Ontvang elke werkdag een gratis nieuwsbrief in uw inbox - de Trompet Brief.

Sdfa

KEVIN FRAYER/GETTY IMAGES

Leer de les van de “grote menigte”

Het kan u een heleboel lijden besparen.

Het boek Openbaring spreekt over een groep mensen die het een “grote menigte” noemt. Deze groep is zo groot dat niemand haar kan tellen. En het bevat een krachtige les die we nu moeten begrijpen. Uw leven hangt ervan af!

Deze cruciale boodschap in de kern van het boek Openbaringen heeft direct betrekking op de problemen die de samenleving bedreigen in onze huidige wereld – en laat u zien wat u, persoonlijk, moet doen om hiertegen beschermd te worden.

Deze boodschap is tweeledig. Ten eerste is het een waarschuwing. Als u acht slaat op deze waarschuwing, dan hoeft u niet door het soort verdrukking te gaan waar de grote menigte doorheen zal gaan! Ten tweede is het een boodschap met geweldig veel hoop. In deze wereld vol problemen, in een erg urgente tijd, hebben we allemaal deze hoop nodig!

Een voorbeeld van Gods genade

Hier is de beschrijving van deze groep: “Hierna zag ik en zie, een grote menigte, die niemand tellen kon, uit alle naties, stammen, volken en talen, stond vóór de troon en vóór het Lam, bekleed met witte gewaden en palmtakken in hun hand” (Openbaringen 7:9). Deze menigte mensen, die verschillende talen spreken, zijn gekleed in witte gewaden. Dit geeft aan dat deze mensen Gods waarheid hadden gehoord en zich bekeerd hebben. Hoe zouden zij weten hoe ze zich moesten bekeren tenzij zij Gods boodschap van bekering gehoord hebben?

Dit is de periode waarin we de echte vruchten van ons huidige werk zullen zien!

De context toont dat hun bekering plaatsvindt tijdens de Grote Verdrukking, een 2½-jarige periode van lijden zoals de wereld nooit eerder heeft ervaren. Als gevolg van hun bekering tijdens de Verdrukking, zullen zij ontsnappen aan de Dag des Heren – de één jaar durende periode van Gods wraak die volgt op de Verdrukking.

De pijnlijke waarheid is dat deze mensen ook aan de Verdrukking, en al het lijden, hadden kunnen ontsnappen, als zij vandaag naar Gods woord hadden geluisterd en daarop hadden gereageerd!

Toch is dit een voorbeeld van Gods geweldige liefde en genade voor de mensheid. God stuurt altijd een boodschap om voor naderend onheil te waarschuwen, waarmee de mensen de gelegenheid wordt gegeven zich af te keren van hun zonden en zich te bekeren. Wij hebben allemaal die mogelijkheid, maar de meesten maken hier geen gebruik van.

Waarom palmtakken?

Deze bekeerde mensen, gekleed in witte gewaden, komen voor Christus met palmtakken in hun hand. Wat is het belang van dit detail?

Dit detail doet denken aan het Loofhuttenfeest, een jaarlijks heilig feest dat de 1000-jarige regering van Jezus Christus over de aarde uitbeeldt, wanneer de hele wereld vrede, welvaart en vreugde zal ervaren.

De enige andere plek in het Nieuwe Testament waar iets vergelijkbaars voorkomt is in Johannes 12:12-13: “Toen de volgende dag een grote menigte die naar het feest [sprekend over het Loofhuttenfeest] gekomen was, hoorde dat Jezus naar Jeruzalem kwam, namen zij de takken van palmbomen en gingen de stad uit Hem tegemoet en riepen: Hosanna! Gezegend is Hij Die komt in de Naam van de Heere, de Koning van Israël!” Deze mensen kwamen Christus met palmtakken tegemoet bij Zijn eerste komst.

Toen Christus de eerste keer kwam, begon God Zijn eerstelingen te oogsten, de kleine oogst die op dit moment plaatsvindt. Degenen die Gods manier van leven begrijpen worden vandaag voorbereid om Christus te helpen regeren over de hele wereld in het 1000-jarige Millennium. God geeft deze eerstelingen een absoluut duizelingwekkende beloning.

God wil dat deze mensen als palmtakken tot bloei komen (Exodus 15:27; Numeri 33:9). Smith’s Bible Dictionary zegt het volgende over palmbomen: “[Z]ij waren befaamd in de tijd van de evangelies en van Josephus. De Joodse historicus noemt de weelderigheid van deze bomen steeds opnieuw, niet alleen maar als verwijzing naar de tijd van Mozes…, maar in het verslag van de Romeinse veldtocht onder Pompeï …, de gebeurtenissen rondom Antonius en Cleopatra. Herodes de Grote deed veel voor Jericho en had grote interesse in zijn palmbossen.”

