Ontvang elke werkdag een gratis nieuwsbrief in uw inbox - de Trompet Brief.

Michael d beckwith 598100 unsplash

Michael D Beckwith/Unsplash

Het Mysterie van de Kerk (vijftiende deel)

Vervolg van Het Mysterie van de Kerk (veertiende deel)

„Individuele Christenen”—ex-leden

Hoe zit het nu met de „particuliere” of „indi­viduele Christen,” die zegt: „Ik wil geen deel van de Kerk uitmaken; ik wil mijn behoud rechtstreeks en met Jezus Christus alleen nastreven.”

Het antwoord is dit: God zelf heeft het plan en de methode vastgesteld waardoor mensen, na te zijn verwekt, kunnen worden opgeleid en voorbereid om deel te worden van de groep geboren Goddelijke Wezens die het Koninkrijk van God zal vormen!

Het Koninkrijk van God zal de Godfamilie zijn, een verheven en hoog opgeleide familie van Goddelijke Wezens . De Kerk is Gods speciale school voor de opleiding van degenen die Hij heeft uitgekozen en geroepen om in Zijn Kerk te worden opgeleid—een opleiding tot koning en priester, om te leren regeren en onderwijzen. Alleen degenen die aldus zijn opgeleid in de Kerk zullen in het Koninkrijk van God koningen en priesters zijn.

Degene die zegt: „Ik zal mijn behoud alleen zien te krijgen, buiten de Kerk om,” is volkomen misleid. Dit is niet de tijd dat behoud voor de mensen van Satans wereld openstaat. Degenen die nu worden geroepen, ik herhaal het met nadruk, worden niet geroepen alleen voor behoud. Zij worden geroepen voor een speciale opleiding, die alleen in Gods Kerk beschikbaar is.

Mensen in Satans wereld kunnen zichzelf niet buiten de Kerk opleiden voor de bijzondere roeping om bestuurder en leraar te worden in Gods Koninkrijk in de tijd dat Satan is verwijderd en de wereld Gods wereld is geworden.

De Kerk is georganiseerd volgens Gods patroon van wederkerig teamwork en samenwerking, teneinde tezamen volmaakt te functioneren. De leden zullen de Godfamilie vormen, zoals die ten tijde van Christus’ wederkomst zal bestaan. Vergeet niet dat God deze Godfamilie is!

Neem een analogie uit Satans wereld. Een voetballer zegt: „Ik wil met alle wedstrijden meedoen, maar ik train alleen. Ik wil geen deel van het team zijn voordat de wedstrijden beginnen.” Zou de trainer hem tijdens de wedstrijden deel van het elftal laten uitmaken zonder dat hij gedurende de trainingstijd teamwork had geleerd? Evenmin laat God iemand bij de opstanding tot Zijn gezin toe die weigert er nu deel van uit te maken—in de Kerk—in de geestelijke „trainingstijd.”

Tot degenen die bij het begin van de Kerk tot apostelen werden gekozen zei Jezus, sprekend over de Kerk:

„Ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken.” Diegenen die niet met andere ranken zijn verbonden, terwijl allen met de stam van de wijnstok verbonden zijn, waren geen deel van de kerk, en God de Vader zal hen als dode ranken weggooien. Het leven (geestelijk leven, waarmee wij nu worden geïmpregneerd), ontvangt men, samen met alle andere „ranken,” van de stam van de wijnstok—Christus, het Hoofd van de Kerk!

Hoe zit het met iemand die in Christus’ „geestelijke lichaam”, de Kerk, was, maar om een bepaalde reden werd buitengesloten (het veroorzaken van verdeeldheid of opstandigheid of verzet tegen het bestuur van de Kerk)? De Kerk is als een zwangere vrouw. Wanneer er een abortus optreedt, verlaat het menselijke leven de foetus totaal. Er is echter in deze analogie één verschil. Voor iemand die Gods Kerk verlaat, of er buiten wordt gesloten, is het mogelijk om, na bekering en hernieuwd geloof, weer in het lichaam te worden opgenomen.

Hoe Zit het met de kerken van de wereld?

Hoe is het met de miljoenen leden van andere kerken of religies?

Satan is de grote vervalser. Satan heeft zijn kerken, zijn godsdiensten, en zijn dienaren in die godsdiensten en kerken (2 Corinthiërs 11:13-15). Hoe is het met de miljoenen mensen in de traditionele, algemeen erkende „Christelijke” kerken? In het boek Openbaring wordt in het 12e hoofdstuk de ware Kerk beschreven als de vervolgde „kleine kudde,” waarvan velen de marteldood zijn gestorven—wegens hun geloof ter dood zijn gebracht—en waarvan anderen moesten vluchten om veilig te zijn voor vervolging, marteling en de dood. In hoofdstuk 17 wordt een beeld gegeven van de grote, politiek en wereldlijk machtige kerken, geleid door hun „moeder”—„het grote Babylon, moeder van de hoeren en van de gruwelen der aarde” (vs. 5). Met andere woorden, de oude Babylonische mysteriegods­dienst, waaruit vele protesterende dochterkerken zijn voortgekomen. Deze politiek machtige kerk was de vervolger van „de heiligen” (vs. 6). Deze valse kerk, die politiek sterk is, zit op een „beest” dat in hoofdstuk 13 wordt beschreven als een regering die regeert door de macht van „de draak,” die Satan de duivel is (Openbaring 12:9).

