Blijf op de hoogte met onze gratis nieuwsbrief

Aanval op de wet

iStock.com/CactuSoup, Melissa Barreiro/De Trompet

Aanval op de wet

Aanval op Amerika (Hoofdstuk Twee)

Vervolgd van: Barack Obama in Bijbelprofetie

In september 2012 presenteerden grondwetsdeskundigen een lijst aan het gerechtelijk comité van het Huis waaruit bleek hoe president Obama tijdens zijn eerste termijn de wettelijke beperkingen van het presidentschap overschreed. HumanEvents.com vatte de bevindingen van het panel als volgt samen: "Als president heeft Barack Obama er een gewoonte van gemaakt om de grondwettelijke beperkingen van zijn macht te omzeilen of te negeren ..." Voorbeelden daarvan waren zijn misbruik van de uitvoerende macht in verband met het Fast and Furious-schandaal, zijn besluit om delen van de Amerikaanse immigratiewetgeving niet langer te handhaven, en zijn toestemming voor militaire actie in Libië in 2011 zonder eerst het Congres te raadplegen.

Een van de belangrijkste voorbeelden die het panel gaf was Obama's eenzijdige benoemingen van ambtenaren in 2012, waarbij hij de bevestiging door de Senaat omzeilde. Een federale rechtbank oordeelde dat dit ongrondwettelijk was. "Senator Mike Lee, ... een bekende grondwetsgeleerde, vertelde de commissie dat Obama's machtsmisbruik ... een historische primeur was" (ibid). Dit was nooit eerder gebeurd in de geschiedenis van de V.S.

De regering-Obama overschreed regelmatig de grenzen van de uitvoerende macht. De New York Times schreef in april 2012: "In de afgelopen maanden heeft de regering steeds meer manieren gezocht om buiten het Congres om te handelen." Zelfs de bondgenoten van de president in de media wisten dat dit gebeurde. Maar niemand deed iets om het te stoppen. Er waren zelfs maar weinig mensen die er aandacht aan schonken!

Sindsdien is duidelijk geworden hoezeer Obama en de zijnen van dit gebrek aan waakzaamheid hebben geprofiteerd.

Realiseert u zich hoe dodelijk gevaarlijk deze trend van wetteloosheid is? Zeer weinig mensen beseffen dat. Maar het geeft diep inzicht in de ware aard van de dreiging waar Amerika mee wordt geconfronteerd.

Tb Nl

De grondwet van Amerika onderscheidt deze natie van alle andere in de wereld. Zij is gebaseerd op Bijbelse principes. De bescherming die de grondwet biedt, heeft God in staat gesteld deze natie enorm te zegenen. Zij voorkomt dat een dictator de controle grijpt over de ongeëvenaarde bronnen van de natie – hulpbronnen die God ons gaf.

De grondwet was een van de vele zegeningen die Amerika tot de grootste natie in de geschiedenis maakten. God heeft Amerika gezegend als geen ander land. En de duivel wil Amerika vernietigen als geen ander land! Satan gebruikt elk wapen dat hij kan om Amerika te vernietigen, met alarmerend succes.

Opnieuw verschaft Bijbelprofetie cruciaal inzicht in het waarom.

De waarheid ter aarde werpen

Kijk nog eens naar de profetie in Daniël 8. Het beschrijft de activiteiten van Satan op een veelzeggende manier. Het is in principe van toepassing op wat er met Amerika is gebeurd.

Beginnend in vers 10 wordt een aanval van Satan in deze eindtijd beschreven. De profetische taal hier verwijst naar Gods "heiligdom" en het "gedurig offer (SV)", waarbij Gods tempel in het oude Israël wordt gebruikt als profetisch symbool. Dit beschrijft een satanische aanval op het moderne "heiligdom", Gods Kerk. Maar het laat ook de tactiek zien die de duivel gebruikt in zijn aanval op de Verenigde Staten.1

Vers 12 zegt dat de duivel een "leger" had, waarmee een leger van zijn demonen wordt bedoeld: "En een eredienst werd in overtreding ingesteld tegenover het dagelijks offer; en hij wierp de waarheid ter aarde, en wat hij ook deed, gelukte hem" (nbg).

Satan is altijd bezig om de waarheid ter aarde te werpen.

God is een God van waarheid. Zijn woord is waarheid. Zijn wet is waar en juist, en het naleven ervan geeft ons een gelukkig, ordelijk en gezegend leven. Zijn weg is de weg van goedheid, rechtvaardigheid, wet en orde (bijv. Johannes 17:17; Psalm 19:7-9; 119:151; 1 Corinthiërs 14:40).

Een waarheidsgetrouwe, wetsgetrouwe samenleving, zelfs met door mensen gemaakte wetten, is veel stabieler dan een wetteloze samenleving.

Satan, de god van deze wereld, is een misleider. Hij is een leugenaar en de vader van leugenaars (Johannes 8:44). Hij haat de waarheid. Hij geniet van wetteloosheid en wanorde (hoewel hij ook inspireert tot tirannie en autoritarisme, waarbij de wet niet als zegen maar als wapen tegen mensen gebruikt wordt). Hij verleidt mensen er altijd toe de wet te minachten en te overtreden; hij ondermijnt de rechtsstaat. Als mensen dat pad eenmaal kiezen, kan hij zijn demonen erop uitsturen en verwoesting zaaien – op een persoon, een kerk of een natie.