Er was een tijd dat Jericho de palmstad werd genoemd (Deuteronomium 34:3; Richteren 1:16). Dit was op meerdere manieren een florerende stad! Maar het huidige Jericho heeft geen palmbomen. Zelfs de Olijfberg bloeide ooit met palmbomen, maar vandaag zijn er maar weinig over. Dit symboliseert de degeneratieve staat van deze verschrikkelijke wereld. Onze wereld floreert niet. Hij wordt geplaagd door problemen.

Kijk naar onze financiële conditie. Commentatoren en analisten maken zich zorgen over de wereldeconomie. Een enquête eerder dit jaar van de National Association for Business Economics zei dat drie-vierde van de Amerikaanse bedrijfseconomen verwacht dat Amerika tegen het einde van 2021door een grote recessie wordt getroffen, en de helft verwacht dat dit al eerder zal gebeuren. Zij kunnen zien dat onze financiën niet floreren zoals de palmboom. En een financiële crisis in Amerika zal de hele wereld opschudden!

Veel andere crises bedreigen onze wereld. Een opkomende Europese supermacht, toenemende agressie van Iran, verdeeldheid in de VS, de beschamende Brexit – om maar enkele te noemen. Velen in deze wereld sluiten hun ogen voor deze ontwikkelingen.

Wat is de oorzaak van zulke problemen? We hebben zoveel verloren van al het moois dat God voor ons geschapen heeft, omdat we niet zo geestelijk zijn als we zouden moeten zijn. De mens blijft in karakter degenereren. Ja, we maken wel vooruitgang in technologie, maar we waarderen de pracht van God niet – de natuurlijke wereld die Hij geschapen heeft – omdat we niet denken zoals God denkt.

Het was nooit Gods bedoeling dat deze wereld zou lijden onder de pijn en ellende die we vandaag om ons heen zien. God gaf ons de keuze tussen leven en dood – en wij kozen dood (Deuteronomium 30:19). Het was onze keuze. God zou dit zeker niet hebben toegestaan als de mens Hem had gevolgd.

Toch zegt God dat zelfs middenin deze opschudding en onrust, Hij degenen zal beschermen die onderdanig en gehoorzaam aan Hem zijn (Openbaringen 3:10; 12:14). God heeft dit beloofd. En Hij zal dit waarmaken, want Hij zal echt nooit liegen (Titus 1:2; Hebreeën 6:18). Maar geloven wij God echt? Als er ooit een tijd was om echt in Zijn beloften te geloven, dan is dat nu. God zal diegenen beschermen die vandaag Zijn manier van leven volgen. Als we dat doen, dan zegt Hij dat Hij ons nooit in de steek zal laten (Hebreeën 13:5).

Als u die verzekering heeft, dan hoeft u niet te vrezen voor de gebeurtenissen op het wereldtoneel. U kunt uw vertrouwen en geloof in de grote levende God stellen!

Zult u zich bekeren?

We moeten de immense les van Openbaringen 7 begrijpen: “En een van de ouderlingen antwoordde en zei tegen mij: Dezen, die bekleed zijn met witte gewaden, wie zijn zij en waar zijn zij vandaan gekomen? En ik zei tegen hem: U weet het, mijn heer. En hij zei tegen mij: Dezen zijn het die uit de grote verdrukking komen; en zij hebben hun gewaden gewassen en ze hebben hun gewaden wit gemaakt in het bloed van het Lam” (verzen 13-14). Deze mensen moesten hun gewaden wassen! Zij waren vuil. En God wilde dat zij schoon gemaakt werden. Ze kunnen gedacht hebben dat ze schoon waren, maar dat was niet zo. In de Grote Verdrukking moesten ze de realiteit onder ogen zien.

Deze mensen wasten hun gewaden “in het bloed van het Lam.” Dat is het kostbare bloed van Jezus Christus. Hij kwam naar de aarde en stierf voor ons, na meer dan enig mens ooit geleden te hebben, zodat wij Zijn rechtvaardigheid kunnen ontvangen en kunnen bloeien als de palmboom. Hij deed dat voor u en voor mij. Wij moeten dat offer nooit lichtvaardig opvatten. God in het vlees – een wezen zonder zonde – werd meer dan enig mens verminkt en vervolgens vermoord (Jesaja 52 en 53). Dat is de prijs betaald voor onze zonden!

Zij die in deze menigte zijn zullen zich bekeren tijdens het ergste lijden in de menselijke geschiedenis. Maar denk aan de les hiervan! Kijk hoe ernstig God hen moet corrigeren, en wat een vreselijke rampspoed Hij moet toestaan, voordat zij zich vrijwillig naar Hem keren en Hem zoeken! Hij wil dat niet moeten doen. Deze mensen zullen ontsnappen aan de Dag des Heren. Maar zij hadden het lijden van de Verdrukking helemaal kunnen voorkomen als zij vandaag naar Gods waarschuwing zouden luisteren.

Welke hoeveelheid lijden is er nodig voordat u verandert? Wat is er voor nodig voordat u Gods liefde herkent en Zijn weg zoekt?

