Africanbirds

Bibhash Banerjee/Pexels

Bestaat God? (tweede deel)

05-04-2018  •  Uit deTrompet.nl
 

Vervolg van Bestaat God? (eerste deel)

S

chepping zonder Schepper?

De evolutietheorie verschafte de atheïst een verklaring van een schepping zonder Schepper.

Dit misleide “rationalisme”” bleef echter absoluut in gebreke bij het geven van een verklaring voor de oorsprong van de dingen en het leven; en tegenwoordig geven de meer oprechte geologen en biologen toe dat zij niet weten hoe leven vanuit levenloze materie zou kunnen zijn geëvolueerd, via eenvoudige levensvormen tot de complexe, onderling afhankelijke soorten die wij om ons heen zien, en tenslotte tot de mens. Lamarck’s theorie van “gebruik en niet-gebruik”, Darwin’s “natuurlijke selectie” en andere theo­rieën zijn intussen aan de kant gezet, en “mutaties” verklaren slechts het bestaan van variëteiten die minder levensvatbaar zijn.

Nieuwe wetenschappelijke kennis

Laten wij ons nu tot feiten bepalen!

Wat heeft de wetenschap nu feitelijk vastgesteld?

De ontdekking en het onderzoek van radioactiviteit hebben bewezen dat materie niet eeuwig heeft bestaan! Radioactiviteit wordt omschreven als een ontbindingsproces. Het atoomtijdperk maakt nieuwe gebieden voor onderzoek toegankelijk. Spoedig nadat Madame Curie in 1898 het element radium ontdekte, kwam aan het licht dat radium, en andere radioactieve elementen die ons nu bekend zijn, voortdurend straling afgeven.

Heeft materie altijd bestaan?

Let nu goed op wat dit nu bekende wetenschappelijke feit betekent:

Uranium is een radioactief element dat zwaarder is dan radium. Het heeft een atoomgewicht van 238,5. In het ontbindingsproces geeft het een heliumkern met een massagewicht van 4 af. Dit gebeurt driemaal. De dan overgebleven stof is radium met een atoomgewicht van ongeveer 226,4. Radium is dus eenvoudig het eindprodukt van uranium nadat dit drie heliumkernen heeft verloren. En het uiteindelijke resultaat van dit radioactieve desintegratiepro­ces is het element lood! Uiteraard verloopt dit proces in lange perioden. De halveringstijd die voor radium is berekend is 1590 jaar, die van uranium is veel langer.

In de donkere kamer van een röntgenlaboratorium heb ik dit proces met eigen ogen aanschouwd. Een klein deeltje radium werd op een spiegel aan het uiteinde van een holle buis geplaatst; aan het andere einde keek ik door een vergrootglas in deze buis. Wat ik zag leek op een grote, wijde, donkere hemel met duizenden verschietende sterren die uit alle richtingen naar mij toe vielen. Wat ik in werkelijkheid zag was de sterk vergrote uitstraling van uiterst kleine deeltjes die door het radium werden uitgezonden.

Wij weten daarom dat materie niet eeuwig heeft bestaan!

Toen materie niet bestond

De nu bestaande radioactieve elementen bestaan nog niet lang genoeg om het ontbindingsproces te hebben voltooid en in lood te zijn veranderd. Als ze altijd al hadden bestaan, zonder een bepaald beginpunt in de tijd, zou de “levens”-periode van radioactieve elementen lang geleden al voltooid zijn geweest. Alle radioactieve elementen zouden allang tot lood zijn gedesintegreerd. Aangezien deze elementen slechts een bepaalde periode bestaan, en aangezien al het uranium, radium, thorium en andere radioactive elementen in de wereld nog niet die volle periode hebben bestaan, was er een tijd, voorafgaande aan deze periode, dat deze elementen niet bestonden!

Dit is definitief wetenschappelijk bewijs dat materie niet eeuwig heeft bestaan. Wij hebben hier bepaalde, specifieke elementen die eens, in het verre verleden, nog niet bestonden. Vervolgens brak er een tijd aan dat deze elementen tot bestaan kwamen.

De evolutietheorie postuleert doorgaans dat alles altijd geleidelijk ontstaat, door middel van de trage natuurlijke processen van dit moment. Tracht u zich eens voor te stellen dat iets geleidelijk uit niets tevoorschijnkomt! Kunt u zich hiervan een voorstelling maken?

