Photo%20by%20aaron%20burden%20on%20unsplash

Aaron Burden/Unsplash

Het Eerstgeboorterecht 2520 Jaar Uitgesteld (Derde Deel)

08-02-2018  •  Uit deTrompet.nl
De Verenigde Staten en Groot-Brittannië in de profetieën (Hoofdstuk zeven)
 

Vervolg van  Het Eerstgeboorterecht 2520 Jaar Uitgesteld (Tweede Deel)

H

OE KWAMEN WIJ ERAAN?

Hoe kwamen wij in het bezit van deze enorme rijkdom van de aarde? Verwierven wij die door middel van onze eigen menselijke wijsheid, visie, energie, bekwaamheid en kracht?

Abraham Lincoln geeft het antwoord: “Wij zien onszelf in het vredige bezit van het beste deel van de aarde, wat betreft vruchtbaarheid van de bodem, omvang van grondgebied en heilzaamheid van het klimaat...Wij...blijken de wettige erfgenamen van deze fundamentele zegeningen. Wij hebben niet gearbeid om ze te verwerven of tot stand te brengen.

In zijn proclamatie van 30 april 1863 voor een landelijke dag van vasten en gebed zei deze grote president ook: “Het is de plicht der naties, evenals der mensen, te erkennen afhankelijk te zijn van de allesbeheersende kracht van God ... en de verheven waarheid te erkennen, die in de Heilige Schrift wordt bekend gemaakt en door de hele geschiedenis wordt bevestigd, dat alleen die naties worden gezegend wier God de Here is ... Wij zijn de ontvangers van al de kostelijkste zegeningen van de hemel. Wij worden al vele jaren lang beschermd in vrede en welvaart. Wij zijn gegroeid in aantal, rijkdom en macht als geen andere natie ooit te voren; MAAR WIJ ZIJN GOD VERGETEN! Wij zijn de genadige Hand vergeten die ons vrede heeft gegeven en ons heeft vermenigvuldigd en verrijkt en versterkt; en in onze ijdelheid en in de listigheid van ons hart verbeelden wij ons dat deze zegeningen zijn voortgebracht door een of andere hogere wijsheid van onszelf.”

En omdat Lincoln een volk zag dat God was vergeten—een volk, dronken van een succes dat niet aan eigen inspanningen te danken was—een volk dat alle eer en roem aan zichzelf behield, riep deze grote president de natie op tot een dag van VASTEN en GEBED om deze nationale zonde voor God te belijden. Het lot van de natie stond op het spel toen hij deze proclamatie uitgaf. Maar God hoorde en beantwoordde dit nationale gebedsoffensief; en de natie werd gered!

Vandaag echter is de bedreiging van ons bestaan wel duizendmaal erger. En vandaag bezitten wij geen president of eerste minister met de visie, het inzicht en de moed om onze volken op de knieën te brengen!

Abraham Lincoln wist dat deze grote materiële zegeningen niet waren verdiend, maar door de God van Abraham, Izaäk en Israël aan ons volk waren gegeven.

En wij moeten de feiten nu onder ogen zien en weten dat heel deze enorme, weergaloze materiële welvaart ons is gegeven, omdat God die zonDer voorwaarDen aan Abraham had beloofd. En Hij beloofde die aan Abraham, OMDAT ABRAHAM GOD GEHOORZAAMDE EN GODS WETTEN EN GEBODEN ONDERHIELD.

De zegen van het eerstgeboorterecht werd onze vaderen na de tijd van Mozes onthouden, omdat zij weigerDen naar Gods wetten te leven.

En vandaag waarschuwt God ons, door de vele profetieën in Jeremia, Ezechiël, Jesaja, Micha en vele anderen, dat, tenzij wij, van deze generatie, ons van onze zonden bekeren, en ons met vasten en met tranen en ernstig geBeD tot Hem wenden, Hij met het vreemde zwaard onze steden en al onze versterkingen zal verwoesten; dat Hij ons door de hand van een meeDogenloze zal straffen; dat wij zullen worden veroverd, verslagen en tot slaven zullen worden gemaakt! GOD HELPE ONS DEZE WAARSCHUWING TER HARTE TE NEMEN!

