Aaron%20burden unsplash

Aaron Burden/Unsplash

Hoe de Zeven Mysteries Onthuld Werden (Eerste Deel)

03-05-2018  •  Uit deTrompet.nl
Mysterie der eeuwen (Introductie)
 

De allerbelangrijkste zorg van de wereld van vandaag is de kwestie van het voortbestaan van de mens. De weten­schap en de technologie hebben de wapens voortgebracht die al het menselijk leven van deze aarde kunnen wegvagen.

Tegenwoordig bezitten zoveel landen kernwapens dat één dwaas de nucleaire derde wereldoorlog kan doen ontbranden, waardoor het leven van iedere mens op deze planeet kan worden uitgewist.

Toch zou de waarheid van God, indien men ermee bekend was geweest en ernaar had gehandeld, de mensheid voor deze dreiging en al dit kwaad hebben behoed.

Sta hier even bij stil!

Denk erover na!

U leeft in een wereld die schijnbaar grote vorderingen heeft gemaakt in wetenschap, technologie, hoger onderwijs en in de verbreiding van kennis. Men denkt dat het een wereld van grote vooruitgang is. Wij zenden mensen naar de maan en brengen hen weer veilig op aarde terug. Onbemande ruimteschepen landen op Mars en zenden close-up foto’s van de oppervlakte ervan naar de aarde. Andere onbe­mande ruimteschepen vliegen dicht langs Jupiter en zenden opzienbarende foto’s van Jupiter en de ringen van Saturnus terug. Chirurgen transplanteren harten en andere menselijke organen.

Het is een magische, hypnotiserende drukknop­wereld, waarin het werk voor een groot deel door machines wordt verricht. Het is de betoverende droom­wereld van de drie „L’s”: luxe, luiheid en losbandigheid.

Maar het is, paradoxaal genoeg, tevens een wereld van onwetendheid! Zelfs de ontwikkelde mensen weten niet hoe zij hun problemen en die van de wereld moeten oplossen! Men weet niet wat de weg naar vrede is, noch wat de werkelijke waarden van het leven zijn!

Ongeveer de helft van de wereldbevolking is nog altijd analfabeet, in de greep van troosteloze armoede, levend in vuil en stank! De onverbid­delijke maaiers, honger en ziekte, vellen miljoenen mensenlevens tegelijk!

Het is een ongelukkige, rusteloze, diep gefrustreerde wereld die een hopeloze toekomst aanstaart. Een wereld gebukt onder steeds heviger kwaad en geweld, immoraliteit, onrecht (tot zelfs in de gerechtshoven), leugenachtigheid, corruptie in overheid en zakenleven, en voortdurende oorlogen, oorlogen die heen wijzen naar de laatste, de nucleaire Derde Wereldoorlog.

Vanwaar deze paradox van „vooruitgang” temidden van degeneratie?

Gods waarheid zou de oplossing geweest zijn!

De ware godsdienst—Gods waarheid, van kracht voorzien door de liefde van God die door de Heilige Geest wordt verleend, had de weg kunnen wijzen en zou geleid hebben naar geluk, overvloed en eeuwig behoud.

Als u ziet wat er fout is met de godsdiensten van de wereld, dan heeft u de oorzaak van al het kwaad in de wereld aangestipt!

Wat is godsdienst? Godsdienst wordt gedefinieerd als de aanbidding van, en de dienst aan God of het bovennatuurlijke. Het is de relatie van de mens tot zijn Schepper. Sommige godsdiensten hebben deze definitie verdraaid. De aanhangers ervan aanbidden niet de God die hen schiep, maar goden die door hen geschapen zijn. Godsdienst betreft iemands gedrag, iemands principes, iemands levenswijze en iemands begrip van het hiernamaals.

De ware oorzaken van alle religieuze verwarring in de wereld en van al haar problemen worden geopenbaard in zeven fundamentele verborgenheden of mysteries die dit Babylon van religieuze verwarring en de daaruit voortvloeiende chaos in de wereld aan de kaak stellen!

Nu is echter Gods tijd aangebroken! Hij zendt nu een stem die met elektronisch versterkte kracht over de hele wereld roept om de uitweg uit deze zinloze waanzin te openbaren, de weg naar de wereld van vrede en rechtvaardigheid die spoedig de aarde zal beheersen!

