Charlemagne

Charlemagne Statue by A. Duarte on flickr/CC by 2.0

Wie is de volgende Karel de Grote?

27-02-2017  •  Uit deTrompet.nl
 

Volgens Bijbelse profetie heeft het Heilige Romeinse Rijk zeven hoofden. Het Rijk is zes keer opgestaan in Europa. Iedere keer heeft het het continent met bloed doorweekt. Het eerste hoofd begon in 554 n. Chr. en werd geregeerd door Justinianus. Het zesde hoofd eindigde aan het einde van de Tweede Wereldoorlog in 1945. Het werd geregeerd door de krankzinnige Adolf Hitler, één van de bloedigste tirannen in de geschiedenis van de mens.

Het zevende hoofd is nu op het toneel. Zijn verleden wijst er sterk op wat het in de toekomst zal doen. Zijn geschiedenis alleen al zou de mensen vandaag moeten laten beven van angst!

Volgens uw Bijbel zal het zevende hoofd veruit de bloedigste van allemaal zijn! De wereld staat op het punt te worden neergeranseld in deze werkelijkheid.

Paus Johannes Paulus II was in 1983 in Wenen – 300 jaar nadat de stad was aangevallen door ‘barbaarse Turken,’ waarbij de Poolse koning de Europese koningen wist te verenigen en de barbaren verdreef. Johannes Paulus zei toen in 1983 dat Europa terug moest keren naar zijn christelijke wortels. Hij verwees hier naar de “christelijke wortels” van het bloedige Heilige Romeinse Rijk. De huidige paus zal Europa verenigen om dit tot realiteit te maken.

De Vaticaanse leiders begrijpen hun geschiedenis – in tegenstelling tot het grootste deel van de wereld. Dat is de reden waarom vele miljoenen mensen zo makkelijk worden misleid.

De volgende Karel de Grote zal veel geraffineerder zijn dan Hitler – veel beschaafder. Maar hij zal tegen Christus vechten bij Zijn Tweede Komst!

Spoedig zal de wereld weten wie deze moderne Karel de Grote is. U kunt er zeker van zijn dat hij een Duits stempel van goedkeuring draagt. Zijn acties zullen wereldschokkend zijn, veel erger dan die van de oorspronkelijke Karel de Grote. Hij zal de wereld in de grootste ‘zee van bloed’ leiden die de mensheid ooit heeft gezien, die het zélfs niet in de stoutste droom kan voorstellen!

De Bijbel profeteert over deze Europese krachtige leider. Wij hebben steeds waakzaam gewacht tot wanneer deze persoon tevoorschijn zal komen.

Gezien de urgentie van de tijd heb ik sterk het gevoel dat deze geprofeteerde leider binnenkort op het toneel zal verschijnen.

Wie is Karl-Theodor zu Guttenberg?

Een indrukwekkend man verscheen in de frontlinie van de Duitse politiek toen hij in februari 2009 werd aangesteld als Duitse Minister van Economie. Zijn politieke status steeg plotseling tot grote hoogte doordat Angela Merkel hem later dat jaar de senior portefeuille van Minister van Defensie gaf in haar coalitiekabinet.

Zijn naam is Baron Karl-Theodor zu Guttenberg.

Het ministerie van Defensie was de portefeuille van Guttenbergs voorkeur. “Na het succes van het door Merkel geleide conservatieve politieke blok bij de verkiezingen van afgelopen maand, maakte Baron Guttenberg geen geheim van zijn wens om van het ministerie van Economische Zaken over te schakelen naar de Defensie portefeuille” (Deutsche Presse-Agentur, 23 oktober 2009).

Al spoedig passeerde Guttenberg bondskanselier Merkel als meest populaire politicus in Duitsland.

Guttenberg was een getalenteerde jonge leider van de jonge garde in de Beierse politiek tijdens de lange regeerperiode van Edmond Stoiber als minister-president van Beieren. Deze twee hebben een wederzijds respect voor elkaars politieke prestaties. Guttenberg ondersteunde de pogingen van Stoiber sterk om de administratieve rompslomp van de Europese Unie te verminderen en hierdoor meerdere miljarden aan euro’s te besparen.

Deze aristocratische Guttenberg is met name interessant vanwege zijn familie en politieke connecties. Zijn aanvankelijke ontwikkeling in het politieke leven werd geleid door Stoiber. Hij werd aangesteld als secretaris-generaal van de Beierse Christelijke Sociale Unie, de politieke partij van Stoiber, op het moment dat Stoiber werd gezien als voornaamste kandidaat voor het Duitse bondskanselierschap voordat hij maar nipt door Angela Merkel werd verslagen in een landelijke verkiezing. Stoibers politieke mentor was de Beierse minister-president Franz Josef Strauss die hij opvolgde en die in zijn tijd bekend stond als “de sterke man van Europa.”