Tot besluit stellen we de vraag: Als wij niet het volk Israël zijn—de zogenaamde ‘verloren’ Tien Stammen; het welvarende Jozef-Israël; het Israël van het eerstgeboorterecht; de feitelijke erfgenamen van de zegeningen van het eerstgeboorterecht, die vanaf 1803 moesten worden verleend—wie anders kan het dan zijn? Geen enkele andere natie of unie van naties heeft deze zegeningen van het eerstgeboorterecht bezeten—wij bezaten meer dan tweederde (bijna driekwart) van alle grondstoffen, bodemschatten en rijkdom van deze hele aardbol, en alle andere naties deelden samen slechts een klein deel onder elkaar.

Kent u een krachtiger bewijs van de goddelijke inspiratie van de Bijbel als het geopenbaarde Woord van de levende God? Kunnen sterfelijke mensen, zonder goddelijke inspiratie, deze profetieën, die wij in dit boek hebben bestudeerd, geschreven hebben; deze Beloften aan Jozef-Israël gedaan hebben; en de macht hebben ze na verloop van 2520 jaar, precies vanaf de jaren 1800-1803, in vervulling te doen gaan? Dit zijn geen geringe of onbeduidende beloften. Ze behelzen het bezit van de grote rijkdom en de enorme natuurlijke hulpbronnen van de gehele aarde.

Presenteer deze feiten eens als een uitdaging aan uw atheïstische of agnostische vrienden. Vraag hen, als zij kunnen, te antwoorden of iets anders dan de macht van de Eeuwige Schepper Zelf deze beloften duizenden jaren geleden op schrift kan hebben doen stellen, en ze precies op de voorspelde tijd duizenden jaren later in vervulling kan hebben doen gaan!

Hoe enige Amerikaan, enige engelstalige erfgenaam van het beste van Gods materiële zegeningen—gelet op zo’n verbazingwekkende, overweldigende vervulling van profetie, zo’n ontzagwekkende demonstratie van kracht en macht en trouw van de Almachtige—deze zegeningen kan aannemen en gebruiken, en vervolgens onverschillig kan staan tegenover Gods waarschuwing dat onze zonden vandaag steeds talrijker worDen, en niet op zijn knieën gaat voor de grote Almachtige, zich niet bekeert, niet hartverscheurend bidt voor alle Israëlitische naties, en niet op elke mogelijke manier helPt om ons volk nu te waarschuwen voor het dreigende gevaar, schijnt onmogelijk te begrijpen.

U KUNT AAN DEZE STRAF ONTKOMEN

Door middel van de profetieën waarschuwt God ons dat onze zonden zich zeer snel vermeerderen. En de dag van afrekening staat voor de deur! Het buitenlandse zwaard heeft ons steeds weer aangevallen. In dit vreselijke, ontzagwekkende atoomtijdperk zal de Derde Wereldoorlog beginnen met de nucleaire verwoesting van Londen, Birmingham, Manchester, Liverpool, New York, Washington, Philadelphia, Detroit, Chicago, Pittsburgh, zonder waarschuwing! God helpe onze landen te ontwaken voordat het te laat is!

God helpe onze president deze dingen te zien zoals Abraham Lincoln ze zag; om een beroep te doen op onze natie nu, zoals Lincoln er een beroep op deed, met een dodelijk-ernstig, hartverscheurend vasten en BiDDen—om een proclamatie uit te vaardigen, zoals Lincoln deed die een bepaalde dag afzonderde voor schuldbelijdenis tegenover God—voor Berouw en Bekering—een beroep doende op God om in te grijpen en ons te helpen en te redden—en ons vertrouwen in Hem te stellen.

Ja, wij zijn Gods uitverkoren volk Israël! Bedenk eens wat dat betekent! Uitverkoren, niet voor gunsten, zolang als wij onze God tarten, maar uitverkoren voor DienstBaarheiD waarin wij totaal zijn tekort geschoten.