Als je een geest van bedrog en wetteloosheid aan het werk ziet, dan weet je dat de duivel daarachter zit.

Toen Satan Gods Kerk in deze eindtijd aanviel, kreeg hij mensen aan de top zover dat zij de waarheid ter aarde wierpen. (Dit verhaal wordt verteld in ons gratis boek Raising the Ruins. Het is een verbluffende geschiedenis die op opmerkelijke manieren parallel loopt met de vernietiging in Amerika).

Satan heeft dezelfde tactiek gebruikt bij zijn aanval op Amerika en de hedendaagse volken van Israël. Dit verklaart de aanval door zulke hooggeplaatste leiders tegen de manier waarop Amerika werd opgericht, zijn geschiedenis, principes en doel. Dit is de meest efficiënte en effectieve manier om iets te vernietigen: van de top naar beneden. De duivel kan die leiders gebruiken om van binnenuit de waarheid en de wet aan te vallen.

Dit is een essentieel kenmerk van het werk van een door Satan geïnspireerde "Antiochus". De Antiochus-figuur geprofeteerd in Daniël 8 is een wetteloze man. Hij wordt niet beperkt door de wet van God, en zelfs niet door wetten van de mens. In plaats daarvan volgt hij het dictaat van zijn eigen wil, die, tragisch genoeg, geïnspireerd is door de duivel.

Per decreet

In zijn ‘State of the Union’-toespraak in februari 2013 zei president Obama: "Ik dring er bij dit Congres op aan om een tweepartijdige, marktconforme oplossing voor klimaatverandering na te streven .... Maar als het Congres niet snel zal handelen om toekomstige generaties te beschermen, zal ik het doen. Ik zal mijn kabinet de opdracht geven om met uitvoerende maatregelen te komen die we nu en in de toekomst kunnen nemen ..."

Obama ondernam dit soort acties met een ongeëvenaarde frequentie. Dit schreef de Washington Post een paar dagen voor de toespraak van de president: "President Obama overweegt een reeks nieuwe uitvoerende maatregelen om het recalcitrante Congres te omzeilen, waaronder beleid dat huiseigenaren in moeilijkheden in staat stelt hun hypotheken te herfinancieren, homo's en lesbiennes nieuwe bescherming biedt, gebouwen energie-efficiënter maakt en de regelgeving voor kolencentrales aanscherpt ... De maatregelen onderstrepen Obama's steeds agressievere gebruik van uitvoerende bevoegdheden, waaronder 23 administratieve maatregelen tegen vuurwapengeweld vorige maand en eerdere orders die de uitzetting van jonge illegale immigranten vertraagden en de aflossing van studieleningen zullen verlagen" (10 februari 2013).

Dergelijke acties conditioneerden mensen om uitvoerende bevelen te aanvaarden die in de eerste plaats bedoeld waren om het Congres en de grondwet te omzeilen. Dit bracht de natie aanzienlijk dichter bij een dictatoriaal of tiranniek bewind.

Het gebruik van drones door president Obama heeft zijn macht ook op illegale manier uitgebreid. Hij lanceerde vijf keer meer drone-aanvallen dan president George W. Bush deed en in de helft van de tijd. Een van deze aanvallen was gericht op een Amerikaanse burger in Jemen die daardoor werd gedood. Nog veel huiveringwekkender was dit: Het ministerie van Justitie lekte een 16 pagina's tellend document naar NBC, waaruit bleek dat Obama's regering de macht aannam om elke Amerikaanse burger te doden die zij als een bedreiging zag, zelfs op Amerikaans grondgebied. Ze beschouwde zichzelf duidelijk boven de wet.

Rechter Andrew Napolitano schreef in de Washington Times: "Obama beargumenteerde dat hij, zonder enige vorm van proces, Amerikanen kan doden van wie hij denkt dat de dood ons veiliger zal maken. Geen enkele wet staat dat toe. Zijn procureur-generaal stelde dat de zorgvuldige afweging van elk doelwit door de president en het beperkte gebruik van dodelijk geweld een adequaat en grondwettelijk substituut zijn voor een eerlijk proces. Geen enkele rechtbank heeft dat ooit goedgekeurd" (7 februari 2013). Napolitano wees erop dat deze praktijk in strijd was met staats- en federale wetten, regeringsbesluiten die moordaanslagen verbieden, woordgebruik in de Onafhankelijkheidsverklaring, en de grondwet.

Misschien vormden veel of zelfs de meeste mensen die doelwit waren van deze aanvallen werkelijk een bedreiging voor de Verenigde Staten. Maar we moeten ons ernstig zorgen maken over een regering die zo minachtend omgaat met de wet die zij geacht wordt te handhaven!

Deze trend richting wetteloosheid is dodelijk. En omdat het niet met dwang gestopt werd, is dit probleem tijdens Obama's presidentschap verergerd. Het is nog erger nu Joe Biden aan de macht is.