Guttenberg is eveneens verbonden via een deel van zijn familielijn aan het huis van Habsburg. Strauss en Otto von Habsburg deelden een gemeenschappelijke droom van een verenigd Katholiek Europa. Beiden hebben persoonlijk details van die visie gedeeld met Herbert W. Armstrong tijdens bezoeken die zij maakten aan de campus van Ambassador College in Pasadena. Voor Otto von Habsburg was de droom een herleving van het Heilige Romeinse Rijk. Voor Herbert Armstrong zou die droom de werkelijkheid vormen van de in de Bijbel geprofeteerde zevende herrijzenis van het Heilige Romeinse Rijk.

Herbert Armstrong voorzag en profeteerde dat de Europese Unie die profetie onder Duitse Katholieke heerschappij zou vervullen.

Neem de onweerlegbare Frankisch-Beierse Rooms Katholieke connecties van Guttenberg in gedachten en voeg ze aan de draad van politieke gedachten toe die de Beierse politiek tientallen jaren lang onder Strauss en Stoiber heeft doordrongen – de droom van een verenigd katholiek Europa onder Duitse leiding. Voeg daar dan iets aan toe dat noch Strauss noch Stoiber ooit bezat – een opvallende familietitel die al deze connecties samensmeedt – en dan hebben we een man om in de gaten te houden in de wankele coalitie van bondskanselier Merkel’s regering.

Wat is die familietitel?

‘Baron van het Heilige Romeinse Rijk’

De officiële titel van de huidige Baron Karl-Theodor zu Guttenberg werd aan zijn voorouders toegekend in de 18e eeuw. Zijn correcte titel is Reichsfreiherr, in het Nederlands vertaald “Baron van het Heilige Romeinse Rijk.

Een fascinerende titel als u bedenkt wat er in Europa aan het gebeuren is!

Let op wat Ulrich Rippert schreef over Guttenberg op de World Socialist Web Site op 7 november 2009: “Volgens Spiegel Online ontketende de benoeming van de nieuwe minister van Defensie, Karl-Theodor zu Guttenberg (Christelijke Sociale Unie, csu), een storm van enthousiasme in het Duitse officierscorps. …”

“Guttenberg werd door de verzamelde soldaten verwelkomd als een van hen. Zijn adellijke titel en de 800-jaar oude traditie van zijn aristocratische familie speelde een niet onbelangrijke rol in hun reactie.

“Er is nauwelijks een ander land in de wereld waarin de invloed van de aristocratie in het leger – evenals in andere delen van de maatschappij – zo sterk is gebleven als in Duitsland. …

De aristocratische elite heeft een verwoestende rol gespeeld in de Duitse geschiedenis. Het domineerde zowel het officierscorps van de Reichswehr (keizerlijk leger) als de Wehrmacht. In de Weimar republiek vormde de Reichswehr een staat binnen een staat; het verwierp de democratische fundatie van de grondwet en was betrokken bij verschillende pogingen tot staatsgreep. In de Wehrmacht van Hitler waren het de aristocratische generaals die de oorlog van uitroeiing en verovering organiseerden.

“De veldmaarschalken van de naziperiode waren bijna allemaal van adel. …

“Karl Theodor – we zullen afzien van zijn acht andere voornamen – Baron von und zu Guttenberg is onderdeel van deze aristocratische kaste en handhaaft zijn elitaire gewoonten. Hij woont in Burg (kasteel) Guttenberg dichtbij Kulmbach in Franken, wat het hoofdkwartier van de familie vormt sinds 1482. Sinds februari 2000 is hij getrouwd met Stephanie gravin von Bismarck-Schonhausen, die een directe afstammeling is van Otto von Bismarck, de ijzeren kanselier. …

“Voordat hij zijn ministeriele post innam leidde Guttenberg meerdere jaren het Speciaal Comité voor Buitenlandse zaken van het directiecomité van de csu

Guttenberg liet er geen twijfel over bestaan dat het noodzakelijk is om de wijdverspreide anti-oorlog gevoelens van de bevolking tegen te gaan.