We zouden het uit moeten schreeuwen van vreugde bij de ontdekking van onze ware identiteit; we zouden erdoor tot Berouw gebracht moeten worden; ons tot GoD moeten wenDen; en ons achter deze kruistocht moeten scharen om door televisie en drukwerk ons volk te waarschuwen en God aan te roepen in werkelijk hartverscheurend gebed om goddelijke bevrijding.

[Noot van de bewerker: De nu volgende slotalinea’s zijn geciteerd uit De Verenigde Staten en Groot-Brittannië in de Profetieën, versie 1980.] De zevenvoudig verhevigDe bestraffing die nu spoedig op het Amerikaanse volk en op de Britse volken zal neerkomen, is eenvoudig de geprofeteerde Grote VerDrukking! Het zal de meest verschrikkelijke en hevige straf en tijd van rampspoed zijn, waaronder ooit enig volk heeft geleden! Toch hoeft U die niet te ondergaan.

Deze verschrikkelijk zware Bestraffing is eenvoudig de correctie die onze volken noodzakelijk hebben gemaakt om hen tot de levenswijze te brengen die de gewenste zegeningen oplevert, in plaats van een verschrikkelijke vloek. Het is een terechtwijzing—voor het Bestwil van de mensen! Zowaar GoD leeft zal deze straf spoedig worden voltrokken! Dit boekje geeft de waarschuwing van God en Zijn Woord!

Zullen de Verenigde Staten en de Britse naties haar ter harte nemen? Zij kunnen deze kolossale nationale tragedie vooralsnog afwenden, inDien zij dit zouden willen!

Maar indien u—u die dit nu leest, u als individu— gecorrigeerd wilt worden, vrijwillig, voordat God deze onbeschrijfelijk afschuwelijke tuchtiging laat toeslaan; indien u tot echt Berouw komt, in het besef hoe verschrikkelijk verkeerd u bent geweest; als u uzelf kunt zien zoals u werkelijk bent: een opstandig, verkeerd, slecht mens; en als u uzelf kunt overgeven aan de liefhebbende, barmhartige, maar ook al-machtige GoD—en wel met een onvoorwaarDelijke overgave, waarbij u door de levende Jezus Christus als uw persoonlijke Verlosser tot de Almachtige God komt—dan zal geen enkele Plaag u zelfs maar naderen! (Ps. 91:8-11), maar u zult waardig worden bevonden te ontkomen aan al deze vreselijke dingen en voor Christus te staan bij diens wederkomst (Luc. 21:35-36).

De leden van het ware Lichaam van Christus zullen naar een plaats van veiligheid gebracht worden, tot deze Verdrukking voorbij is (Op. 3:10-11, wat betrekking heeft op degenen die nu trouw zijn aan Gods Werk dat nu naar de wereld uitgaat; Op. 12:14; Jes. 26:20).

Maar u moet uw eigen beslissing nemen; geen Beslissing nemen betekent de verkeerDe beslissing nemen!

De meeste mensen, dit weten we maar al te goed, zullen deze ernstige waarschuwing te licht opvatten; zullen haar uit het hoofd zetten; en zullen overgaan tot andere zaken van onmiddellijk belang, die in vergelijking hiermee van geen belang zijn! Daarom zal een liefhebbende, rechtvaardige, alwetende, almachtige GoD deze onbelangrijke tegen-belangen van hen afnemen, en hun zo’n hevige correctie opleggen dat zij, tenslotte, tot bezinning zullen komen en zich tot Hem en Zijn weg keren, wat hun eeuwig geluk en overvloedige zegeningen zal brengen!

Maar u hoeft niet te lijden onder deze intense terechtwijzing, die groter is dan enige verdrukking die ooit door mensen is ondergaan. Met Gods leiding en gezag heb ik u de waarheiD voorgelegd! Deze te veronachtzamen is een tragedie die het voorstellingsvermogen te boven gaat! Haar ter harte nemen zal onbeschrijfelijke zegeningen, geluk en glorie brengen! 

De beslissing is nu aan u! 

Usbp Nl Bo