In het boek Jesaja staat een profetie voor vandaag: „Hoor, iemand roept: Bereidt in de woestijn de weg des Heren… verhef uw stem met kracht… verhef ze, vrees niet; zeg… Zie, de Here Here zal komen met kracht en zijn arm zal heerschappij oefenen; zie, zijn loon is bij Hem en zijn vergelding gaat voor Hem uit” (Jesaja 40:3, 9-10).

Die stem roept nu!

De profeet Maleachi bevestigde dit: „Zie, Ik zend mijn bode, die voor mijn aangezicht de weg bereiden zal; plotseling zal tot zijn tempel komen de Here, die gij zoekt, namelijk de Engel des verbonds, die gij begeert. Zie, Hij komt, zegt de Here der heerscharen” (Maleachi 3:1).

De komende Elia

Beide profetieën hebben een tweeledige vervulling. In de eerste plaats verwijzen ze naar Johannes de Doper, die meer dan 1900 jaar geleden de weg voorbereidde voor Jezus’ werk als menselijke dienaar. Maar tevens voorzeggen ze de komst van iemand die de weg voorbereidt voor Christus’ tweede komst als Koning der koningen en Heer der heren om over alle volken te regeren! Evenals die van Jesaja verwijst Maleachi’s profetie, zoals blijkt uit wat na vers 1 komt, naar een menselijke boodschapper die de weg voorbereidt voor Christus’ nu ophanden zijnde wederkomst, deze keer in opperste macht en glorie als Heerser over alle volken! Tracht het principe van tweeledigheid hier te begrijpen. Deze profetieën betreffen een type en zijn vervulling. Johannes de Doper was een stem die riep in de fysieke wildernis van de streek om de rivier de Jordaan, waarbij hij voor de fysieke mens Jezus de eerste komst voorbereidde, Jezus’ komst naar een materiële tempel in Jeruzalem en naar een fysiek Juda. Dit was evenwel een prototype of voorloper van een stem die „zich verheft” (zeer versterkt door de moderne media: drukwerk, radio en TV), en die roept in de hedendaagse geestelijke wildernis van religieuze verwarring, als aankondiging van Christus’ spoedige tweede komst, als de geestelijk verheerlijkte Christus, Zijn komst naar Zijn geestelijke tempel (de Kerk die tot geestelijke onsterfelijkheid is opgestaan) (Ef. 2:21–22).

Ruim 1900 jaar geleden kwam Jezus om het toekomstige koninkrijk van God aan te kondigen Deze maal komt Hij om dat koninkrijk te vestigen De laatste waarschuwende boodschap van deze eindtijd gaat nu met versterkte kracht over de gehele wereld uit.

Ze gaat naar koningen, keizers, presidenten, eerste ministers, en hun volk, op alle continenten en naar alle naties van de aarde! Hoe kan iemand in dit tijdperk van religieuze verwarring de zeven fundamentele mysteries der eeuwen, die deze de wereld beheersende verzameling van ‘geloven’ openlijk afkeuren, te weten komen? Waarom zijn de mensen in Thailand in het algemeen Boed­dhis­tisch, in Italië, Frankrijk en Spanje Rooms Katholiek, in de Arabische landen Islamitisch? Natuurlijk in hoofdzaak omdat aan hen en de mensen om hen heen, terwijl zij opgroeien die godsdiensten worden onderwezen en zij ze automatisch aannemen. Verwachten dat iemand de waarheid (die voor hen verborgen is en ook ingaat tegen wat men geleerd heeft in zijn kinderjaren en waarmee men als volwassene aan alle kanten omgeven is) zou ontdekken, staat gelijk met het onmogelijke te verwachten.

Waarom geloven de meeste mensen de dingen die zij geloven? In feite staan maar zeer weinig mensen er ooit bij stil om zich achteraf af te vragen hoe zij tot de geloofsovertuigingen zijn gekomen die zich in hun gedachtenleven hebben genesteld.

De bron der waarheid

Waarschijnlijk hebt u weleens afbeeldingen van het standbeeld „De Denker” gezien. Een zittende man, voorover leunend, ellebogen op de knieën, een hand onder de kin. Daar zit hij, schijnbaar in gedachten verzonken, uur na uur, dag na dag, alleen maar te denken!

Naar verluidt is dit beeld het symbool van de manier waarop sommige religies van de wereld zijn ontstaan.

De Denker” had echter geen uitgangspunt voor zijn gedachten! Geen feiten waarop hij zijn speculaties kon baseren.

Het verstand van de mens is niet uitgerust om waarheid voort te brengen zonder basis voor die waarheid!

Anderzijds evenwel schijnen niet veel mensen werkelijk na te denken!

