Ravi pinisetti 308853 unsplash

Ravi Pinisetti/Unsplash

Het Mysterie van Engelen en Boze Geesten (Eerste Deel)

26-07-2018  •  Uit deTrompet.nl
Mysterie der eeuwen (Hoofdstuk Twee)
 

Vervolg van Wie en Wat Is God? (Zesde Deel)

K

an er iets zijn wat nog mysterieuzer is dan de kwestie van de onzichtbare geestenwereld? Wezens als engelen zijn voor de mensen op de aarde altijd een mysterie geweest: Bestaan er werkelijk engelen? Is er werkelijk een Satan de duivel? Is Satan een werkelijk bestaand, onsterfelijk wezen? Heeft God een duivel geschapen?

Sommige religies aanbidden goden waarvan de gelovigen menen dat het boze geesten zijn. Sommige grote kathedralen van de Christelijke godsdienst zijn aan de buitenkant versierd met gargouilles, lelijke en grotesk gebeeldhouwde gezichten, die naar men meent boze geesten afschrikken.

Al het kwaad en alle moeilijkheden in de wereld worden veroorzaakt doordat de ene mening met de andere botst. Maar wat is de werkelijke oorzaak van dit botsen der meningen? Is er enig verband tussen deze strijdige opvattingen en de onzichtbare geestenwereld? Voor bijna iedereen is dit een mysterie, maar de Bijbel openbaart een zeer reële hoewel onzichtbare wereld—een andere dimensie, zoals sommigen het willen noemen—bestaande naast de onze, maar voor onze vijf zintuigen absoluut onwaarneembaar. Het is de geestenwereld.

In het eerste hoofdstuk van Hebreeën lezen wij over engelen die dienst doen als Gods geheime boodschappers, en die worden uitgezonden om diegenen bij te staan die God tot behoud en eeuwig leven roept.

In Efeze 6 wordt gezegd dat onze strijd in feite niet met andere mensen is, maar „tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten”.

Hoe kan dit? Waarom is de wereld vol van zulke botsingen en conflicten tussen de zienswijzen van mensen?

In Efeze 2:2 staat dat de mensen hebben gewandeld „overeenkomstig de loop dezer wereld, overeenkomstig de overste van de macht der lucht [Satan], van de geest, die thans werkzaam is in de kinderen der ongehoorzaamheid.” De mensen beseffen eenvoudig niet dat er een onzichtbare geestelijke macht is die deze vijandige zienswijzen in hun geest injecteert.

Zelfs voor belijdende Christenen zijn deze bijbelteksten een mysterie. Waarom?

Deze onzichtbare geestenwereld (Colossenzen 1:15-16) is zeer reëel, maar omdat ze onzichtbaar is, is ze een mysterie. Het feit echter dat heilige engelen en boze geesten onzichtbaar zijn betekent niet dat ze niet bestaan. In werkelijkheid is de onzichtbare geestenwereld reëler dan de materiële en de zichtbare. In feite weten de meeste mensen niet wat elektriciteit is, maar zij zijn zich heel goed bewust van de realiteit ervan. De Bijbel verklaart: „Indien dan nog ons evangelie bedekt is, is het bedekt bij hen, die verloren gaan, ongelovigen, wier overleggingen de god dezer eeuw [Satan] met blindheid heeft geslagen” (2 Corinthiërs 4:3-4). Satan is de god van deze eeuw of wereld.

De tijd van BEGRIJPEN is aangebroken.

De allerhoogste, onzichtbare Macht

In hoofdstuk 1 is duidelijk gemaakt dat God al vanaf de eeuwigheid een familie is, aanvankelijk samengesteld uit twee leden, God en het Woord, dat bijna 2000 jaar geleden Jezus Christus werd. God is onzichtbaar—het hoogste almachtige Geestelijke Wezen. Wij zagen dat God leeft. Hij werkt! Wat doet Hij? Hij is de scheppende familie. Wellicht weinig mensen weten dat het eerste wat God schiep niet de aarde, zonnen, andere planeten, kortom het universum was. Vóór dit alles schiep Hij de engelen—een geestenwereld van myriaden engelen.

Eerst ontwierp en schiep de Grote God door middel van het Woord deze geestelijke wezens—engelen, elk afzonderlijk geschapen—miljoenen, misschien zelfs miljarden! Engelen zijn individuele geestelijke wezens, elk met een verstand van grotere vermogens en bekwaamheid dan het verstand van de mens, in staat tot het hebben van standpunten, voornemens en bedoe­lingen. Er wordt gezegd dat zelfs Jezus als mens „beneden de engelen” werd gesteld (Hebreeën 2:7). Engelen zijn geheel uit geest samengesteld. Zij ontvingen onafhankelijk leven—inherent leven—onsterfelijkheid. Zij hebben geen bloed en bloedvaten en hoeven geen lucht in te ademen, maar hebben zichzelf instandhoudend inherent leven.

Engelen worden, omdat zij door God zijn geschapen, zonen van God genoemd (Job 1:6), maar zij werden niet als zonen van God verwekt en geboren.