Door de hele Bijbel heen zegt God dat Hij Zijn mensen zal beschermen tegen die verschrikkelijke tijd, omdat zij Hem nu gehoorzaam zijn. De grote menigte heeft echter niet snel genoeg gereageerd. Zij kwamen op het punt waarbij ze bijna hun fysieke levens zouden verliezen – maar ze bekeerden zich nog op tijd.

Kunt u herkennen wanneer God u probeert te bereiken? Weet u genoeg over God om te weten wanneer Hij spreekt? De Bijbel is Jezus Christus in boekdruk, en er is slechts één plek op aarde waar u de volledige boodschap kunt horen die Hij spreekt. U kunt de komende Verdrukking niet ontsnappen tenzij u weet waar God spreekt en vervolgens acht slaat op de boodschap die door Zijn mensen gebracht wordt.

Leer de les!

Er zijn twee grote problemen met de grote menigte voordat zij zich bekeren. Ten eerste, zij zijn niet gekleed in witte gewaden, wat betekent dat het ze ontbreekt aan rechtvaardigheid. Zij hebben zichzelf voor de gek gehouden door te denken dat ze rechtvaardig waren, zoals veel belijdende Christenen vandaag doen. Ten tweede, deze mensen bloeien niet zoals een palmboom. God wil dat wij een leven vol opwinding en bijzondere ervaringen hebben. Hij wil dat wij een overvloedig leven hebben! (Johannes 10:10). Dat is de manier waarop God wilde dat iedereen zou leven, maar de mens heeft gekozen om dit niet te doen. Hij heeft gekozen zijn eigen weg te gaan.

Deze ontelbare menigte bestaat uit mensen die zich herinneren dat zij Gods waarschuwende boodschap hebben gehoord en die zich daarom omkeren. De grote menigte moet Gods boodschap hebben gehoord voor de Grote Verdrukking. Maar zij zijn hier geen verbintenis mee aangegaan; zij hebben zich niet bekeerd, hun gewaden niet gewassen.

Let op een profetie voor vandaag in Ezechiël 33: “En zij komen tot u, gelijk het volk pleegt te komen, en zitten voor uw aangezicht [als] Mijn volk, en horen uw woorden, maar zij doen ze niet; want zij maken liefkozingen met hun mond, [maar] hun hart wandelt hun gierigheid na. En ziet, gij zijt hun als een lied der minnen, [als] een, die schoon van stem is, of die wel speelt; daarom horen zij uw woorden, maar zij doen ze niet. Maar als dat komt (zie, het zal komen!) dan zullen zij weten, dat er een profeet in het midden van hen geweest is” (verzen 31-33). Deze mensen hoorden graag Gods woord, maar zij deden helemaal niets met wat zij gehoord hebben. Nogmaals, dit is profetie voor nu.

Kijk naar de vreselijke dingen die in de huidige wereld gebeuren. Wij bevinden ons momenteel ons aan de buitenste rand van de grote storm van de Verdrukking. De tijd dringt. Maar u moet dit voor uzelf bewijzen.

Dat is de boodschap waar de grote menigte niet op het juiste moment acht op sloeg. Maar zij zullen er in de Grote Verdrukking wel gehoor aan geven – en zij zullen eruit komen en zich naar God keren! Zij zullen hun gewaden wassen met het bloed van Christus, en zullen deze belangrijke en geweldige visie gaan begrijpen. En op het moment dat zij zich bekeren zal God hen uit de Verdrukking halen zodat hen verder lijden bespaard blijft. Dit laat zien hoe geweldig genadig God is.

“Geliefde, voor alle dingen wens ik, dat gij welvaart en gezond zijt, gelijk uw ziel welvaart” (3 Johannes 1:2). God houdt van ons; wij zijn Zijn geliefden. Hij is een God met perfecte rechtvaardigheid en oordeel. Hij zal ons beproeven en testen. Hij zal ons straffen wanneer dat nodig is. Maar bovenal wil Hij dat het ons welvaart en dat wij gezond zijn, zoals de apostel Johannes schreef. Hij wil dat wij bloeien als de palmboom! Hij wil niet dat we in angst leven zoals deze hele wereld van vandaag.

De ontelbare menigte zal ontsnappen aan het ergste jaar in de geschiedenis van de planeet. En God is blij dat Hij hen kan beschermen. Maar Hij zou dit al eerder hebben gedaan – als zij alleen maar gehoor hadden gegeven aan wat Hij nu zegt, nu er nog tijd is.

Leer deze krachtige les van de “grote menigte”! U hoort de boodschap van God nu! Stop het niet weg in uw herinneringen om er later wat mee te doen. Reageer nu! Keer u tot God in berouw! Leer Zijn manier van leven lief te hebben en de Bijbel lief te hebben, want er is niets vergelijkbaars als u dit werkelijk begrijpt. God biedt ons een leven vol hoop aan! Hij wil u op dit moment beschermen en voor u zorgen – en Hij belooft dit te doen als u zich vandaag bekeert en Hem gehoorzaamt. Dat is iets om gepassioneerd over te raken! 

Moa Ad Nl