Ik denk het niet. Nee, ik denk dat u, als u redelijk bent, het feit zal moeten accepteren van een afzonderlijke en noodzakelijkerwijze ogenblikkelijke schepping. En er moet een zekere macht of een zeker iemand zijn geweest om het scheppingswerk te verrichten. Er is een oorzaak voor ieder gevolg. En door het accepteren van dit onvermijdelijke, door de bevindingen van de wetenschap bewezen feit van het bestaan van die grote eerste oorzaak, heeft u het feit geaccepteerd van het bestaan en het vóórbestaan van de Schepper—God!

Vanwaar kwam het leven?

Maar nu over de aanwezigheid van leven.

Hoe is het leven hier gekomen? Ook hierover heeft de wetenschap een aantal dingen vastgesteld.

De meest geleerde mensen van de Oudheid hadden niet de kennis die de wetenschap ons tegenwoordig ter beschikking stelt. Zo is er aangetoond dat leven alleen uit leven voortkomt, en dat iedere soort met zijn eigen aard zich alleen naar zijn aard voortplant (Genesis 1:25).

De onderzoekingen van Tyndall en van Louis Pasteur, op het vlak van bacteriën en protozoën, hebben eens voor al wetenschappelijk bewezen dat wat Redi eerder bij grotere organismen aantoonde ook van toepassing is op deze micro-organismen.

Alle vorderingen van de moderne medische wetenschap en chirurgie in de behandeling en preventie van infectieziek­ten berusten op deze fundamentele waarheid van de wet van de biogenesis: dat leven alleen kan voortkomen uit reeds bestaand leven.

Geen enkel wetenschappelijk feit is tegenwoordig méér afdoende bewezen. Leven kan niet voortkomen uit dode materie. Er is niet het geringste bewijs van de wetenschap om de aanwezigheid van het leven op aarde op een andere wijze te verklaren dan door een afzonderlijke schepping door de grote oorspronkelijke eerste Oorzaak—God—Die het leven en de bron van al het leven is! Het staat nu onomstotelijk vast, in overeenstemming met alles wat door de wetenschap bekend is—in overeenstemming met alles wat rationeel is—dat een werkelijke schepping is vereist om leven voort te brengen uit het niet-levende—om organische materie uit anorganische materie te produceren.

Leven alleen uit leven

Het bestaan van mijn God kan niet op rationele wijze worden ontkend, tenzij men de oorsprong van het leven kan verklaren zonder een Schepper, die Zelf het leven is! Wetenschap en rede openbaren de Schepper als een levende God—een God in wie het leven is, en die als enige het leven heeft gegeven aan allen die het hebben!

Ik zou verder kunnen gaan met u te laten zien dat wat de wetenschap heeft ontdekt inzake energie en de oorsprong ervan, en inzake de wetten van behoud van energie, eveneens afdoende bewijst dat “zijn werken van de grondlegging der wereld af gereed [waren]” (Hebreeën 4:3), dat de materiële schepping een voltooid werk is en nu niet meer plaatsvindt! Laten wij vervolgens onderzoeken of de grote eerste oorzaak een Wezen met intelligentie is, of slechts een of andere blinde, domme, redeloze kracht.

Is er iets superieur aan uw verstand?

Kijk eens om u heen. U zult toegeven dat de overdracht van kennis slechts kan plaatsvinden door middel van uw vijf zintuigen.

De vraag is nu: Kent u iets dat superieur is aan uw verstand?

Kijk eens naar de planeten die zich in hun baan door de ruimte bewegen. Aanschouw in al zijn pracht de gehele kosmos, met zijn zonnen, zijn neveivlekken en sterrenstelsels.

Deze zijn inderdaad levenloos. Ze hebben geen verstand, geen intelligentie. Ze kunnen niet wat u kunt: denken, redeneren, plannen maken, en plannen uitvoeren volgens eigen wil en wens.

Het menselijk verstand kan weten, denken, redeneren, plannen maken en zijn plannen ten uitvoer brengen. Het kan instrumenten uitdenken en vervaardigen om daarmee kennis te verwerven van het onmetelijke universum, en van het allerkleinste deeltje van de materie. Door raketten en computers te ontwikkelen is de mens in staat astronauten naar de maan te zenden en hen weer levend terug te brengen. En nu heeft hij geleerd om de energie van het atoom vrij te maken en een kracht te gebruiken zo groot, dat de mens tenslotte in staat is al het leven op de aarde te vernietigen.

Maar er is één ding waartoe geen enkele mens ooit in staat is geweest. Hij kan niet iets bouwen, vervaardigen, produceren of scheppen dat superieur is aan de mens zelf!

Iemand kan uit bestaande materialen een huis bouwen. Een auto is haast een levend iets; maar de intelligentie en de krachten die nodig zijn om hem uit te denken en te produceren, zijn superieur aan het produkt. 

Wordt vervolgd …

Dge Ad Nl Copy