Wij moeten onze ogen openen om de kwaadaardige geestelijke kracht te erkennen die achter dit streven zit om de wet te ondermijnen.

Wij zijn in Amerika al een paar honderd jaar beschermd, omdat wij de zegeningen ontvangen hebben die God aan de gelovige Abraham beloofde. Wij hebben geen last gehad van de onrust die vele andere naties hebben gekend. Wij waren wel betrokken bij een burgeroorlog en twee wereldoorlogen, maar vergeleken met de meeste andere landen en andere tijdperken heeft God ons overwinningen en veel vrede gegeven. Als gevolg daarvan heeft ons volk een onrealistisch beeld verworven over wat er om ons heen gebeurt. Het begrijpt niet hoe levensgevaarlijk het is!

Dit is niet Gods wereld. Het is een wereld geteisterd door groot kwaad. Hij zit vol tijgers die wachten om mensen uiteen te scheuren. Zoals Winston Churchill zei, de geschiedenis van de mens is de geschiedenis van oorlog. Maar op de een of andere manier kunnen we dat vandaag de dag niet onder ogen zien. Het is zo veel makkelijker om het te negeren.

Bent u bereid de realiteit onder ogen te zien? De meeste mensen niet. Een waas van bedrog omhult onze wereld. Het is verbijsterend hoe gemakkelijk mensen tegenwoordig bedrogen worden.

Ik vraag me af hoeveel Amerikanen zelfs maar weten dat de grondwet de hoogste wet van het land is. Het is vergelijkbaar met hoe de Tien Geboden de hoogste wet van God vormen en het fundament van de hele Bijbel. Het werkt geweldig, zolang je het toepast. Maar radicaal-links heeft een hekel aan de hoogste wet van het land.

Barack Obama heeft de Amerikaanse grondwet bekritiseerd als "een handvest van negatieve vrijheden" en noemde haar achterhaald. Liberalen in de academische wereld, de media en in de regering geloven dat regeringsfunctionarissen de beperkingen die de grondwet oplegt van zich af moeten werpen. De oprichters van Amerika hebben deze beperkingen opgelegd om tirannie te voorkomen!

De regering vernietigt de fundamentele wet van het land en zegt tegen ons, We hebben die oude wet niet nodig. Wij weten wel wat gerechtigheid is. Je kunt ons vertrouwen! Zulke redeneringen banen de weg voor tirannen! En elke tiran is een werktuig in handen van de duivel.

Het Tweede Amendement

De wetteloze mentaliteit van radicale democraten komt aan het licht door hun standpunt over vuurwapenregulering. Ze haten het Tweede Amendement en willen de grondwet vernietigen. Elke keer als er een massale schietpartij plaatsvindt, zelfs voordat er feiten over de situatie bekend zijn, beginnen ze onmiddellijk te pushen voor wapenverboden. Velen van hen willen niet alleen de koopleeftijd verhogen of de verkoop van een paar soorten wapens beperken; ze willen dat deze maatregelen uiteindelijk leiden tot het in beslag nemen van alle wapens in privébezit. Dan hebben zij zelf alle vuurkracht in handen.

Deze aanval op de rechten van de burgers en de rechtsstaat is een aanslag op de pijlers van onze natie.

Op 14 december 2012 vermoordde een jonge man met de naam Adam Lanza twintig 6- tot 7-jarige kinderen in Newtown, Connecticut. Hij had een aantal ernstige psychische problemen; hij leek bijna op een jong meisje; zijn ouders waren gescheiden; hij woonde bij zijn moeder, en zijn vader was niet in de buurt. Vrijwel elke keer dat een tragedie als deze gebeurt, is er een disfunctioneel gezin op de achtergrond. Zonde in onze gezinnen kan catastrofale gevolgen hebben.

Wat is dan de oplossing, volgens de radicaal-linkse politici en de media? Het verbieden van wapens.

Op 16 januari 2013 ondertekende president Obama 23 uitvoerende maatregelen voor vuurwapenregulering. Toen hij die maatregelen ondertekende, omringde hij zich met kleine kinderen die hem brieven hadden geschreven met de vraag: "Meneer de president, wilt u alstublieft iets doen aan het geweld op scholen?" Wie wil met hem debatteren als hij allemaal kinderen om zich heen heeft?

In november 2015, nadat voetballer Jovan Belcher zijn vriendin en daarna zichzelf had gedood, zei Bob Costas in een nfl-uitzending op nbc dat dit niet gebeurd zou zijn als Belcher geen wapen had gehad. Een linebacker is groot genoeg om haar ook zonder wapen te kunnen vermoorden. Maar ze willen de wapens aanpakken.

Er is mij verteld dat NBC een aantal van de bloederigste films op televisie uitzendt. Toch vertellen ze de Amerikanen dat ze hun wapens weg moeten doen. Waarom beginnen we niet met het stoppen van de bloederige televisieprogramma's? Is dat misschien niet een groter probleem?

