Ontvang elke werkdag een gratis nieuwsbrief in uw inbox - de Trompet Brief.

Richard clark 1227528 unsplash

Richard Clarke/Unsplash

Het Mysterie van het Koninkrijk van God (eerste deel)

Vervolg van Het Mysterie van de Kerk (negentiende deel)

Wordt er nu eigenlijk met „het Koninkrijk van God” bedoeld? Ook dit is een onopgelost mysterie, niet alleen voor iedereen in de wereld, maar ook voor de kerken, de theologen en de „bijbelgeleerden” van de wereld.

In feite is dit mysterie verbonden met het ermee samenhangende mysterie van het evangelie van Jezus Christus.

Waarom zijn de kerken het oneens over wat „het evangelie van Jezus Christus” is? Gedurende de eerste twintig of dertig jaar na de oprichting van de Kerk in het jaar 31 ontstond er een heftige tweestrijd over juist deze vraag wat „het evangelie van Jezus Christus” is. Er volgde een periode van zo’n honderd jaar waarin de hele geschiedenis van de nieuwtestamentische Kerk werd vernietigd. Dit wordt wel „de verloren eeuw in de Kerkgeschiedenis” genoemd. Toen ongeveer halverwege de tweede eeuw het doek weer opgetrokken werd, verscheen er een totaal ander type kerk, een kerk die zich Christelijk noemde, maar hoofdzakelijk haar eigen evangelie over Christus predikte en niet het evangelie van Christus. Het evangelie van Christus was het evangelie dat door Christus werd verkondigd. Jezus was een Boodschapper die van God werd gezonden met een boodschap, en die boodschap betrof het Koninkrijk van God. Christus’ boodschap was Christus’ evangelie: het evangelie van Christus. Het werd niet aan de wereld verkondigd tot aan de eerste week van 1953, toen het voor het eerst sinds ongeveer 1900 jaar—een eeuw van tijdcyclussen—werd uitgezonden op ‘s werelds krachtigste radiozender, Radio Luxemburg.

Het lijkt erop dat tegenwoordig alle kerken het evangelie van Jezus Christus hebben verloren. Ze prediken voornamelijk hun eigen evangelie over Jezus Christus.

Jezus Christus kwam om het evangelie van het Koninkrijk van God te prediken. Desondanks wordt er tegenwoordig maar weinig over het Koninkrijk van God gepredikt, want men heeft alle kennis van wat het is verloren!

Wordt het ware evangelie van het Koninkrijk van God vandaag nog wel gepredikt buiten Gods ware Kerk?

Een prominente evangelist zei eens tot een wereldomvattend radiopubliek dat het evangelie van het Koninkrijk van God niet voor ons in deze tijd is bestemd. Sommige kerkgenootschappen verkondigen een „evangelie van genade”; andere verkondigen wat zij noemen een „evangelie van behoud”; sommige prediken een evangelie over Christus en andere een sociaal evangelie; sommige hebben het over de „wetenschap van de geest” of „godsdienstige wetenschap”.

Niet één ervan is juist!

Sommige kerken beweren dat hun eigen denominatie, of dat het „Christendom” als geheel het Koninkrijk van God vormt.

Een bekende televisie-evangelist zei eens: „Het koninkrijk Gods is in u. Sommigen citeren Lucas 17:21: „Het Koninkrijk Gods is binnen ulieden” (SV). Een betere vertaling is „het Koninkrijk Gods is bij u” (NBG), d.w.z. Jezus Christus stond op dat ogenblik bij hen. Hij is van dat toekomstige Koninkrijk van God de Koning, en in Daniël 7 en andere teksten gebruikt de Bijbel de woorden ‘koning’ en ‘koninkrijk’ onder­ling verwisselbaar: de koning is, of vertegenwoordigt, het koninkrijk waarover hij regeert.

Niet een van deze kerkgenootschappen is juist! Kan er iets nog ongelooflijker lijken? Ja, voor het verstand dat door de denkbeelden van deze wereld is gevormd, is er inderdaad één ding nog ongelooflijker! En dat is de zuivere waarheid over wat het Koninkrijk van God werkelijk is!

De waarheid is niet alleen verrassend, ze is schokkend, ontstellend! Het is een Groot Mysterie! Niettemin is het waarlijk goed nieuws, het prachtigste goede nieuws dat ooit tot het bewustzijn van de mens kan doordringen!

Christus’ evangelie

Wat is het ene en enige evangelie van Jezus Christus? De wereld weet het niet! Het is 19 eeuwen lang niet verkondigd, hoe vreemd dat ook klinkt. Zoek het op in uw Bijbel. Zie het Evangelie vanaf het allereerste begin!

Het begin van het Evangelie van Jezus Christus,” leest u in Marcus 1:1 (SV). En nadat Johannes overgeleverd was, kwam Jezus in Galilea, predikende het evangelie van het Koninkrijk Gods, en zeggende: De tijd is vervuld, en het Koninkrijk Gods nabij gekomen; bekeert u, en gelooft het Evangelie” (Marcus 1:14-15—SV).

Het is noodzakelijk dit evangelie te geloven om behouden te worden! En hoe kunt u het geloven, tenzij u weet wat het is? En 1900 jaar lang heeft de wereld het niet geweten. Dit evangelie werd onderdrukt en vervangen door het evangelie van de mens over Christus.

Jezus trok rond om het goede nieuws van het Koninkrijk van God te verkondigen. Door gelijkenissen onderwees Hij over het Koninkrijk van God. Hij zond zeventig man uit om te prediken en gebood hun het Koninkrijk van God te verkondigen (Lukas 10:9). Hij zond de apostelen, op wie de Kerk van God werd gegrondvest, uit om uitsluitend het Koninkrijk van God te prediken (Lukas 9:1-2). Na de opstanding en voor de hemelvaart onderwees Jezus Zijn discipelen over het Koninkrijk van God (Handelingen 1:3).

Is het niet verwonderlijk dat de wereld de kennis van wat het Koninkrijk van God is, heeft verloren?

De apostel Paulus verkondigde het Koninkrijk van God (Handelingen 19:8; 20:25; 28:23, 31). En de Almachtige God sprak door Paulus een dubbele vloek uit over elke mens of engel die het aandurft enig ander evangelie te prediken! (Galaten 1:8-9.)

Waarom durven dan zovelen zoveel andere evangelies te prediken? Het goede nieuws van het Koninkrijk van God is iets wat u moet begrijpen, en geloven, om behouden te worden! Dit zei Jezus Christus! Het is dus goed als u ontdekt wat het is!

Dit evangelie—het Koninkrijk van God—is het onderwerp van dit hoofdstuk. Het volgt op het hoofdstuk over het mysterie van de Kerk, omdat het Koninkrijk van God na de Kerk komt. Het doel van de Kerk is immers de „uitgeroepenen” voor te bereiden op het onderwijzen en regeren in het Koninkrijk van God. 

Vervolgd op Het Mysterie van het Koninkrijk van God (tweede deel)

Moa Ad Nl