Worlds

Duangphorn Wiriya/Unsplash

Het Mysterie van de Beschaving (vijfde deel)

07-12-2018  •  Uit deTrompet.nl
Mysterie der eeuwen (Hoofdstuk vier)
 

Vervolg van Het Mysterie van de Beschaving (vierde deel)

D

e huidige boze wereld ontwikkelt zich

De enige overlevenden van de Zondvloed op aarde vormden een familie, die van Noach. Zij bestond uit Noach, diens vrouw, hun drie zonen Sem, Cham en Jafeth en hun vrouwen. De gehele wereldbevolking stamt van deze ene familie.

De Bijbel spreekt over drie werelden: de wereld die destijds door water werd overspoeld (2 Petrus 3:5), deze huidige boze wereld (Galaten 1:4), en de toekomstige wereld (Hebreeën 2:5).

Toen het water van de zondvloed verdampte, was er op de gehele aarde alleen de familie van Noach. Sem, die blank was en met een blanke vrouw was getrouwd, stichtte zijn eigen gezin. Cham, die was getrouwd met een zwarte vrouw, kreeg zwarte kinderen en stichtte eveneens zijn eigen gezin. Jafeth, die met een vrouw van het gele ras was getrouwd, stichtte zijn eigen gezin, dat de gele trekken erfde. De vroege, in de Bijbel opgetekende geschiedenis spreekt veeleer over „geslachten” dan over „rassen.”

Bij de gebeurtenissen rond de toren van Babel verdeelde God de taal van de mensen zodat iedereen slechts in staat was in zijn nieuwe en andere taal te communiceren.

Naarmate de tijd verstreek breidden de geslachten zich uit, en ieder geslacht sprak zijn eigen taal. Geografische afzondering was Gods bedoeling, geen rassenvermenging. Nimrod bouwde een aantal steden: Babel, Erech, Akkad, Kalne, Nineve enz. Er ontwikkelden zich stadstaten, elk met een eigen plaatselijke regering. In de loop der tijd ontstonden er naties met een nationale regering. Daaronder waren Babylon (wat bekend werd als Chaldea), Egypte en Assyrië. De religie die door Semiramis was begonnen, werd overgenomen door de verschillende naties in de eigen taal. In Egypte werden Semiramis en Nimrod ook met de namen Isis en Osiris aangeduid. Elk volk had zijn eigen namen voor zijn goden. Het gehele doolhof van heidense religies ontwikkelde zich evenwel uit hetgeen door Semiramis in het leven was geroepen.

Naarmate de generaties van de mensheid zich voortzetten, ontwikkelde de beschaving van deze wereld zich verder. Zij begon met een regeringsstelsel dat door Nimrod was opgezet en een religieus systeem dat uit het brein van Nimrod en Semiramis is ontsproten. Het hedendaagse systeem van academische opleidingen werd op poten gezet door Plato, een leerling van Socrates. De stelsels van handel, industrie, geld- en bankwezen ontwikkelden zich—maar niet een van deze door de mens uitgedachte en door Satan beïnvloede systemen vindt zijn oorsprong in God. Alle wetten werden door mensen gemaakt, hetzij door decreten van koningen of despoten, hetzij door menselijke wetgevende lichamen zoals gemeenteraden, nationale parlementen en dergelijke. De maatschappelijke gebruiken ontwikkelden zich, evenals alle facetten van de beschaving tot aan het chaotische heden.

Uit zo’n wereld riep God een speciaal volk voor Zichzelf, niet als een favoriete natie om bijzondere gunsten te ontvangen, maar als een natie die werd gekozen voor een bijzondere taak die door dit volk niet werd vervuld.

De wereldlijke geschiedschrijving laat doorschemeren dat Sem na de vloed min of meer in de kennis en levenswijze van God bleef. Tot Abraham wandelde echter niemand werkelijk met God. Aan Abraham deed God alle beloften waarvan het uiteindelijke behoud van de mens, en ook de materiële en economische welvaart die de Verenigde Staten en de Britten zijn ten deel gevallen, afhankelijk zijn.

De menselijke beschaving samengevat

De mensheid werd voor een glorierijk en wonderbaarlijk doel op aarde geschapen. God vermenigvuldigt Zichzelf. Anders gezegd: Gods doel was dat de mensen gelukkig zouden worden in vrede en volmaakte welstand, productief, creatief, vreugdevol en succesrijk met eeuwig leven.

Dit komt neer op het verheven, volmaakte karakter van God—het zou een volmaakt Utopia zijn. Dit doel zal verwezenlijkt worden.

