertig jaar. Hij deed wat slecht was in de ogen van de Heere: hij week niet af van alle zonden van Jerobeam, de zoon van Nebat, die Israël deed zondigen" (verzen 23-24).

Koning Jerobeam ii was geen rechtvaardige man. Hij deed slechte dingen en beging dezelfde zonden als de eerste Jerobeam. Toch vermeldt de Bijbel iets opmerkelijks: God gebruikte deze onrechtvaardige koning om de natie te helpen.

Let hier goed op: Jerobeam ii "bracht ook het gebied van Israël van Lebo-Hamath tot de zee van de Vlakte aan Israël terug, overeenkomstig het woord van de Heere, de God van Israël, dat Hij gesproken had door de dienst van Zijn dienaar Jona ..." (vers 25). Jona is bekend geworden door zijn waarschuwing aan Ninevé. Maar daarvoor nog profeteerde Jona dat Israël zijn macht zou uitbreiden, de steden die aan Syrië verloren waren gegaan zou herwinnen, en welvarend zou zijn. Deze profetie werd vervuld onder Jerobeam ii: Israël werd machtiger dan ooit sinds de dagen van Salomo!

Israël verkeerde nog steeds in een zondige staat. Jerobeam II volgde dezelfde rebelse tradities van de oorspronkelijke Jerobeam. Het was niet vanwege het berouw of de rechtschapenheid van de Israëlieten en hun koning dat het volk deze opleving doormaakte. Waarom zegende God het volk dan meer dan het in de twee eeuwen daarvoor gezegend was geweest?

"Want de Heere zag dat de ellende van Israël zeer bitter was; dat het met de gebondene en de vrije gedaan was en dat Israël geen helper had" (vers 26). De Ferrar Fenton vertaling luidt: "Want de Eeuwig-levende had medelijden met de onmetelijke ellende van Israël, zowel buiten als binnen, toen er voor Israël geen verlichting was."

De Bijbel laat zien dat God in de oudheid het koninkrijk Israël oprichtte om Hem te vertegenwoordigen. Satan viel het volk op alle mogelijke manieren aan. De geschiedenis laat zien dat op een bepaald moment in de negende eeuw v. Chr. een vijand het bijna volledig verwoestte – maar God greep in. Hoe? Hij bracht een menselijke koning aan de macht om de natie tijdelijk te redden.

Let op vers 27: "De Heere had niet gezegd dat Hij de naam van Israël van onder de hemel uitwissen zou, maar Hij verloste hen door de hand van Jerobeam, de zoon van Joas."

Israël bevond zich in bittere ellende – op het punt om te worden uitgeroeid! Dit was een poging om de naam van Israël uit te wissen – een zeer satanisch doel. Satan haat alles waar God voor staat en wil alles vernietigen wat Hij doet. Door de geschiedenis heen heeft Satan voortdurend geprobeerd om "de naam van Israël uit te wissen", de naam van Gods uitverkoren volk. Verschillende Bijbelse voorbeelden tonen dit aan, evenals historische voorbeelden tot aan deze huidige tijd. Psalm 83 voorspelt zelfs dat de duivel in de eindtijd een alliantie van naties zal inspireren om te proberen Israël te vernietigen en alle herinnering aan zijn naam uit te wissen!

In die periode van Israëls geschiedenis zou, als God niet had ingegrepen, het plan van de duivel om de naam van Israël uit te wissen, gelukt zijn! Maar God schonk Israël genade toen het dat eigenlijk helemaal niet verdiende. In plaats van Israël in die tijd al in ballingschap te sturen, gebruikte God deze koning om Israël te redden en de natie nog een laatste periode van voorspoed te geven voordat zij een afrekening zou krijgen voor de zonden waarvan zij nooit berouw had gehad.

God redde Israël "door de hand van" koning Jerobeam ii.

Ondanks de vloek die op Israël rustte, en ondanks de zonden van Jerobeam en de goddeloosheid van het volk, regeerde Jerobeam 41 jaar. Hij was de langst regerende koning in de geschiedenis van het noordelijke koninkrijk. De meeste andere koningen stierven door intriges of verraad, maar Jerobeams regeerperiode had niet te lijden onder dat soort geweld of vervloekingen. Het volk beleefde een periode van relatieve kracht, stabiliteit en zelfs welvaart.

Deze opleving was niet te danken aan persoonlijke grootsheid of leiderschapskwaliteiten van Jerobeam. Het was omdat God medelijden had met Israël in hun ellende. Het was omdat God ervoor koos de naam van Israël niet te laten uitwissen. Het was omdat God Israël redde!

Maar die opleving was tijdelijk. Israël dankte God niet voor de zegeningen, noch toonde het berouw naar God. En spoedig daarna werd Israël veroverd en werd het volk in ballingschap gevoerd door de Assyriërs.