Waarom de schepping van engelen?

Waarom werden er vóór al het andere onzichtbare, uit geest samengestelde engelen geschapen? Waarom werden zij zelfs nog vóór de schepping van fysieke materie en het fysieke universum geschapen? Waarom werden zij eigenlijk geschapen?

Jezus Christus zei: „Mijn Vader werkt tot nu toe en Ik werk ook” (Johannes 5:17). In Johannes 1:1-5 wordt geopenbaard dat God en het Woord (de Godfamilie) leven. In het hoofdstuk hiervoor hebben wij gezien hoe zij leefden: in wederzijdse liefde, totale overeenstemming en volmaakte harmonie. Maar als zij leefden, wat deden zij dan? Zij schiepen. Men zou kunnen zeggen dat scheppen hun beroep was. Om hen te helpen bij het werk van scheppen, besturen en beheren van wat geschapen zou worden, schiepen zij allereerst andere geestelijke wezens op een lager plan dan de Godfamilie. Engelen werden geschapen als dienaren, tussenpersonen, helpers in Gods schepping. Zij werden geschapen als dienstknechten van de levende God.

Vanaf de eeuwigheid was God soeverein, wat voor ons menselijke denken betekent dat God op de troon zat van alles wat bestond of zou bestaan. In het 25e hoofdstuk van Exodus vinden wij, in de beschrijving van de ark die op aanwijzingen van God door Mozes werd gebouwd, een stoffelijke beschrijving van de troon van God in de hemel. Aan iedere kant van Gods troon stond een super aartsengel, een cherub, wiens vleugels zich als overdekking boven de troon van God uitstrekten. Dit betekent dat deze hogere engelen waren betrokken bij de uitvoering van de regering van God over Gods hele schepping. Zij waren helpers, ministers, dienstknechten, die God assisteerden. Wij lezen over engelen in het eerste hoofdstuk van Hebreeën. Dit hoofdstuk spreekt eerst over Jezus. „Deze … de afdruk van zijn wezen, die alle dingen [het heelal] draagt door het woord zijner kracht … zóveel machtiger geworden dan de engelen, als Hij uitnemender naam boven hen als erfdeel ontvangen heeft. Immers, tot wie der engelen heeft Hij [God] ooit gezegd: Mijn Zoon zijt gij; Ik heb U heden verwekt? En wederom: Ik zal Hem tot Vader zijn, en Hij zal Mij tot Zoon zijn. En wanneer Hij wederom de Eerstgeborene in de wereld brengt, spreekt Hij: En Hem moeten alle engelen Gods huldigen. En van de engelen zegt Hij: Die zijn engelen maakt tot winden [geesten] en zijn dienaars tot een vuurvlam; maar van de Zoon: Uw troon, o God, is in alle eeuwigheid en de scepter der rechtmatigheid is de scepter van Zijn koningschap. Gerechtigheid hebt Gij liefgehad en ongerechtigheid hebt Gij gehaat; daarom heeft U, o God, Uw God met vreugdeolie gezalfd boven Uw deelgenoten. En: Gij, Here, hebt in den beginne de aarde gegrondvest … En tot wie der engelen heeft Hij ooit gezegd: Zet u aan Mijn rechterhand, totdat Ik uw vijanden gemaakt heb tot een voetbank voor uw voeten? Zijn zij [de engelen] niet allen dienende geesten, die uitgezonden worden ten dienste van hen, die het heil zullen beërven?” (vs. 3-10, 13-14).

Mensen zijn iets lager geschapen dan engelen, hoewel wij het ontzagwekkende potentieel hebben veel groter te worden. Dit feit komt tot uitdrukking in het tweede hoofdstuk van Hebreeën en zal in hoofdstuk 7 van dit boek worden behandeld.

En in hoofdstuk 3 zullen wij aantonen dat mensen als zonen van God kunnen worden verwekt, zij het dat zij vooralsnog ongeboren blijven.

Voor de meeste lezers zal het nieuw zijn te horen dat engelen werden geschapen voordat de aarde en het fysieke universum tot bestaan werden gebracht. Job 38:1-7 laat zien dat de engelen juichten van vreugde toen God de aarde schiep. In zowel Genesis 1 als 2 wordt gezegd dat de aarde tegelijk met het gehele fysieke universum werd geschapen.

Engelen zijn onzichtbare, onsterfelijke, geestelijke wezens met grotere macht en kennis dan de mensen (2 Petrus 2:11). Zij hebben alle activiteiten van de mensheid op de aarde gezien en weten dan ook meer van het menselijke verstand, van psychologie, sociologie, natuurwetenschap en alle kunsten dan welke levende mens ook.

Engelen vervullen een belangrijke functie bij het ten uitvoer brengen van Gods plan voor de mensheid. Zij zijn Zijn onzichtbare tussenpersonen die ons, armzalige mensen, die erfgenamen van het heil zijn, vaak dienen op manieren die weinigen begrijpen. 

Wordt vervolgd …

Moa Ad Nl