“Guttenberg benadrukte: ‘Er is geen alternatief voor de Duitse inzet in Afghanistan.’ …Hij rechtvaardigde de oprichting van een speciale afdeling voor Afghanistan in de kanselarij door met deze woorden af te sluiten; ‘Deze maatregel zal in aanzienlijke mate bij kunnen dragen aan het optimaliseren van de totale inzet van Duitsland in Afghanistan en aan het verhogen van acceptatie van onze militaire betrokkenheid binnen de bevolking.’ …

“Onder deze omstandigheden is minister van Defensie zu Guttenberg het offensief aangegaan. Al een paar dagen na zijn aantreden benadrukte hij dat er inderdaad een oorlog wordt gevoerd in Afghanistan. Onder deze omstandigheden, zei hij, zou het verkeerd zijn om ‘eufemismen’ te gebruiken met betrekking tot het doel van de Bundeswehr. In een gesprek met Bild Zeitung legde hij uit dat het een gevechtsmissie is. Hoewel het internationaal recht duidelijk maakt dat oorlog alleen plaats kan vinden tussen staten, geloofde hij niet dat een soldaat zich zou kunnen vinden in zulke ‘noodzakelijk juridische, academische of semantische gevoeligheden.’”

Baron Guttenberg noemt oorlog en terrorisme bij hun echte naam – geen vage of misleidende ‘eufemismen.’ Dat maakt het Duitse leger extatisch. Tegelijkertijd stuurt hij de Duitse bevolking meer richting een militaire mind-set. Dit moet zeer verstorend zijn voor die mensen die de geschiedenis van Duitsland begrijpen. Het eindresultaat zal afschuwelijk zijn!

Het signaleert ook een gevaarlijke wending in het buitenlandse beleid van Duitsland! En de hele wereld zal sterk worden beïnvloed door deze nieuwe richting.

Hou Baron Guttenberg in de gaten!

Een belangrijke profetie wordt geschiedenis

“En het zijn [ook] zeven koningen; vijf zijn gevallen, en de een is, en de ander is nog niet gekomen, en wanneer hij zal gekomen zijn, moet hij een weinig [tijds] blijven” (Openbaringen 17:10, sv). Openbaringen 17:10 is een van de belangrijkste profetieën in de Bijbel. Dit ene vers bevat het hart van de profetie voor deze laatste dagen. Alleen al tijdens de periode van “één is” ligt de vervulling ingesloten van een aantal andere belangrijke profetieën: Mattheüs 17:10-11, dat gaat over de eindtijd Elia die alle dingen herstelt; Maleachi 3:1, waarin een eindtijd boodschapper wordt besproken die deze wereld voorbereidt op de terugkomst van Christus; en Mattheüs 24:14, waarin beschreven wordt dat het evangelie over de hele wereld zal worden verkondigd. Deze profetieën waren het hart van het werk in het Philadelphia tijdperk onder Herbert W. Armstrong. Hij profeteerde in de tijd dat “één is” – toen Hitler regeerde over het zesde hoofd van het Heilige Romeinse Rijk. (Dit wordt grondig uitgelegd in ons gratis boek “Daniel Unlocks Revelation [Daniël ontsluit openbaringen]”.)

Na het tijdperk van “één is”, is er nog een korte tijd over voor “de andere [die] nog niet gekomen is.” Deze uitspraak legt de meest dringende nadruk op het zevende hoofd. We zijn nu getuige van het zevende hoofd. Het zal korte tijd blijven – en daarna kunnen we het beest vergeten! Oorlogen, terrorisme, weerrampen – ze zullen allemaal voor altijd verdwenen zijn! Als “de ander” komt en het werk afmaakt, zal Christus komen en voor eeuwig gaan regeren! Daar zouden we het meeste van alles enthousiast over moeten worden, niet over een opwindende profetie van het beest.

We moeten niet vergeten dat we de schuld van het toebrengen van kwaad over de naties van Israël niet bij het Heilige Romeinse Rijk moeten leggen. (Als u niet weet wie de naties van Israël zijn, vraag dan ons boek “De Verenigde Staten en Groot-Brittannië in profetie” aan.) “Want God heeft [hun] in hun harten gegeven, dat zij Zijn mening doen, en dat zij enerlei mening doen, en dat zij hun koninkrijk het beest geven, totdat de woorden Gods voleindigd zullen zijn” (Openbaringen 17:17). God heeft het in het hart van dit imperium gegeven Zijn wil uit te voeren. Wij worden gestraft vanwege “al onze gruwelen (zonden).”

God roept de zogenaamde christenen van deze wereld op om zich te bekeren. Dat is de enige oplossing voor onze problemen.