Meneer Obama en de linkse partij willen zo graag een wapenbeperking. Maar wat doen ze om te voorkomen dat drugskartels Amerika binnendringen? In het Fast and Furious-schandaal gaf procureur-generaal Eric Holder zware vuurwapens aan kartels en kon niet meer nagaan waar ze heengingen. Hoe zit het met het stoppen van de drugsoorlogen tussen bendes in de grote steden van Amerika? Welk succes heeft de heer Obama ooit gehad om te voorkomen dat Chicago, zijn geboortestad, de hoofdstad met de meeste moorden in het land werd?

Radicaal-links wil de wapens afpakken van mensen die wel de wet naleven. Ze weten dat de criminelen echt niet van plan zijn hun wapens in te leveren.

Het Tweede Amendement in de V.S. beschermt het recht van het volk om wapens te dragen, maar waarvoor? Mensen van de linkse partij doen alsof het bedoeld is zodat Amerikanen herten kunnen afschieten.

Dat is helemaal niet de reden voor het Tweede Amendement. De belangrijkste reden was om burgers te beschermen tegen tirannie van de overheid. De regering zou kunnen besluiten de macht over te nemen, en als je geen wapens of iets dergelijks hebt om jezelf te verdedigen, wat kan je dan nog doen (tenzij je Gods bescherming hebt)?

Waarom brengen de radicale liberalen dat niet ter sprake? Dat was de werkelijkheid van de wereld van onze Grondleggers! En dat is de werkelijkheid van onze wereld van nu. Maar de liberalen verwerpen en bespotten alleen al de gedachte aan machtsoverschrijding door de overheid. Oh, alsjeblieft toch, zeggen ze. Dat zou nooit kunnen gebeuren!

Zien wij het gevaar niet van een regering die niet door de wet wordt ingeperkt en haar burgers ontwapent, terwijl zij zelf zich zwaar bewapent met militaire wapens, spionage-apparatuur en zelfs drones die zij naar eigen goeddunken denkt te kunnen gebruiken?

Regeringstirannie komt routinematig voor in de geschiedenis van de mens, en zij weten dit. Waarom zitten ze zo vol bedrog? Is het omdat ze een bijbedoeling hebben? Wees niet naïef om te denken dat zoiets hier nooit kan gebeuren. Onze voorvaderen waren niet dom. Ze wilden de vrijheid van de Amerikanen garanderen. Zij wisten dat God een God van vrijheid is; Hij wil dat wij vrij zijn. Dat is een geschenk van God, en dat begrepen zij!

Weet u nog hoe we onze vrijheden hebben verworven? Veel mensen hebben hun bloed vergoten en veel mensen zijn gestorven om ons de vrijheden te geven die we vandaag hebben. Als zij zich niet bewapend hadden, de dood niet onder ogen hadden gezien en zelfs stierven voor de Amerikanen, zou dit land zijn zoals de meeste andere landen in de geschiedenis: onderdrukt door tirannen.

"Het is joden verboden vuurwapens en munitie aan te schaffen, te bezitten en te dragen, evenals wapenstokken of steekwapens. Degenen die nu wapens en munitie bezitten, moeten deze onmiddellijk inleveren bij de plaatselijke politie. Wie opzettelijk of door nalatigheid de bepalingen overtreedt, wordt gestraft met gevangenisstraf en boete."

Dit is een decreet uit 1938, net voor de Tweede Wereldoorlog, getekend door Adolf Hitler. Hij ontwapende de Joden om ze later te kunnen controleren, opjagen en elimineren.

Massale schietpartijen zijn weerzinwekkend. Maar wat me nog meer weerzin geeft, is dat iemand zulke slachtingen gebruikt om een tirannieke politieke ideologie te promoten! Ik word ziek van decreten die de grondwet omzeilen en van een president die de wet terzijde schuift en doet wat hij wil! Ik ben ontzet over een Amerikaanse president die precies zo handelt als Antiochus deed.

De grondwet negeren

Tijdens Obama's presidentschap is zijn regering steeds brutaler geworden in het opzijschuiven van beperkingen en het opleggen van haar wil aan het publiek.

In 2010 tekende de president zijn gezondheidszorgplan, hoewel de meeste mensen zeiden dat ze het niet wilden, geen enkele Republikein ervoor stemde en het Hooggerechtshof maar één stem te kort kwam om het af te wijzen. Hoewel de regering had beloofd altijd transparant te zijn, nam zij al haar beslissingen achter gesloten deuren en verzekerde ons: "Maak u geen zorgen, wij regelen het wel. Wij weten wel wat goed voor u is. Maar zij weten niet wat goed voor ons is. Dat wetsvoorstel creëerde veel meer problemen dan het zogenaamd oploste. Maar deze leiders geven nooit fouten toe. Ze verontschuldigen zich nooit. En ze geven nooit macht terug wanneer ze die eenmaal gepakt hebben.

In 2011 lanceerde president Obama illegaal een militair offensief in Libië zonder het Congres te raadplegen. Een afgevaardigde zei dat de president, door eenzijdig het militaire zwaard van het land te hanteren, de wetgevende macht in feite had "gecastreerd"; een ander noemde het "een belediging van onze grondwet". Naderhand sloot Libië zich nauwer aan bij Iran, 's werelds grootste sponsor van terrorisme. Heeft dat besluit van de president een goed resultaat gehad?

