Hos nl

Overzicht van het boek Hosea (Eerste deel)

20-04-2017  •  Uit deTrompet.nl
 

De profeten Jesaja, Amos, Micha en Hosea richtten tegelijkertijd hun profetieën tot het volk Israël. Dat was ongeveer 30 jaar voor het volk in ballingschap ging. Hun boodschap kwam overeen met die van de Filadelfia Kerk van God (pcg), alleen verkondigt onze boodschap in de eindtijd een veel grotere catastrofe. Het goede nieuws is echter ook veel beter, omdat Jezus Christus meteen na deze verbijsterende crisis terugkeert. Wij moeten onze boodschap zowel aan fysiek als aan geestelijk Israël brengen. Voor velen heeft de boodschap van de Filadelfia Kerk van God eeuwige consequenties.

Het boek Hosea werd rond 790 voor Chr. geschreven. Het is uniek onder de overige profetieën tegen Israël in dit opzicht dat het zich concentreert op Efraïm, of zoals God door de heer Armstrong openbaarde, op het huidige Engeland. Hosea noemt Efraïm 37 maal in deze profetie. Dit boek is, zoals de heer Armstrong al leerde, voor onze tijd nu. Zelfs ofschoon Hosea’s boodschap aan Efraïm gericht is, heeft ze ook heel wat te zeggen over karakterbouw. Dit boek werd ook geschreven voor Gods beide eindtijd Kerken. Gods hele volk behoort zich druk te maken over karakterbouw. Zonder karakter zullen we het Koninkrijk van God niet binnengaan en met Jezus Christus de aarde en het universum regeren.

De naam Hosea betekent redding. Dit is Gods bedoeling voor heel de mensheid. Hij wil ons redden! Dit artikel bespreekt de komende ondergang van Engeland en de Laodicea Kerk in de snel naderende Grote Verdrukking. Het boek Hosea is een ernstige waarschuwing aan Engeland en Gods Laodicea Kerk, maar het is tevens een boodschap van sterke hoop voor allen die luisteren willen en zich bekeren.

Engeland—Waaraan de Troon van David werd Toevertrouwd

De heer Raymond Mc Nair schreef in de Echte Waarheid van augustus 1969: “De Koninklijke familie geeft Brittannië een zeer goed voorbeeld wat betreft het gezinsleven.” Dat werd in 1969 geschreven. Als we vandaag de dag naar prins Charles en prinses Diana kijken, dan moeten we allen toegeven dat dit niet van hun huwelijk gezegd kan worden. Het was zo in het verleden, maar het is vandaag beslist niet het geval. Brittannië is sinds 1969 aanmerkelijk gedegenereerd. Dhr. Mc Nair schreef vervolgens (nadruk van ons):

Enkelen van de oudere, wijzere generatie zien de morele en geestelijke decadentie die Brittannië in zijn greep krijgt. Ze zien de voortdurende verzwakking van het pond. Ze horen met verdriet hoe over hun hoofdstad Londen gesproken wordt als swingend Londen, de speelhol-hoofdstad van de wereld en het abortus centrum van de wereld. In plaats van de straten van Londen gevuld te zien met duizenden mensen met twinkelende ogen, die zich gereed maken om erop uit te trekken en een wereldomvattend imperium te beheersen, zien ze de straten gevuld met hippies, straatschenders, mensen die uit de maatschappij verstoten zijn en die geen hogere ambitie hebben dan TV, de kroeg, gokken en “wein, weib und gesang.” De oudere generatie zucht diep en vraagt zich af waar dit alles heen moet. Dit kleine eiland waarover de oudste en meest invloedrijke troon de scepter zwaait. Een troon die door ieder volk op aarde benijd wordt. Een jonge Britse actrice vatte het allemaal heel juist samen: “Weet u, in zekere zin bestaat Engeland uit zijn traditie en zijn monarchie. We hebben alles wat bij het imperium behoorde verloren, maar we hebben de monarchie nog. Als we dat niet hadden zou Engeland slechts een akelig klein eilandje zijn.” De monarchie herinnert Engeland en de wereld eraan dat Engeland eens een veel machtiger land was.

Wat is er toch met Engeland gebeurd? Waarom waren zij zo machtig? Waarom is Engeland zo snel gedegenereerd?