Deze profetische geschiedenis is vooral vandaag relevant. Denk aan het profetische principe van dualiteit. De geschiedenis herhaalt zich.

Profetisch gezien rust de naam van Israël, die dreigt te worden uitgewist, nu op de moderne naties die afstammen van het oude Israël, met name Amerika en Groot-Brittannië.

Onze volken begrijpen hun Bijbels niet meer zoals ze dat vroeger deden. Ze begrijpen de vele Schriften over Satan de duivel niet. Maar deze Schriften tonen aan dat de duivel zijn agenda tegen Amerika heeft, en dat alleen God ons kan beschermen.

Een moderne Jerobeam

"Tijdens de lange en vreedzame regering van Jerobeam II ... was het huis van Israël in een vals gevoel van veiligheid gesust," legde een Echte Waarheid-artikel van februari 1978 uit. "De nationale grenzen waren tot hun maximum uitgebreid, en het land koesterde zich in betrekkelijke weelde en welvaart. Religieuze activiteit en ceremonie waren op een hoogtepunt, en het volk was gaan geloven dat God welwillend op hen neerkeek.

In deze scène van nationale zelfvoldaanheid stapte de profeet Amos naar voren." Je kunt de aanklacht van Amos tegen het materialistische, luxueuze Israël zien in passages als Amos 6:1-6. Zijn boodschap was impopulair en "ontmoette onmiddellijke tegenstand van de religieuze en politieke elementen van zijn natie. Hij werd zelfs beschuldigd van samenzwering en ontrouw aan het koningshuis."

Deze confrontatie tussen profeet en koning wordt beschreven in Amos 7. Deze gebeurtenissen in de oudheid waren slechts een type van eindtijdgebeurtenissen, zoals zo vaak het geval is met profetische dualiteit.

In de profetie van 2 Koningen 14 wordt veel van het lijden van binnenuit de natie toegebracht. De natie wordt van binnenuit vernietigd door Antiochus en zijn aanhangers! De naam van Israël staat op het punt uitgeroeid te worden. Dan grijpt God zelf in en redt Israël tijdelijk. Hoe? Door de hand van een eindtijd-Jerobeam.

De V.S. is de meest prominente en machtige onder de naties die afstammen van het oude Israël. Groot-Brittannië en de Joodse staat Israël (het Bijbelse en profetische Juda) steunen zwaar op de Amerikaanse supermacht. En deze profetie laat zien dat de V.S. geregeerd zal worden door een moderne "Jerobeam".

Wie is Jerobeam? Wie is deze specifieke man waarvan Amos profeteert dat hij de supermacht van Israël zal regeren wanneer God het land Zijn laatste profetische waarschuwing geeft? (Zie Amos 7:8-9).

Acht jaar lang, onder president Obama, waren de krachten van radicaal-links aan het oprukken. Zelfs Republikeinse leiders bezweken, en dat was nadat ze de controle over het Congres hadden overgenomen en veel macht hadden om de president te stoppen!

Donald Trump toonde zich bereid een standpunt in te nemen waar anderen dat niet deden. Het was heel bijzonder om te zien hoe hij weerstand bood aan deze anti-Amerikaanse krachten! Hij inspireerde ook een paar andere leiders om de radicaal-linksen uit te dagen en hen te ontmaskeren voor wie ze werkelijk zijn.

Als u vergelijkt wat Donald Trump heeft gedaan met wat zijn voorganger heeft gedaan, is er een opvallende verandering. Zijn presidentschap vertraagde de snelheid en de kracht waarmee Amerika uit elkaar werd getrokken. Hij vertrapte de grondwet niet, zoals de vorige president deed. Hij heeft belastingverlagingen doorgevoerd die veel Amerikaanse gezinnen hebben geholpen. Hij draaide het universele mandaat voor gezondheidszorg terug en schrapte regels die Amerikaanse bedrijven onderdrukten. De aandelenmarkt brak nieuwe records.

Uit Zijn barmhartigheid wilde God de ondergang van de natie voorkomen, en Hij gebruikte President Trump om dat te doen. Niet vanwege de rechtschapenheid van die man, maar omdat hij de moed heeft om naar buiten te treden en te strijden en weet dat dit het juiste is om te doen.

De heer Trump heeft ook een sterke band met religieuze leiders en heeft religieuze groeperingen krachtig verdedigd. Hij spreekt in het openbaar over hoe goed en sterk en zelfs rechtvaardig Amerika is – hoewel de waarheid is dat het Amerika van nu geen van die dingen is. Hij heeft bij veel mensen vertrouwen gewekt over de toekomst van deze natie.