President Obama gaf federale instanties de opdracht bepaalde immigratiewetten niet langer te handhaven. In 2014 ondertekende hij een reeks uitvoerende maatregelen op het gebied van immigratie zonder het Congres te raadplegen, maatregelen die een vorm van amnestie verleenden aan bijna 5 miljoen illegale immigranten. Rechtbanken oordeelden later dat dit ongrondwettelijk was. Toch hebben deze beslissingen de betekenis van het Amerikaanse burgerschap ondermijnd en de demografie van de natie blijvend veranderd. Natuurlijk werd iedereen die dit niet toejuicht door ultra-linksen als racist gebrandmerkt.

Dit zijn slechts enkele van de vele keren dat Barack Obama de regels overtrad, de grenzen van zijn ambt overschreed, zich onttrok aan de constitutionele controle op zijn macht, en de rechtsstaat uitholde. Het doet me denken aan de oude fabel over de kikker in de pot: Zet het fornuis aan, verwarm heel langzaam het water en voordat hij beseft wat er gebeurt, is de kikker dood-gekookt.

Barack Obama moedigde een cultuur van wetteloosheid binnen de overheid aan. Veel ambtenaren werden steeds brutaler in het doen van wat zij zelf goed achtten, ongeacht of zelfs in strijd met de wet.

Het is niet moeilijk om op deze incidenten terug te kijken als progressieve stappen die hebben geleid tot de vloedgolf van wetteloosheid die de presidentsverkiezingen van 2020 heeft ondermijnd en omgewenteld.

Cass Sunstein was het hoofd van het Office of Information Regulatory Affairs tijdens Obama's eerste termijn, een positie met veel macht. In een van zijn boeken schreef Sunstein zelfs dat Amerika veel beter af zou zijn als het de democratie zou vervangen door technocratie – een regering door een elitegroep van goed opgeleide technocraten. De kwesties zijn te ingewikkeld voor de meeste mensen om te begrijpen, beweerde hij. Een congreslid zei over Sunstein's mening: "Diezelfde overtuiging is wijdverbreid in de hele regering."

Wat voor een regering is dat? De stichters van Amerika verdeelden de macht over verschillende sectoren en maakten de leiders verantwoordelijk aan het volk. Wilt u dat ons land wordt geregeerd door een paar machtige, onberekenbare technocraten die denken zoals Sunstein en de radicalen rond Obama? Dat is precies de regeringsvorm die Jozef Stalin gebruikte! Hij zuiverde en vermoordde zo'n 30 miljoen mensen van zijn eigen volk. Hitler leek hier nog tam bij. Dat is wat er kan gebeuren met zo’n soort regering.

Natuurlijk houden deze ambtenaren vol dat ze met een dergelijke macht te vertrouwen zijn. De waarheid is dat we de duivel absoluut niet kunnen vertrouwen – en dat is waar het hier echt om draait.

Aanval op de krijgsmacht

De manier waarop president Obama de rechtsstaat ondermijnde, en zelfs de politie en de wetshandhaving, legde zijn wetteloze ambities bloot. Deze ambitie kreeg een gevaarlijk gevolg in een andere duivelse daad – een die bijna geen aandacht kreeg: Als president heeft Obama het militair leiderschap van Amerika uitgehold.

Tijdens zijn eerste vijf ambtsjaren heeft president Obama bijna 200 generaals en vele andere hoge officieren uit hun commando's verdreven. Hij ontmantelde en verving gewoon de leiding van onze strijdkrachten. Waarom?

Verschillende gepensioneerde generaals wisten wel wat er aan de hand was. Presidenten wisselen vaak van militaire staf, maar deze mannen noemden wat Obama deed een "zuivering". Gepensioneerd Majoor Generaal Patrick Brady zei, "Er is geen twijfel dat hij het leger wil ontmannen. "Gepensioneerd Navy Kapt. Joseph John zei: "De Amerikaanse strijdkrachten worden al vijf jaar lang meedogenloos aangevallen door de bewoner van het Oval Office" (World Net Daily, 4 nov. 2013). Gepensioneerd Maj. Gen. Paul Vallely vertelde Investor's Business Daily dat Obama "opzettelijk ons leger, Pentagon en ons als supermacht aan het verzwakken en uithollen was, en iedereen in de gelederen die het er niet mee eens is of zich uitspreekt wordt gezuiverd" (29 okt. 2013). Dat was inderdaad precies zijn doel!

President Obama heeft de Amerikaanse strijdkrachten op vele manieren verzwakt: snijden in het defensiebudget, vermindering van wereldwijde inzet, prioriteit geven aan identiteitspolitiek en diversiteitsquota in plaats van oorlogscapaciteit. Maar het uitschakelen van leiders was misschien wel de dodelijkste.

Hoe machtig, groot of geavanceerd het leger ook is, als het geen sterk leiderschap heeft, kan het niets bereiken.

De mensen die Obama op deze commandoposten plaatste, gaven voorrang aan politieke correctheid, rassen- en genderverheerlijking en andere schandelijke zaken die de Amerikaanse defensie aantastten. Ze steunden Obama’s beleid om transseksuelen in het leger toe te laten. Zij hebben middelen ingezet voor het bevorderen van radicaal-linkse ideeën in het buitenland in plaats van voor het beschermen van Amerikaanse belangen en het beveiligen van de wereld.