“Het woord des Heren, dat tot Hosea, de zoon van Beëri, kwam, in de dagen van Uzzia, Jotham, Achaz en Jehizkia, koningen van Juda, en in de dagen van Jerobeam, de zoon van Joas, koning van Israël” (Hosea 1:1). Gods woord kwam tot Hosea, evenals Gods woord tot de heer Armstrong kwam. En dan onderwees God Zijn Woord aan U door de heer Armstrong. God heeft nu Zijn woord aan U toevertrouwd. Het is nu aan de mensen van de Filadelfia Kerk van God om aan Gods woord vast te houden. Gods waarheid zou niet op deze aarde bestaan als de pcg er niet aan vast hield! Gods woord aanhangen is niet alleen een gezamenlijke verantwoordelijkheid, maar ook een individuele.

God vertrouwde ook de troon van David aan Efraïm toe (na tweemaal overgeplaatst te zijn), maar er is iets zeer tragisch gebeurd. Engeland heeft tegen Gods woord gerebelleerd en er is een zware straf op komst over dat volk.

Een Ontuchtige Vrouw

Het boek Hosea is ook uniek in het verloop van het verhaal. Zo’n boek is er geen tweede. God beval Hosea om een paar zeer ongewone dingen te doen om Zijn gevoelens aangaande Israëls verwerping van Hem en Zijn levenswijze te illustreren. “Het begin van het spreken des Heren door Hosea. De Here zeide tot Hosea: Ga heen, neem u een ontuchtige vrouw en kinderen uit een ontuchtige geboren, want het land wendt zich in schandelijke ontucht van de Here af” (Hosea 1:2). Had u graag de taak van Hosea gehad? Kunt u zich dit beeld indenken? God vroeg Hosea een praktizerende hoer te trouwen om Israël en in het bijzonder Efraïm te laten zien hoe diep verdorven ze in het verleden waren en vandaag zouden worden. Hosea moest de meest intieme menselijke relatie met een hoer hebben en haar toestaan bastaardkinderen te hebben om Gods grote emotie te laten zien wanneer Zijn volk, hetzij de fysieke natie, hetzij Zijn Laodicea Kerk, Hem niet langer wil volgen.

God heeft gevoelens en Hij wil dat Zijn volk weet op welke wijze Hij dat aanvoelt en hoe Hij behandeld wordt! U weet hoe dat aanvoelt als uw echtgeno(o)t(e) u op zo’n manier zou behandelen. Het zou heel moeilijk zijn om met zo’n soort tragedie te leven. Zo voelt God het! Wat dacht u dat Hosea voelde? God zei hem dat te doen en hij deed het precies zoals God dat gezegd had.

Jizreël—Een Bloedig Einde

“De Here zeide tot hem: Noem hem Jizreël, want het zal niet lang meer duren of Ik zal de bloedschuld van Jizreël bezoeken aan Jehu’s huis, en een einde maken aan het koninkrijk van het huis Israëls” (Hosea 1:4). God gebruikt een van de kinderen om te laten zien wat er met Israël in z’n geheel, en specifiek met Engeland gaat gebeuren als gevolg van hun zonde. Alle naties van Israël (in het bijzonder Amerika, Brittannië en het huidige Israël) zullen op bloedige wijze aan hun eind komen. Het zal voor het volk Israël op dezelfde manier gaan, als het met Naboth ging, toen Achab en Izebel hem in de stad Jizreël doodden om zijn wijngaard te stelen (2 Koningen 10:1-14). God zegt dat Engeland op dezelfde manier zal lijden.

God zal de koning doen “ophouden.” Dezelfde gewelddadige gebeurtenis gaat over Israël en de Laodicea Kerk komen. Waarom? Omdat het volk en de Kerk heftig tegen God gerebelleerd hebben!

“Te dien dage zal het geschieden, dat Ik Israëls boog verbreken zal in het dal van Jizreel” (Hosea 1:5). Het is hard voor ons volk vandaag om het feit te accepteren dat onze volken in de komende Grote Verdrukking vernietigd zullen worden. Ze zeggen: Hoe kan dat gebeuren? Wij hebben onze grote militaire macht om ons te beschermen! Maar God zal onze militaire macht “verbreken.” Het woord “boog” verwijst naar militaire macht. Dit vers is hetzelfde als wat we vinden in Leviticus 26:19. Amerika en Engeland hebben hun laatste oorlog gewonnen! De heer Armstrong predikte dat aan de hele wereld en de Filadelfia Kerk van God doet dat ook! Waarom? Omdat God zegt dat te doen! 

Vervolg op Overzicht van het boek Hosea (Tweede deel)

Hos Nl Bo