Het zesde hoofd is gekomen en gegaan. Nu is het zevende hoofd gekomen. Beide opwindende profetieën zijn geschiedenis geworden! Dit laatste hoofd is bestemd om de meest beruchte van allemaal te worden. Er is geprofeteerd dat het ongeëvenaarde verwoesting zal aanrichten in deze wereld.

Het laatste hoofd van het Heilige Romeinse Rijk zal tegen Jezus Christus vechten bij Zijn Wederkomst! Dan zal de wereld zien hoe onheilig dit Heilige Romeinse Rijk is.

Hoe kunnen we niet ontroerd en intens bewogen worden door deze universum-schokkende profetie?

Wat een opwindende tijd om in te leven! Niet omdat we begrijpen wat het Heilige Romeinse Rijk is, maar omdat we begrijpen wie de almachtige God is die deze profetie aan ons heeft geopenbaard!

Het beste nieuws ooit

De Echte Waarheid van september 1979 zei het volgende over Franz Josef Strauss: “In april 1970, op een van zijn vele reizen naar de Verenigde Staten, bezocht Strauss de campus van Ambassador College in Pasadena, Californië. Tijdens dit tweedaags bezoek gaf hij een toespraak aan de studenten (hij spreekt vloeiend Engels en Frans) en werd geïnterviewd door het World Tomorrow televisieprogramma. Hij was de geëerde diner-gast van hoofdredacteur Herbert W. Armstrong in het huis van Mr. Armstrong. (Mr. Armstrong zei later over het bezoek van Dr. Strauss: ‘Aan het einde van de eerste dag merkte hij op dat hij zojuist de gelukkigste dag van zijn leven had doorgebracht. De vrede en het geluk hier zijn besmettelijk. Dr. Strauss zoog het op. Herr Strauss zei: “Wij hebben een Ambassodor College nodig in Duitsland.”’)

Binnenkort zullen de scholen van God deze aarde gaan vullen.

Wat een verbazingwekkende uitspraak voor een krachtige wereldleider als Franz Josef Strauss – dat hij net de gelukkigste dag van zijn leven had doorgebracht!

De inspirerende waarheid is; hij had net een glimp gekregen van de wonderbaarlijke Wereld van Morgen. Mr. Armstrong en zijn aanhangers hebben keihard gewerkt om elk woord uit de Bijbel te gehoorzamen. Ambassador College was als een prachtig hof van Eden op aarde. Het heeft driemaal in verschillende jaren de prijs voor de mooiste campus in Amerika gewonnen. Spoedig zal de hele aarde er zo gaan uitzien! En de mensen zullen gelukkig zijn zoals ze nooit eerder geweest zijn. Die tijd is bijna hier!

Als Adam, Eva en de hele wereld God hadden gehoorzaamd, dan zou de aarde er vandaag uit zien als Ambassador College en vervuld zijn met geluk.

De weg naar geluk is door de mensheid in de gehele geschiedenis afgewezen. Zij moeten lijden totdat ze bereid zijn om God te gehoorzamen – en gelukkig te zijn op de manier waarop God gelukkig is.

Winston Churchill zei dat de mens zo nu en dan struikelt over de waarheid, maar zich dan snel weer herpakt en gehaast verder leeft.

Hoe veel lijden is er voor nodig voordat de mensen wakker worden? Zal het ergste leed dat ooit geweest is ervoor nodig zijn voordat zij zich eindelijk tot God keren?

“Drie jaar later, op 8 mei 1973, benadrukte Dr. Strauss wederom hetzelfde thema voor het World Tomorrow televisieprogramma (deze keer in Duitsland): ‘We moeten een West-Europese eenheid bereiken, tot stand brengen en realiseren, voordat de Sovjet-visie op het Europa van morgen realiteit wordt’” (ibid).

De heer Strauss had een visie van het Heilige Romeinse Rijk. Hij gaf dat door aan zijn beschermeling, Edmund Stoiber. En Stoiber begeleidt nu Baron Guttenberg om diezelfde visie te koesteren.

Die visie leeft al gedurende 1500 jaar. Maar het eindigt altijd in een catastrofe, zelfs wanneer het begint met goede bedoelingen.

De verkeerde mensen hebben de machtige Europese Unie gekaapt. Dat imperium staat op het punt met Jezus Christus Zelf in botsing te komen. Kijk goed naar dit Heilige Romeinse Rijk; het zal de laatste zijn die u ooit zult zien – voor altijd!

Dat is het beste nieuws dat deze wereld ooit gehoord heeft. En u kunt het bewijzen vanuit uw eigen Bijbel.  

No Nl