Hun doel was nooit soldaten op te leiden om van hun land te houden en ervoor te vechten en zelfs te sterven om hun land te redden. Vaak trainden deze leiders soldaten om hun eigen land te haten!

Deze ingrepen waren niet alleen bedoeld om "Amerika fundamenteel te veranderen", maar ook om Amerika fundamenteel te vernietigen.

Toen Donald Trump president werd, werkte hij aan het herstel van de militaire macht van Amerika. Maar zelfs hij was teleurgesteld over de slechte kwaliteit van veel van de leiders onder zijn bevel.

Toen Joe Biden het presidentschap aanvaardde, hervatte hij onmiddellijk de waanzin van het Obama-tijdperk. Hij beval officieren zich te richten op het uitbannen van "racisme" en "rechts-extremisme" uit de gelederen. Zijn regering bood "gratis geslachtsaanpassende chirurgie" aan, alsof dat hen tot betere soldaten zou maken. Op de leeslijsten voor matrozen en soldaten staan boeken die hen indoctrineren in anti-Amerikaans denken. Toen een luitenant-kolonel in 2021 een boek schreef waarin hij onthulde hoe het marxisme de militaire elite had geïnfecteerd, werd hij op staande voet ontslagen. Vorige generaties soldaten hebben hun leven opgeofferd om juist die ideologie te stoppen die deze generatie soldaten aangeleerd krijgt op onze militaire academies!

Deze beslissingen van Amerika's leiders hebben dodelijke gevolgen. Wat gebeurt er als militaire commandanten meer toegewijd zijn aan het promoten van radicale ideeën dan aan het verdedigen van het land? Wat gebeurt er als ze niet eens geloven in de idealen van de natie die ze vertegenwoordigen?

Dit vervult op dramatische manier de profetie in Jesaja 3:1-3, waar God belooft Amerika te vervloeken door het wegnemen van "de held en de strijdbare man, de rechter en profeet, en de waarzegger en de oude, de overste van vijftig en de aanzienlijke," en andere effectieve leiders. Waar gaat het naartoe als je verstoken bent van sterk, eerbaar, wetsgetrouw leiderschap?

Schandaal na schandaal

In een van zijn laatste officiële daden als president heeft Obama clementie verleend aan Oscar López Rivera, die behoorde tot een marxistische terroristische organisatie. De redacteur van de Federalist, Ben Domenech, schreef op Substack dat López "een klein leger van terroristen rekruteerde en trainde om zijn mede-Amerikanen te vermoorden. Hij bouwde bommenfabrieken. Hij leerde jonge, beïnvloedbare mensen hoe ze instrumenten konden maken om te doden en te verminken. …Toen hij terechtstond, gaf hij alles toe waarvan hij beschuldigd werd – hij toonde geen enkel berouw." Toch verleende Obama hem clementie.

Dit typeert het werk van Antiochus. Het is wetteloos. Het ontketent krachten van haat en geweld. Het werpt de waarheid ter aarde. En het vermomt zich als barmhartigheid en vriendelijkheid.

Zo'n man aan het roer in Amerika heeft bittere ellende veroorzaakt. De schandalen die hij en zijn regering begingen zijn te talrijk om te tellen. Hier is echter een korte lijst:

 • Weigering om buitenlandse donoren van zijn campagne bekend te maken

 • Plotselinge ommekeer in zijn beleid over het homoseksuele "huwelijk"

 • Negeren van wetten en voorschriften

 • Verdubbeling van het overheidstekort

 • Grotere stijging van de staatsschuld dan de vorige 42 presidenten samen

 • Het aantasten van de welvaart van de gemiddelde Amerikaan

 • Enorme uitbreiding van voedselbonnen en bijstand

 • Administratief personeel en agentschappen die geheime e-mailaccounts gebruiken

 • Miljoenen aan overheidscontracten doorsluizen naar handlangers

 • Het Ministerie van Justitie rassenprotesten laten organiseren

 • Het opdringen van seksuele perversie aan andere landen via de State Department

 • Massaal bespioneren van journalisten, congresleden en gewone Amerikanen

 • Witte Huis-personeel betrekken bij een prostitutieschandaal in Colombia

 • Inmenging in het FBI-onderzoek naar Hillary Clintons e-mails

 • Het Veterans Affairs-schandaal en doofpotaffaire

 • De Environmental Protection Agency, Social Security Administration en andere federale agentschappen grote hoeveelheden wapens en munitie laten kopen

 • Het Chinese communistische systeem ophemelen

 • Het corrupte steunfonds van de auto-industrie

 • Afwijzing van 77 procent van de verzoeken om Vrijheid van Informatie

 • 36 miljoen dollar uitgeven aan rechtszaken om informatie geheim te houden

 • Openbare huisvesting van transseksuelen

 • Massale beslaglegging op land

 • Spionage tegen voormalig Israëlisch premier Benjamin Netanyahu

 • Israël onder druk zetten om Irans nucleaire programma niet aan te vallen

 • Ondertekening van het New start-verdrag dat Rusland meer macht gaf en de V.S. verzwakte (en dat Rusland vervolgens schond, zonder duidelijke gevolgen)