Dit is schokkend, maar wordt in Gods Woord duidelijk geopenbaard!

Hoe is het met diegenen in zulke kerken die „wedergeboren Christenen” beweren te zijn? Zij zijn misleid! Hoe oprecht zij ook mogen zijn, zij weten niet dat zij, wat hun geloofsovertuigingen betreft, bedrogen zijn en het bij het verkeerde eind hebben. Zij worden echter nu niet geoordeeld! Zij zijn noch veroordeeld tot de poel des vuurs noch „behouden.” Zij behoren tot de wereld die door het bedrog van Satan wordt beheerst en van God is afgesneden!

Het moet worden herhaald: hun ogen zullen voor Gods waarheid worden geopend als zij na Christus’ komst nog leven en wanneer Satan is verwijderd, of als zij daarvoor reeds gestorven zijn zullen zij worden opgewekt en in de opstanding van het oordeel van de grote Witte Troon tot waarheid en behoud worden geroepen (Openbaring 20:11-12).

Inderdaad, de gehele wereld is misleid. Maar geloofd zij God! Satan zal spoedig van de aarde worden verwijderd, de ogen zullen opengaan voor de verbazingwekkende waarheid, en uiteindelijk zal iedereen die ooit heeft geleefd tot behoud en eeuwig leven zijn geroepen! Iedereen moet evenwel, wanneer hij wordt geroepen, zijn eigen beslissing nemen. Het is triest om te zeggen, maar sommigen zullen zich niet bekeren, zullen niet geloven en worden behouden. Dit boek leert nadrukkelijk geen universeel behoud. Sommige mensen zullen uiteindelijk in de poel des vuurs omkomen.

Ondertussen moet hier op aarde Gods glorierijke doel worden verwezenlijkt in overeen­stemming met Gods schitterende meesterplan, met één stap tegelijk!

Leer en geloof

Nu zullen wij een samenvatting geven van de leer en geloofspunten van Gods ware Kerk.

Uiteraard staan deze rechtstreeks in verband met het doel van de Kerk: het roepen van discipelen (leerlingen of studenten) uit de tegenwoordige wereld van Satan om te worden opgeleid tot koningen en priesters (leraars) in Gods wereld van morgen, wanneer God de boom des levens (behoud en onsterfelijkheid) voor alle mensen zal openstellen.

Verlies evenwel niet uit het oog wat de Kerk in leerstellig opzicht is geroepen te helpen herstellen: het koninkrijk, de regering en het karakter van God. Wat werd er weggenomen? Gods wet, de grondslag van Zijn regering en het werkelijke wezen van Gods karakter en goddelijk leven.

Met andere woorden: het punt waar het om draait is het vraagstuk van de zonde. Zonde is het overtreden van Gods geestelijke wet (1 Johannes 3:4).

Satan heeft de kerken van deze wereld verleid tot de overtuiging dat Gods wet werd afgeschaft; dat Jezus, in plaats van voor de mens de prijs te betalen wegens diens overtreden van de wet, de wet juist afschafte—„haar aan het kruis nagelde.”

De door protestanten gebezigde uitdrukking „de wet aan het kruis nagelen” kan slechts een ding betekenen. Dit is in Satans leer dat Christus, door aan het kruis genageld te worden, de wet afschafte, waardoor Hij het de mensen mogelijk maakte om ongestraft te zondigen. Wat in feite aan het kruis werd genageld was onze Zondedrager, Christus, die onze zonden op Zich nam en in onze plaats de doodstraf onderging, zodat wij bevrijd zijn van de uiteindelijke straf op het zondigen, maar niet vrijgemaakt om straffeloos te kunnen zondigen.

De ware fundamentele leer, geloofsstelling en doctrine van Gods ware Kerk is derhalve gebaseerd op de rechtvaardigheid van en gehoorzaamheid aan de wet van God. Die wet is liefde. Maar geen menselijke liefde. Menselijke liefde kan niet uitstijgen boven het niveau van het menselijk egoïsme. Het moet de liefde van God zijn die „in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest” (Romeinen 5:5). Het oude Israël kon Gods wet niet werkelijk gehoorzamen; zij konden hem houden volgens de strikte letter van de wet. Maar daar liefde de vervulling van de wet is en de Israëlieten alleen menselijke egocentrische liefde bezaten, konden zij de wet niet volgens de geest houden—omdat de Heilige Geest nog niet was gegeven.

In deze fundamentele leerstelling zijn daarom alle „vruchten van de Heilige Geest” begrepen: liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing, enz.

De leerstellingen van Gods ware Kerk komen eenvoudig neer op „leven naar ieder woord” van de Bijbel.

De eerste mens, Adam, besloot voor zichzelf te beslissen wat goed en verkeerd is—zelf zijn eigen leerstellingen, geloof en levenswijze te bepalen. Gedurende 6000 jaar heeft de wereld deze zelfde koers gevolgd. De Kerk is uit de wereld geroepen om te leven volgens de weg die God, door middel van de Bijbel, onderwijst. 

Vervolgd op Het Mysterie van de Kerk (zestiende deel)

Moa Ad Nl