Om het te verwezenlijken moet de mens evenwel zijn eigen beslissingen nemen. De voormalige cherub Lucifer had een wijze van handelen en bestaan gekozen die in de lijnrecht tegengestelde richting leidde. De eerste mens moest kiezen en besluiten om ofwel de weg van Gods doel te aanvaarden en ernaar te leven, ofwel Satans weg van zelfvertrouwen te nemen die in de tegengestelde richting voert. Adam, de eerste mens, besloot zich de kennis van goed en kwaad toe te eigenen. Hij begon zijn menselijk nageslacht door voor het goede op het menselijke vlak (dat met kwaad is vermengd) op zichzelf te vertrouwen, en dat niet alleen voor de kennis van de weg, maar ook voor de oplossing van alle problemen die zich zouden kunnen voordoen. Hij wees de geestelijke kennis van God af, evenals het vertrouwen op God voor kracht om volgens de utopische weg te leven.

De mens heeft zijn wereld gebouwd op onafhankelijkheid, een genoeg hebben aan zichzelf zonder God.

God heeft, om Zijn doel te bereiken, een meesterplan in werking gesteld met een duur van 7000 jaar. Satan werd toegestaan gedurende de eerste 6000 jaar op de troon van de aarde te blijven. Het is Gods bedoeling dat de mens zijn les leert en ertoe komt vrijwillig Gods weg en karakter te aanvaarden.

Al bijna 6000 jaar is de mens bezig die les te schrijven. Maar zelfs op dit late uur heeft hij hem nog niet geleerd. De hopeloosheid van zijn eigen egoïstische weg heeft hij nog niet ingezien om tenslotte Gods weg naar zijn uiteindelijke geluk te aanvaarden. God laat de wet van oorzaak en gevolg zijn volledige tol opeisen. De menselijke samenleving, die door Satan is bedrogen en misleid, heeft de mens er zelfs nog niet toe gebracht toe te geven dat zijn weg van onafhankelijkheid is mislukt.

Vandaag wankelt de wereld van de mens op zijn laatste benen. Oorlog, geweld, verwoesting en terrorisme overspoelen de gehele wereld. De helft van de wereld leeft in onwetendheid, analfabetisme, armoede, in vuil en ellende. De ontwikkelde andere helft is aangetast door een slechte gezondheid, gebreken, stress, angst en frustratie en te gronde gericht door misdaad, alcoholisme, druggebruik, perverse en verkeerde sex, uiteengevallen gezinnen en gefrustreerde hopeloosheid.

De mensheid komt aan het eind van zijn latijn. Maar ook nu zal God niet interveniëren om deze opstandige mensheid van zichzelf te redden totdat de mens uiteindelijk op het punt is gebracht waar hij, indien God nog langer met zijn interventie wachtte, zichzelf totaal zou vernietigen. God zal pas tussenbeide komen en de volgende wereld onder het koninkrijk van God beginnen als wat er van de mensheid is overgebleven ten volle is doordrongen van de menselijke onmacht om problemen op te lossen of wereldomvattende vrede in geluk en vreugde tot stand te brengen. De mens moet ertoe worden gebracht zijn hulpeloosheid en nietigheid zonder God te beseffen.

De wapens voor massale vernietiging, die alle leven van deze planeet aarde kunnen wegvagen, zijn reeds uitgevonden en geproduceerd. Over deze laatste dagen van een naar adem snakkende mensheid, voorspelde Jezus hoe het allemaal zou aflopen. Jezus’ evangelie zou eerst worden onderdrukt en vervangen door een vals evangelie van mensen over een andere Jezus. En vervolgens zei Hij: „Dit evangelie van het Koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde [van deze wereld] komen.”

Dit evangelie wordt thans in ieder land gepredikt. Gedurende de 50 jaar dat het nu verkondigd wordt, is de nucleaire energie ontwikkeld die het vermogen heeft voor de eerste maal in de geschiedenis het leven van iedere mens op aarde te vernietigen. Vervolgens zou, voorspelde Jezus, de grote verdrukking komen—een tijd van moeilijkheden zo groot dat, tenzij God tussenbeide komt, geen mens in leven zou blijven. Maar terwille van Zijn Kerk echter zal God op bovennatuurlijke wijze tussenbeide komen voordat de totale vernietiging van de mensheid zou plaatsvinden. De mensheid zal tot de erkenning van de menselijke ontoereikendheid zonder God worden gebracht. Onmiddellijk daarna komt Christus in de wolken met grote macht en glorie om Satan te onttronen en Gods eigen nieuwe beschaving te beginnen op weg naar Utopia (Mattheüs 24:14, 31-41).

Dit zijn de allerlaatste dagen van Satans boze wereld. Gods utopische beschaving zal met de huidige generatie worden begonnen. 

Wordt vervolgd …

Moa Ad Nl