 • Terugtrekken uit Irak en de weg vrijmaken voor het terreurregime van Islamitische Staat

 • Het stoppen van een onderzoek naar de Clinton Foundation

 • Financiële vrijstellingen voor personeel en bondgenoten van het Witte Huis

 • Religieuze groepen verplichten te betalen voor abortusmedicijnen

 • Solyndra en andere stimulans-ontvangende mislukkingen

 • Staten en andere jurisdicties aanklagen wegens handhaving van de wet

 • Inmenging in en mogelijk hacken van bepaalde verkiezingen

 • Vrijlating van vijf Guantanamo Bay terroristen voor islamist Bowe Bergdahl

 • Het ministerie van Justitie gerechtelijke bevelen laten weigeren

 • Het ministerie van Buitenlandse Zaken een boycot van Israëlische goederen laten steunen

 • Het financieren van een politieke campagne tegen Netanyahu

 • Het meewerken aan de opstelling van een resolutie van de Verenigde Naties tegen de Israëlische nederzettingen

 • Verraad aan Israël in de VN-Veiligheidsraad

Amerikanen hadden een krachtige noodklok moeten luiden vanwege deze gebeurtenissen! Waarom stelden de media, zelfs de "conservatieve" media, Obama's wetteloze, destructieve acties niet aan de kaak? Sommigen hadden gewoon de moed niet om op te komen voor onze constitutionele republiek. Vele anderen zijn zelf corrupt en hebben het giftige anti-amerikanisme van de president geaccepteerd en gesteund.

Wat de reden ook was, niemand stond op tegen Barack Obama.

Communistische infiltratie

In 1956 vatte Herbert W. Armstrong de opkomende dreiging van het communisme in Amerika samen als "een psychologische oorlogsvoering van propaganda, infiltratie, ondermijning, demoralisatie. Het is een oorlogsvoering die ons verstand en onze morele en geestelijke waarden heeft aangevallen, in plaats van onze lichamen en onze aardse bezittingen."

De heer Armstrong zei dat deze oorlogsvoering in feite wordt beschreven in Bijbelse profetieën. "Het is een soort oorlog die we niet begrijpen of niet weten hoe we ermee om moeten gaan," schreef hij. "Het gebruikt alle duivelse middelen om ons van binnenuit te verzwakken, onze kracht uit te putten, onze moraal aan te tasten, ons onderwijssysteem te saboteren, onze sociale structuur te verwoesten, ons geestelijk en godsdienstig leven te vernietigen, onze industriële en economische macht te verzwakken, ons leger te demoraliseren, en tenslotte, na zo'n infiltratie, onze regering omver te werpen met kracht en geweld!"

Denk eens serieus na over die uitspraak. Kijk naar het Amerika van vandaag. Zijn die communistische doelen bereikt? Het land is moreel en geestelijk vervuild. We lopen voorop in de wereld met pornografie. We promoten het homohuwelijk en transgenderisme en dwingen andere naties dat ook te omarmen. God zegt dat we niet meer weten hoe te blozen vol schaamte! (Jeremia 6:15; 8:12). Religie, waar het nog wordt uitgeoefend, gaat meer over hulp om jezelf een goed gevoel te geven, in plaats van het gehoorzamen van God en leven volgens de Bijbel (Mattheüs 4:4). Ons onderwijssysteem levert miljoenen studenten op die Amerika haten, van het communisme houden en geen kennis hebben. Miljoenen Amerikanen zijn afhankelijk van giften waardoor ze slaven worden van de overheid en van hun eigen menselijke natuur. De nationale schuld is de 30 biljoen dollar gepasseerd. Ons leger is machtig, maar het wordt bestuurd door zwakke, "woke" leiders. Zelfs onder gewone Amerikanen is de trots op onze macht gebroken (Leviticus 26:19).

De communistische infiltratie waar de heer Armstrong voor waarschuwde, heeft plaatsgevonden. Ik beweer niet te weten in welke mate de communisten dit hebben georganiseerd, of dat de heer Obama een communistisch plan uitvoert (al zijn er wel enige aanwijzingen die daarop duiden).

Maar ik weet wel wat af van de duivel! En ik weet dat hij er alles aan doet wat hij maar kan om Amerika tot zinken te brengen.

Ik heb persoonlijk gezien hoe hij een man aan de top, een Antiochus, gebruikte om Gods Kerk ten val te brengen. En ik heb gezien hoe de regering van Amerika, bestuurd door een man die heeft verklaard het doel te hebben om de natie fundamenteel te veranderen, de ene stap na de andere nam om dit land te verzwakken, waardoor de vervulling van een aantal van de meest angstaanjagende profetieën in de Bijbel werd bespoedigd! En ik weet dat de duivel, een leugenaar die de wet haat, daarachter zit.