Dit was allemaal een hedendaagse vervulling van wat er gebeurde in het oude Israël onder Jerobeam ii: een beetje een opleving, wat hernieuwde welvaart, een opleving van religieuze activiteit – maar niet de ware religie van de Bijbel – met de zegen van de "koning". Het was een tijd waarin veel mensen in slaap gesust werden door een vals gevoel van veiligheid en een gevoel dat God met hen was. Intussen was het geestelijk karakter van de leider zeer gebrekkig, en de zonden van het volk bleven maar verergeren.

Het is van cruciaal belang dat we ons realiseren waarom God een Amerikaanse opleving tot stand bracht onder het presidentschap van Donald Trump. God Zelf keerde zich tegen de door Satan geïnspireerde krachten die deze natie zouden hebben vernietigd! Hij ontmaskerde die krachten, zodat wij ze duidelijk konden zien.

Donald Trump is de moderne koning Jerobeam ii.

Een laatste kans op bekering

Realiseer u dat deze profetieën niet eindigen met een Amerika dat eeuwig welvarend en vredig blijft. Deze opleving is tijdelijk, net als in Israël onder Jerobeam ii.

Nadat de regering van Jerobeam was geëindigd, werd het koninkrijk Israël door Assyrië verwoest (2 Koningen 18). Profetieën in Jesaja 10 en Habakuk 1 vertellen ons dat dit ook met Israël zal gebeuren in de eindtijd: Amerika en Groot-Brittannië zullen worden vernietigd door een Europees rijk onder leiding van Duitsland – de afstammelingen van de oude Assyriërs. We zullen later in dit boek meer over deze profetieën lezen.

De moderne volken van Israël hebben God verlaten. Zij weten vrijwel niets over de Bijbel en over onze tegenstander, de duivel.

Profetieën in Amos 7 en 2 Koningen 14 onthullen waarom God Amerika redt door Jerobeam. Hij zal niet toestaan dat Obama en radicaal-links de naam van Israël uitwissen. Hij zal deze samenzwering blootleggen, zodat de wereld de waarheid kan zien.

De tijdelijke opleving van Amerika geeft de mensen een gelegenheid om zich te bekeren, maar die mogelijkheid geldt niet voor onbepaalde tijd. Uiteindelijk zullen we te maken krijgen met de gevolgen van het negeren van Gods waarschuwing – zoals u in latere hoofdstukken zult zien.

Jerobeam II was de laatste koning van Israël die een directe waarschuwing kreeg van Gods profeten. Hij verwierp Gods correctie. Na zijn heerschappij volgden nog zes slechte, meestal kortstondig regerende koningen – mannen die via moord of via een andere oneervolle manier aan de macht kwamen. Zij sloten bondgenootschappen met Syrië om de opkomende dreiging van Assyrië, de volgende dominante regionale macht, af te wenden (precies zoals Amos had voorspeld). Uiteindelijk werden zij gedwongen om Assyrië eer te bewijzen, en werden zij door de Assyriërs veroverd en in ballingschap gevoerd.

Een soortgelijk afgrijslijk lot wacht Amerika! Meer dan honderd Bijbelse profetieën waarschuwen voor deze zelfde straf voor onze zonden.

God zal Amerika opnieuw groots maken! Maar de Bijbel laat zien dat Hij dat pas zal doen na harde correctie. God geeft deze waarschuwingen in een poging om mensen van dat lot te redden. Hij schenkt voor korte tijd genade, voordat de straf wordt voltrokken. Gebruik deze gelegenheid om deze waarheid te bewijzen, neem de waarschuwing in acht, en aanvaard Gods aanbod van bescherming voor u.

Sprekend over deze tijd, zegt God in Ezechiël 33:11: "Ik vind geen vreugde in de dood van de goddeloze, maar daarin dat de goddeloze zich bekeert van zijn weg en leeft! Bekeer u, bekeer u van uw slechte wegen, want waarom zou u sterven, huis van Israël?"

God heeft hier zeer sterke gevoelens over! Wanneer Hij Israël redt, is dat maar tijdelijk. Maar Hij verlangt ernaar Israël permanent te redden! Hij schept er geen genoegen in mensen te zien lijden. Daarom pleit Hij voor dit volk, doet Hij door Zijn trouwe werk een oproep, en smeekt Hij hen om berouw te hebben over hun zonden.

God is vol barmhartigheid en liefde, en snel gezind te vergeven en te beschermen. Maar om Gods vergeving en bescherming te ontvangen, moet het Amerikaanse volk – en iedereen van welk ras of natie dan ook – berouw tonen. We moeten stoppen met zondigen, ophouden met rebelleren tegen Gods wet en ophouden ons tegen God te verzetten.

Vervolgd op: Leugens en verraad