De meeste mensen nemen achteloos aan wat hun van kindsbeen af wordt onderwezen. Naarmate zij volwassen worden nemen zij aan wat zij telkens horen, lezen of onderwezen krijgen Zij blijven, doorgaans zonder vragen te stellen, deel uitmaken van hun omgeving. De meeste mensen beseffen het niet, maar zij hebben achteloos aangenomen wat zij zonder vragen of bewijs geloven. Niettemin zullen zij hun overtuigingen vurig en emotioneel verdedigen Het is tot de natuur van de mensen gaan behoren om met de stroom mee te drijven, zich aan de massa aan te passen, te geloven en te doen als de mensen om hen heen.

Verder weigeren de meeste mensen halsstarrig te geloven wat zij niet wensen te geloven. Er is een oud gezegde: „Wie tegen zijn wil is overtuigd, heeft nog steeds dezelfde mening.”

Zelf was ik niet anders. Van mijzelf, en vrijwillig, zou ik deze verheven waarheden nooit hebben ontdekt.

Maar ook de profeet Mozes zou de waarheden die hij neerschreef, de eerste vijf boeken van de Bijbel, nooit hebben ontdekt. Er was een bovennatuurlijke daad van God voor nodig, de geschiedenis met de brandende braamstruik, om zijn verstand te openen en hem de dingen van God te openbaren. Mozes zocht God niet. God riep Mozes en nam hem in dienst. Zelfs toen hij met de stem van God zelf werd geconfronteerd, protesteerde Mozes nog. Hij stotterde! Hij meende dat hij niet voor de taak in aanmerking kwam. God zei dat Mozes’ broer Aäron het woord voor hem moest doen en bracht Mozes ertoe ermee in te stemmen. Gods gebod was evenwel onweerstaanbaar en Mozes onderwierp zich.

Vele eeuwen later zou de apostel Paulus nooit uit eigen wil Gods waarheden hebben leren kennen of ze aan ons hebben onthuld. Hij was „dreiging en moord blazend tegen de discipelen des Heren” (Handelingen 9:1). Maar de levende Jezus sloeg hem met blindheid, bracht hem tot zijn zinnen en instrueerde hem zowel in kennis als in wat Christus wilde dat hij doen moest. Christus openbaarde hem persoonlijk veel van de waarheden die u hier zult lezen.

En hoe ben ik nu de kostbare kennis van de waarheid gaan begrijpen? Zeker niet „uit mijzelf”, of omdat ik ernaar zocht, of wegens enige verdienste van mijzelf. Maar Jezus Christus sloeg mij neer op een heel andere wijze dan de apostel Paulus, desalniettemin pijnlijk en doeltreffend.

Zulke fundamentele waarheden worden geopen­baard, niet door het verstand van een mens uitgedacht. Ze komen van God, niet van de mens! En in alle in de Bijbel opgetekende gevallen ging het initiatief van God uit.

Jeremia protesteerde dat hij te jong was. Maar God zei: „Zeg niet, ik ben jong, want tot een ieder, tot wie Ik u zend, zult gij gaan, en alles wat Ik u gebied, zult gij spreken” (Jeremia 1:7). Jesaja protesteerde dat hij een man van onreine lippen was, maar God zorgde ervoor dat hij de hem opgedragen taak aanvaardde. Jona trachtte op een schip te vluchten, maar God dwong hem de hem opgedragen boodschap te gaan brengen. Petrus en Andreas wilden vissers zijn, maar Jezus riep hen om alles achter te laten en Hem te volgen.

Zo wilde ik een reclameman zijn, maar door omstandigheden die niet door mij waren gekozen bracht God mij naar de opdracht die Hij voor mij had.

Ik herhaal hier nog eens dat dit de kern van de hele zaak is: het initiatief komt van God. Zijn plan gaat door. De wereld is vol religies die aan de verbeelding, de redenering en de speculatie van bepaalde mensen zijn ontsproten. Zij hadden echter geen ware basis op grond waarvan zij konden redeneren. De waarheid wordt door God geopenbaard!

Maar heeft niet iedereen toegang tot bijbelse waarheid? Ja, de mensen veronderstellen dat de kerken leren wat er in de Bijbel wordt geopen­baard.

Ik geef u nu dus een korte samenvatting van de ervaring waardoor Jezus Christus mij, bij wijze van spreken, neersloeg en verbazingwekkende waarheden openbaarde. Bijbelse waarheden die door de kerken geloofd noch onderwezen worden!

Wordt vervolgd …

Moa Ad Nl