Het feit dat de Amerikanen de Grondwet te grabbel gooien en wetteloosheid aanmoedigen in hun huwelijken, in hun regering en in hun beleid ten opzichte van andere naties, heeft een duidelijke oorzaak. Het ergste ervan is terug te voeren op het feit dat Satan en miljoenen demonen zijn neergeworpen op en verbannen tot de aarde (Openbaring 12:9; zie Bijlage B). Dat maakt een ontzagwekkend, verbijsterend verschil in wat er om ons heen gebeurt.

Veel mensen spotten met het bestaan van een duivel – terwijl hij hen ondertussen verslindt! Zij kennen God niet en begrijpen niets van Satan. Totdat zij dat wel doen, zullen de problemen alleen maar toenemen.

‘Vanwege de afvalligheid’

De voor de hand liggende vraag rijst, waarom God toestond dat zoiets vreselijks met Amerika gebeurde? Het antwoord staat in Daniël 8:10-12.

Zoals ik heb uitgelegd, beschrijven deze verzen een door Satan geleid leger van demonen dat vernietiging brengt in Gods Kerk. En let op: Er staat dat het was "vanwege de afvalligheid [overtreding]." Met andere woorden, de zonden van het volk gaven Satan zijn opening. Vervolgens ging hij rechtstreeks het heiligdom binnen, werkte via de leiders aan de top, en wierp de waarheid ter aarde. Dat is de manier waarop Satan Gods Kerk vernietigde. Ik heb het voor mijn ogen zien gebeuren.

Zo'n verwoesting kan niet door gewone mensen worden aangericht. Het kan alleen vanuit de top gebeuren.

Op dit moment zijn Satan en zijn machtige leger van demonen bezig de supermacht van eindtijd-Israël op dezelfde manier te vernietigen. De waarden die Amerika groot hebben gemaakt, worden ter aarde geworpen – vanuit de top.

En waarom? Dit is het gedeelte dat veel mensen over het hoofd zien of verwerpen: Het is "vanwege de afvalligheid": omdat er zoveel zonde in het volk is. Dit is niet alleen maar een probleem van één man aan de top met een wetteloze geest. Hij zou nooit die hoge mate van macht hebben bereikt als er niet een massale crisis van wetsovertredingen in het hele land was geweest! Ons volk is doordrenkt van elke denkbare vorm van zonde – en is er ook nog trots op!

Dat soort wetteloosheid heeft consequenties. Dit is een duidelijk principe dat in de Bijbel van begin tot eind wordt beschreven. Dat is de reden waarom God ons straft met zo'n verwoestende vloek. Veel mensen bidden tot God voor bescherming tegen deze satanische aanval. Maar die gebeden worden niet verhoord – vanwege onze zonden.

Jesaja profeteerde over ons volk van vandaag: "Wee het zondige volk, volk van zware ongerechtigheid, nageslacht van kwaaddoeners, kinderen die verderf aanrichten! Zij hebben de Heere verlaten, zij hebben de Heilige van Israël verworpen, zij zijn vervreemd, van achter Hem vandaan" (Jesaja 1:4, HSV).

Deze natie heeft jarenlang zoveel zegeningen gehad. Maar dit is snel aan het veranderen, en God waarschuwt ons dat het op het punt staat onvoorstelbaar erger te worden!

Let op de profetie in vers 7: "Uw land is een woestenij, uw steden zijn met vuur verbrand, uw bouwland – voor uw ogen eten vreemden het op; het is een woestenij, als door vreemden ondersteboven gekeerd." Hier wordt gesproken over enorme rassenoorlogen die onze steden opslokken! Amerika's steden zullen branden.

Dit zal het eindresultaat zijn van deze aanval op de wet. Wees niet onwetend over Satans plannen. U kunt zijn vingerafdrukken zien op alles wat er momenteel gebeurt.

De oplossing voor deze problemen is het verwerpen van satanische wetteloosheid. Het is de waarheid hooghouden en niet toestaan dat zij ter aarde wordt neergeworpen.

Zelfs het eerbiedigen en handhaven van de grondwet en de wetten van het land zou deze neergang stoppen en veel van Amerika's ellende wegnemen. Maar werkelijk, blijvend herstel en vooruitgang zullen alleen komen door berouw richting God (Ezechiël 33:11). We moeten terugkeren naar het eren en gehoorzamen van de wet van God.

Vervolgd op: Aanbidding van de wil


 1. Om dit te begrijpen is studie nodig, maar u kunt het punt begrijpen zoals het betrekking heeft op Amerika zonder een dergelijke studie. Als u meer uitleg wilt, lees dan Bijlage A: "Profetische Dualiteit." Ik leg ook de geestelijke vervulling van deze verzen in Daniël 8 uit in mijn boekje Daniel-Unsealed at Last! Op verzoek sturen wij u een gratis exemplaar.↩︎ 

DE VERENIGDE STATEN EN GROOT-BRITTANNIË IN DE PROFETIEËN

De mensen van de Westerse wereld zouden versteld staan-met stomheid geslagen zijn-als zij het wisten! De regeringen van de Verenigde Staten, van Groot-Brittannië, Canada, Australazië, Zuid-Afrika zouden enorme noodprogramma's in werking stellen-als zij het wisten! Zij zouden het kunnen weten! Maar zij weten het niet! Waarom niet?